2021 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

ASANSÖR SEMPOZYUMU`2006


14.04.2006 - 16.04.2006 ( İZMİR Fuar Alanı Salon 1/A)

 

Genel Bilgiler

Asansör konusunda ülkemizde sürdürülen bilimsel ve teknik çalışmaların paylaşılması, yeni teknik mevzuatların ülkemize ve sektöre etkilerinin tartışılması, sektör sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin birlikte üretilmesi, üniversite, endüstri, meslek odaları üçgeninde teknolojiyi üretenlerin, uygulayanların ve kullananların bir araya getirilmesi amacıyla Şubemiz tarafından 14-16 Nisan 2006 tarihlerinde İzmir'de Asansör Sempozyumu'2006 yapılıyor.

Sempozyum kapsamında asansörlere ve yürüyen merdivenlere ilişkin teknik ve idari bildirilerin sunulmasının yanı sıra “95/16 Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluşlar ve Piyasa Gözetimi Denetimi İşleyişinin Değerlendirilmesi” başlığı altında tüm tarafların katılımı ile bir panel, “Nitelikli Personel, Belgelendirme ve Personel Eğitimi” ve “Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi” konularında iki adet çalıştay düzenlenmesi, yabancı konukların konuşmaları, asansörlerin yılık denetimlerine yönelik olarak asansörlü bina yöneticilerinin bilgilendirilmesi, ilköğretim çağındaki çocukların “Güvenli Asansör Kullanımı” na yönelik eğitim çalışmaları ve bu çerçevede resim yarışması gerçekleştirilecek.

Sempozyum sırasında düzenlenecek Panel'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, meslek odaları, sektör dernekleri, belediyeler ve belgelendirme kuruluşları temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alması hedeflenmektedir.

Asansör Sempozyumu'2006 etkinliğine delege olarak katılım bedeli 50.00 YTL (Elli Yeni Türk lirası) olup bu bedel kapsamında Sempozyum çantası, kitabı, CD'si bulunmakta.

Sempozyuma tüm ilgililerin katılımını bekliyoruz.

Önemli Tarihler:

Bildirilerin son gönderilme tarihi: 31 Aralık 2005
Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi: 31 Ocak 2006
Bildirilerin düzeltilmiş halinin gönderilmesi: 10 Mart 2006

Konular

 • Asansörler
 • Yürüyen merdivenler / Yolcu bantları
 • Trafik hesabı uygulamaları
 • EN 81/1, EN 81/2 standartları ve uygulama yöntemlerinin irdelenmesi
 • Kumanda ve kontrol sistemleri
 • Kullanıcı güvenliği
 • Bakım, Koruyucu Bakım ve Arıza İzleme Sistemleri
 • Periyodik Kontroller
 • Kalite Güvencesi
 • CE işaretlemesi
 • Eğitim
 • Diğer sistem ve uygulamalar


 

Sonuç Bildirgesi

ASANSÖR SEMPOZYUMU 2006

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

(14 -16 Nisan 2006 / İZMİR)

 

 

 

Asansör Sempozyumu 14-16 Nisan 2006 tarihleri arasında İzmir Kültürpark Fuar alanında Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin katkı ve destekleriyle gerçekleştirilmiştir.

 

Sempozyumda 6 oturumda 23 bildiri, 10 poster bildiri, 1 panel, 2 çalıştay, Makina Mühendisleri Odası ile birlikte asansörlü binaların yöneticilerine yönetici bilgilendirme toplantıları ve güvenli “asansör ve yürüyen merdiven kullanımı” konusunda ilköğretim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda ayrıca çocukların bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, sanatçı ruhlarının açığa çıkarılması amacı ile Güvenli Asansör Kullanımı ve Çocuk konulu resim yarışması düzenlenmiş, resim yarışmasında dereceye giren resimler sergi alanda  3 gün boyunca sergilenmiştir. Sempozyumun üçüncü günü resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmiştir.

Oturumlarda asansör alanında bilimsel, teknik ve AR-GE kapsamında sektörde yapılan çalışmaların tanıtıldığı sektöre yenilik bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı ortamlar yaratılmıştır.

Sempozyum kapsamında düzenlenen “95/16 Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluşlar ve piyasa gözetimi denetimleri işleyişinin değerlendirilmesi” başlıklı panelde ise; Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Makina Mühendisleri  Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, TSE, AYSAD, EAYSAD ve TUV Rheinland Temsilcilerinin katılımıyla ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler üretilmiş ve paylaşılmıştır.

Üç gün boyunca paylaşıma ve dayanışma zeminlerinin gerçekleştiği sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır.

 

·     Ülkemizde kentleşme alanındaki dikey yapılaşma yönündeki gelişmelerle bağlantılı olarak konfor, ekonomiklik ve güvenlik faktörleri ön plana çıkmaktadır. Yapılaşma sürecinin vazgeçilmez bir aktörü olarak Asansör ve Yürüyen Merdiven sektörü bu faktörlerden doğrudan etkilenmektedir. Ancak AB Teknik Mevzuatının uyumlaştırılması, standartlara uygun üretim ve haksız rekabet koşullarının giderilmesi konularının sektörün ilk gündem maddelerini oluşturduğu ancak mevcut sorunların çözümüne ilişkin etkin koordinasyon zeminlerinin istenilen oranda yaratılamadığı ve / veya değerlendirilemediği işaret edilmiştir. Bu nedenle öncelikle Bakanlık, Üniversite, TMMOB’a bağlı Meslek Odaları ve Sektör Derneklerinin sürekli işbirliği ortamının geliştirilmesi gerekliliği birkez daha vurgulanmıştır.

 

·     2001 – 2005 yıllarını kapsayan ülkemiz sekizinci beş yıllık kalkınma planında sanayimiz için ön görülen hedefler arasında yerel kaynakları harekete geçirmek, AR-GE’ye önem vermek, yüksek nitelikli iş gücü kullanmak, özgün tasarım ve marka yaratarak uluslararası pazarda yerini alan bir yapıya kavuşmak, sempozyumunda paylaştığı başlıklar olarak yer almasına rağmen, plana yansıyan bu hedeflere ulaşılmasında ülkemizin ne yazık ki yeterli ve istenen oranda yol alamadığı saptaması yapılmıştır.

Bu saptamanın yılda ortalama 7 bin Asansör, 400 yürüyen merdiven kurulumunun gerçekleştiği ve mevcut yaklaşık 150 bin asansörün işletme süreçlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımda kullanılan malzeme, cihaz ve ekipmanlarla birlikte yaklaşık 400 milyon USD ekonomik hacme sahip olan Asansör ve Yürüyen Merdiven sektörüne de yansıdığı bilinmektedir.

Yürüyen merdivenlerin tamamına yakınının ithal, kurulumu gerçekleştirilen asansörlerin yaklaşık %15’inin tamamının ithal, yerli marka ile kurulumu gerçekleştirilen asansörlerin %40’nın ise ithal kompenentlerden oluştuğu saptaması yapılmıştır. Bu veriler ışığında asansör ve yürüyen merdiven sektöründe ithalatın ihracatı karşılama oranının makina imalat sektörünün genelinde olduğu gibi 1/3 seviyelerinde kaldığı işaret edilmiştir. Bu nedenle öncelikle yerli sanayinin AR-GE ve innovasyon alt yapısını geliştirmeye yönelik yatırımların arttırılması gerekmektedir. Yıllardır TMMOB tarafından dile getirilen GSYİH’dan AR-GE’ye ayrılan %0.8’lere varan payın ivedilikle en az %2 seviyelere çıkarılması gerekmektedir.

 

·     Sektörde finansman, sermaye yetersizliği, düşük verimlilik, kalifiye işgücü, teknolojik ve endüstriyel birikim ve paylaşım  sorunlarına ilişkin kalıcı, köklü çözüm mekanizmalarının işlerliğinin ve işlevselliğinin arttırılması gereksinimi vardır. Sektörde sahip olunan bilgi ve deney birikiminin uygulamaya ve katma değere dönüştürülmesi için sistem tasarımında ulaşılan seviyenin geliştirilerek yaygın kullanımının sağlanması, yerli malzeme üretim ve kullanımının teşvik edilerek marka yaratılmasına yönelinmesi gerekmektedir.

Bu nedenle sektörle ilgili kalıcı ve sürekli çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla Sanayi Ticaret Bakanlığınca 13.07.2004 tarih ve 25521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulan Asansör Teknik Komitesi’nin çalışmalarının işlev ve işlevsel kılınması gerekmektedir. Komitede yer alan Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası sekreteryalığında hazırlıkları tamamlanan “İşletme ve Bakım Yönetmeliği”nin ivedilikle yayımlanması gerekmektedir. Anılan yönetmeliğin yayımlanmaması Asansör ve Yürüyen Merdiven sektöründe işletme ve bakım süreçlerinde başı boşluğa neden olmakta ve mevcut dağınıklığı ve haksız rekabet ortamını daha da arttırmaktadır. Bu durum güvenliği ve konforu olumsuz etkilemiştir.

Sempozyum katılımcıları Sanayi Ticaret Bakanlığı tarafından Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’nin elektrik ve makina mühendislerine aktif rol vererek, meslek odalarına mesleki denetim ortamı yaratacak şekilde yayımlanması gerektiğini önemle vurgulamıştır.

 

·     Ülkemizde ulusal onaylanmış kuruluş oluşturma çalışmaları oldukça yavaş ilerlemektedir. Bu konuda yönlendirici, özendirici ve kısa dönemde sonuç alıcı yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yerli Onaylamış Kuruluş çabalarına destek  olunması  sektörün bütünü tarafından desteklenmesi gerektiği sempozyum katılımcıları tarafından vurgulanmıştır.

 

·     1985’li yıllardan bugüne Elektrik ve Makina Mühendisleri Odalarınca mevcut asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması için çeşitli belediyelerle protokol yapılmış ve uzman mühendislerce ülkemizde on binlerce asansörün periyodik kontrolleri yapılarak olası kazaların önüne geçilmiştir.

10 ilimizdeki ilgili belediye sınırları içesinde kullanımda olan asansörlerin yaklaşık %83’ü eksik, %12’si kullanılamaz durumda olup yalnızca %5’i standartlara uygundur.

Durum böyle iken 17.01.2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in yayımlanmasına rağmen piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin ilgili bakanlıkça etkin ve yaygın piyasa gözetimi ve denetimi ortamının yaratılmadığı belirtilmiştir.

Bu durumunda Asansör ve Yürüyen Merdiven sektöründe ürünlerin piyasaya arzı ve dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemelere uygun ve güvenliğine ilişkin boşluk oluşturduğu vurgulanmıştır.

Piyasa Denetim  ve Gözetimine ilişkin idari düzenlemeler Bakanlıkça ivedi olarak gerçekleştirilmeli,bu çerçevede ülke genelinde yaygın bir örgütlenme altyapısı bulanan Elektrik ve Makina Mühendisleri Odası nın yetkin kılınması,asansörlerin yılda  bir periyodik kotrollerinin yapılmasına yönelik  idari düzenlemeler Bakanlıkça ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

 

·     Asansör ve Yürüyen Merdiven sektöründe ürün ve hizmet üretiminde kalitenin arttırılmasına yönelik teknik insan gücünün sürekli eğitilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Eğitilmiş,  motive edilmiş personelin hem verimlilik hem de güncel teknoloji uygulaması ve gelişimi için vazgeçilmiş olduğu bilinciyle sektörde mühendis istihdamı ve yetkin kılınmasının önemi belirtilmiştir.

Meslek İçi Eğitimlerinin Meslek Odaları öncülüğünde üniversitelerin desteği ve sektör dernekleri ile işbirliği gerçekleştirilmesi için ASTEK tarafından idari düzenlemelere yer verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Ayrıca Meslek Yüksek Okullarında ve Üniversitelerde Elektrik, Makina Mühendisliği eğitim programlarında Asansör ve Yürüyen Merdiven teknolojisi konularına ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Asansör Sempozyumu 2006

Yürütme Kurulu


 
 
 
 
    

Kroki


 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.