2013

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

HİZMET ÜRETİMİ ÇALIŞTAYI


20.09.2013 - 21.09.2013 (ÇANKAYA BELEDİYESİ YILMAZ GÜNEY SAHNESİ)

 

Genel Bilgiler

ETKİNLİK PROGRAMI

 

09:30

10:30

AÇILIŞ

 

 

 

 

10:30

12:30

1. OTURUM

 

 Hizmet kavramı ve Hizmet üretimi süreci
 
           Kamusal hizmet nedir?
           Ticari hizmet nedir?
           Kamusal hizmet ve ticari hizmet üretimi nedir?

Prof.Dr.Korkut BORATAV
Prof.Dr.İzzettin ÖNDER
Prof.Dr.Ahmet Haşim KÖSE

 

12:30

13:30

YEMEK ARASI

 

 

 

1. GÜN

13:30

15:30

2. OTURUM

 

Denetim kavramı
 
           Kamusal denetim nedir?
           Mesleki denetim nedir?
           Kamu adına denetim nedir?

CENGİZ GÖLTAŞ
Dr.H.ÖMER KÖSE
Prof.Dr.ATİLLA GÖKTÜRK
NURTEN ÇAĞLAR YAKIŞ
Prof.Dr.AZİZ KONUKMAN

 

15:30

15:45

ÇAY ARASI

 

 

 

 

15:45

18:00

3. OTURUM

 

EMO bütçe bileşenleri ve analizi
 
           Aidat gelirleri
           SMM gelirleri
           Eğitim gelirleri
           Bilirkişilik, hakemlik vb. gelirler
           Periyodik kontrol ve ölçümler gelirleri
           Diğer gelirler

SERDAR ÇİFTCAN
NEŞE ÜLKER
EMRE METİN
HÜSEYİN ÖNDER

2. GÜN

09:30

11:30

4. OTURUM

 

Mesleki denetim ve EMO

ALİ YİĞİT
SEDAT GÜLŞEN
AHMET BECERİK
AVNİ HAZNEDAROĞLU

 

11:30

11:45

ÇAY ARASI

 

 

 

 

11:45

12:45

FORUM

 

Neoliberal dönüşüm süreci, meslek alanlarımıza etkileri ve Olası  yasa değişiklikleri çerçevesinde odalara dayatılan hizmet üretimi

MEHMET BOZKIRLIOĞLU

 

GENEL BİLGİLER 

EMO ve TMMOB örgütü genelinde uzunca zamandır gündeme gelmiş ancak Hizmet ve Hizmet Üretimi kavramları enine boyuna tartışılamamıştır. Son dönemlerde TMMOB ve TMMOB Birimlerinin etki alanlarına yapılan saldırılarla konu tartışılmaya muhtaç hale gelmiştir. Nisan 2012‘de yapılan EMO Genel Kurulu`nun almış olduğu karar TMMOB`ye taşınamasa da EMO örgütü açısından bir tartışma ve/veya çözüm üretme şansı yaratmıştır. En son 2003 yılında yapılan TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı`nda tartışılmış, Örgüt Birimlerinin Hizmet Üretimi başlığında aşağıdaki kararlar alınmış olmasına karşın içselleştirilememiştir.

 

1. Meslek Odalarımız; uzmanlık alanında kamu çıkarlarının korunmasına, mesleğin ve meslektaşların haklarının savunulmasına yönelik çalışmalar yanında, varlık nedeni olan mesleki teknik çalışmalardan da kopmamalıdır.

2. Odalarca yürütülecek hizmetlerde ve hizmet karşılığı elde edilen gelirlerde gözetilecek temel ilke meslek, meslektaş, ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda yürütülen çalışmaları sekteye uğratacak bağımlılık ilişkilerine yol açılmaması olmalıdır.

3. Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun yapacağı veya yapmakta olduğu faaliyetler odalar için örnek alınmamalıdır. Yayımlanacak kitaplar, periyodikler, düzenlenecek uzmanlık eğitimleri, mühendislik-mimarlık mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler esas gelir alanı olarak görülmemelidir.

4. Kamu kuruluşlarına, özel kurum yada kişilere verilen hizmetler tek yanlı bozulabilecek protokollere dayanıyor ise örgüt bütçesi ağırlıklı olarak bu hizmetlerden herhangi biri üzerine kurgulanmamalı, gelir kaynakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmelidir. Söz konusu hizmetler yalnızca, kamusal denetim alanında verilmeli, protokollerin içeriğinin örgütsel bağımsızlığı tehdit etmesine izin verilmemeli, verilen hizmetler üyelerimizin yürüteceği hizmetler değil, bu hizmetlerin denetimi anlamında olmalıdır.

5. Kamu çıkarlarının korunması meslek odalarının uzmanlık alanında toplumun ve ülkenin çıkarlarını savunan bir örgüt olmasını zorunlu kılar. Bu tanım gereği meslek odaları mesleki çalışmalar yürütürken halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, çevreden yana, emekten yana, üretimden yana, tüketicinin korunmasından yana olmak topluma dayatılan politikaları sorgulamak kamu çıkarları doğrultusunda toplumu bilinçlendirmek ve bu politikaları sunmak görevi ile yükümlüdür. Böylesine geniş bir alana yayılan sorumlulukların ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi ancak ve ancak ekonomik ve kurumsal anlamda güçlü, ülke geneline yayılmış bir örgütlenme ağına sahip olan, örgüt-içi ilişkilerinin ve Oda üye ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü yapılanmalar ile mümkün olabilir.

6. Meslek Odalarının gelirleri; üye ödentileri öncelikli olmak üzere, Odaların uzmanlık alanında bağımsız olarak gerçekleştirdiği sürekliliği olan etkinliklerden sağlanmalı ve bu etkinliklerden yararlanan üyeler bedelini ödemelidir.

7. Mesleki etkinliklerden sağlanan kaynakların üyelere ve topluma hizmet olarak geri dönmesinin araçlarının etkinleştirilmesi, örgütün kaynaklarının ortak kullanıma açılması mekanizmaları yaratılmalıdır.

8. Resmi kurumlarda çalışan mühendis ve mimarların üye oldukları odalara aidat ödemelerini kaynaktan kesilme hususu sağlanmalıdır.

9. TMMOB ve Oda yayın, ajanda ve etkinlikleri için reklam alınması veya sponsor desteği sağlanması konularında; Örgütsel bağımsızlığın, kamusal denetim işlevinin korunması, TMMOB ve Odaların ilke ve politikalarının korunması, Mesleki etik değerlerin korunması vazgeçilmez ilkelerdir.

10. TMMOB ve Odalarımız, üyelerimizin ekonomik hak ve çıkarlarının korunmasında daha etkin rol üstlenmelidir.

11. Güçlü meslek odaları için, güçlü ve çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarına sahip olma zorunluluğu yadsınamaz bir gerçektir. Meslek odalarının gelirleri üye ödentileri öncelikli olmak üzere, odaların uzmanlık alanlarında bağımsız olarak gerçekleştirecekleri etkinliklerden sağlanmalıdır. 

TMMOB ve Odalar, üyelerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik meslek içi eğitim hizmetlerini ve mesleki faaliyetler için gerek duydukları diğer hizmetlerini, sektörel gelişme amaçlı kongre, sempozyum vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi hizmetlerini, kamu ya da özel sektör tarafından yapılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan hizmetlerini, üyelerince yerine getirilmesinin sağlanması için gereken eğitim ve koordinasyon hizmetlerini ve genel anlamda üyelerinin mesleki denetimine yönelik hizmetlerini yerine getirmelidir. Üyeleri tarafından üretilecek hizmetleri üretmemelidir. 

 

AMAÇ

 

2003 yılında yapılan ve yukarıda ifade edilen TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı kararları çerçevesinde örgüt birimlerinde bu tartışmaların yeniden yapılması gerekliliği belirgin bir hal almış ve örgüt birimlerinde gelir artırıcı önlem refleksleriyle hizmet üretimine yönelme tartışmaları yürütülmektedir. Son olarak TMMOB yasasında yapılması düşünülen değişiklikle iktidar kendi varlık alanını da pekiştirecek tarzda meslek odalarını hizmet üretimi kıskacına sokmaya niyetlenmiştir. Tüm bu gerekçelerle;

•   Odamızın, anayasa, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kamusal denetim bakış açısıyla içselleştirilmiş bir mesleki denetim yapabilmesi için çerçeve oluşturmak,

•   Mesleki denetimin yanı sıra üretilecek hizmetlerin, Odamız ve TMMOB örgütlülüğünün insan odaklı ve üye hak ve çıkarları ortaklaşmasına paralel olarak biçim ve türlerini tartışmak,

•   Odamızın bağımsız duruşuna yönelik olarak, yasal düzenlemeler dahil her türlü yöntemle yapılan saldırılara karşı mali yönden de daha dirençli bir EMO örgütlülüğü yaratmanın yollarını aramak,

•   EMO‘nun hâlihazırda toplumsal mücadele pratiği içinde var olan konumunun ve etkinlik alanlarının daha ileriye taşıyabilmesi için gerekli bütçe oluşumu için yol ve yöntemlerin tartışılmasını sağlamak,

amacıyla Hizmet Üretimi Çalıştayı düzenlenecektir. 

 

KAPSAM

 

Belirtilen konularda yeni adımlar atabilmenin yollarını oluşturmak üzere; aşağıdaki konu başlıklarında atölye çalışmaları, sunuşlar, panel/forum benzeri etkinlikler ile en geniş zeminde tartışarak bir ortaklaşma sağlanması hedeflenecek, bir yol haritası belirlenecektir.

 

a)    Hizmet kavramı ve Hizmet üretimi süreci

        •   Kamusal hizmet nedir?

        •   Ticari hizmet nedir?

        •   Kamusal hizmet ve ticari hizmet üretimi nedir?

 

b)    Denetim kavramı

        •   Kamusal denetim nedir?

        •   Mesleki denetim nedir?

        •   Kamu adına denetim nedir?

 

c)    Neoliberal dönüşüm süreci ve meslek alanlarımıza etkileri

 

d)    Mesleki denetim ve EMO

 

e)    EMO bütçe bileşenleri ve analizi

        •   Aidat gelirleri

        •   SMM gelirleri

        •   Eğitim gelirleri

        •   Bilirkişilik, hakemlik vb. gelirler

        •   Periyodik kontrol ve ölçümler gelirleri

        •   Diğer gelirler

 

f)    Olası TMMOB yasası değişikliği çerçevesinde odalara dayatılan hizmet üretimi

 

YÖNTEM

 

Etkinlik kapsamında şubelerde hazırlık çalıştayları, toplantıları, atölye çalışmaları vb. düzenlenecek, tartışılan başlıklar rapor haline getirilerek Ankara`da yapılacak olan merkezi çalıştaya taşınacaktır.

 

TAKVİM

 

Yerel çalıştayların, toplantıların ve/veya atölye çalışmalarının düzenlenmesi Mayıs – Temmuz 2013

Merkezi Çalıştay 20-21 Eylül 2013 


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.