2015 2009

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

RÜZGAR ENERJİSİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ


TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliği ile 4-5 Haziran 2009 tarihlerinde, Samsun‘da gerçekleştirilen 2. Rüzgar Enerjisi Sempozyumu‘nun Sonuç Bildirgesi hazırlandı.


RÜGES 2009
2. Rüzgar  Enerjisi  Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi
EMO Samsun  Şubesi

 

    Enerji, özellikle de elektrik enerjisi, insan yaşamında tartışmasız bir önceliğe sahiptir. Enerjisiz bir yaşam, günümüz koşullarında neredeyse olası değildir. Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları üzerinde daha fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini gerekli hale getirmiştir. Yeryüzünde fosil yakıtların insan sağlığına verdiği zararlar ile neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim değişiklerine yol açması, diğer yandan nükleer enerji kaynaklarının toplumsal, çevresel ve ekonomik açıdan oldukça maliyetli olması, ülkelerin öz kaynaklarını daha etkin biçimde kullanımının önemini artırmıştır. Özellikle teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çağdaş gereksinimlerden dolayı, enerji üretimi ile ilgili bilimsel araştırmalar, alternatif ve daha kullanışlı enerji kaynaklarına yönelmiştir. Günümüzde doğal dengenin korunması, sürekli yenilenebilir enerji kaynaklarının işlenmesi ve kullanılmasının önemi giderek artmaktadır.


     Enerji üretim kaynaklarını kesintisiz, güvenilir, ucuz temiz ve çeşitlendirilmiş kaynaklardan sağlayabilmek ve verimli kullanmak önemlidir. Ne var ki bu güne kadar kullandığımız birçok enerji dönüştürme yönteminin çevreye ve insanlara verdiği zarar artık ciddi boyutlara ulaşmıştır.  Özellikle yirminci yüzyılın acımasız ve neye mal olursa olsun daha fazla üretim, daha fazla kar güdüsünün, gerek çevreye, gerekse canlılara onarılamaz derecede zarar vermesi,  enerji gereksiniminin insana daha yakışır biçimde nasıl karşılanabileceği sorusunu ve araştırmasını beraberinde getirmiştir.  Ülkelerin, kendi halkalarına ve dünya halkalarına daha güzel bir dünya sunabilmek için,  öz kaynaklarından daha fazla enerji üretmeye yönelmeleri kaçınılmazdır. Bu noktada doğanın adil ve eşitlikçi davrandığı rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları tüm insanlığın hizmetinde olacaktır.


     Türkiye‘nin hızlı nüfus artışı ve sanayileşmesine paralel olarak enerjiye olan gereksinimi artmakta olup,  gelecek yirmi yılda üretimin tüketimi karşılayamayacağı düşünülmektedir. Buna karşılık var olan enerji üretimimizin büyük bir bölümü dışa bağımlı olup, fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Bu nedenle potansiyel olarak oldukça iyi durumda olduğumuz yeni ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının önde gelenlerinden rüzgar enerjisinin, ülkemizde daha yoğunluklu olarak kullanımı enerji üretimimizin çeşitlendirilmesi açısından da çok önemlidir.


     TMMOB bağlı odalar, üniversiteler, rüzgar enerjisine ilişkin alanlarında çalışan araştırmacılar, uygulayıcılar,  yaşamı, doğayı ve çevreyi seven insanlar, çözümler üretmek, kamu oyu yaratmak için RÜGES 2009 da Samsun‘da bir araya geldiler. Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilen ve iki gün süren Sempozyum kapsamında 6 oturumda 25 bildiri sunumu gerçekleştirildi. Ayrıca 2 çağrılı bildiri, 1 sunum ve 1 panel yapıldı.


     Sempozyum açılışta  "Elektrik Enerji Sektöründe 2020 Perspektifi" başlıklı çağrılı bildirisi ile ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Prof Dr. Osman SEVAİOĞLU sunumu ile başladı. Birinci ve ikinci gün devam eden oturumların ardından UNIDO-ICHET‘i temsilen Gökhan KEPOĞLU ve Mehmet EROĞLU tarafından "Mobil Yenilenebilir Enerji Evi" konulu bir sunum yapıldı. Ardından Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (WWEA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR tarafından "Dünyada ve Türkiye‘de Rüzgar Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretiminin Gelişimi" başlıklı çağrılı bildiri sunuldu.


     Sempozyumun ikinci günü düzenlenen panelde ise "Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Sorunlar" değerlendirilip, karşılıklı bilgi aktarımı sağlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven ÖNBİLGİN yönettiği panele; konuşmacı olarak,  EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa ÇEÇEN, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Serdar ATASEVEN, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubeden Mustafa Berkay ERİŞ ve EİE-Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesinden Yüksel MALKOÇ katıldı.


     Sempozyum sonunda rüzgar enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin oluşan değerlendirmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Fosil yakıtların insan sağlığına verdiği zararlar ile neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim değişiklerine yol açması nedeniyle çevreye uyumlu temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlenilmelidir.

2. Elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına hem araştırma geliştirme anlamında hem de kullanım anlamında önemli yatırımlar yapılmalıdır.

3. Elektrik üretiminde kamusal planlamanın işlevsizleştirilmesi, kamusal denetimin azaltılması, kamu üretim tesislerinin düşük kapasitelerde çalıştırılması ve bir bölümünün özelleştirilmesi, elektrik üretiminde sürekli olarak özel sektöre ağırlık verilmesini içeren süreç ciddi sorunlar doğurmaktadır.

4. Enerji üretimi yanında enerji tüketiminde de tasarruf ile enerjinin etkin ve verimli kullanımına gereken önem verilip, araştırma, geliştirme çalışmaları bu yönde yoğunlaşmalıdır.

5. Ülkemiz enerji üretimi bugün yüzde 70 oranında dışa bağımlı olup, diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte rüzgar potansiyelimiz toplam elektrik enerjisi üretimimizin önemli bir bölümünü karşılayacak düzeydedir.

6. Elektrik enerjisinde kurumsal yapılanmalar yanlıştır. Bir merkezden kontrol edilmesi gereken elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı çok başlı yapılarak kurumlar güçsüzleştirilmiş ve uluslararası sermayenin talepleri doğrultusunda kolay yutulabilir parçalara ayrılmıştır.

7. Enerji üretiminde acil çözüm talebi ve yandaşlara rant sağlama, ihale yaratma düşüncesi, ülke kaynaklarının dışa bağımlı doğalgaz alt yapı yatırımlarına harcanmasını ve önemli düzeyde paraların nükleer santral için harcanma tehlikesini beraberinde getirmiştir.

8. Özel sektörün insafına bırakılan rüzgar kaynaklarından elektrik enerjisi üretme işi, enerji üretmekten çok, üretim imtiyazlarının kağıt üzerinde el değiştirerek para kazanma yöntemi haline gelmesi ile sonuçlanmıştır. Ülkenin elektrik enerjisi altyapısını dikkate almadan verilen lisans izinleri işin ne kadar gayri ciddi gerçekleştirilmekte olduğunun kanıtıdır.

9. Üniversitelerde ve Araştırma Kuruluşlarında yapılan araştırmalar özellikle dış dünyanın yenilenebilir enerji kaynak teknolojilerine katkı sağlayacak biçimde "Yazılım" alanında yoğunlaştırılmıştır.

10. Ülkemiz iletim ve dağıtım şebekesi göz önüne alınmadan diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte rüzgar enerjisi santralarının sisteme herhangi bir yerden herhangi bir biçimde bağlanması sorunlara neden olacaktır.


     Bu değerlendirmeler sonucu aşağıdaki önermeler elde edilebilir.

1. Enerji üretiminde dışa bağımlı fosil yakıt kullanımını azaltacak yöntemler geliştirilmelidir.

2. Enerji gereksinimimiz gelecek nesiller de dikkate alınarak olabildiğince yenilenebilir, temiz ve kendi öz enerji kaynaklardan karşılanması gerekmektedir.

3. Türkiye‘nin öncelikli olarak rüzgar enerjisini yatırımlarını artırıp, rüzgar türbinlerinin yapımı gerçekleştirmektir. Bu amaçla yeterli teknolojiye sahip yerli sanayi, türbin üretimi konusunda desteklenmelidir.

4. Enerji politikaları oluşturulurken ilgili oda, sendika, sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerine başvurulmalı kamu çıkarlarına hizmet eden politikalar geliştirilmelidir.

5. Enerji kullanımında tasarruf  yöntemleri konusunda halk bilinçlendirilmeli ve özellikle sanayide enerji verimliliğini arttırıcı projeler geliştirilmelidir.

6. Üniversitelerde rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılacak olan yüksek lisans ve doktora çalışmaları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

7. Üniversitelerimizin, topluma örnek olması açısından, çevreye duyarlı,  iklim dostu yerleşke projeleri yapmaları ve örnek projeleri üretmeleri gerekmektedir.

8. İletim/dağıtım sistemine bağlanacak olan rüzgar santralarının şebeke bağlantı sorunları ve çözümleri için mutlaka üniversitelerle ortak çalışmalar yapılmalıdır.


9. TMMOB bağlı ilgili odaların bir araya gelerek, ülkemizin küresel ısınmaya karşı ortak politikalarını geliştirmeleri, vizyon oluşturmaları, toplum için somut ve uygulanabilir projeler üretmeleri, geliştirilen düşünceleri topluma aktarmaları gerekmektedir.

10. Yerel yönetimlerin, kendi olanakları çerçevesinde, küresel ısınmaya karşı harekete geçmeleri, yenilenebilir kentsel politikalar üretmeleri, üniversitelerle işbirlikleri yaparak, halkın yararlanacağı, yenilenebilir enerji projeleri başlatmaları gerekmektedir.

11. Meclis gündeminde olan yenilenebilir enerji kaynakları kanunu değişiklik tasarısı yeni rant kapıları açılması amaçlı değil yenilenebilir enerji kaynaklarının önünü açıcı biçimde düzenlenmelidir.

 

                                                                                                      RÜGES 2009
                                                                                                           Yürütme Kurulu
      

(56 KB) RÜGES '09 Sonuç Bildirgesi

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.