2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1996

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

TMMOB TÜRKİYE VII. ENERJİ SEMPOZYUMU


17.12.2009 - 19.12.2009 (ANKARA)

 

Haberler

AÇILIŞ (VİDEO) 29.12.2009

    

I (VİDEO) 29.12.2009

    

II (VİDEO) 29.12.2009

    

III (VİDEO) 29.12.2009

    

IV (VİDEO) 29.12.2009

    

V (VİDEO) 29.12.2009

    

VI (VİDEO) 29.12.2009

    

VII (VİDEO) 29.12.2009

    

VIII (VİDEO) 29.12.2009

    

 

Genel Bilgiler

 

Dünyamız, özellikle son 10-15 yıldır "Yeni Dünya Düzeni" diye adlandırılan bir dizi ekonomik ve siyasi politikalarla, yönlendirilip şekillendiriliyor. Dünya Bankası, IMF,  Dünya Ticaret Örgütü, OECD, Avrupa Birliği gibi kurumların güdümünde şekillenen ekonomi politikaları ile toplumsal yapının bütününde dönüştürücü, bozucu, kuralsızlaştırıcı etkiler yaratmaktadır. Amaç; her türlü kural ve denetimden uzak, sermayeye hizmet eden tek bir "Pazar" yaratılması ve herkesin bu pazara eklemlenmesidir. Bu gün bu hedefe oldukça yaklaşılmıştır.

Uluslararası ve ulusal sermayenin, günümüzde IMF ve DB güdümünde uyguladıkları programlarla, sermaye kesimlerinin dayattığı "etkin piyasalar", "hantal devlet", "bastırılması gereken yüksek ücret talepleri", "özelleştirilmesi gereken verimsiz KİT‘ler" ve "tüm kamusal hizmetlerin özelleştirilme" söylemlerinin egemen olduğu bir süreçte; ekonomide kamusal planlama, üretim ve denetim etkisizleştirilmekte, emekçi sınıfların tüm hak ve kazanımları yok edilmeye çalışılmaktadır.

TMMOB VII. Enerji Sempozyumu; insanın en temel ve doğal gereksinimlerinden olan enerjinin bir kamu hizmeti olarak sunulması anlayışının terk edilmesine yönelik neo-liberal politikaların uygulandığı, özelleştirmelerin hızlandırıldığı, enerjinin küreselleşme süreciyle birlikte sermayeye yeni pazar ve kazanç alanı olarak hedef seçildiği, plansız ve piyasacı yaklaşımlar sonucu yaratılan enerji krizine çare olarak nükleer santralların dayatıldığı ortamda yapılacaktır.

Böylesi bir sürece karşı durabilmek, enerji sektörünün,  kamusal çıkarları gözeten merkezi bir planlama-üretim-denetim yaklaşımıyla yapılandırılması ve ülkemizin geleceğini boyunduruk altına alan dışa bağımlı enerji plan ve programlara karşı alternatif politikalarla güçlü bir platform yaratılabilmesi için, sorunların ve çözüm önerilerinin, sektörün tüm taraflarıyla birlikte tartışılmasında acil zorunluluk vardır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına 2 yılda bir düzenlenen ve sekretaryasını Oda‘mızın (EMO/Elektrik Mühendisleri Odası) yaptığı TMMOB VII. Enerji Sempozyumu bu yılın Aralık ayında Ankara‘da gerçekleştirilecektir. TMMOB Enerji Sempozyumlarının 12 yıllık sürecinde;

• Ulusal ve Kamusal Enerji Politikaları

• Küresel Enerji Savaşları

• Küreselleşmenin Enerji Alanında Yapısal Değişim Programı

• Kamusal Planlama ve Alternatif Enerji Politikaları

• Enerji ve Çevre

• Enerji Alanında Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler,

gibi konular irdelenmiş, tartışılmıştır.

Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacak, ülke koşullarına ve teknolojik gelişmelere uygun, uzun erimli, merkezi-kamusal planlamayı esas alan, yurttaşların enerjiye sürekli, güvenli, ucuz ve kolay erişimini öngören ve sosyal-çevresel ve ekonomik politikalar ile tümleşik bir enerji politikasına acilen gereksinim vardır.

Bu bağlamda, VII. Enerji Sempozyumu‘nun; enerji alanının her yönüyle irdelendiği, sorunlara ulusal ve kamusal çıkarlar penceresinden bakılarak çözümler üretildiği, politika ve önerilerin tartışıldığı bir platform olmasını diliyor ve enerji sektörü çalışanları ve yöneticilerini Sempozyuma katkı koymaya çağırıyoruz.


 
 
 
 
    

Kroki


 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.