2013

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜNLERİ 2013


01.10.2013 - 05.10.2013 (Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerleşkesi)

 

Genel Bilgiler

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜNLERİ 2013 (EEMG 2013) ERTELENDİ

Bilindiği üzere Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile birlikte 1-5 Ekim 2013 tarihlerinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Günleri (EEMG)etkinliği düzenleme kararı almış ve çalışmaları devam ettirmekteydik.

Odalarımızın yaptığı bilimsel, teknik ve sosyal etkinliklerde üyelerimizle, sektörlerle ve akademisyenlerle kurduğumuz ilişkiler çerçevesinde meslek alanımıza ilişkin gelişmelerin tartışılabileceği paylaşım platformları kurmak temel hedeflerimizdendir. Bu çalışmaları yaparken oda kaynaklarımızın en verimli bir şekilde kullanılması için gereken çalışmaları yapmaktayız.

Kamuoyundan da takip ettiğiniz şekilde bir geceyarısı operasyonu şekilinde TBMM Genel Kurulundan geçirilen Torba Yasanın İmar Kanunu ile ilgili düzenlemelerinde odalarımızın kamusal denetim çerçevesinde yürüttüğü mesleki denetim faaliyetleri kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Çok yönlü ayağı olan bu uygulama girişimi mesleğimizin ve özellikle de yapı üretim sürecinin geleceğinizi olumsuz etkileyecektir.  Bu yasal değişikliğe ilişkin her türlü tepkimizi hem hukuksal hem demokratik çerçevede göstereciğimizi ve ayrıca mücadele edeceğimizi belirtmek isteriz.

İçinden geçtiğimiz bu günlerde meslek ve meslektaş sorunlarının farklı formlarda tartışılabiceği etkinlik kurgularımızın yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur. EEMG Yürütme ve Düzenleme Kurullarımızla birlikte etkinliğimizi bu ihtiyaçlardan doğru yeniden değerlendirme ve yapılandırma yönünde karar almış bulunmaktayız.

Yukarıda açıkladığımız gerekçeler çerçevesinde EEMG etkinliğimiz daha sonraki bir tarihe ertelenmiştir. Etkinliğin şu ana kadar yürütülen çalışmalarına vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür eder, bundan sonra yapacağımız etkinliklerde yeniden birlikte çalışmayı isteriz.

 

Saygılarımızla,

Elektrik Elektronik Mühendisliği Günleri 2013

Düzenleme Kurulu Adına

EMO Ankara Şubesi

 

 

 

 

GENEL BİLGİLER 

 

Günlük yaşantımızda daha yoğun olarak kullandığımız teknolojik ürünler bir yanıyla yaşamı kolaylaştırır ve istihdam yaratırken diğer yanıyla insanlığın ortak değeri olan kaynakları dönüştürerek kullanmaktadır. Bu noktada odağında insan ve çevre başta olmak üzere, insan yaşamının sürdürülmesinin kaçınılmaz gereği olan kavramların üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir. Olanaklar artarken, beraberinde getirdiği risklerin bilimsel çalışmalarla ortadan kaldırılması, aynı zamanda bilimsel çalışmalar yoluyla yeni gelişmelerin ortaya çıkarılması da gerekmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ana ve alt disiplinleri de bu çerçevenin içinde yer almaktadır.

Bu bağlamda TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi işbirliği ile 2011 Yılı Ekim ayında "Elektrik – Elektronik Mühendisliği Günleri" adı altında ulusal düzeyde bir etkinlik düzenlenmişti. EEMG`2011 etkinliğinde yapılan tespitler güncelliğini korumakla beraber yeni tartışmalar eşliğinde günceli yakalayan bir yaklaşımla bilimsel çalışmalar, sektör uygulamaları, meslek alanının geleceği ve benzer olguların tartışılması ihtiyacı halen sürmektedir. Meslek alanının alt disiplinleri ile birlikte kapsamlı bir tartışma zemininde ele alınması için etkinlik formatının da yeniden kurgulandığı bir zemine getirilmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, THK Üniversitesi ve EMO Ankara Şubesi ortak çalışması ile EEMG 2013 etkinliğinin yapılması çalışmaları başlatılmıştır.

 

 

AMAÇ

Meslek alanlarına yönelik etkinliklerde akademik çalışmalar ile uygulamaların dengeli bir biçimde birbirini tamamlaması ve ortak bir platformda buluşması önemlidir. Elektrik – Elektronik Mühendisliği Günlerinde, bu mühendislik alanına dair yapılan akademik çalışmaların katılımcılarla paylaşılması, ulusal ve evrensel bazda teknik ve toplumsal gelişimi sağlayıcı tartışmalar yapılması, yeni çıkan teknikler ve uygulamalarla ilgili eğitim oturumları yapılması, sektör kuruluşlarının kendilerini tanıtmalarına olanak sağlanması, etkinlik sürecinde ve sonrasında katılımcılar arası diyalogların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, Elektrik – Elektronik mühendisliği alanlarındaki teknolojik gelişmeler; araştırmacılar, sektör uygulayıcıları, karar vericileri, yöneticileri ve kullanıcıları ile paylaşılarak tartışılacaktır. Bu süreçte, insan topluluğunun sahip olduğu ortak değerler ve kaynakların gene insan topluluğunun ortak çıkarları için seferber edilmesi gereğinden hareketle en geniş çerçevede katılıma açık bir etkinlik yapılacaktır. Yapılacak etkinlik ile toplumun ortak çıkarları etrafında buluşulması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ulusal ölçekte daha yaygın hale gelmesi, araştırma geliştirme kültürü hakkında farkındalık sağlanması, yaşanabilir bir dünya için bilim ve teknolojinin kullanımı gibi konularda tartışma zeminleri yaratılacaktır. Seçilen bildiriler etkinlik sonrasında uluslararası indeksler tarafından taranan dergilere yayınlanmak üzere önerilecektir.

 

KAPSAM

 

A-Elektrik Mühendisliği Kongresi

 

    Aydınlatma

 

    Elektrik Makinaları

 

    Elektriksel Malzemeler

 

    Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı

 

    Enerji Verimliliği ve Kalitesi

 

    Güç Elektroniği ve Sürücüler

 

    Otomasyon ve Kontrol

 

    Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 

    Yüksek Gerilim Tekniği

 

    Akıllı Şebekeler 

 

    Elektromekanik Sanayi

 

B-Elektronik Mühendisliği Kongresi

 

    Analog ve Sayısal Elektronik

 

    Antenler ve Mikrodalga Tekniği

 

    Algılayıcılar, Dönüştürücüler ve Ölçme

 

    Devreler ve Sistemler

 

    Elektromanyetik Alanlar

 

    Haberleşme Tekniği ve Ağları

 

    İşaret ve Görüntü İşleme

 

    Nano Teknoloji

 

    Opto Elektronik

 

    Yapay Zeka ve Sinir Ağları

 

    Akıllı Binalar

 

    Uyarı ve Kontrol Sistemleri

 

    Güvenlik Sistemleri

 

C-Biyomedikal Mühendisliği Kongresi

 

    Biyomedikal Mühendisliği Eğitimi

 

    Biyomedikal Mühendislerinin İstihdam Politikaları

 

    Sağlık Sistemindeki Dönüşüm ve Teknoloji

 

    Tıp Elektroniği

 

    Biyosensörler ve Uygulamaları

 

    Biyomedikal Enstrümantasyon 

 

    Biyomedikal Sinyal İşleme 

 

    Biyomedikal Görüntü İşleme 

 

    Biyomedikal Ölçme, Test ve Kalibrasyon

 

D-Mühendislik Eğitimi Çalıştayı

 

    Mühendislik Eğitimi

 

    Mühendislik ve Toplum

 

    Mühendislik ve Çevre

 

    Mühendis ve Etik

 

    Mühendislik Mesleğinin Geleceği

 

    Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyon

 

E-Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Politikaları Çalıştayı

 

    Ar-Ge

 

    İnnovasyon

 

    Fikri Mülkiyet Hakları

 

    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 

    Teşvikler

 

F-Elektrik Elektronik Müh. Uygulama Alanları Çalıştayı

 

    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 

    SMM Hizmetleri ve Proje Üretimi

 

    Asansör

 

    Yapı denetimi

 

    Şantiye Şefliği

 

    Yüksek Gerilim ve İşletme Sorumluluğu

 

    Enerji Yöneticiliği

 

YÖNTEM ve İŞLEYİŞ

EEMG, alışılagelen bir biçimde bütün konuların tek bir havuzda toplandığı bir etkinlik biçiminde değil, bazı alt başlıklara ayrılarak her birinin ayrıntılı olarak tartışılabilmesine de olanak sağlayacak zenginlik oluşması sağlanacaktır. Bu bağlamda, EEMG modüler olarak başlıca ilerleyen sayfalarda belirten başlıklardaki etkinliklerin bir araya getirilmesinden oluşan bir ortak zemin olarak kurgulanacak ve her başlık ayrı bir çalışma grubu tarafından kurgulanacaktır. 

EEMG etkinliği, kısa bir zaman aralığına sıkıştırılmış oturumlar yaklaşımıyla değil, önemli konuların ayrıntılı ve doyurucu bir biçimde tartışılabilmesini sağlayacak bir anlayışla düzenlenecektir. Bu yaklaşım çerçevesinde; hem konu çeşitliliği hem de konuşmacıların zaman kullanım süreleri hem de gerçekleştirilecek etkinlik türleri ihtiyaçlar oranında arttırılacaktır. Gerektiğinde etkinliğin ön hazırlıkları bağlamında il içi veya il dışı ön toplantılar ile belirli konularda ayrıntılı tartışmaların yapılabilmesi için çalıştay veya toplantılar düzenlenerek en geniş katılım mekzanizmalarının çalıştırılması sağlanacaktır.

Etkinlik süresince, akademik bildiri sunumlarının yanısıra, sektör kuruluşlarının tanıtım sergileri ile kendilerini ve ürünlerini tanıtması, firma tanıtım sunumları ile yeni ürünler hakkında teknik bilgiler vermesi sağlanacak ve eğitim oturumları, paneller, çalıştaylar, poster bildiri sunumları ve teknik geziler yapılacaktır.

Etkinliğin doyuruculuğunun sağlanması için Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi olmak üzere 5 güne yayılması gerektiğinde paralel oturumlar yapılması ve alt disiplin konularının çakışmadan birbirini takip etmesi sağlanacaktır.

EEMG`13 1-5 Ekim tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi`nde gerçekleştirilecektir. EEMG`13, 3 Kongre ve 3 Çalıştay`dan oluşacaktır.

 

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ VE DELEGE ÜCRETLERİ

 

Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih :28.06.2013

 

Bildiri Değerlendirme Sonuçları Duyurusu :02.08.2013

 

Düzeltmeler İçin Son Tarih :29.08.2013

 

Delege Ücreti :150 TL

 

Öğrenci Delege Ücreti :  75 TL

 


 
 
 
 

Destekleyenler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C.TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

 

  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri