2021 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

ASANSÖR SEMPOZYUMU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ - ASANSÖR SEMPOZYUMU`2010


 
Şubemiz ve Makina Mühendisleri Odası birlikteliğiyle 21 Mayıs 2010 tarihinde İzmir Fuar Alanında başlayan Asansör Sempozyumu 23 Mayıs 2010 tarihinde tamamlandı. Ana teması Asansörlerde Enerji Verimliliği olarak belirlenen Sempozyuma 603 kayıtlı delege olmak üzere yaklaşık 1000 kişi katıldı. Sempozyum boyunca 7 oturumda 27 bildiri, 1 panel, 3 çalıştay, 5 kurs, ilköğretim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla “asansör ve yürüyen merdivenlerin güvenli kullanımı” konusunda eğitim çalışması gerçekleştirildi.
 

Sempozyum katılımcıları sempozyuma paralel olarak düzenlenen Asansör ve Asansör Teknoloji Fuarını da ziyaret ederek yeni  ürün ve teknolojileri de görme olanağı buldular.


Sempozyumda ayrıca "Asansör Sempozyumu Kurumsal Logo Yarışması" düzenlenerek, yarış-mada dereceye giren eserler sergi alanda 3 gün boyunca sergilendi. Sempozyumun üçüncü günü logo yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.


Asansörlerde Enerji Verimliliği temasıyla düzenlenen Sempozyumun oturumlarında asansör ala-nında bilimsel, teknik ve AR-GE kapsamında sektörel ve akademik çalışmaların yanı sıra mevzuat, eğitim ve uygulamaya ilişkin özgün bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı ortamlar yaratıldı.


Sempozyum kapsamında düzenlenen "Asansörlerde Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Mevzuatların Geliştirilmesine Yönelik Öneriler" başlıklı panelde ise; Tübitak MAM, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, ve Türkiye Asansör Platformu temsil-cilerinin katılımıyla konu ayrıntılı olarak tartışılarak, görüş ve öneriler paylaşıldı.


Sempozyum kapsamında düzenlenen 3 adet çalıştayda "Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi ve Güvenliğinin Arttırılması", "Asansörlerin Yapıya Kattığı Değer" ve "Asansör Mühendisliği" konuları ilgili tüm tarafların katılımıyla ayrıntılı olarak tartışılarak yeni görüş ve öneriler ortaya konuldu.


Sempozyumda ayrıca Asansörlerde Risk Değerlendirmesi, Asansör Montajında İş Sağlığı ve Güvenliği, Makina Dairesiz Asansörler, Hidrolik Asansörlerde Hidrolik Ünitenin Test ve Muayenesi konularında 4 kurs gerçekleştirildi.


Asansör Sempozyumu ve INELEX 2010 Asansör Fuarı açılış töreninde; Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen açılış konuşmasında öncelikle Zonguldak‘ta maden kazasında yaşamını yitiren 30 işçi için üzüntüsünü dile getirerek, kazaların özellikle de mühendislik mesleğini kapsayan kazaların kader olamayacağını belirtti. Sedat Gülşen konuşmasına şöyle devam etti: Ülkemizde İmar Kanunu ve Tip İmar Yönetmeliğinin yanı sıra, Büyükşehir Belediyelerinin İmar Yönetmelikleri yer almaktadır. Bu yönetmeliklerin asansör de dahil olmak üzere bir çok teknik konuda farklı düzenlemeleri içerdiği de gözlenmektedir. Özellikle teknik konulardaki farklılıkların giderilmesi ve bu konuların ortaklaştırılması için bir düzenlemeye gidilmesi gereği vurgulanmasına karşın ne yazık ki bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmamıştır.


AB uyum süreci gerekçe gösterilerek Asansör Yönetmeliği değiştirilmiş ve AB direktiflerine uygun olarak 31.01.2007 tarihinde RG de yayınlanmıştır (95/16/AT). Yapılan değişiklikle mühendislik hizmeti kavramları, EMO ve MMO gibi meslek odalarının görev ve sorumlulukları Yönetmelikte yer almadığı görülmüştür. 2008 yılında gerçekleştirilen Asansör Sempoz-yumu‘nda EMO ve MMO‘nun birlikte hazırladığı ve Bakanlığın onayına sunduğu "Asansör Tesis, İşletme ve Bakım Yönetmeliği" taslağının ivedilikle değerlendirilerek asansör mevzuatına yansıtılması gerektiği vurgulanmıştı. 18 Kasım 2008 tarihli RG de yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği‘nde Odalarımız görüşlerinin tam olarak yer almadığı görülmüştür.


Ülkemiz asansör sektörünün montajdan imalat sektörüne dönüştüğü, yapılan imalatların birçoğunun ise ihraç edilmeye başlandığı bir süreçte yaşanan krizle birlikte sektör artık rekabet edemez duruma gelmiş ve bir çok firma da kapanmıştır. AB uyumluluk süreci adı altında yürütülen çalışmalar ve uzak doğu üretim potansiyeli nedeni ile yaşanan olumsuzluklara karşı sektör korunmalı, yerli üretimin ulusal ve uluslararası rekabet ortamında etkinliğinin arttırılması için AR-GE ve yüksek üretim teknolojisine yönelik yatırımlara destek verilmeli, hatta devlet politikası yapılmalıdır.


MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya ise şunları dile getirdi:
"Uzmanlık alanımıza giren asansörler konusunda Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte 1996 yılında ilk kez İzmir‘de başladığımız ortak çalışmalar, yerel yöneticilerimizin olumlu yaklaşım-larıyla yaşama geçmiştir. İzmir‘deki Asansör Yıllık Kontrol çalışmaları hem Asansör Yönetmeliğinin gereklerinin yaşama geçirilmesi, hem de kentimizdeki asansörlerin daha gü-venli ve standartlara uygun olmasını sağlamak açısından ülkemize örnek olmuştur. İlçe belediyelerimizle imzaladığımız protokollerle bu yıl İzmir‘de 15 bine yakın asansörün kontrolünü gerçekleştireceğiz.


Yasa gereği 2012 yılında belediyelerimiz asansörlerin kontrol-lerini onaylanmış kuruluşlara yaptır-mak zorunda olacaktır. Odalarımızın bilgi ve deneyimi ile kontrol çalışmalarında yine aktif rol alaca-ğına inanıyoruz. 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz Asansör Sempozyumunda "Asansör Tesis İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin" acilen çıkarılmasını talep etmiştik. Sempozyumda ortaklaştırdığımız görüşlerle oluşturduğumuz taslak yönetmeliği bakanlığa sunduk. Yönetmelik 2009 yılı Mayıs ayında, yani tam bir yıl sonra yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hala mevzuat eksikleri olmasına karşın, tesis işletme ve bakım yönetmeliğinin yürürlüğe girmesini önemli bir adım olarak kabul ediyoruz.


EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele; 1999‘da EAYSAD ile farklı bir fuar için yola çıktıklarını, İzmir‘de yalnızca yerli ürünlerin sergileneceği bir fuar hedefledik-lerini belirterek gelinen noktada başarılı bir yol kat edildiğini söyledi.


EAYSAD Yönetim Kurulu Başkanvekili Yüksel Gül ise, Fuarın bu yıl yurt dışına açılma çabasının çok önemli oldu-ğunu söyledi. Derneğin kuruluşundan bu yana sektör sorunları-nın çözümüne katkıda bulunmaya çalıştığını vurguladı


EBSO Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, dikey yapılaşmanın asansör ve yürüyen merdiven sektörünün gelişmesine büyük etkisi olduğunu ifade ederek sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesi ve yerli üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yrd. Zühtü Bakır; Ülkemizde asansör sektöründe Belgeli 900 adet firma görünmesine karşın piyasada 2.000‘den fazla firmanın olduğu tahmin edilmekte. Sektörün ekonomik büyüklüğü ise tam bilinememekle beraber çok büyük bir sektör olmadığı söylenebilir. Buna karşın sektöre verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Sanayi Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Asansör ve Teleferik Şubesi var.


İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Erdoğan ise özetle şunları dile getirdi; "Fuarlar ticari yaşamda büyük önem taşımaktadır. İzmir özellikle ihtisas fuarcılığı açısından engin tecrübeye sahiptir. Asansör Fuarının İzmir‘de gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, konuşmasında belediye olarak İzmir‘de düzenlenen fuarlara büyük önem verdiklerini ve desteklediklerini söyledi. 124 katılımcıyla 7. kez kapılarını açan Asansör Fuarına yurdun her yerinden katılımcıların olduğunu belirtti.


EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz GÖLTAŞ konuşmasında şunları dile getirdi:
Yakın geçmişten bugün ve geleceğe yoğun kullanımı nedeniyle kamu sağlığı ve güvenliği kapsamına giren asansörlerin mühendislik faaliyeti olarak projelendirilmesinden üretim, montaj ve bakımına kadar ciddi düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu sempozyum, asansör ala-nında bilimsel, teknik ve AR-GE kapsamında sektörel ve akademik çalışmaların yanı sıra mevzuat, eğitim ve uygulamaya ilişkin özgün bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı, sektörün sorunlarına kapsamlı çözüm önerilerinin geliştirileceği ülkemiz için önemli bir etkinlik olacaktır.
Bilimi ve teknolojiyi hiçe sayan, uzmanlık alanlarının düzenlenmesi ile toplumsal yaşamın sağlıklı olarak gelişimini gözetmek yerine ümmet ve cemaat kültürü ile sürdürülen kaderci siyaset anlayışının sonuçlarını sadece kamuoyuna yansıyan asansör kazalarında değil iş ve meslek yaşamımızın bütününde ağır tahribatlar ve can kayıpları olarak görüyoruz."


MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ise şunları dile getirdi:
15.02.2003 tarihli Yönetmelikle Meslek Odaları ve mühendisler sürecin dışına itilmiştir. Asansör avan ve uygulama projelerinin ilgisine göre elek-trik ve makina mühendislerince çizileceği ve bu projelerin Belediye ve Valiliklerce asansörlere işletme ruhsatı verilmesi aşamasında iste-neceği belirtilmiş, ancak imalat, montaj ve bakım firmalarının mühendis istihdamına yönelik herhangi bir açıklık getirilmemiştir.
Mühendislik ve kamu denetimini dışlayan böylesi bir düzenleme, asansörler konusunda denetim eksikliğinden kaynaklı can ve mal kayıpları ile standart dışı uygula-maları daha da artıracak olmasının yanı sıra ulusal asansör sanayimizi baltalamış, sektörde hizmet veren yüzlerce mühendis işinden olmuştur. Asansör Bakım ve İşletme Yönet-meliği‘nin makina ve elektrik mühendislerine aktif rol vererek, meslek odalarına mesleki denetim ortamı yaratacak şekilde ivedilikle revize edilmesi gerekmektedir."


Açılış konuşmalarının ardından INELEX 2010 7. Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi ve Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı

Oturum başkanlığını MMO İzmir Şube YK Başkanı Mehmet Özsakarya‘nın yaptığı çalıştayda Barış Aydın (EMO), Halim Akışın (MMO), Sefa Targıt (Asansör Sanayicileri Platformu), Zühtü Bakır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı), Sadettin Özkalender (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) konuşmacı olarak yer aldılar.


Çalıştayda; eski asansörlerin bir çoğunun enerji verimliliği açısından oldukça kötü durumda olduğu, halen hizmette bulunan asansörlerin durumlarının belirlenip, iyileştirme potansiyellerinin ortaya çıkarılması gerektiği belirtildi. Mevcut asansör-lerin iyileştirilmesi ve güvenliğinin arttırılmasının önemine değinilerek bu asansörlerin enerji tüketimi değerlerinin ölçülmesi, enerji tüketimini arttıran bileşenlerin saptanması, bu çalışmaların meslek odaları tarafından yürütülmesi gerektiği vurgusu yapıldı.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Asansör Teknik Komitesince oluştu-rulan Mevcut Asansörlerin İyileş-tirilmesi ve Güvenliğin Arttırılması alt komisyonu yürüttüğü çalışmanın geldiği aşamayı sempozyum katılım-cıları ile paylaştı. Alt komisyon; ülkemizde sayısı yaklaşık 200.000 olan mevcut asansörlerin iyileştiril-mesi ve güvenliğinin arttırılması konusunda teknik öncelikler, aşamalar ve süreler konusunda çalışmaların hızla sürdürüldüğü, bu konuda yapılacak tarama ve denetim çalışmalarının alt komisyon tarafından oluşturulan kriterler çerçevesinde meslek odaları tarafından yapılması ve yapılan çalışma sonucunda ülkemizdeki asansörler ile ilgili bir envanter oluşturulması, bu çalışmanın sağlıklı yürütülmesi konusunda Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik yayınlanması gerektiği vurgulandı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde" asansör periyodik kontrollerinin 2012 yılından itibaren A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılacağı hükmü bulunduğu belirtilen çalıştayda, bu kontrol çalışmalarının kamusal bir hizmet olup, akredite de olsa ticari kuruluşlar tarafından yapılması durumunda bina yöneticisi (vatandaş) ile asansör bakım firmasını karşı karşıya getireceğine dikkat çekildi. Asansör bakım işinin denetimsiz hale geleceği ve kullanıcıların mağdur olacağı, bunun sonucunda da asansörlerin güvenliğinin azalabileceği taraflarca vurgulanırken; bakanlığın yeni hazırlayacağı yönetmelikte periyodik kontrol ile hükmünün meslek odaları tarafından yapılır şeklinde değiştirilmesi veya ertelemesi talep edildi.


Asansörün Yapıya Kattığı Değer Çalıştayı

Asansörlerin yapılara kattığı değer; oturum başkanlığını EMO Adana Şube YK Başkanı Mehmet Mak‘ın yaptığı Onur Ercan (EMO), Mehmet kara (MMO), Tunç Timurkan (Asansör Sanayicileri Platformu), Murat Demirel (Asansör Sanayicileri Platformu), Hasan Topal (Mimarlar Odası) katıldığı Sem-pozyumun ikinci günü gerçekleştirilen çalıştayda tartışıldı.

Çalıştayda; kat yükseklikleri arttıkça dikey ulaşım için kullanılan asansörlerin estetik, konfor, gü-venlik, enerji verimliliği vb. konulardaki teknolojik gelişimini hızlan-dırdığına dikkat çekildi. Asansörlerle ilgili dünyada çok önemli yüksek bina uygulamalarının görülebileceği; ülkemizde de benzer uygulamalar görülmekle birlikte halen %70 - %80 oranında asansör avan projelerine uygun mimari tasarımlar yapılamadığı belirtildi.


Asansör Mühendisliği

Oturum başkanlığını Şubemiz Asansör Komisyonu Üyesi  Bülent Çarşıbaşı‘nın yaptığı çalıştayda Fevzi Yıldırım (EMO), Mehmet Ay (MMO), Sefa Targıt (Asansör Sanayicileri Platformu), Prof. Dr. Erdem İmrak (İTÜ), Prof. Dr. Galip Cansever (YTÜ) konuşmacı olarak yer aldılar.


Çalıştayda; asansörlerin tasarımdan imalata, imalatından bakıma periyodik kontrolüne kadar tüm süreçlerinde mühendislik hizmetine gereksinim duyulduğu belirtildi. Odalar tarafından yapılan meslek içi eğitim sonrasındaki belgelendirmeler ve teknolojik gelişmeler sonucu mühendislerin sektörde istihdam edilmesinin önemini arttırarak asan-sör konusunda uzmanlaşmış mühendis kavramını ortaya çıkardığı açıklandı. Asansör tasarımı, projelendirilmesi, malzemesi, montajı risk analizi, bakımı, revizyonu, periyodik kontrolü, iş güvenliği, enerji verimliliği, mevzuat ve ilgili standartlar konusunda teorik ve uygulamalı bilgiye sahip uzmanlaşmış asansör mühendisine sektörün gereksinimi olduğu, Odalarımızın da bu konuda meslektaşlarına yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini geliştirmesi gerekliliği belirtildi.


Asansörlerde Enerji Verimliliği

Sempozyumun ana temasını oluşturan asansörlerde enerji verimliliği konusunda 22 Mayıs 2010 tarihinde Asansörlerde Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Mevzuatların Geliştirilmesine Yönelik Öneriler başlıklı panel gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Şube YK Başkanı Sedat Gülşen‘in gerçekleştirdiği panele Bülent Çarşıbaşı (EMO), Berkay Eriş (MMO), Ercüment Hızal (Asansör Sanayicileri Platformu), Dr. Cem Kaypmaz (Tübitak MAM) konuşmacı olarak katıldılar.


Panelde; Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ile bina tasarı-mında ve işletilmesinde bir çok yenilik uygulamaya geçmiş olmasına karşın mevzuat düzenlemelerinin halen tamamlanmadığı ifade edilerek; Odalarımızın kanunun tasarı aşamasından itibaren uzmanlık alanına giren tüm mevzuat çalışmalarına destek verdiği belirtildi.


Asansörlerde enerji verimliğini sağlamak için kullanılan teknolojilerin ve ekipmanların ilk yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte kullanım ömrü boyunca elde edilecek enerji tasarrufu düşünüldüğünde bu maliyet önemini yitirmektedir. Ancak, konutlarda kullanıcıların değil, yatı-rımcıların karar vermesi fiyatı yüksek olan verimli sistemlerin tercih edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yüksek verimli sistemlerin teşvik edilmesi, düşük verimli sistemlerin kullanımının engellenmesinin sağlanması için yasal yaptırımların düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.


Binaların özelliğine göre değiş-mekle birlikte bir binada harcanan toplam enerjinin ortalama %1,5‘u asansörlerde tüketilmektedir. Modern teknolojiye göre tasarlanmış ve üretilmiş sistemler ile enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sağlandığı, bina trafiğine uygun sistem seçimleri ve işletme sırasında alınacak önlemler ile verim artışlarının sağlanmasının olanaklı olduğu vurgulandı.

 PATLAYICI ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATLARI VE PERİYODİK KONTROLÜ SEMİNERİ VİDEO HABER

10.08.2022
 


Çok Okunanlar


ALPASLAN GÜZELİŞ’İ ANIYORUZ...

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER: PATLAYICI ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATLARI VE PERİYODİK KONTROLÜ

ADALET NÖBETİNDE 100. GÜN: #GEZİYEÖZGÜRLÜK

TURNUSOL TV`DE ENERJİ KRİZİ TARTIŞILIYOR

Okunma Sayısı: 1878


Tüm Sempozyum Haberleri

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.