2017 2015 2013 2011 2009

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

II. ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ


 

II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi

Sonuç Bildirgesi 

 

 

İlki 2009 yılında Aydınlatma Sempozyumu, Otomasyon Sempozyumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu, Yüksek Gerilim Çalıştayı ve Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Forumu kapsamıyla düzenlenen Kongre`nin ikincisi 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde II.Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi adı altına İzmir Fuar Alanı‘nda gerçekleştirilmiştir.

 

 

Elektrik mühendisliği alanında yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması, yasal mevzuatın izlenmesi ve buna yönelik önerilerin geliştirilmesi, sektördeki tüm kişi, kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenen II. ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRESİ içerisinde VI.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve SMM Forumu da yer almıştır.   

 

Kongrenin ana teması "Elektrik Tesislerinde Yeni Teknolojiler ve Verimlilik" olarak belirlenmiş, ana temaya uygun olarak dünyada enerjinin etkin ve verimli kullanılması konusunda gelişmeler, tesislerin enerji tüketimlerinin yeni teknolojiler kullanılarak azaltılmasına ilişkin uygulamalar konunun uzmanları tarafından tartışılarak katılımcıların ve kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. 

 

Kongre‘de, 

Elektrik mühendisliği uygulamaları ve etkileşim içinde bulunan diğer alanlardaki gelişme ve uygulamalar paylaşılmış,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler incelenmiş, 

Tasarlayanlar, üretenler, kullananlar, denetleyen ve işletenler bir araya getirilerek birikimlerin ortaklaşması sağlanmış, 

Bu alandaki mühendis, mimar, akademisyen, kurum ve kuruluş temsilcileri ve sanayiciler ortak bir platformda buluşturulmuş,

Mesleki, sosyal ve toplumsal görüşleri paylaşılmış,

Mevcut yasal mevzuat tartışılmış ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konmuştur.

 

 

Kongrede 1 sempozyum, 1 forum ile birlikte toplam 93 bildiri, 3 özel sunum, 3 uygulama sunumu, 3 panel gerçekleştirilmiştir. 

 

Kongreye çeşitli illerden ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, meslek yüksek okullarından, sanayi sektöründen 908`i kayıtlı delege olmak üzere toplam 1.348 kişi katılmıştır. 

 

Kongre ile eşzamanlı olarak düzenlenen EBİTO"11 III.Elektrik Tesisat Fuarı ile teknolojik gelişmelerin sergilenmesi ve katılımcıların bu ürünlerle buluşması sağlanmıştır. 

 

Kongre süresince "Kent ve Elektrik" temalı Fotoğraf Sergisi düzenlenerek ülkemizin çeşitli illerinden gönderilen ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen 52 adet fotoğraf kongre süresince Fuar alanında sergilenmiştir. 

 

Ayrıca ülkemizde ilk defa geçmişte kullanılan malzemelerin yer aldığı Tarihi Elektrik Müzesi düzenlenerek 96 adet elektrik, elektronik, haberleşme alanında kullanılan malzeme kongre süresince Fuar alanında sergilenmiştir.

 

Bina Elektronik Sistemlerinde Denetim ve Standart Sorunları konulu ilk gün gerçekleştirilen panelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Elektrik Mühendisleri Odası temsilcileri yer alarak binaların yangın güvenlik ve elektronik güvenlik sistemlerindeki gelişmeler, yaşanan bu gelişmelere karşın denetim ve standart sorunları konunun uzmanları tarafından tartışılmıştır. 

 

Kongrede düzenlenen diğer panel ise Ülkemizde İç Tesisat Alanına Yönelik Yönetmelikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü ve Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilerinin yer aldığı panelde, meslek alanımızın ve elektrik tesisat sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan iç tesisat alanına yönelik günümüzde yaşanan mevzuat ve uygulama sorunları tartışılmıştır. 

 

VI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu

 

Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası birlikteliğiyle 2001 yılından başlayarak sırasıyla İzmir, Diyarbakır, Ankara`da gerçekleştirilen Aydınlatma Sempozyumu‘nun altıncısı 24-25 Kasım 2011 tarihlerinde II.Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

 

Aydınlatma Sempozyumu, aydınlatma kavram ve uygulamalarının tartışıldığı, bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı bir etkinlik olarak düzenlenmiştir. Bu alanda çalışma yapan bilim insanları, tasarımcı, üretici ve uygulayıcıların buluştuğu sempozyum, sektörün sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin üretildiği bir platform olmuştur.

 

VI. Aydınlatma Sempozyumu‘nda; 2 gün boyunca 5 oturumda 16 bildiri, 3 açılış sunumu, 3 uygulama sunumu ile birlikte "Aydınlatmada LED Teknolojileri, Uygulamalar ve Sorunlar" konulu panel düzenlenmiştir. 

 

Sempozyumda, Enerji verimliliği çalışmalarında aydınlatmanın yeri, aydınlatmada temel ölçüm büyüklükleri, görsel konfor ve aydınlatma, aydınlatma sistemlerinin otomasyonu ve enerji verimliliğine katkısı, acil aydınlatma sistemleri, enerjinin etkin kullanımına yönelik mimari uygulamalar, BEP-TR yazılımı ve binaların enerji performansının değerlendirilmesinde aydınlatma ve yöresel faktörler, cam teknolojisinin enerji etkin kullanımına katkısı, LED teknolojisindeki gelişmeler ve enerji verimliliğine etkisi, LED aydınlatma sistemlerinin yol, yapı yüzü ve iç mekan aydınlatmasına dönük uygulamalarını içeren sunumlar gerçekleştirilmiştir.  

 

Sempozyum kapsamında düzenlenen Aydınlatmada LED Teknolojileri, Uygulamalar ve Sorunlar" konulu panele Aydınlatma Türk Milli Komitesi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Aydınlatma  Gereçleri İmalatçıları Derneği ile sektörden üretici ve uygulayıcı firma temsilcileri katılmıştır. 

 

Son yıllarda LED aydınlatmalara ilginin önemli oranda artmasına karşın hala gerekli bilgilerin eksik olduğu LED kullanımı hakkında doğru bilincin oluşturulması ve kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen panelde, LED`ler hakkında projelendirme, imalat ve uygulamalar tartışılmış, çözüm önerilerinin oluşturulmasına çalışılmıştır.  

 

SMM Forumu

 

Kongre kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan SMM Forumu, Serbest Müşavir Mühendislerin (SMM) mesleğini yaparken yaşadığı sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması ve çözüme yönelik girişimlerin geliştirilerek sürdürülmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. 

26 Kasım 2011 tarihinde üç oturum halinde düzenlenen forumda katılımcılara EMO İzmir Şubesi tarafından hazırlanan tartışma metinleri aktarılmış, SMM üyelerin konular hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır.

Forumun ilk bölümünde Mesleki Denetim Uygulama Farklılıkları, Çözüm Önerileri başlığı altında yeni yürürlüğe giren yönetmelik ve yönergelerin Oda birimlerinde mesleki denetim aşamasındaki uygulama farklılıkları; en az ücret tanımları, mesleki denetim bedelleri, bölgesel azaltma katsayıları, hizmetlere ilişkin sözleşme, fatura, serbest meslek makbuzu denetimi, hizmetin teknik yönden incelenmesi vd. uygulamalar karşılaştırılarak birliktelik sağlanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

İkinci oturumda; YG işletme sorumluluğu hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunlar, işveren, enerji dağıtım şirketi, özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler, işletme sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılması, denetlenmesi, Oda birimlerine düşen görevler tartışılmıştır.

Kamu kurumları ve özelleştirilen dağıtım şirketleri ile yaşanan sorunlar başlıklı üçüncü oturumda; özellikle özelleştirilme işlemleri tamamlanan bölgelerde dağıtım şirketleri ve belediyeler, vd. kamu kurumları nezdinde yaşanan sorunlar masaya yatırılmış, çözüm önerileri geliştirilmiştir.

 

Kongre sonrasında aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir;

 

Enerji sektöründe yaşanan neoliberal piyasa ekonomisinin yarattığı bir sonuç olarak, kurulu gücümüzün yüzde 65‘inin fosil yakıtların tüketildiği termik santrallerden oluştuğu, yine bu yüzde 65‘lik termik gücün yüzde 17‘lik yerli linyit santraller dışında kalan yaklaşık yüzde 50‘sinin başta doğalgaz olmak üzere ithal kaynaklar ile elektrik üretimine yönlendirildiği, 

 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası ile ülkemiz elektrik enerjisinin ucuz, sürekli, çevreye uyumlu ve güvenilir hale gelmediği, sektörde yaşanan özelleştirme süreçlerinin gerek sektörde çalışanların iş ve istihdamında, gerekse mevcut talep artışına uygun yeni yatırımların planlanması ve hayata geçirilmesinde yeni olanaklar sağlamadığı, 

 

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim içindeki payının yeterli derecede  değerlendirilmediği, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik yapısal düzenlemelerin yapılmadığı, 

 

Bu nedenle, enerji politikaları yeniden gözden geçirilerek enerji gibi stratejik bir alanın kamu kontrolünde yürütülmesi, özelleştirme ve serbest piyasa anlayışının kamu yararı gözetilerek düzenlenmesi, zengin potansiyele sahip olduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterince yararlanılarak bu kaynaklara dayalı elektrik üretiminde de kamunun yeniden etkin ve öncü rol alması sağlanmalıdır.

 

Ülkemizdeki enerji verimliliği uygulamalarına yönelik mevzuatın ilgili uzman meslek örgütlerinin görüş ve önerileri alınmaksızın sıklıkla değiştirilmesi enerji etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmaların kalıcılaşmasını engellendiği,

 

Enerji Kimlik Belgesi verilmesi amacıyla geliştirilen ve binaların enerji performansını belirleyen BEP-TR yazılımının yeterli gereksinimi karşılamadığı, yazılım arasındaki uyumun tam olarak test edilmediği, yazılımın web tabanlı kullanımında sıkıntıların yaşandığı,

 

Binaların enerji performansları değerlendirilirken aydınlatmada kullanılan enerjinin değerlendirme sistemi içinde yer almadığı, 

 

Bu nedenle, 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren binaların enerji performansını belirleyen BEP-TR uygulaması yeniden gözden geçirilerek mevcut sorunları çözecek ve binaların enerji performansının belirlenmesinde aydınlatma enerjisinin de değerlendirme sistemi içerisinde yer almasını sağlayacak şekilde düzeltilmelidir.

 

Ayrıca enerji verimliliği mevzuatında uzman ve muhatap kurum olan Elektrik İşleri Etüd İdaresi`nin KHK ile kapatılması sonrası mevcut belirsizliklerin artmasına neden olmadan ivedilikle kalıcı bir yapının kamu otoritesi tarafından oluşturulması sağlanmalıdır.

 

Aydınlatma, kapalı mekanlarda yapay enerji tüketiminin azaltılmasında ilk adım, mekanların işlevi ve mimari özellikleri izin verdiği durumlarda doğal kaynaklardan gelen gün ışığından olabildiğince yararlanılmasıdır. Bu bağlamda gelişmiş gün ışığı sistemleri ve pencerelerde kullanılan cam türleri konusunda uygun çözümler oluşturulmalıdır.

 

Aydınlatma sistemlerinde, enerji tasarrufu amaçlı otomasyon sistemleri kullanılırken aydınlatmanın görsel konfor, güvenlik açısından gerekli "aydınlatma kriterleri"nin sağlanması üzerinde önemle durulmalıdır. 

 

LED aydınlatmalar ile ilgili standartlar ve gelişmeler güncel olarak izlenmeli ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

 

Yürürlükteki ‘Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği`nde elektrik tesisatları için yapım ve güvenlik önlemlerine ilişkin yeterli düzenlemeler bulunmamaktadır. Mevcut yönetmeliğe göre yapılan tesisatlar, teknik ve güvenlik açıdan yetersiz kalmaktadır. EMO tarafından ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan ‘Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği` taslağı 31 Mayıs 2005 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na gönderilmiştir. Ancak 6 yıl geçmesine rağmen hala yönetmelik yayımlanmamıştır. Bu nedenle, elektrik tesisatlarının uluslararası normlara uygun ve güvenli bir şekilde yapılması sağlanamamaktadır. Ülkemizde yaşanan elektrik kazalarının ve elektrikten kaynaklanan yangınların tekrarlanmaması için yönetmeliğin bir an önce yayımlanması ve tesisatların buna uygun olarak yapılması gereklidir.

 

Son yıllarda elektronik sistemleri binaların yapım sürecinde artan bir oranda kullanılmaya başlanmıştır. Bina otomasyon sistemleri, yangın güvenlik ve elektronik güvenlik sistemlerindeki gelişmelere, yapı üretim sürecinde kullanılmalarına rağmen bu sistemlerin denetlenmesi ve standartlarının oluşturulmasındaki sorunlar ivedilikle çözülmelidir.

 

Ülkemizde elektronik güvenlik ve yangın güvenlik sektörleri hızlı bir gelişim içindedir. Ancak bu hızlı gelişime karşın bu faaliyetlerin uzman olmayan kişilerce de yapıldığı tespit edilmiştir. Yangın algılama ve uyarma sistemleri; tasarım ve projelendirilmesinden uygulama, denetim ve bakım süreçlerine kadar bir mühendislik hizmeti olup mühendis olmayan kişilerce üretilmesinin önüne geçilmeli, bilim ve tekniğe aykırı üretilen hizmetlerin kullanıma sunulmasının engellenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

26735 sayılı 2007 yılında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine Odamız tarafından yapılan itirazımız Danıştay tarafından haklı bulunmuş olmasına rağmen gerekli düzenleme yapılmamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yönetmelik değişikliğinin ivedi olarak gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. 

 

Teknoloji geliştikçe otomasyon sistemlerinden beklentiler de yükselmiş, tüm tesisin optimizasyonu, şirket yönetimine bilgi üretme, enerji tasarrufu, üretim artışı ve benzeri çok sayıda işlevi olan çok önemli bir parametre haline gelmiştir. Yatırımlarda, otomasyon seçimi yapılırken, enerji tasarrufu, teknolojik uyumluluk, tadilat ve genişlemelere uygunluk, elektromanyetik uyumluluk gibi birçok parametre göz önünde tutulmalı, bu bağlamda mühendislik hizmeti zorunlu kılınmalıdır.

 

Elektrik Mühendisleri Odası hem merkezi hem de yerel kamu yönetim birimleri ile ortak çalışmalar yapmak ve bunu sürekli kılmak çabası içindedir. Ancak bu çalışmalar çoğu zaman merkezi otorite tarafından yetki alanlarını hukuksuz ve keyfi biçimde yeniden tanımlanmasıyla zaafa uğramaktadır. Bu nedenle mühendislik mesleğinin temelinde olan bilimsel düşünceyi kamu yararı ile birleştiren öncelikli hedeflerimizin gerçekleştirmesinde idareler tarafından gösterilen olumsuzluklar ile özellikle son dönemde olağan hale getirilen KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yanlışlıklarından vazgeçilmelidir. 

 

Kongre Düzenleme Kurulu

 

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri