2015 2013 2011 2009 2007 2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

III.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU


21.05.2009 - 22.05.2009 (KOCAELİ )

 

Genel Bilgiler

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ

SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi destekleriyle düzenlediği "3. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempzoyumu" 21-22 Mayıs 2009 tarihlerinde Kartepe, Kocaeli‘de gerçekleşmiştir.

Sempozyum; enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, ekosistem dengesini koruyan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir enerji sistemine ulaşılmasını, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza gereken önemin  verilmesini, Ar- Ge çalışmalarını destekleyecek enerji kalitesi ve enerji verimliliği uygulamalarının sektörle buluşmasını, enerji politikalarının doğru planlanmasını, yürürlüğe giren yasal mevzuatın şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bunun yanında, enerji konusundaki akademik çalışmaların ve teknolojik verilerin doğru kitleye ulaşmasını sağlayarak bilgilendirme ve tartışma ortamı yaratmak, bu çalışmaların sanayi, konut, ulaşım ve teknoloji faaliyetlerine katkısını ortaya çıkarmak ve tarafları buluşturarak ortak çalışma alanlarını geliştirmek gibi üniversite-sanayi işbirliği yönüne de son derece önem verilmiştir. 

EVK 2009 Sempozyumunda Enerji Verimliliği ana başlığı altında Üretim, İletim ve Dağıtımda Enerji Verimliliği, Enerji Yönetimi, Enerji Planlanması, Sanayide, Binalarda ve Ulaşımda Enerji Verimliliği, Enerji Depolama Teknikleri; Enerji Kalitesi ana başlığı altında Modelleme ve Analiz, Enerji Kalitesinin Ölçülmesi ve İzlenmesi, Gerilim Değişim Problemleri, Aşırı Gerilimler ve Koruma Yöntemleri, Harmoniklerin Etkileri ve Filtreleme Teknikleri, Reaktif  Güç Kontrol Sistemleri, Dengesizlikler, Güvenilirlik ve Risk Analizi, Topraklama, Yenilenebilir Enerji ve Güç Kalitesi Sorunları, Maliyet Analizi gibi alt konularla ilgili uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları 5 oturumda 40 sözlü 24 poster olmak üzere toplam 64 sunum gerçekleştirilerek aktarılmıştır. Sunum yapan bildiri yazarları tüm oturumlarda çok sayıda dinleyici ile buluşmuştur.

"Enerji Özelleştirmelerinin Enerji Arzı Üzerine Etkileri" ve "Enerji Verimliliği Üzerine Yasal Düzenlemeler ve Sektöre Etkileri" konulu iki adet panel düzenlenmiştir. Her iki panelde de bakanlık, oda, üniversite ve sektör temsilcileri paydaşlarınca tartışılmış olup somut  görüş ve öneriler üretilmiştir.

"Güç Kalitesi Milli Projesi" ve "Enerji Verimliliği Kanununda Elektrik Mühendisliğinin Yeri" konulu iki adet çağrılı bildiri sunulmuştur.

"Orta Gerilim Sistemlerinde Enerji Kalitesi ve Sürekliliğinin Arttırılmasında SCADA Çözümlerinin Önemi" , "Enerji Kalitesizliğinin Ölçümü ve IEC Standartlarına Göre Değerlendirilmesi" , "Yüksek Verimli, Yüksek Performanslı Trafosuz Güç Kaynakları" , "Aydınlatmada Enerji Verimliliği" konularında 3 adet firma sunumu gerçekleşmiştir.

Bu toplantılara başta Sempozyumun Düzenleme, Yürütme Kurulu Üyeleri olmak üzere, Panel Yöneticilerimiz, Oturum Başkanlarımız ile Odamız temsilcileri, sektör ve  kurum/dernek temsilcileri, üniversite akademisyenleri, yerel yönetimlerden ve bakanlıklardan ziyaretçiler etkin bir katılım gerçekleştirmişlerdir.

Sempozyuma özel sektörden delege olarak 104, serbest çalışan SMM olarak 32,  üniversiteden öğretim görevlisi olarak 60 ve kamudan 68 kişilik katılım sağlanmıştır. Günlük katılımcılarla birlikte yaklaşık 300 kişi sempozyumda buluşmuştur.

 

Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması karar altına alınmıştır. 

1- 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe girmesi ve buna bağlı olarak yürütülen ikincil mevzuat çalışmaları katılımcılar tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir.

2- Enerji verimliliği mevzuatı hazırlık çalışmaları sırasında ilgili bakanlıkların meslek odaları ve sektör temsilcileri ile temas kurmaları, görüş ve önerilerini alıp değerlendirmeleri yöntemi başarılı bulunmakla birlikte meslek odalarının görüşlerinin tam olarak yansıtılmaması bir eksiklik olarak görülmüş, bu işbirliğinin mevzuatın uygulama aşamasında da sürdürülmesi önerilmiştir.

3-Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği eğitimlerinin sadece Odalar ve üniversiteler işbirliği ile verilmesinin yasa ve yönetmeliğinin uygulanmasında daha doğru sonuçlar vereceğinin altı çizilmiştir.

4-Enerji verimliliği ve kalite standartlarını uygulamaya çalışan ve  sektöre yön veren  çalışanlarımız, başta mühendis ve teknik elemanlar olmak üzere  istihdam alanlarını daraltacak uygulamalardan kaçınılması, birikimli ve nitelikli insan gücüne gerekli önemin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

5-Ülkemizde enerji alanındaki sektörel sorunları gözardı eden ve enerji alt yapısını kendi haline terk eden uygulamalarla, enerjinin verimli ve kaliteli kullanılması kavramları  birbiriyle çelişmektedir. Başta dağıtım hatları ve iletim hatlarındaki teknik kayıplar olmak üzere, ekonomik kayıpların yanında tüketiciye  kalitesiz enerji sunumuna neden alt yapı sorunlarının giderilmesi için gereken yatırımların yapılması ve mevcut kayıpların, ekonomiye kazandırılması önerilmiştir.

6-Ülkemizde bilim ve mühendisliğin kamu yararı eksenli çalışmalarına gereken önem verilmelidir.  Enerjiyi yoğun kullanarak, kirli üretim yapan katma değeri düşük üretim sektörü yerine, bilgi yoğun üretim teknolojilerine yatırım yapılmasının özendirilmesi ve desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

7- Doğa ve insan yaşamını tehdit etmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik uygulamalar, ülkemizi nükleer tehlikelerden korurken, nükleer hammaddeler açısından da dışa bağımlılığımızı önleyecektir. Bu nedenle öncelikle öz kaynaklarımıza dayalı modellerin seçilmesi ve mevcut potansiyelimizin değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

8-Enerji sektörü stratejik öneme sahip tekel olarak kamu hizmeti niteliği çerçevesinde kar, rant beklenti ve baskılarından uzak sürdürülmesi gereken bir sektördür. Bu özellikleri nedeniyle planlama anlayışının hakim olduğu merkezi yapılanmaya gidilmelmesi gerektiği, özelleştirme uygulamalarına son verilerek, koordinasyon, yetişmiş insan gücü,  ekonomik kaynak ve ileri teknoloji politikalarıyla güçlendirilmiş, "kamu kontrolünde‘‘ çalışanlar, tüketiciler dahil tüm örgütlü kesimlerinin temsil ve karar süreçlerine etki edebildiği "kamusal denetime" açık bir yapı oluşturulması önerilmiştir.

9-Ülkenin neresinde olursa olsun kaçak elektrik kullanımını bir kazanç biçimi ya da doğal bir hak haline getiren, kamu kaynaklarını sömüren anlayışla  daha sıkı bir biçimde mücadele edilmesinin yanında ekonomik kayıplara ve verimsizliğe neden olan kaçak elektrik kullanımının ekonomik, sosyal ve adli boyutu dikkate alınarak nedenleri araştırılmalı, bilimsel sonuçları üzerinden, çözüm yoluna gidilmesi gerektiği belirtilmiştir.

10- "Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Etkin / Verimli Kullanımı"nının sadece ülkemiz değil Dünya‘nın en başta gelen gündemlerinden birisi görülmesi gerektiği, emperyalist-kapitalist sermaye güçlerinin daha fazla tüketim-daha fazla kar güdüsüyle harcadıkları enerjinin neden olduğu "İklim Değişikliği"nin dünyamızı bilinmez bir "Son"a götürdüğü ve acil önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir.

11- Ülkemizde "Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Etkin / Verimli Kullanımı" konusunda yürütülecek "eğitim", "etüt-proje" ve "VAP" faaliyetlerinin "İstismar" edilerek bunların salt "ticari" bir faaliyet alanı haline getirilmesine karşı gereken önlemlerin alınması gerektiği ve konunun takip ve denetimi için Meslek Odalarına büyük görevler düştüğü belirlenmiştir.

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu sunulan çağrılı bildirilerin, panellerin ve oturumların niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile kamuoyuna duyurulur.


Sempozyum Yürütme Kurulu

22 Mayıs 2009/Kocaeli

 

 

 

EVK‘2009 Kartepede Yapıldı...

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu‘nun üçüncüsü 21-22 Mayıs 2009 tarihlerinde Kocaeli / Kartepe The Green Park Otelde gerçekleştrildi. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesinin Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi destekleri ile düzenlediği sempozyum 21 Mayıs Perşembe günü saat 10:00‘da çok sayıda protokol davetlisi ve 300‘e yakın delege ve misafirin katılımı ile açıldı.

Sempozyumun açılışında sırasıyla EMO Kocaeli Şube Başkanı Mustafa ŞERİT, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr.Semra ÖZTÜRK, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa ÇEÇEN, TMMOB 2.Başkanı Nail GÜLER ve son olarak Kocaeli Valisi Gökhan SÖZER Enerji Verimliliğine ve Enerji Politikalarına dönük konuşmalar yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Prof Dr.Muammer ERMİŞ tarafından "Güç Kalitesi Milli Projesi" ve İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlama ve Yönetim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Sermin ONAYGİL tarafından  "Enerji Verimliliği Kanununda Elektrik Mühendisliğinin Yeri" konulu çağrılı bildiriler sunuldu. İki gün süren sempozyumda "Enerji Verimliliği" ve "Güç Kalitesi" başlıkları altında 5 oturumda 40‘ı sözlü 24‘ü poster olmak üzere 64 sunum gerçekleştirildi.

Sempozyumun birinci gününde düzenlenen Panelde  "Enerji Özelleştirmelerinin Enerji Arzı ve Kalitesi Üzerine Etkileri" konularında bilgi alışverişleri sağlandı. Paneli EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık ÖDEN yönetti. Panele panelist olarak, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa ÇEÇEN, Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz TÜRKYILMAZ, Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım A.Ş‘den Ali CESUR ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Bilal ÖĞÜNLÜ katıldılar. İkinci gün gerçekleştirilen Panel ise "Enerji Verimliliği Üzerine Yasal Düzenlemeler ve Sektöre Etkileri" konusunda yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Semra ÖZTÜRK yönetiminde gerçekleştirilen panele panelist olarak; Necati İPEK (EMO Enerji Komisyonu Başkanı), Erdal ÇALIKOĞLU (EİE Genel Müdür Yaedımcısı), Arif KÜNAR (Elektrik Mühendisi),Yusuf YILDIZ (Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı), Prof.Dr.Sermin ONAYGİL ( İTÜ Enerji Enstitüsü) katıldılar.

Sempozyumda ayrıca Schneider Elektrik  "Orta Gerilim Sistemlerinde Enerji Kalitesi ve Sürekliliğinin Arttırılmasında SCADA Çözümlerinin Önemi" ve "Enerji Kalitesizliğinin Ölçümü ve IEC Standartlarına Göre Değerlendirilmesi", Enel A.Ş. "Yüksek Verimli, Yüksek Performanslı Trafosuz Güç Kaynakları", Philips ise "Aydınlatmada Enerji Verimliliği" konularında bildiriler sundular.

Fotoğraflar için tıklayınız.

 

*****************************************************

Servis ve Ulaşım ile ilgili iletişim numaraları:

0 531 704 60 66 - 0 531 704 60 67

(Perşembe sabah saatlerinden itibaren arayabilirsiniz.)

 

SERVİS SAATLERİ
SEMPOZYUM PROGRAMI  

DUYURU : BİLDİRİ SONUÇLARI BELLİ OLMUŞTUR KABUL EDİLEN SÖZLÜ SUNUM VE POSTER SUNUM BİLDİRİLERİNİ GÖRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ.

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

  SÖZLÜ SUNUM İÇİN KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
 POSTER SUNUM İÇİN KABUL EDİLEN BİLDİRİLER  

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEM VE KARARLARI İÇİM AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ.

2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

3. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

4. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

5. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

6. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

****************************************************************

Duyuru:

BİLDİRİ SON GÖNDERME TARİHİ 13 MART 2009 CUMA GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR. BUNA GÖRE SEMPOZYUM TAKVİMİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞMİŞTİR.

13 Mart 2009 Bildiri Son Gönderme Tarihi

06 Nisan 2009 Bildiri Kabul Yazılarının Gönderilmesi

16 Nisan 2009 Bildiri Son Düzeltme Tarihi

22 Nisan 2009 Katılım Ücretlerinin Son Ödeme Tarihi

21 - 22 Mayıs 2009 Sempozyum Tarihi

Bildirilerinizi evk@emo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

*************************************************************************

3. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 1. DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ALTINNAL OTEL‘DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

   15 Kasım Cumartesi Günü gerçekleştirilen "bilgilendirme, sempozyum takviminin belirlenmesi, sempozyum yerinin belirlenmesi, sempozyum konularının belirlenmesi, sempozyum afiş ve broşürlerinin seçimi, sempozyum afiş ve broşürlerinin gönderileceği yerlerin tespiti, destek verebilecek kuruluşlar ve ücretlerinin belirlenmesi, destek verebilecek kurumlarla görüşecek kişilerin belirlenmesi, katılım şartlarının belirlenmesi, çağrılı bildiri, panel ve katılabilecek kişilerin önerilmesi, web sayfası hazırlıkları" gündemli toplantıya TMMOB ve EMO Şubelerden, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi‘nden ve firmalardan oluşan Düzenleme ve Yürütme Kurulu katılım sağlandı.

 

3. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SEKA PARK OTEL‘DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

  2009 yılında 3. gerçekleştirilecek olan Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu‘nun 1. Danışma Kurulu Toplantısı 11 Ekim Cumartesi Günü Seka Park‘ta yapıldı.

  Danışma Kurulu toplantısına ilgili üniversitelerin bölüm başkanları, öğretim üyeleri, oda temsilcileri ile ilgili kurum kuruluş firmalardan katılım sağlandı. 60 kişinin katılım sağladığı toplantıda, EVK 2009‘un yapılacağı yer, takvim, bildiri ve panel konularının belirlenmesi ile sponsorluk çalışmaları gibi konuları ele alındı.

 

 


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.