2015 2013 2011 2009 2007 2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

VI.ENERJİ VERİMLİLİĞİ, KALİTESİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SUNUŞ


Giderek artan nüfus, azalan enerji kaynaklarına karşın kapitalizmin insanlığa dayattığı tüketim alışkanlıkları yer kürede kirliliği artırırken iklim dengesini bozarak yaşamı zorlaştırıyor. Bilim insanlarının tüm uyarılarına karşılık yaşamın sürdürülebilir olanakları azalıyor. İnsanlığın bu yüzyılda ulaştığı bilimsel ve teknolojik gelişim seviyesi, kapitalist üretim ve tüketim çılgınlığı ile insanlığın refahını sağlamaktan çok sonunu hazırlama evresini işaret ediyor. Bu nedenledir ki dünya enerji kaynaklarının daha ekonomik kullanımı, çevreye olan zararlı etkisinin asgari seviyeye indirilmesi için son dönemece girilmek üzeredir. Dolayısıyla yer küre doğal kaynaklarının verimli kullanılması insanlığın geleceği açısından stratejik öneme sahiptir.

Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı artık bilinmektedir. Yaşanan çevre felaketleri insan ve canlı yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir. İnsanlık sanayi devriminden bu yana elde ettiği ekonomik kazanımların çok daha fazlasını iklim değişikliği ile yaşanan tahribatı onarmak için harcama durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Fosil esaslı geleneksel enerji kaynaklarının sınırlılığı ve çevreye olumsuz etkileri yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetleri ve yeni kaynakların bulunmasının zorluğu, insanlığın önünde ciddi bir sorun olarak durmaktadır.

Buna karşın tüketimi sorgulamak, üretim teknolojilerini geliştirmek ve verimliliği eksen alan bir politikayı yaşamın merkezine oturtmak gerektiği açıktır. Hal böyle iken "enerji ihtiyacımız var" veya "karanlıkta kalacağız" söylemiyle yeni ve plansız yatırımlar yapmak sorunu günübirlik çözüm mantığına indirgemekten başka bir sonuç doğurmazken, gelecek açısından yeni ve çözümü ağır koşulları dayatıyor.

Ülkemizde yapılan araştırmalar, binalarda ve enerjinin yoğun kullanıldığı sanayide %25-30‘lara varan enerji tasarruf potansiyelinin olduğunu ortaya koymakta, geçmiş yıllarda gelişmişlik göstergesi sayılan, "kişi başına tüketilen enerji miktarı" yerine, enerjinin verimli kullanıldığının bir göstergesi olan "Enerji Yoğunluğu" (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla başına tüketilen birincil enerji miktarı) en önemli gösterge olmuştur. OECD ülkeleri ortalaması 0,19 iken ülkemizde bu miktar yaklaşık iki kat fazla olup, bu da, enerjiyi bu ülkelere göre %100 israf ettiğimizi, 2 kat daha verimsiz kullandığımızı ifade etmektedir.

Diğer yandan teknolojinin baş döndürücü hızı ve yarı iletken teknolojisinde yaşanan gelişmeler bir yandan enerji kalitesini olumsuz etkilerken diğer yandan kaliteli enerjiye olan gereksinimi artırmıştır. Ülkemiz elektrik enerjisindeki kesinti ve kalite sorunu bir yandan üretimde aksamaya neden olurken, diğer yandan üretimde ham madde kullanımına olumsuz yansımakta, sonuçta ekonomiye üretim kayıpları olarak doğrudan ve dolaylı kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Bu kayıpların boyutunun oldukça yüksek değerlerde olduğu bilinmektedir.

Sempozyum ve Fuar; enerjinin etkin / verimli kullanılması, "insan-doğa-çevre-kapasite-gelecek" dengesinin korunması, toplumsal yaşam kalitesinin desteklenmesi, güvenilebilir "a-meta" enerji sistemi oluşturulması ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın öne çıkarılmasına yönelik bir tartışmayı ve bu tartışmanın oluşturacağı bir "farkındalığı" amaçlamaktadır.

 

TMMOB ve bağlı Odalarımız, üniversiteler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile teknoloji üreticilerinin buluşacağı bu sempozyum ve fuarda katılımcılar, çok değerli bilgi ve kazanımlar elde edecektir. Ayrıca elde edilen sonuçlar bilgi ve gereği için ilgililere ve yetkililere iletilecektir.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi‘nin Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi desteği ile ilkini 2005 olmak üzere 2007, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında gerçekleştirdiği "Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu`nun altıncısı, yine Şubemiz tarafından 04-06 Haziran 2015 tarihlerinde fuar ile birlikte düzenlenecektir.

"Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Fuarı`nda elde edilecek birikimlerin,  ülkemize ve insanımıza önemli katkıları olacağını umuyor ve sizi de bu umuda ortak olmaya çağırıyoruz.

 

 

EVK`2015 Yürütme Kurulu

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.