MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

EMO 45. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI


 
Bu program Oda Yönetim Kurulu`nun 16.06.2016 tarih ve 45/10 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ÇALIŞMA PROGRAMI

 

" Koro halinde susuluyordu

  Ve yalnızca

  Yüksek sesle konuşanlara

  İnanır olmuştu insanlar

  İncelik yalnızlığa dönüşe, dönüşe bitmişti

  Şiddetin coğrafyasında

  Elbette gökyüzü bir lükstü..."

                                    Şükrü Erbaş

 

Elektrik Mühendisleri Odası; meslek alanlarımızdan hareket ederek meslektaşlarımızın, halkımızın, kentlerimizin, ülkemizin, dünyamızın sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini, Oda üyeleri ile birlikte oluşturup paylaşmayı ve kamuoyunu bilgilendirmeyi toplumsal bir görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

·       Mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanımladığımız Odamızda yapılan tüm çalışmaları birlikte üretme, karar alma ve yönetme anlayışıyla yürütmeyi,

·       Üreten, sanayileşen, bağımsız ve demokratik bir Türkiye için emekten, halktan yana politikaların hayata geçirilmesini ve kamu çıkarlarının korunmasını,

·       Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını

            temel ilkelerimiz olarak kabul etmekteyiz.

Bu temel ilkeler ışığında siyasal iktidarlardan, devletten ve sermayeden bağımsız politikalar oluşturup hayata geçirerek, ülkeye, mesleğe ve meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, bilimi ve teknolojik gelişmeleri halkımızın hizmetine sunma anlayışı ile faaliyetlerini yürütmeyi benimsemektedir. Kamu çıkarlarının korunması Odamızın temel önceliklerindendir. Bunun için yaşam hakkı ve çevrenin korunması öncelikli olmak üzere emekten, halktan, tüketicinin korunmasından ve ülke ihtiyaçlarını sağlayacak sağlıklı üretim koşullarının sağlanmasından yanadır.

Odamız, mesleki demokratik kitle örgütü olarak, bağımsızlık, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve barış mücadelesinde yerini almıştır, almaya devam edecektir.

Kitle örgütleri, yapıları gereği dinamik yapılardır. Meslek örgütlerinin üyelerine ve halka karşı sorumluluğunu yerine getirebilmesi, mesleki gelişimini sağlayabilmesi ancak örgütsel bağımsızlığını koruması ve bunu sürdürebilmesiyle olanaklıdır.

Odamız; yurtseverlik ve demokratlık temel ilkesi doğrultusunda sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle, örgütümüzün kendi iç dinamikleri ve hukukuyla oluşturulan ana yönetmelik, yönetmelikler, gelenek ve ilkelere sahip çıkarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler sonucu oluşturulan platformlarda; meslek-meslektaş sorunlarının tartışılması, ülkenin temel sorunlarına ilişkin görüşlerin oluşturulması, katılımcılığın sağlanması eksenli çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. Ülkemizde ve dünyada olumsuz koşulların yaşandığı bu süreçte, mesleki bilgi birikimimizi kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için seferber etmeyi ön koşul olarak kabul ediyoruz.

AKP iktidarının 12 Eylül 2010 Referandumu ile birlikte tüm alanları otoriter bir tarzda denetim altına alma ve devlet yapısını yeniden düzenlemesiyle özellikle Odamıza ve meslek alanlarımıza yönelik saldırılar artarak sürmektedir. Örgütsel ve ekonomik yapımıza yönelik bu saldırılar, çıkarılan yeni yönetmeliklerle yasal statüye kavuşturulmaya başlanmıştır.

Bu saldırılara karşı gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmalara tüm örgütümüzün katılımının sağlanması birinci dereceden önem taşımaktadır. Bu kapsamda tüm uygulamalarda kolektif üretim anlayışı ile karar alma ve yönetme anlayışının demokratik bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Elektrik Mühendisleri Odası çalışmalarını demokratik merkeziyetçilik ilkesi ile yürütecektir.

Mesleki demokratik kitle örgütü olan Odamızın ana yönetmelik ve yönetmelikleri kapsamında örgütsel gelişimin sağlanması için çaba harcanacaktır. Örgütümüzün işleyişinde çok önemli olan birlikte üretme, karar alma ve yönetme anlayışının işleyişimize yansımasının bir gereği olarak çalışmalarımıza tüm yönetim kurulu üyelerimizin (asıl-yedek ayrımı yapılmadan) ve Oda organlarında görev alan arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın, işyeri temsilcilerimizin, komisyon üyelerimizin kısacası örgütlü üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

GENEL ÇALIŞMA ESASLARIMIZ

45. Dönem Oda Yönetim Kurulumuz; meslek ve meslektaş sorunlarının halkımızın sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle; Oda Çalışma İlkeleri ışığında dünyaya, ülkeye, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşımıza yönelik genel çalışma esaslarını şöyle belirlemiştir:

·       Yüreği ülkemiz ve halkımızdan yana atan tüm demokratik oluşumlarla birlikte ABD, IMF, DB, DTÖ, AB gibi ülke ve kuruluşların uluslararası sömürü politikalarının seçeneksiz olmadığını, başka bir Türkiye ve dünyanın mümkün olduğunu her platformda dile getireceğiz. Bu doğrultuda düzenlenen tüm etkinliklerde aktif görev üstleneceğiz.

·       Aşağıda yer alan Oda Çalışma İlkeleri ışığında, birlikte karar alma, üretme ve yönetme anlayışı ile mesleğin geliştirilmesi ve korunması, üreten, sanayileşen, demokratik bir Türkiye ve üzerinde insanların barış ve gönenç içerisinde yaşayacağı bir dünya için çalışacağız.

·       Emperyalist işgallere ve savaşlara karşı halkların kardeşliğini savunacağız.

·       1982 Anayasasının yürürlükten kaldırılmasını talep ederken, onun yerine liberal-otoriter-muhafazakâr bir toplumsal yapıyı hedefleyen anayasa girişimlerine karşı çıkacağız. Ancak demokratik, katılımcı, çağdaş, laik, halkımızın çıkarlarını gözeten; emekçileri, emeğin hak ve örgütlenmelerini ve insanı öne çıkaran; planlama, sanayileşme, kalkınma, istihdam, refah bütünlüğünde, insan hakları ve temel hak ve özgürlükleri içeren eşitlikçi bir anayasanın oluşturulması gündeme gelirse üzerimize düşen tüm sorumlulukları üstleneceğiz

·       Örgütlenmenin ve hak arama yollarının önündeki tüm engellerin kaldırılması, her alanda grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar ve güvenceli çalışma için yürütülen mücadeleler içerisinde yer alacağız.

·       İktidarların gerici, yasakçı ve özgürlük karşıtı uygulamalarına karşı emekçi halkın yanında mücadele edeceğiz.

TEMEL POLİTİKALARIMIZ

Bu genel esaslar doğrultusunda temel politikamızı oluşturan maddeler şöyle belirlenmiştir:

·       Ulusal bilim ve teknoloji politikaları temelinde insan ve doğal kaynaklarımızı üretime yönlendirecek bir kalkınma stratejisi benimsenmesini,

·       Rant ekonomisinin yerine; planlı, üretim ve istihdama, dengeli kalkınmaya dayalı bir ekonomi ve sanayileşme stratejisinin oluşturulmasını,

·       Mühendislik, Ar-Ge, inovasyon destekleri ve öz kaynak kullanımı yoluyla yerli ve katma değeri yüksek üretimin teşvik edilmesini; bölgesel ve sektörel kalkınma önceliklerinin belirlenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını; özelleştirilen kuruluşların kamulaştırılmasını; özelleştirme sürecinde parçalanan kurumların yeniden birleştirilmesini; kamusal alanların titizlikle korunmasını,

·       Kamu kuruluşlarının halkımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla geliştirilmesini, kamu kaynaklarının üretime, yatırıma, istihdama ve sosyal devlet harcamalarına yönlendirilmesi ve kamu girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılmasını,

·       Kamusal denetim ve kamusal hizmeti tasfiye eden neoliberal politikaların geriletilmesini, ortadan kaldırılmasını,

·       İnsandan, emekten ve çevreden yana bir üretim ve sanayileşme politikası ile toplumsal bir proje çerçevesinde tüm ilişkilerin yeniden düzenlenmesini,

·       Doğal kaynaklarımızın tasarruf hakkının kamuda olmasını ve bu kaynakların halkımızın ve insanlığın hizmetine nasıl sunulacağına karar verme yetkisinin korunmasını,

·       Enerji sektöründeki tüm imtiyazların iptal edilmesini, bu imtiyazları vermek için oluşturulan kurulların dağıtılmasını,

·       Kentlerimizin ulusal, bölgesel ve yerel ölçekteki planlamalarla bilime ve tekniğe dayalı, doğal ve kültürel varlıklarımızı koruyacak bir anlayışla ele alınmasını,

·       Kamu arazilerinin bütçe açıklarını kapatmak veya rantiye kesimlerine kaynak paketi adı altında satılmamasını; yurttaşlarımızın eşit yararlandırılacağı düzenlemeler için kamu elinde tutulmasını,

·       Ulaştırma sektörünün toplu taşımacılığa yönlendirilmesini, demiryolu ve deniz yolu ağırlıklı bir yapılanmanın ivedilikle sağlanmasını,

·       Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının hayata geçirilmesini, parasız sağlık hizmetinin tüm halkımıza uygulanmasını,

·       Eğitimin, yaşamın her alanında bir bütün olarak ele alınıp halkımızın çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlenmesini, üniversitelerde bilimsel ve yönetsel özerklik sağlanmasını, eğitimin her kademede eşit ve parasız olmasını,

·       Haberleşme sektöründe kamusal yararın gözetilmesini,

·       Biyomedikal alanında şehir hastaneleri ile örgütlenen ticarileşmenin önlenmesini,

·       Elektromanyetik alanların halk sağlığına etkilerinin azaltılmasını,

·       Üniversitelerin akademik kapasitelerinin yükseltilmesini,

·       Özellikle elektronik üretim yapan sektörlerde çalışan üyelerin haklarının savunulması için işverenlerin zorlanmasını,

·       Kamuda çalışan üyelerimizin mesleki faaliyetlerde aktif görev almalarının sağlanmasını

·       Kürt sorununun demokratik çözüme kavuşturularak barış ortamının tesis edilmesini, eski yerleşim yerlerine dönüşün sağlanmasını,

·       Ülkemizde yaratılmaya çalışılan linç ve savaş kültürüne karşı bir arada yaşamın savunulmasını, halkların dayanışma ve kardeşliği temelindeki taleplerinin hayata geçirilmesini,

·       Dinci/mezhepçi ayrımcılık ve karanlığa karşı aydınlanma ve laikliğin egemen olmasını,

·       IMF, Dünya Bankası vb. tarafından dayatılan dışa bağımlı, ABD/AB destekli politikaların uygulanmasından zaman yitirilmeksizin vazgeçilmesini,

·        

savunarak, bugüne kadar kararlılık ve inatla sürdürdüğü mücadelesini yükselterek devam ettirecektir.

ODA FAALİYETLERİ VE TEMEL İLKELERİMİZ  

            Elektrik Mühendisleri Odası olarak 45. Dönem`de Oda bünyesinde yürüteceğimiz faaliyetlerde esas alacağımız temel ilkelerimizi aşağıdaki maddeler halinde ilan ederiz:

·       Meslek alanlarımızın güçlendirilmesini demokratikleşme mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz. Bunun için meslek alanlarımızla ilgili konularda denetleyici ve sorgulayıcı olunması gerektiğini, kamu yararına muhalefet odağı oluşturulması gerektiğini her ortamda savunacağız.

·       Ürettiğimiz projelerle kamuoyunun, ülkemizin ve üyelerimizin gündemine müdahale etmeye; aynı refleksle çalışan diğer sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve uluslararası yapılarla ortak davranış kültürü yaratmaya çaba göstereceğiz.

·       Üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerinin örgütlü yapıların mücadelesinden geçtiği bilinci ile Odamızın örgütlenmeyi geliştirici, özendirici işlevinin devamını sağlayacağız. Bu konuda kamu çalışanları sendikaları ile ortak çalışmalar yürütmeyi hedefleyeceğiz.

·       Ülke kaynaklarının kullanımında kamu hukukunun korunmasını savunacağız.

·       Tüm çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşmasını her ortamda talep edeceğiz.

·       Esnek, güvencesiz, taşeron istihdam biçimlerine, kiralık işçi büroları, ödünç işçi vb. uygulamalara karşı mücadele edeceğiz.

·       Herkesin parasız, çağdaş, eşit eğitim ve sağlık hakkını savunmayı sürdüreceğiz.

·       Ülke ve toplum kaynaklarının talanı demek olan özelleştirmeye karşı duruşun örgütlenmesinde ve kamulaştırma mücadelesinde etkin olarak yer alacağız.

·       Anti-demokratik otoriter, faşist yönelimlere, çete ve mafyatik ilişkiler düzenine karşı hukukun, bağımsız yargının, temel hakların, düşünce, ifade, örgütlenme özgürlüklerinin hakim olduğu demokratik bir toplum için mücadele edeceğiz.

·       İşçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarının tarafsız kurumların denetiminde yeniden düzenlenmesi, bütün çalışma yaşamını kapsaması ve iş güvenliği mühendisliği için yürüttüğümüz çabaları sürdürüp, geliştireceğiz.

·       Akademik kadroların, iktisatçı-sosyal bilimcilerin bilimsel görüş ve çalışmalarını yapılacak etkinliklere yansıtarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.

·       Özelleştirmelere ve işten çıkarmalara karşı kamu yararı gözetilerek çalışmalar yürütecek, özelleştirme karşıtı platformlarda aktif bir şekilde yer alacağız.

·       Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki çalışmalara devam edeceğiz.

·       Üyesine değer veren, sorunlarına sahip çıkan, çözüm üretmeye çalışan bir çalışma tarzını hayata geçirmeye devam edeceğiz.

·       Herhangi bir şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin tüm şubelerimize ve üyelerimize aktarılması çalışmalarını hızlandıracağız.

·       Oda çalışmalarında dar grupçu bir hizmet anlayışı yerine tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı esas alan, kurullarına saygı duyan, keyfi uygulamalara prim vermeyen bir işleyiş ve hizmet anlayışını sürdüreceğiz.

·       Oda komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre ihtiyaç duyulan süreli ve kendi konularında uzman olan kişilerden oluşan uzmanlık, örgütlenme ve üretme komisyonları olarak çalıştıracağız.

·       Uzmanlık alanlarımızla ilgili mevzuata yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Meslek alanlarımızla ilgili tüm tarafların katıldığı platformlar ve ortak çalışma kurulları içinde yer almaya ve politikaları yönlendirmeye çalışacağız.

·       Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan meslek odalarınca yapılmasına yönelik yasal düzenlemeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

·       Mesleki çalışmaları artırmayı ve meslek içi eğitimi geliştirmeyi hedefleyeceğiz. MİSEM kapsamında yürütülen kurs ve eğitimleri nicelik ve nitelik olarak geliştireceğiz.

·       Meslek disiplinlerine teknik yayın kazandırılması çalışmalarını geliştirerek sürdüreceğiz.

·       Oda teknik hizmetlerinin akreditasyonu çalışmalarının geliştirilerek yaygınlaştırılması için çalışacağız.

·       TMMOB`nin gerçekleştireceği projelere ve bütün etkinliklere aktif destek vereceğiz.

·       Oda Çalışma İlkelerine sahip çıkacak ve geliştireceğiz. Kurumsallaşma yönünde çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Sonuç olarak;  ülkemizin demokratikleşme, bilim teknoloji, sanayi, kalkınma, istihdam, refah politikalarının oluşturulması, üyelerimizin ve kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi için; "birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme" anlayışıyla ortak özlemimiz olan "çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir Türkiye" için "daha güçlü, daha etkin bir meslek odası" yaratma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1. Oda Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler

·       Oda çalışmaları halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülür.

·       Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilir.

·       "Kamu çıkarlarını korumak" halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi iktidarlarla mücadele etmek Odamızın vazgeçilmez görevidir.

·       "Kamu yararına çalışmak" veya "kamu çıkarlarını gözetmek" demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi gerektirir.

·       Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum oluşumları ile sürekli ilişkiler içerisinde olunur. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde Oda da kaçınılmaz olarak yer alır.

2. Ülke Sorunlarına Bakışa İlişkin İlkeler

·       Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı, yani demokrasi savunulur.

·       Her örgüt biriminin gerek bölgesel gerekse ülke düzeyinde, uzmanlık ve ilgi alanlarına giren konu başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye ulaştırılmasında merkezi koordinasyon ile diğer örgüt birimlerinin katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekli kılınmalıdır.

·       Ülkenin düşünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarıyla kurumsal ilişki içerisinde olunur.

·       Ulusal sanayinin geliştirilmesi kapsamında, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşler oluşturup çözüm önerileri geliştirmek, Odamızın sürekli çalışma alanlarından biri olarak kabul edilir.

·       Mesleğimiz ve Odamız ile ilgili yasaların, kamu ve meslektaşlarımızın yararına olacak doğrultuda şekillenmesi için gerekli girişimlerde bulunulur.

·       Odamız demokrasi mücadelesi içerisinde yerel ve ülke geneli ölçeklerinde aktif rol alır.

·       Ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal haklar için mücadele edilir. İnsan hakları ihlallerine karşı duyarlı davranılır. Bu alanlarda diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapılır.

3. Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler

·       Odanın temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılması gelmektedir. Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdendir.

·       Mühendislerin ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.

·       Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulur.

4. Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler

·       Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geçirilmesi gerektiği kabul edilir.

·       Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas alınır.

·       Mesleki alanımızın düzenlenmesi, kamu ve meslek yararının korunması için zorunlu üyelik gereklidir. Ancak, Odanın üyelerce "üye olunması gerekli" bir kurum olarak görülmesinin sağlanması esastır.

·       Odamız kamuda çalışan mühendislerin grevli-toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma mücadelesine aktif destek verir.

·       Odamız özel sektörde çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar.

5. Karar Alma Süreçlerinin İşletilmesine İlişkin İlkeler

·       Odanın her biriminde kararların alınmasında demokratik merkeziyetçilik ilkesi temel alınır ve uygulanması sağlanır.

·       Oda örgütünün en küçük biriminin, iş yeri temsilciliği olduğu kabul edilir.

·       Oda merkezinde, yani en üst yönetim organımızda, alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir.

·       İşyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul edilir.

·       Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamalar, karar alma süreci içerisinde yer alan tüm mekanizmaların denetleme ve sorgulamasına açıktır.

6. Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İlişkin ilkeler

·       Odanın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulur. "Kamu çıkarlarını korumak" hedefini zedeleyecek veya Odayı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez.

·       Siyasi partilerle ilişkilerin Odanın bağımsızlık ilkesinin zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen gösterilir.

·       Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilir.

7. Oda Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına İlişkin İlkeler

·       Oda bütçesinin uygulanmasında "Merkezi Bütçe" kavramı esas alınır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma esastır.

·       Üye ödentilerinin toplanması, Oda Merkezi`ne aktarımların ve birlik payının düzenli ödenmesi örgütlülüğün en temel gereği olarak yerine getirilir.

·       Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun yapacağı veya yapmakta olduğu faaliyetler Oda için örnek alınmaz. Yayımlanacak kitaplar, dergiler, düzenlenecek uzmanlık eğitimleri, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler, ticari kaygılar değil, gelir-gider dengesi esasıyla yürütülür.

8. Oda Merkezi İşleyişine İlişkin İlkeler

·       Oda tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması esastır.

·       Oda Merkezinin en önemli görevi, Oda örgütünü tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkilerle ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmektir. Oda Merkezi`nin işlevlerinin başında örgütün etkin eşgüdümünü sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayın, kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, örgütün dış ilişkilerini ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmek gelir.

·       Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların uygulanmasının sağlanması, uygulanamıyor ise nedenlerinin araştırılıp, demokratik karar oluşturma süreçlerinin yeniden çalıştırılması görev kabul edilir.

·       Odanın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını zedelemeden sürdürülmesi Oda Merkezinin görevi kabul edilir.

·       Oda Merkezi sürekli komisyonlar yerine problem alanlarına yönelik süreli uzmanlık komisyonları oluşturmaya yönelir. Ancak yayın, uzmanlık eğitimi vb. süreklilik gerektiren komisyonların devamı da sağlanır.

·       Oda Merkezi "örgüt içi sürekli eğitimin" gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, birim yöneticileri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden geçirilerek, örgüt içi işleyişte uyum sağlanır.

·       Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile şube ve temsilcilikler arası yatay ve dikey ilişkiler etkin şekilde sağlanır.

YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR

Yönetim Kurulumuz dünyaya, ülkeye, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşımıza yönelik yukarıda belirttiğimiz değerlendirmeler ve Oda Çalışma İlkeleri ışığında aşağıdaki çalışmaları hedeflemektedir.

ETKİNLİKLER (KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUMLAR)

Ülke ve meslek/meslektaş sorunlarının tartışılması, çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması, bilginin erişilebilme ve yaygınlaştırma olanaklarının yaratılması, bilim ve teknolojinin halkın kullanımına sunulmasının araçlarının yaratılması amacıyla periyodik olarak her dönem düzenlediğimiz kongre, kurultay, sempozyum gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesine bu dönem de önem verilecektir.  Genel Kurul kararımız gereğince tüm etkinlikler kurulacak "Oda Etkinlikleri Komisyonu" tarafından planlanarak gerçekleştirilecektir. Bu dönemde etkinliklerin çoğunluğu akademisyen katılımını artırmak amaçlı uluslararası olarak yapılacaktır.

Gerçekleştireceğimiz her bir etkinlikte; Oda Yönetim Kurulu`ndan sorumlu üye(lerin) bulunması ve çalışmaların sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi tarafından sürekli olarak izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır. Birbirini tekrar eden etkinlikler yerine, içeriği daha zengin etkinlikler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Etkinlik konularına ilişkin Odamızın yürüttüğü çalışmalar ve konu hakkında Odamız görüşleri etkinlik merkezi komisyonlarımız tarafından raporlanarak oturum ve panellerde sunulacaktır.

Her dönem Odamızca gerçekleştirilen TMMOB Enerji Sempozyumu`nun bu dönem yine Odamız sekretaryalığında düzenlenmesi için TMMOB Yönetim Kurulu nezdinde girişimde bulunulacaktır.

45. Dönem`de Planlanan Etkinlikler

•          Akademik Kamp

•          Bitirme Projeleri Sergisi

•          Asansör Sempozyumu

•          ELECO-Ulusal Sempozyumu

•          Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu

•          Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

•          Güneş Sempozyumu

•          ATEX/IECEX Sempozyumu

•          Elektrik Tesisat Kongresi

•          TMMOB Enerji Sempozyumu

•          ELECO-Uluslararası Sempozyumu

•          EEMKON`2017

•          Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi

Ayrıca şubelerimiz tarafından bütçesi Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak üzere yerel etkinlikler yapılabilecektir.

Diğer Etkinlikler

Bu dönemde de Odamızın kendi yaptığı etkinliklerin yanı sıra TMMOB`nin, diğer odaların, kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin yaptıkları etkinliklere katılım ve destek sağlanması planlanmaktadır.

Meslek alanlarımızı içeren birçok konudaki atölyelere, çalıştaylara, sempozyumlara, panellere katılım sağlanarak, Odamız görüşleri aktarılacak ve güncel gelişmelerle ilgili ortak açıklamalar yapılacaktır.

YAYIN ÇALIŞMALARI

Odamız, 45. Çalışma Dönemi`nde de bilim ve tekniğin toplum yararına sunulmasını; mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sürekli gelişimlerinin sağlanmasını; üreten, sanayileşen ve demokratikleşen bir ülkenin yaratılmasını temel hedef alarak yayın faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir. Odamız kendi meslek alanlarından ve ülke gerçeklerinden yola çıkarak yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bilgi birikimini derleyerek, yayınlarını üyelerimizin ve toplumun kullanımına sunacaktır.

Bu kapsamda Odamız yayın çalışmaları; kitaplar, süreli yayınlar, kütüphane ve arşiv olarak üç dalda sürdürülecektir. Bu dönemde, meslektaşlarımızın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yayınların Odamıza kazandırılması hedeflenmekte olup, çalışmaların yeni önerilerle geliştirilmesi ve güncellenmesi planlanmaktadır.

Odamızın süreli yayınları dışında kitap ve broşür yayınları sürdürülecek; web sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkin kullanılması; kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezimizin zenginleştirilerek işlevsel hale getirilmesi, şube kütüphanelerinin kurumsallaştırılması sağlanacaktır.

Ayrıca üyelerimiz ve sektör için her yıl aranan ve faydalanılan bir yayın olan Oda Ajandası`nın 2017 ve 2018 yılları için geliştirilerek basımı sağlanacaktır. Ajandaya ek olarak mesleki ve teknik bilgilerin yer aldığı Cep Kitabı hazırlanarak üyelerimize ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Odamız tarafından 2014 yılında testlerine başlanan EMOPORTAL çalışması güçlendirilerek sürdürülecektir.

Kitaplar

Kongre, kurultay ve sempozyum etkinlikleri kitaplarının yanı sıra komisyonlar ve uzman üyelerimiz aracılığıyla hazırlanan teknik kitapların, Oda yayını olarak basılması çalışmalarına devam edilecektir. Yeni basımı yapılacak kitapların Odamız ve şubelerimizle yürütülecek koordineli çalışmalar sonucunda ve bir kitap komisyonu aracılığıyla yayımlanmasına önem verilecektir.

Basımı Yeni Yapılacak Kitaplar

Odamızın ihtiyacı olan kitapların basımı merkezi olarak, şubelerimizden ve uzman üyelerimizden gelecek önerilerle gerçekleştirilecektir. Kitap seçim ve yayın komisyonu kurularak, çalışmalar komisyon aracılığıyla yürütülecektir. 

Meslek alanlarımıza giren ve değişik sektörleri kapsayan konularda oluşturulacak yeni Oda raporları ile geçmiş dönemlerde yayınlanan Oda görüş ve raporlarının güncellenerek basımı geçekleştirilecektir.

Odamız tarafından geçmiş yıllarda yayınlanan Elektrik Mühendisliği El Kitabı`nın güncellenerek yayımlanabilmesi için bir çalışma grubu kurulacak ve bu çalışmanın örgüt genelinde sahiplenilmesi için istekli şubelere sekretarya yetkisi verilecektir.

Bu dönem eksikliği hissedilen elektronik mühendisliği alanına yönelik kitapların basımına öncelik verilecektir. Ayrıca Elektrik Güç Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği alanına yönelik yeni kitap basım çalışmaları yapılacaktır.

Trafo Merkezleri Tasarımı, Elektrik Motorları ve Sürücüleri, Enerji Kalitesi ve Harmonikler, Yapı Elektronik Sistemleri, Yüksek Yapılarda Elektrik Mühendisliği gibi yeni MİSEM alanlarına yönelik kitap çalışması başlatılacaktır.

Yayınlanması Planlanan Kitaplar

1.     E-Kitaplar (Dönem içerisinde 50 adet e-kitap derlenerek üyelerimizin hizmetine sunulacaktır.)

2.     Elektrik Mühendisliği El Kitabı

3.     İş Güvenliği-Tasarım Aşaması

4.     Madenler, Hastaneler, AVM`ler ve Toplu Çalışma ve Yaşam Alanlarında Elektriksel Güvenlik

5.     Nobel Fizik Ödülleri ve Günümüz Teknolojisi (2. Cilt)

6.     Uydu Uygulamaları El Kitabı

7.     Kırsal Elektrik ve Dağıtık Üretim

8.     Eko ve Yenilenebilir Enerji Malzemeleri

9.     Güneş ile Soğutma El Kitabı

10.  Tasarım ile İnovasyon

11.  Biyomedikal Mühendisliği El Kitabı

Güncellenerek Yeniden Basımı Yapılacak Kitaplar

Dönem içerisinde baskısı tükenen kitaplarımızın güncellenerek yeniden basımı gerçekleştirilecektir. Özellikle MİSEM kapsamında ders kaynağı olarak kullanılan yayınlarımızın yeni yönetmelik ve standartlara uygun hale getirilerek ve gözden geçirilerek basılması öncelikli çalışmalarımız arasında yer alacaktır.

Süreli Yayınlar

Elektrik Mühendisliği ve EMO Bilimsel dergilerinin periyodunda çıkarılması ve geliştirilmesi hedeflenerek üyelerimize zamanında ulaşması sağlanacaktır.

Üyelerimiz için önemli bir bilgi ve iletişim kaynağı olan Elektrik Mühendisliği Dergisi, EMO Bilimsel Dergi ile şube bültenlerinin düzenli yayınlanmasına devam edilecektir. Ayrıca EMO etkinlikleri ile ilgili haberlerin elektronik ortamda iletilecek bülten aracılığıyla yayınlanması planlanmaktadır. Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin daha çok teknolojik ve bilimsel yazıların, güncel teknolojik gelişmeler ve mesleki alanlarımızın işleyişine ilişkin güncel gelişmelerin aktarıldığı haber ve yazıların yer aldığı bir dergi olarak yayımlanmasına devam edilecektir. Yıllardır mevcut yapısını sürdüren Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin 43. ve 44. Dönem`de yenilenen biçim ve içeriği korunacaktır.

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin izlenebilir bir yayın olması yönünde hedeflenen çalışmalara devam edilecektir. Bu yönde dergi içerik ve biçim açısından ele alınarak, geliştirici çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca tüm üyelerimizce okunan, takip edilen ve bir kaynak yayın niteliğini geliştiren çalışmalar yürütülecektir.

Tüm şubelerimizin, sektörün ve üniversitelerin dergimize yazı göndermeleri konusunda teşvik edici çalışmaların yürütülmesi hedeflenecek, gelen yazıların niteliği ve niceliğinin arttırılması için çaba gösterilecektir.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de güncel gelişmeleri takip eden, meslek alanlarımızı kapsayan değişik konu başlıklarında özel sayılar ve dosyalar hazırlanacaktır.

TÜBİTAK destekli projelerle ilgili makaleler ile öğrenci tezlerinden oluşan başarılı çalışmaların dergimizde okuyucularla paylaşılması sağlanacaktır.

Dergimizin etkinliklerde, fuarlarda vb. platformlarda tanıtımı ve tüm sektörlere ulaştırılması sağlanacaktır. Yayın Kurulu yeniden yapılandırılacaktır.

Özel sayılar ve dosyalar şubelerimize de görevlendirmeler yapılarak hazırlanacaktır. Ülke ve mesleki alanımıza ilişkin gündemler doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışmalar yapılması öngörülmektedir:

• Yüksek Gerilim

• Enerji Kalitesi ve Harmonikler

• Otomotiv Elektroniği

• İşçi Sağlığı ve Güvenliği

• Enerji ve Çevre

• Enerji ve Hukuk

• Endüstriyel Otomasyon

• Enerji Verimliliği

• Mühendislik Eğitimi

• Yapılarda Elektronik Sistemler ve Tesisatı

• Sinyal ve Görüntü İşleme

• Biyomedikal Mühendisliği

• Havacılık ve Uzay Teknolojisi

•Yeni İletişim Teknolojileri

Bilgi-Belge Merkezi Çalışmaları

Kütüphanemizin daha sağlıklı mekânlarda üye ve öğrenci üyelerimizin hizmetine sunulması sağlanacaktır. Yayınlarımızın dışında yer alan dokümanlarımızın da (CD, VCD, DVD, Video Çekimleri, Ses Kayıtları vb.) bir sistem dâhilinde arşivlenmesine devam edilecektir. Özellikle çalışmalarımız ve Odamız hakkında çıkan yayınlar konusunda arşiv ve dokümantasyon çalışması geliştirilecektir.

Kütüphane, üyelerimizin, öğrencilerin ve ilgilenen herkesin kullanımında olmayı sürdürecektir. Kütüphane ve e-arşiv`imizin (sanal kütüphane) birlikte bir program aracılığıyla İnternet`te daha etkin bir kullanıma sunulmasını sağlayan çalışma geliştirilecektir. Bu programın tüm Oda örgütlülüğümüz tarafından kullanılması yaygınlaştırılacaktır.

Kütüphanesi olan şubelerimizin bu programı kullanması sağlanarak daha işlevsel ve kurumsal bir kütüphaneciliğin adımları atılacaktır. Kütüphanesi olmayan şubeler özendirilecektir. Fiziki kütüphane kurulan yerlerde geliştirme ve zenginleştirme çalışmaları yapılacak, olmayan şubelerimizde oluşması sağlanacaktır. Bilgi Belge Merkezi İnternet Sayfası aracılığıyla İnternet üzerinden kaynak ulaşımı kurumsallaştırılacaktır. Tüm kitap stoklarının takibi yapılacaktır. Toplu kitap dağıtımı ve kontrolü merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Bilgi Belge Merkezi`ne kaynak taranarak aktarılması ve arşivin zenginleştirilmesi sağlanacaktır.

EMOP (EMO Otomasyon Projesi) ÇALIŞMALARI

Merkezi Üye Veritabanı Uygulaması:

Odamızın kullandığı EMOP`un temsilciliklerde ve oluşturulacak yeni birimlerimizde kullanılabilmesi, kullanan birimlerde etkinliğinin arttırılması ve Odamızda sağladığı standart ve merkezi çalışma sistemini daha ileriye götürecek ve yaygınlaştıracak, Odamızın ihtiyaç duyduğu ek modülleri de içerecek biçimde yeniden kurgulanarak hizmet etmesi hedeflenmektedir.

Üye veritabanı, web servis uygulamaları ve diğer e-devlet projeleri ile entegrasyon konusunda çalışmalar yapmak ve görüş oluşturmak üzere "Merkezi Bilişim Komisyonu" kurulacaktır.

Merkezi Muhasebe Veri Tabanı Uygulaması

Odamızın Merkezi Muhasebe Programı Oda muhasebecileri genelinde benimsenmiş ve tüm modülleri kavranmıştır. Bu dönemde kullanılacak olan LOGO Muhasebe Programı`nın yeni çıkan versiyonları takip edilerek sisteme yüklenecektir.

Oda ve Şube Web Sayfası Çalışmaları

Web sayfamızın Oda çalışmalarında daha işlevsel ve anlaşılır hale getirilmesi ve bu yönde bütün çalışanlarla ortak çalışmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir. Şube web sayfalarının daha standart hale getirilmesi ve bütün şubelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak eklemeler konusunda teknik desteğin sunulması hedeflenmektedir. Web sayfamız 45. Dönem`de yenilenerek hizmete sunulacaktır.

Web Sitesinden Yapılacak Online Hizmetler

Üye başvuru formunun siteye konulması ve üyelerin İnternet üzerinden yaptığı başvuruların gerekli birimlere ulaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca İnternet üzerinden kredi kartıyla aidat, eğitim, belge ücreti ödeme veya on-line kitap satışı yapılabilmesi için gerekli altyapı geliştirilecektir. Üyelerimizin ürettikleri mühendislik hizmetlerini e-imza ile İnternet sitemizden mesleki denetime sunabilmeleri için yapılan çalışmalar sürdürülecektir. A Tipi Muayene Kuruluşu ve Personel Belgelendirme Kuruluşu için gereken yazılımlar da dönem içinde ihale edilecektir.

emo.org.tr Uzantılı E-Posta Adresi Uygulaması

ad.soyad@emo.org.tr uzantılı elektronik posta adresi yaygınlaştırılarak, üyelerimizle iletişim ve haberleşme ortamlarının geliştirilmesi hedeflenecektir. Güncellenen arayüzü, donanımsal açıdan güçlendirilen sunucusu ve alınan SSL sertifikası sayesinde verilerin şifreli olarak iletimi sağlanarak, daha kurumsal hale gelen e-posta adreslerimizin üyelerimize dağıtımı devam edecektir.

Elektronik İmza ve Mali Mühür Sertifikası

Odamız içinde yapılan yazışmalar tamamen elektronik ortama taşınacak, belgeler e-imza ile imzalanacaktır. Ayrıca MİSEM ve SMM belgeleri de e-imzalı olarak üyeye ulaştırılırken, belgeler elektronik olarak arşivlenecektir.

MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

MİSEM (Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi)

Odamızda, üyelerin meslek alanlarındaki gereksinim ve talepleri göz önünde bulundurularak uzmanlık alanlarımızla ilgili merkezi olarak yürütülen meslek içi eğitim programlarına devam edilecektir. MİSEM kapsamındaki mevcut eğitimlerin geliştirilmesi ve yeni alanların oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülecektir. Oda Genel Kurulu`nda kabul edilen Personel Belgelendirme Kuruluşu olma çalışması dönem içinde tamamlanacaktır.

Ayrıca MİSEM yapısının daha da kurumsallaşması konusunda çalışmalar yapılması ve gerekli altyapı çalışmalarının dönem içinde tamamlanması planlanmaktadır.

MİSEM kapsamındaki eğitim ve sınav programlarıyla eğitim kitaplarının, Oda bünyesinde kurulan komisyonlar aracılığıyla güncellenmesine devam edilecektir.

Ayrıca Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezimizin çalışmalarının daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla;

·       42. Dönem`de yayımlanan "MİSEM Uygulamalarında Dikkat Edilecek Konulara İlişkin Kitap"ın örgütün tüm birimlerinde doğru ve eksiksiz olarak uygulanmasının sağlanması,

·       MİSEM kapsamında verilecek eğitimlerde görev alan eğitici sayısının arttırılması,

·       Tüm eğitimlerle ilgili soru bankasının zenginleştirilmesi,

·       MİSEM eğiticileri ve çalışanlarına yönelik örgüt içi eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesi çalışmaları

yapılacaktır.

Diğer Kurs, Eğitim ve Seminerler

Şubelerimiz tarafından düzenlenen seminer ve eğitim çalışmalarının daha kurumsal ve planlı şekilde yapılması sağlanacaktır. 

Örgüt İçi Eğitim

Oda çalışmalarında karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi amacıyla yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için örgüt içi eğitim programları düzenlenecektir.

Bu amaçla dönem içerisinde ihtiyaçlara göre belirlenecek konularda;

·       Oda Onur ve Denetleme Kurulu üyelerine

·       Oda/Şube Yönetim Kurulu üyelerine, Şube denetçilerine ve temsilcilere

·       Teknik görevlilerimize

·       Büro görevlilerimize

·       Muhasebe görevlilerimize

·       MİSEM eğiticilerimize

·       MİSEM sorumlularımıza

yönelik kurs ve seminerler düzenlenecektir.

TEKNİK ÇALIŞMALAR

Teknik Mevzuat Hazırlanması ve Uygulanması

Teknik mevzuat uyum çalışmaları kamu yararı temelinde, bu alanın doğru bir şekilde düzenlenmesi doğrultusunda yürütülecektir. AB teknik mevzuat uyumu çerçevesinde meslek alanlarımızla ilgili yasal düzenlemelere müdahil olunacak, bu alandaki görüş ve öneriler ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

TMMOB`nin "müzakere sürecini mücadele sürecine çevirme" uğraşısında Odamızca konunun kurumsallaşmış bir yapı içersinde izlenmesi sağlanacak ve yapılacak toplantılara katılım sağlanacaktır.

Teknik mevzuat çalışmalarının daha koordineli ve sağlıklı sürdürülebilmesi için Oda merkezinde Teknik Mevzuat Birimi oluşturulacak ve şubelerimiz koordinasyonuyla çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır.

Genel Kurul kararı gereğince Endüstriyel Elektronik, Güç Elektroniği ve Otomasyon Sistemleri Mühendislik Hizmetleri hakkında yönetmelik hazırlanacaktır. Ayrıca açık kaynak kodlu proje hazırlama programı için çalışmalar yapılacaktır.

SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Çalışmaları

Odamız, Serbest Müşavirlik ve Mühendislik (SMM) Hizmetleri ve En Az Ücret Yönetmeliği ile standartlaştırdığı ve yönetmelikte tanımladığı SMM hizmetleri kapsamındaki uzman üyelerince üretilen hizmetlerin, mesleki denetim hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir. SMM hizmetleri kapsamında tanımlanan alanlarda tüm şube ve bağlı il, ilçe ve mesleki denetim bürolarında yürütülen mesleki denetim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması yönündeki Oda merkezi eliyle yürütülen çalışmalar 45. Dönem`de de önemli bir yer tutacaktır.

Odamız; ülkemizin her alanında çağdaş, planlı, sağlıklı yaşanabilir çevre, güvenli barınma hakkını tesis eden bir kentleşme ve sanayileşme hedefinin yaşama geçirilmesi sürecindeki toplumsal ihtiyaçların kamu yararı esas alınarak gerçekleştirilmesi için, uzmanlık alanımıza giren konularda yürütülen SMM hizmetleri ile bu kapsamda yürütülen teknik hizmetlere yönelik yasal ve ikincil mevzuat hazırlama süreçlerinde de aktif rol almaya devam ederek, verilen hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan sıkıntıların aşılması konusunda kararlılıkla mücadele edecektir.

Ayrıca Odamız adına SMM hizmetleri kapsamında mesleki denetimde görevlendirilen Oda teknik görevlileri ile SMM başvuru dosyalarının hazırlanmasında çalışan Oda personeline yönelik olarak Oda İçi Mesleki Denetim ve Kontrol Eğitimleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.

45. Dönem`de Odamızca yürütülen mesleki denetim faaliyetlerinin merkezileştirilmesi hayata geçirilen yeni EMOP`un tüm şube ve etkinlik alanlarında kullanılması sağlanarak merkezi veri tabanının günün ihtiyaçları üzerinden geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca şubelerimiz üzerinden şube etkinlik alanında SMM hizmeti yürüten bürolar ve yetkili SMM`ler ile sürekli iletişim ve paylaşım süreçlerinin kurulmasına yönelik büyük çaba harcanacaktır. Yine bu hizmetler kapsamında, hizmet kolu üzerinden örgütlü derneklerle iletişim ve ortak iş birlikleri geliştirilerek paylaşım süreçleri sağlanacaktır.

Odalar arası ortak mesleki denetim uygulamasının (OMDU) hayata geçmesi için gerekli çalışmalar yapılarak diğer odalarla birliktelik sağlanması hedeflenmektedir.

Mesleki denetim ile ilgili uygulamaların sadece serbest çalışan (SMM) üyelere yönelik tanımlanmaması, uzmanlığımız ile ilgili mühendislik uygulamalarını üreten tüm üyelerimizin hizmetlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

SMM üyelerin kurumlardan kaynaklı sorunların çözümüne azami gayret sarf edilecektir. SMM Komisyonu üzerinden gelen üye istek ve uyarıları dikkatle değerlendirilecek, değişen kurum uygulamalarından ilgili üyelerimizin öncelikle haberdar olmaları sağlanacak, üyelerimizin hukuki ve mali konulardaki karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacak ve SMM üyelere yönelik, düzenli aralıklarla bilgilendirme ve iletişim amaçlı genel üye toplantıları düzenlenmesi sağlanacaktır.

İşletme sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılması, denetlenmesi ve sürdürülebilir olması amacıyla SMM Komisyonu aracılığıyla gerekli çalışmalar yapılarak hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

SMM-EMO, diğer odalar, işveren, resmi kurumlarla ilişkiler, TUS ve yapı denetim uygulamaları konusunda çalışmalar yapılarak SMM`lerin sorunları hakkında kalıcı çözümler üretilecek ve uygulamaya konacaktır.

Serbest mühendislik alanında, kamu yatırımları dışında kalan tüm yatırımların bu alanda çalışan meslektaşlarımız tarafından yapıldığı dikkate alındığında SMM üyelerin sorunlarının giderilmesi amacıyla ayrıntılı çalışma yapılması sağlanacaktır.

Mesleki haklarımızı yok varsayan ve diğer mühendislik disiplinleri ile eşit koşullarda çalışmamızı elimizden alan; yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin kaldırılması ve uygulanmasının engellenmesi için sırası ile gerekli girişimlerin yapılması sağlanacaktır. Sürece tüm şube ve temsilciliklerin katılımı SMM Komisyonumuz aracılığıyla sağlanacaktır.

Halkımızın ve üyelerimizin çıkarlarını önde tutarak uzun yılların tecrübelerinin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan mesleki uygulamalarımızda ve çalışma alanlarımızda etik değer ve adaletin sağlanması için hazırlanmış yürürlükteki yönetmeliklerimizin uygulanması için koşulsuz ve hesapsız titizlik içinde olunacaktır.

Bilirkişilik-Ekspertizlik ve Teknik Hizmet Çalışmaları

Odamız 45. Dönem`de de meslek alanlarımıza yönelik uygulamaların yurttaşlarımızın ve çevrenin korunması esasıyla yürütülebilmesi için, işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında Odamızca yapılan ölçüm ve bilirkişilik hizmetleri ve eğitimleri konusunda yürüttüğü teknik hizmet çalışmalarını yeni alanlarla çeşitlendirerek kesintisiz olarak devam ettirecektir. 45. Dönem`de Odamızca yürütülen teknik hizmetler ile eğitim hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin yükseltilmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması çalışmaları kesintisiz yürütülecektir. Bu çalışmalar çerçevesinde Odamızca yürütülmekte olan teknik hizmetlerin tüm şube ve birimlerinde aynı şekilde yürütülmesi yönünde çalışmalar devam ettirilecektir.

45. Dönem`de kullanılmak üzere tüm örgüt birimlerinde kullanılacak olan "TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Teknik Hizmetler ve Eğitimler" başlıklı broşür çalışması sonuçlandırılarak, şube etkinlik alanlarında kullanılması sağlanacaktır.

Odamızın asansör başta olmak üzere hizmet ürettiği tüm alanlarda "A Tipi Muayene Kuruluşu" olması yönünde Genel Kurul`da alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlanarak   meslek alanlarının tamamında akredite kuruluş olması sağlanacaktır.

Enerji, Telekomünikasyon, Asansör, Otomasyon, Biyomedikal Konusunda Yapılacak Çalışmalar

Enerji sektöründe, kamunun yatırımlarının en az seviyeye çekilerek, yatırımların ihtiyaca göre değil, özel sektörün keyfiyetine göre düzenlendiği plansız bir yapı oluşturulmuştur. Özelleştirmeler ile üretim ve dağıtımın piyasalaştırılması sonucu enerji alanında denetimlerin de özelleştirilmesi süreci yaşanmaktadır. Bu süreç aynı zamanda suyun, rüzgarın, güneşin ticarileştirilerek, halkımızdan kamu mülklerinin alınması ve halkın daha da yoksullaşması süreci olarak yaşanmaktadır. İhtiyaç odaklı değil, tüketim odaklı olarak ve gelir paylaşımı üzerinden yapılandırılan enerji sektörü, ulusal ve uluslararası sermayenin önemli bir sermaye birikim alanı haline getirilmiştir. Bu açıdan, enerji sektöründeki stratejilerin, programların ve sektördeki gelişmelerin, enerji çalışanlarının durumunun ve toplumsal sonuçlarının sürekli olarak izlenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. Bu alanlarda ülke, kamu, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda öneri ve programların geliştirilmesi amacıyla Oda Merkezi`nde oluşturulan "Enerji Çalışma Grubu" güçlendirilecektir.

Bu çalışma grubu kanalıyla enerji verimliliği çalışmaları, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik gelişmeler, enerji alanına ilişkin teknik ve hukuki düzenlemeler sağlıklı bir şekilde izlenecek, merkezi olarak derlenecek, konuya ilişkin Odamızda yürütülen çalışmalar daha etkin kılınacaktır.

Telekomünikasyon, kontrol, otomasyon ve biyomedikal mühendisliği alanındaki çalışmalarımızı genişletmek için uzmanlık komisyonları kurulacak ve Odanın üreteceği politikalar için görüş oluşturulacaktır.

ODA KOMİSYON, KURUL VE ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMALARI

Şubelerde oluşturulan komisyonlar da dikkate alınarak ihtiyaca göre merkezi komisyonların oluşturulması sağlanacaktır. Komisyon çalışmalarının dönem sonunda çalışma raporu ile üyelerimize aktarılması sağlanacak, ihtiyaç duyulduğunda süreli komisyonlar kurulup Oda görüşleri ve raporlarının oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Oda çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Şubelerimiz ve Oda Merkezimizde uzmanlık alanlarımıza ilişkin süreli ve sürekli komisyonlarımızın oluşturulması sağlanacaktır. Komisyonların üye sayıları 20 ile sınırlandırılacaktır.

Bu çerçevede 45. Dönem`de aşağıdaki komisyon ve çalışma grupları kurulacaktır:

·       MİSEM Daimi Komisyonu

·       Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu

·       SMM Daimi Komisyonu

·       İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

·       Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

·       Yapı Denetim Daimi Komisyonu

·       Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu

·       Enerji Daimi Komisyonu

·       Kadın Komisyonu

·       Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu

·       Kitap Secim Komisyonu

·       Elektrik Araçlar ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu

·       ATEX/IECEX Çalışma Grubu

·       Test-Ölçüm, Standartlaştırma ve Yaygınlaştırılması Komisyonu

·       Bilirkişilik Komisyonu

·       Yönetmelikler Komisyonu

·       Oda Etkinlikleri Komisyonu

·       Kamu Çalışanları Komisyonu

·       Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu

·       Kontrol ve Otomasyon Komisyonu

·       Tıbbi Cihaz Teknolojileri ve Biyomedikal Komsiyonu

Bunlar dışında dönem içinde ihtiyaç duyulması halinde yeni komisyon, kurul ve çalışma grupları kurulabilecektir.

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-Genç örgütlülüğündeki çalışmaların aşağıdan yukarıya demokratik, yukarıdan aşağıya merkezi bir çalışmayla yürütülmesine devam edilecektir. Şubelerimizde ve il temsilciliklerimizdeki öğrenci üyelerimiz kendi bünyelerinde komisyon oluşturacak ve yerel meclis çalışmaları yapacaklardır. Merkez EMO-Genç Meclisi, Merkezi EMO-Genç Yürütmesi ile komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması, yerellerde yapılan çalışmaların merkezileşmesi amacıyla Sürekli EMO-Genç Meclisi yine kurulacaktır. Oda örgütlülüğümüzün geliştirilmesi kapsamında öğrenci üye sayısının arttırılması, staj imkânlarının seferber edilmesi, teknik gezilerin organize edilmesi sağlanacaktır.

Mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar üretmek ve kamuoyu yaratmak amacıyla EMO-Genç Yaz Eğitim Kampı yapılacaktır.

BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Basın Birimi, Odamızın Oda etkinlik ve görüşlerinin basın ve kamuoyuna sunumu görevini yürütecektir. Basın Birimi, şubelerimizdeki basın görevlileriyle koordineli bir şekilde çalışarak bu alanla ilgili merkezi koordinasyonu sağlayacaktır.

Bu kapsamda;

·       Oda-Şube basın görevlileri arasında eşgüdüm sağlanacaktır.

·       Ulusal/yaygın, yerel/bölgesel ve sektörel basın yayın kuruluşları ve mensuplarıyla sürekli, kalıcı ilişkiler geliştirmek hedeflenecektir.

·       Odanın kamuoyu nezdinde kurumsal saygınlığının korunması ve devamlılığı sağlanacaktır.

·       Odanın düzenlediği etkinlikler, Oda raporları, meslek alanlarımıza ilişkin konular ve güncel gelişmelere ilişkin basın ve kamuoyu etkin bir şekilde bilgilendirilecektir.

HUKUKİ ÇALIŞMALAR

Odamızı, meslek disiplinlerimizi ve meslek mensuplarını ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Odamızın ve üyelerimizin etkinliğinin sağlanması, Odamızca ya da Odamıza karşı açılan davaların en olumlu şekilde sonuçlandırılması amacıyla şubelerimizle koordinasyon içerisinde bu dönemde de çalışmalar ivmelendirilerek sürdürülecektir.

Dönem içerisinde;

·       Odamızın açtığı, müdahil olduğumuz veya Odamıza karşı açılan ve kamu genelini ilgilendiren davalar hakkında bilgi akışının devam ettirilmesi sağlanacaktır.

·       Odamızın taraf olduğu davaların bir dosyalama sistematiğine göre dosyalanması ve şubelerimizde sonuçlanmış davaların karar örneklerinin merkezi olarak arşivlenmesi sağlanacaktır.

·       Meslek alanlarımızla ilgili mevzuat düzenlemelerinin sürekli takibi yapılarak, Odamızın müdahilliği konusunda çalışmaların yürütülmesi ve Oda görüşleri ile eğilimlerinin bu düzenlemelerde yer alması sağlanacaktır.

·       Üyelerimizin ekonomik kriz, özelleştirmeler vb. nedenlerle maruz kaldığı hak kayıpları, konusunda Şube hukuk birimlerimizce hukuki destek verilmesi konularında çalışmalar yürütülecektir.

·       TMMOB Genel Kurulu`nda alınan Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası kurulması kararına istinaden, Odamızda da cinsiyet ayrımcılığını takip konusunda başvuru yöntemleri geliştirilecektir.

KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Bakanlıklar, TBMM, Hükümet, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle ilişkiler geliştirilerek sürdürülecektir.

Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkiler

Meslek alanlarımızla ilgili konularda bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve kalıcılaştırılması çalışmaları yürütülecektir.

Bu amaçla;

45. Dönem`de de Oda Yönetim Kurulu tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşlarının ziyaretlerinin sürekliliği sağlanacaktır. Bu ziyaretler kapsamında özellikle gerçekleştirmiş olduğumuz kongre, kurultay ve sempozyumlara aktif katılımın sağlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca karşılıklı görüş alışverişleri yapılarak;

·       Oda görüşlerinin kurum, kuruluş ve derneklere aktarılması,

·       Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlardaki üyelerimizin uzmanlık alanlarına göre birikimlerinin Odaya aktarılması,

·       Meslek alanlarımız ile ilgili çıkan yasalar, yönetmelikler vb. konularda ortak çalışmalar yürütülerek Oda görüşlerimizin aktarılması,

·       Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlık ve kuruluşlarda oluşturulan teknik komiteler ve çalışma gruplarında aktif bir şekilde yer alınması sağlanacaktır.

Oda Disiplininde Yer Alan Mühendis Kökenli Milletvekilleri İle İlişkiler

·       45. Dönem`de Odamız tarafından çeşitli konularda hazırlanacak kitapların, Oda süreli yayınlarının ve basın duyurularının Odamız meslek disiplininde yer alan ve TBMM`de milletvekili olarak görev yapan meslektaşlarımıza sürekli olarak gönderilmesi sağlanacaktır.

·       Odamız tarafından oluşturulan yayın (mesleki, söyleşi, etkinlik, seminer vb.) ve Oda süreli yayınlarının TBMM Kütüphanesi`ne gönderilmesi, özellikle çalışma yapan milletvekili ve danışmanlarının kullanımına açılması sağlanacaktır.

Meslek Alanlarımızı İlgilendiren Sektör Kuruluşları İle İlişkiler

Sektör kuruluşları ile Odamızın bugüne kadar kurmuş olduğu ilişkilerin daha da geliştirilerek kurumsallaştırılması amacıyla konu bazında bir araya gelinecektir. Bilgi birikimi ve deneyim paylaşımı ile ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen toplantılara devam edilecektir. Oda-sektör dernekleri buluşması gerçekleştirilecek, buluşmanın ardından yerel düzeyde toplantılar devam edecektir. Toplantılardan çıkan sonuçlar merkezi olarak birleştirilerek sorunlar ve çözüm önerileri şeklinde örgüte ve sektör derneklerine duyurulacaktır. Sektör derneklerinin tüm iletişim bilgileri Oda Web Sitesi`nde yer alacak ve bu bilgilerin güncelliği korunacaktır.

Üniversitelerle İlişkiler

Oda-üniversite ilişkilerinin kurumsallaştırılması çalışmaları sürdürülecektir. Oda-üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışma, yerelden merkeze doğru gerçekleştirilecek, Oda-üniversite buluşması hayata geçirilecektir. Ayrıca üniversite iletişim bilgilerinin güncelliği sağlanacak, web sitesinde yayınlanacak ve her konuda bölüm sekreterleriyle ilişki kurulacaktır.

Toplantı sonuçları özellikle EMO-Genç`e, eğitim sempozyumlarına ve ilgili kongre, kurultay ve sempozyumlara bir veri oluşturmak üzere taşınacaktır.

Dönem içerisinde yayınladığımız kitapların ve süreli yayınların üniversite kütüphanelerine gönderilmesi sağlanacaktır.

Bölüm Başkanları Konseyi çalışmaları titizlikle takip edilecektir.

Temsil Edildiğimiz Kurum ve Kuruluşlar

Odamızın delegesi olduğu KOSGEB, Türk LOYDU Vakfı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi`nin genel kurullarına düzenli bir şekilde katılım sağlanacak; bu platformlarda Odamız görüşlerinin yankı bulması için çalışmalar yürütülecektir. Bu kurum ve kuruluşlarda diğer TMMOB temsilcileri ile ortak davranış geliştirilmesi için çaba gösterilecektir.

Uluslararası İlişkiler

Dönem içerisinde Oda merkezinde uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi, yurtdışı mühendislik örgütleriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Oda merkezinde bir birim oluşturulacaktır. IEEE, Yunan Teknik Odası ve Balkan Mühendislik kuruluşlarıyla geliştirilen ilişkilerin başta AB ülkeleri olmak üzere yaygınlaştırılması hedeflenecektir. Oda bütçesi gözetilerek uluslararası ilişkiler bürosu kurularak ilişkilerimiz geliştirilecektir.

Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalarla İlişkiler

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla olan ilişkiler geliştirilerek kurumsallaşması yönünde çabalar harcanacaktır. Özelde meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla, genel olarak sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile özelleştirme ve piyasalaştırmaya karşı, bizlere dayatılan ve kamunun talanı anlamına gelen yasal düzenlemelere, özellikle bölgemizde süren emperyalist savaşa karşı eylemlilikler örgütleyerek; bağımsız, üreten ve insani bir kalkınmayı hedefleyen bir Türkiye için çalışmalar yürütülecektir.

Ekonomik, demokratik ve özlük haklarımızın daraltılmasına karşı özellikle kamu çalışanları sendikalarıyla ortak etkinlikler yapılacak, kamusal hizmetlerin halkın kullanımına eşit ve ücretsiz ulaşması için çalışılacaktır. Bu amaçla;

·       Meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla birlikte oluşturulacak olan platformlarda,

·       Emek Platformu`nda,

·       Küreselleşme karşıtı oluşturulacak olan platformlarda,

·       Savaş karşıtı platformlarda,

·       Özelleştirme Karşıtı Platform`da

·       Nükleer Karşıtı Platform`da yer alınarak aktif görevler üstlenilecektir.

Gerek konu bazında gerekse genel olarak oluşturulan platformlarla birlikte izleme komisyonları oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülerek, siyasal iktidarın uygulamalarının sürekli mercek altında tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Tüm bu çalışmaların yanında ikili veya daha çoklu çalışmalar yürütülerek meslek alanlarımızla ilgili etkinliklerin (kongre, kurultay, sempozyum, panel vb.) düzenlenmesi konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Gerek ülke gündemine ilişkin gerekse meslek alanlarımıza yönelik ortak mücadele ve eylemliliklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

TMMOB ile İlişkiler

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 45. Dönem`de de TMMOB çalışma guruplarında ve İKK çalışmalarında Odamız etkin bir şekilde yer alacaktır. Tüm TMMOB etkinliklerine aktif katılım sağlanarak örgütleyicisi olunacaktır.

 

TMMOB adına gerçekleştirmekte olduğumuz TMMOB Enerji Sempozyumu`nun 45. Dönem`de de gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca diğer odalarımızın TMMOB adına düzenledikleri kongre, kurultay ve sempozyumlara katılım sağlanarak destek verilecektir. TMMOB`ye olan maddi yükümlülüğümüz geçmiş dönemlerdeki gibi aksatılmadan yerine getirilecektir.FOX TV – ANA HABER BÜLTENİ

18.05.2020
 


Çok Okunanlar


HALKBANK’TAN EMO ÜYELERİNE DESTEK KREDİSİ OLUŞTURULDU!

EMO REAKTİF BEDEL UYGULAMASIYLA İLGİLİ EPDK’YA BAŞVURDU

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

MESLEK ODALARINI HEDEF ALAN MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYORUZ!

FOX TV – ANA HABER BÜLTENİ

EMİN KORAMAZ’DAN ÜYELERİMİZE SESLENİŞ

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

TARİHİMİZDEN VE DOĞAMIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN!

TMMOB ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Okunma Sayısı: 47


Tüm Yönetim Kurulu İçeriği

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.