MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 YÖNETİM KURULU

   · 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

   · 

YÖNETİM KURULU HAKKINDA

   · 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>47. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

08.10.2020

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 47. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 


bitmedi daha sürüyor o kavga

ve sürecek

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

A.YÜCEL

 

DÜNYADA DURUM 

Covid-19 salgını ve ardından gelen karantina dönemleri ile dünyadaki tedarik zinciri değişmeye başlamış, dünya yeniden kutuplaşmaya ve ülkelerin içlerine dönme eğilimine yol açmıştır. Dünya ekonomisi on yıldır büyük bir bunalım ve durgunluk içindedir. Bu bunalım az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere özellikle sanayi sektörlerini etkilemiş, üretim ve iç piyasalarda talep düşmüş, iç ve dış ticaret hacmi daralmış, işsizlik oranları büyümüş, istihdam hacmi küçülmüştür. Dünyadaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, etnik, dinsel-mezhepsel çok boyutlu sorunların kızışacağını göstermektedir.

Bu koşullarda şu sorular zihinleri meşgul etmektedir:

·Dünya ABD`yi finanse etmeye devam edecek midir? Büyük küresel borç stoku nasıl çevrilecektir?

·Yeni uluslararası iş bölümü süreci nasıl yaşanacak ve savaşların nasıl bir rolü olacaktır?

·Dünyanın önemli enerji, hammadde ve su kaynakları ne şekilde paylaşılacaktır?

·Bu paylaşımın kazananları ve kaybedenleri kimler olacak; yeni bir dünya düzeni ve hukuku nasıl oluşturulacaktır? İklim krizi yönetilebilecek midir?

·Gıda tedariki krizine yanıt nedir?

·Yoksulluk, artan eşitsizlik ve işsizlik toplumsal mücadelelere ve siyasete ne şekilde yansıyacaktır?

Dünyanın bu devasa mevcut sorunlarına doğru ve kalıcı çözümün ancak bir düzen değişikliği ile sağlanabileceği yönündeki tezlerin güçlendiği bir tarihsel döneme girmekte olduğumuzu söylemek mümkündür. Nihayetinde bugün dünya genelinde gelir dağılımındaki adaletsizlikler ile kitlelere dayatılan tüketim kalıpları sorgulanmaya başlanmış; insanca yaşam ve başka bir dünya özlemi "ütopya" olmaktan çıkıp yaşamsal bir gereksinim olarak görülmeye başlanmıştır. 

ÜLKEMİZDE DURUM 

Ülkemiz, ekonomiden siyasal yapıya ve üstyapı kurumlarına kadar uluslararası sermaye ve onunla bütünleşmiş yerli sermaye kesimleri ile rantiyenin hakimiyeti altındadır. Demokrasi ile bağdaşmayan kişi egemenliğine dayalı rejim değişikliği ülkemizi büyük bir çıkmazın içerisine sokmuştur. Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşma üzerine kurulu olan hâkim anlayış hız kaybetmeden yoluna devam etmektedir. Cumhuriyet kurum ve kazanımları sırasıyla ve zamana yayılmış biçimde tasfiye edilmektedir. Kamusal kaynak ve varlıklarımız sermaye çevreleri ve emperyalistlerce yağmalanmaktadır. Siyasal iktidar "büyük ve çılgın projelerin" peşinde koşarken yurttaşlarımız işsizlik, yoksulluk ve borç batağı içerisinde yok oluşa sürüklenmektedir. 

Laiklik, bilim, aydınlanma, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, bütün temel hak ve özgürlükler ayaklar altındadır. Kadın düşmanı politikalar taciz, tecavüz ve şiddetin dizginsiz bir biçimde artmasına yol açmıştır. Eğitim başta olmak üzere hâkim kılınan dinselleşme süreci, gericiliği güncel yaşamın tehdit edici bir unsuru haline getirmiştir. Kadına ve çocuğa yönelen şiddet ve taciz vakaları, normal hayatın olağan bir parçası gibi sunulmaktadır. 

Covid-19 salgını, neoliberalizmin emek ve doğa düşmanı yüzünü ortaya çıkarmıştır. Sosyal devletin tasfiyesi, kamusal sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi salgın döneminde yurttaşlarımızın hayatlarına mal olan acı faturanın büyümesine neden olmuştur. Covid-19 salgını döneminde iş hukuku, emeğin hakları ve çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki baskı artmıştır. "Fırsat ortamı" ücretsiz izin, kısa çalışma, çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma vb. yöntemlerle sermayeye yeni olanaklar sunulmaktadır. Ücretler düşürülmekte, esnek, güvencesiz ağır çalışma biçimleri yaygınlaşmaktadır. Çalışma ortamları adeta esir kamplarına dönüştürülmüştür. Hayati risk yaratan koşullarda üretimin zorla devam ettirilmesi, sömürü düzeninin ve ülkemizdeki iktidarın acımasız sınıfsal karakterini bir kez daha ortaya koymuştur. 

Medya ve iletişim aygıtlarının tek sesli hale getirilmesi, salgın döneminin büyük olumsuzluklarını siyasal iktidarın başarı hikayesine çevirmiş durumdadır. Salgın sürecinin kısıtlılık koşulları iktidarca ayrı ve özel bir fırsat olarak kullanılmaktadır. Emekçiler ve yoksullar salgının insafına terkedilmiş ve tepki gösterme kanalları bütünüyle kapatılmıştır. Covid-19 salgını bahanesi ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımızı yasaklayan süreç açık alanda tiyatro gösterilerinin yasaklanmasına kadar uzanmıştır. 

Bu süreçte meslek kuruluşlarının kanunlarına müdahale girişimleri de gündeme gelmiş ve Barolar Birliği Kanunu değiştirilmiştir. TMMOB Kanunu değişikliği de iktidara yakın basın yayın organlarınca gündeme getirilmiş, çeşitli taslaklar hazırlanmış, söz konusu girişim tepkiler ve TBMM çalışma takvimi nedeni ile sonuçlanmadan rafa kaldırılmıştır. Siyasal iktidarın bazı temsilcilerince, TMMOB Kanunu değişikliğinin önümüzdeki dönemde yeniden gündeme getirileceği ifade edilmiştir. 

Çalışma İlkelerimiz ve Hedeflerimiz 

Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik, siyasal ve toplumsal kriz ülkenin değerli yapılarından çoğunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuş, halk yüksek enflasyon nedeniyle daha da yoksullaşmış, aynı zorlukları üyelerimiz de yaşamış ve birçoğu da işsiz kalmıştır. Dünyanın ve ülkemizin bu durumunu görüyoruz, biliyoruz ve hep birlikte yaşıyoruz. Değişen çalışma koşulları, dünya düzeni ve giderek otoriterleşen bir ülke yönetimi içerisinde umudumuzu ve hedeflerimizi hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. 

1980`li yıllarda başlayan özelleştirme ve serbestleştirme politikalarıyla piyasa denetimsiz bir yapıya kavuşturulmuş, yoksullaştırılan halkın önemli yaşam girdilerinden olan gıda,doğalgaz ve elektriğe yüksek oranlarda zamlar yapılmaya başlanmış ve halen de bu uygulamalara devam edilmektedir. Bu da EMO`nun yeniden kamulaştırma taleplerinin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. 

Türkiye için umut olarak sunulan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" halka anlatılanın aksine ekonomik çöküş, otoriter bir siyasi yapı ve toplumsal sorunların daha da artmasına neden olmuştur. 

Mesleki sorunlara çözüm yolunda artık yeni bir anlayışı Odamıza da getirmek zorundayız. Üye tabanının taleplerini dikkate alan, tüm karar alma mekanizmalarını demokratikleştiren bir yönetim anlayışını hâkim kılacağız. Ekolojik sorunlardan kalkınma planlarının etkilerine, teknolojik gelişmelerden ekonomik koşulların üyelerimize yansımasına, öğrencilerin taleplerinden özerk bilimsel üniversite mücadelesine kadar toplumsal muhalefetin bir parçası olacağız.

Emekli üyelerimizden kadın üyelerimizin sorunlarına, kamuda çalışan meslektaşlarımızdan işsiz meslektaşlarımıza, serbest çalışan üyelerimizden yurtdışına gitmek zorunda kalan meslektaşlarımızın durumlarına kadar her üyemizin sorununu aynı hassasiyetle ele alacağız. 

Tüm bu mücadelemizde TMMOB, bağlı Odaları ve yerel çevre hareketlerine kadar uzanan çalışma alanlarında sorumluluk almaya devam edeceğiz. 

TMMOB ve EMO‘ nun mesleki demokratik kitle örgütü olması özelliği gözetilerek,

·TMMOB ilkeleri ve çalışma anlayışı ile, Odamızın geleneklerinde var olan bağımsız demokratik kimliğimiz doğrultusunda,

·Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını ülkemizin sorunlarından ayrı tutmadan; toplumdaki her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı temel insan haklarından, barıştan ve uzlaşıdan yana,

·Ülke ve toplum sorunlarının çözüm önerilerinde demokrat, yurtsever, anti-emperyalist, emekten ve halktan yana tavır ile,

·Birlikte üretme alışkanlığı ve kavramını Odamıza taşıyarak,

·Oda komisyonlarının hedeflenen çalışmalara göre, kendi alanlarında uzman üyelerin belirlenip görevlendirilmelerinin yapılacağı, yürütülecek çalışmalarla gerekli raporların oluşturulmasının sağlanacağı,

·EMO Yönetim Kurulu kararlarının oluşmasında, katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilerek, demokratik işleyişe uygun olarak alınan kararların, örgütün tüm birimleri tarafından sağlıklı bir şekilde uygulanmasına çalışılacağı,

·Elektrik, Elektronik, Elektrik – Elektronik, Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal ve Mikroelektronik mühendisliklerinden oluşan her bir üyenin kendini EMO`nun bir parçası hissedeceği,

·Odamızı yönetmelik ve yönergelerin verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında ve yürürlükteki genel kurul kararları doğrultusunda şeffaf, katılımcı, demokratik yöntemler ile karar alma, üretme ve yönetme süreçlerinde en etkin koordinasyon zeminleri yaratarak yönetecek,

·Cumhuriyetin temelini oluşturan Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet kazanımlarını, laiklik ve demokratik değerlerimizi sonuna kadar savunacak bir yönetim anlayışını sürdüreceğiz.

Dönem içerisinde üyelerimizin özlük haklarından mevzuat çalışmalarına, eğitimlerden mesleki denetim uygulamalarına, mesleki alanlarımız ve güncel konulardaki gelişmelere değin uzanan geniş bir yelpazede, EMO 47. Dönem Genel Kurulu`nun bizlere verdiği görevleri layıkıyla yerine getireceğiz. Ücretli ve işsiz meslektaşlarımızın yanında yer alacak, EMO örgütlülüğünü daha da ilerilere taşıyacağız.

Üye İlişkileri 

Meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının, halkımızın çıkarları temelinde korunması, geliştirilmesi ve mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılması esas olmak üzere;

·Üyelerimiz ve çalışanlarımızla sürekli, etkileşimli, karşılıklı anlayış ve empatiye dayalı ilişkiler kurularak, Oda kurulları ve örgütümüzün tüm birimleri ile barışık, ortak çalışmayı önceleyen çalışma anlayışı sürdürülecek,

·Meslek alanlarımızın korunması ve yeni alanların açılması için gerekli Bakanlıklar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacak,

·Üyelerimizin unvanları nedeniyle yaşadığı sorunların çözülmesi, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılacak,

·Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkiler ile üyenin Odaya katkısının daha nitelikli olmasına çalışılacaktır.

·Henüz Oda üyesi olmayan meslektaşların üye kayıtlarının yapılması için çalışılacaktır.

·İşsiz üyelerimizin iş arama süreçleri takip edilecek, bu süreçte kendilerini geliştirmeleri için Odamızın mesleki eğitimlerine/seminerlerine katılımları teşvik edilecektir.

·Oda üyesi olmadan unvan kullanan mühendislerin takibi konusundaki çalışmalar geliştirilecek ve bu meslektaşlarımızın üye olarak kaydedilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

·Kadın meslektaşlarımız için iş arama sürecinde ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele edeceğiz. Kadın üyelerimizin şube ve merkez çalışmalarına katılımlarını teşvik edecek yöntemler geliştireceğiz.

·Ücretli çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapacağız.

·47. Dönem`de yürütülecek bilimsel etkinlik ve meslek-içi eğitimlerle üyelerimizin mesleki birikimlerinin artırılması için çalışacağız.

·EMO-Genç üyelere yönelik çalışmalar yürütecek ve tüm Oda birimlerinde EMO-Genç üyeliğini özendirecek çalışmalara her türlü desteği vereceğiz.

·Genç meslektaşlarımızın meslek yaşamına ilk atılma dönemlerinde, mesleğe hazırlık kapsamında, mesleki dayanışma ile yanlarında olarak, Oda bilincinin geliştirilmesi için her türlü çalışmayı sürdüreceğiz.

·Çeşitli nedenlerden dolayı Elektrik Mühendisleri Odası, Şubeleri ve Temsilciliklerine fiziki olarak gelemeyen üyelerimizi ziyaret ederek sorunları ile ilgileneceğiz. 

Dönem Çalışmaları 

·EMO`nun güncel teknolojik gelişmeler ışığında daha verimli, hızlı ve üyesine sahip çıkan bir bürokratik yapıya kavuşması sağlanacaktır.

·MİSEM yapısının daha da kurumsallaşması konusunda çalışmalar yapılacak, MİSEM eğiticileri ve çalışanlarına yönelik örgüt içi eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesi planlanacaktır.

·Üyelerimiz ile en önemli bağlarımızdan biri olan eğitimlerin geliştirilmesi, yüz yüze ve/veya çevrimiçi eğitimlerin teknik altyapı, eğitmen ve dokümantasyon konusunda yeniden gözden geçirilmesi, üyelerin gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.

·MİSEM kapsamında yeni mezun meslektaşlarımızın çalışma alanlarına yönelik temel eğitimlerin düzenlenmesi için çalışmalar başlatılacaktır.

·Şubelerimizde uygulamalı eğitimlerin de yapılabileceği laboratuvarlar kurulması, test yapabilecekleri sahalardan yararlanmaları için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

·MİSEM eğitimleri zayıf akım sistemleri, haberleşme, sinyal işleme, raylı sistemler, elektrikli araçlar, matematiksel modelleme gibi faklı alanları da kapsayacak şekilde genişletilecektir.

·Biyomedikal mühendisliği alanında ülkemiz çıkarları temelinde, meslektaşlarımızın haklarını savunan ve geliştiren politikalar üretilecektir.

·Elektrik enerjisinin kamusal bir hak olduğu bilinci ile yeni kaynaklar yaratma adına halkın sahip olduğu kamu mülklerini (su, orman gibi), bulunduğu çevrede yaşama ve var olma hakkını yok sayarak ticarileştirmeye ve halkın kullanımından esirgeyen ranta ve talana karşı mücadeleye devam edeceğiz.

·Doğanın tahrip edilmesi ve iklimin değişmesi pahasına yapılan ve topluma ödetilen elektrik enerjisi yatırımlarına karşı, adil, paylaşımcı ve verimli bir enerji politikası için çaba sarf edilecektir.

·Enerji verimliliğini en önemli enerji kaynağımız olarak gören bakış açısıyla, bu alandaki teknolojik gelişmeler, uygulamalar yakından takip edilecek ve politkalar üretilecektir.

·Elektrik enerjisinin kamusal hizmet olduğu anlayışımızla, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarında demokratikleştirilmiş bir enerji programı çerçevesinde merkezi olarak planlanması ve yeniden kamusallık çalışmaları sürdürülecektir.

·Covit-19 pandemi sürecinde vazgeçilmezliği bir kez daha ortaya çıkan bilişim-haberleşme hizmetlerinden toplumun tüm kesimlerinin, yaş, cinsiyet ve coğrafi şartlardan bağımsız adilce faydalanabilmesi için kamusal politikalar geliştirilecektir.

·Telekomünikasyon altyapısının ana omurga niteliği taşıyan tüm unsurları ile yeniden kamusallaştırılması için politikalar geliştirilecektir.

·Kamusal hizmet alanlarının özelleştirmesine ve piyasalaştırılmasına karşı duruşun örgütlenmesinde yer alarak, özelleştirme karşıtı platformlarda etkin sorumluluklar üstleneceğiz.

·Özelleştirme süreci, çalışanların durumu ve halka yansımaları ile yeniden kamusallık konularında gerekli çalışmalar ve etkinlikler bu dönem içerisinde de kesintisiz sürdürülecektir.

·Ülkemizin enerji altyapısı, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim ilişkisi çerçevesinde şebekemizin sorunlarının tespit edilmesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürülecek ve etkinlikler planlanacaktır.

·Ülkemizin telekomünikasyon alanındaki politikaları takip edilecek, yaşanan gelişmelere müdahil olunacak, topluma/kullanıcılara yönelik uygulamaların olumlu, olumsuz yönleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

·Ülkemizde üst düzeye çıkan bilgi ve iletişim teknolojileri yoksulluğuna karşı politikalar oluşturulması, temel sorunların çözülmesine katkı sağlanması ve kamuoyu yaratılması hedeflenmektedir.

·Nükleer Karşıtı Platform bileşeni olarak, kurulması hedeflenen nükleer güç santrallarına karşı kamusal politikalar çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz.

·Kamu kurum ve kuruluşları ile daha etkin çalışma yürütülecek, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çabalar sürdürülecek, mesleki alanlarımıza yönelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuatlara üyelerimizin ve kamunun lehine müdahale edilecektir.

·Odamızı, meslek disiplinlerimizi ve meslek mensuplarını ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Odamızın ve üyelerimizin etkin katılımı sağlanacaktır.

·Odamızca ya da Odamıza karşı açılan davaların en olumlu şekilde sonuçlandırılması amacıyla şubelerimizle koordinasyon içerisinde hukuksal çalışmalar sürdürülecek, dönem içerisinde belirli periyotlarla Oda ve Şube Hukuk Danışmanları Toplantıları planlanacaktır.

·Serbest Müşavirlik ve Mühendislik (SMM) Hizmetleri ve En Az Ücret Yönetmeliği`nde belirtilen SMM hizmetleri kapsamında üretilen hizmetlerin, mesleki denetim hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecek, mesleki denetim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için çaba gösterilecektir.

·TMMOB örgütlülüğü içerisinde meslek alanlarımızı ilgilendiren tüm etkinliklerin yanı sıra TMMOB örgütlülüğünü geliştirecek etkinliklerde etkin görev ve sorumluluklar üstlenilmeye devam edilecektir.

·Mali disiplin ve gelir gider dengesi gözetilerek üyelerimizin mesleki gelişimine katkı sağlayan kongre, sempozyum, forum, çalıştay, konferans vb. etkinliklerin verimli ve üretken olması için gerekli çalışmaları sağlayacak, ayrıca emek, demokrasi, çevre vb. etkinliklerde görev ve sorumluluklar alınmaya devam edilecektir.

·Oda merkezinin yanı sıra tüm şubelerin de basın yayın çalışmalarına ağırlık vermesi, ulusal ve bölgesel gelişmeleri izlemesi, ulusal, bölgesel ve sektörel basın yayın kuruluşları ve mensuplarıyla sürekli, kalıcı ilişkiler geliştirmesi hedeflenecektir.

·Basın çalışmalarında sosyal medya kullanımının geliştirilmesinin yanı sıra üyelerin Oda çalışmalarını rahatlıkla takip edeceği, işlemlerini yürütebileceği IOS/Android akıllı telefon uygulamaları hayata geçirilecektir.

·Üyelerimize yönelik hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik çalışmalara devam edilecek, daha kolay hizmet alınabilmesi için geliştirilecek sistemler ile Oda ve Şubelerin günlük iş yükü makul seviyelere düşürülerek, daha öncelikli konulara yoğunlaşılması sağlanacaktır.

·Odamızın ve Şubelerimizin kullandığı web sayfaları 47. Dönem`de yeniden tasarlanarak, sadeleştirilecek ve mobil cihazları destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Şubelerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, esnek tasarıma sahip arayüzler geliştirilerek ortak kullanıma sunulacaktır.

·Odamızın tarihi boyunca ürettiği bilgi ve belgelerin ulaşılabilir biçimde erişime açılması için alt yapı hazırlıkları gerçekleştirilecektir.

·İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bütün çalışma yaşamını kapsaması, İş Güvenliği Mühendisliği alanında meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü ve güvenli çalışma hakkı için çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

·Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmeye; Odamız ve TMMOB`de kadın mühendislerin örgütlenme mekanizmalarını geliştirmeye devam edeceğiz.

·Kadın mühendisler ile ilgili Kurultaylarda, Odamız ve TMMOB Genel Kurullarında alınan kararların hayata geçirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.

·Parasız, özerk, bilimsel, demokratik üniversiteler için mücadele etmeye devam edeceğiz.

·Oda-üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması çalışmaları sürdürülecektir.

·Meslek alanımızdaki akademik kadroların yanı sıra, hukukçu, iktisatçı ve diğer sosyal bilimcilerin uygun görülen bilimsel görüş ve çalışmalarını, gerçekleştirilecek etkinliklere yansıtarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.

·Odamız öğrenci üyeleri ve akademisyen üyelerimiz ile mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar üretmek ve kamuoyu yaratmak amacıyla çalışmalar yapacağız. 

Tüm bu gelişmelerin ışığında, EMO 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin bize verdiği görevleri yerine getirirken mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını ülkemizin sorunlarından ayrı tutmadan ayrımcılığa, ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı, temel insan haklarından, barıştan, dayanışmadan ve uzlaşıdan yana olacağız. İşçi güvenliği ve haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele vereceğiz. Kadına ve çocuklara yönelik taciz, şiddet, cinayet ve istismara karşı hukuki ve demokratik her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz. Kamu kaynaklarının, kentlerimizin, yaşam alanlarımızın, doğanın, tarihimizin ve kültürümüzün sermaye tarafından talan edilmesinin her zaman olduğu gibi karşısında olacağız. 

14 şubesi ile büyük ve güçlü bir kuruluş olan EMO olarak örgütsel bağımsızlığımızı ve özerk yapımızı koruyarak TMMOB, bağlı odaları ve diğer demokratik meslek odaları ve birliklerle ortak mücadele alanlarında ülkemizin, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmeye ve mesleki denetimi sağlıklı bir yapıda yaygınlaştırmaya, pandemi döneminin özel koşullarına, dönemimizin kısalığına rağmen özveri ile devam edeceğiz. 

EMO 47. Dönem Yönetim Kurulu

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.