MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

EMO 46. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI


 
Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş derin bir ekonomik, siyasal ve toplumsal kriz yaşamaktadır ve krizin derinleşeceği öngörülmektedir. Bir yandan ekonomi küçülüp yatırımlar azalırken diğer yandan da maliyetler önlenemez biçimde yükselmektedir, Reel enflasyon yüzde 50-60 seviyelerini görmüştür. Ücretlerin satın alma gücü erozyona uğramış, işsizlik hızla artmıştır. Tüm bu gelişmeler yeni bir dönemin habercisidir.
 

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş derin bir ekonomik, siyasal ve toplumsal kriz yaşamaktadır ve krizin derinleşeceği öngörülmektedir. Bir yandan ekonomi küçülüp yatırımlar azalırken diğer yandan da maliyetler önlenemez biçimde yükselmektedir, Reel enflasyon yüzde 50-60 seviyelerini görmüştür. Ücretlerin satın alma gücü erozyona uğramış, işsizlik hızla artmıştır. Tüm bu gelişmeler yeni bir dönemin habercisidir.

1980`li yıllarla beraber başlayan ve küresel sermayenin hakimiyet araçlarından biri olan özelleştirme uygulamaları 24 Ocak 1980 kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesi`ni arkasına alarak hayata geçirilmiştir. Günümüze geldiğimizde kayda değer bütün kurumları özelleştirilmiş ve serbestleştirme politikalarıyla piyasa tamamen denetimsiz bir yapıya bürünmüştür. 2000`li yıllarla beraber Dünya kamu kaynaklarının özelleştirilmesinden vazgeçerken Türkiye bu uygulamalara hız kesmeden devam etmiştir. Türk Telekom, elektrik dağıtım firmaları ve şeker fabrikaları gibi örneklere baktığımızda tekrar kamulaştırma değerlendirilmesi gerektiği ortadır.

2002‘den beri tek başına iktidar olduğu 16 yıllık dönemde AKP Hükümetleri, izlediği neoliberal politikalar ile kamu kaynaklarını tasfiye etmiş ve dışa bağımlılık artmıştır. Hatta Ekim 2018`de uluslararası sermayenin mutemet kuruluşu Mc Kingsey`e Hazine‘nin anahtarı teslim edilmişti. Ancak toplumdan gelen yoğun baskılar üzerine bu anlaşma iptal edilmek zorunda kalındı. İktidar, bir yandan yüz yıllık Cumhuriyet düşmanlığı, bir yandan gücünü pekiştirmek ve yerini sağlamlaştırmak için uluslararası ve ulusal sermayeye verdiği tavizlerle ülkemizi çıkmaz bir sokağa itmiştir.

Türkiye, bu dönüşümleri tek elden ve kolayca yapabilmek için 24 Haziran 2018 seçimleriyle beraber "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" adı altında yeni bir siyasal rejime geçirilmiştir. Bu süreç, büyük bir ekonomik çöküş, otoriterleşen bir siyasal iktidar ve derin bir toplumsal ayrışmayla devam etmektedir.

Türk Telekom‘un içine düşürüldüğü batağın ardından, bugün de elektrik dağıtım firmaları iflasın eşiğindedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sektörün borçlarının yeniden yapılandırılması için bankacılık sektörü ile görüşmeler yürütmektedir. Bankacılık sektörüne, maliyet bazlı fiyat politikası izleneceği, döviz kuru farklılıklarının ve enflasyondan gelen maliyetlerin fiyatlara yansıtılacağı yönünde güvence verilmektedir. Bu garantilerin, sektörü kurtarıp kurtarmayacağı bilinemez ama bilinen bir şey var ki Hazine ve Maliye Bakanının aksi söylemine ve yerel seçim gündeminin sıkıştırmasına rağmen önümüzdeki günlerde yurttaşların sırtına binecek yeni zam haberleriyle uyanmaya devam edeceğiz.

Bu kriz aynı şekilde meslek alanlarımıza ve meslektaşlarımıza da yansımaktadır.

EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin bize verdiği görevi yerine getirirken; demokrasiden, emekten ve halktan yana bir tavır alacağız. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını ülkemizin sorunlarından ayrı tutmadan; toplumdaki her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı temel insan haklarından, barıştan ve uzlaşıdan yana olacağız. Esnek, güvencesiz, kuralsız çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya, iş cinayetlerine, hak gasplarına karşı; işçi güvenliği ve haklarının tesisi için mücadele vereceğiz. Türkiye`nin en temel sorunlarından olan Kürt sorununa ilişkin olarak demokratik çözüm ve barıştan yana duracağız. Kadına ve çocuklara yönelik şiddet, kadın cinayetleri, taciz, tecavüz, istismara karşı toplumsal, hukuki ve demokratik her türlü mücadele alanında var olacağız. Kadın üyelerimizin mesleklerini icra ederken karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığına karşı gerekli önlemleri geliştirip yaygınlaşmasını sağlayacağız. Kamu kaynaklarının, kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın, doğanın, tarihin ve toplumsal değerlerimizin sermayenin çıkarları yönünde yağmalanmasının karşısında olacağız.

Gücümüzü örgütümüzün tüm birimlerinden ve üyemizden alarak, örgütsel bağımsızlığımızı ve özerk yapımızı koruyarak, üst birliğimiz TMMOB ve bağlı Odaları ve diğer demokratik kitle örgütleriyle ortak mücadele alanlarında ülkemizin, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözümler ve politikalar üretmeye, mesleki denetimi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

46. Dönem Olağan Genel Kurulun Verdiği Görevler

1.      A Tipi Muayene Kuruluşu, EMO Personel Belgelendirme Kuruluşu ve Test Ölçüm Merkezi iptal edilecektir.

2.      EMO‘nun içinde bulunduğu mali sorunları gidermek ve örgütümüzü güçlü, güvenilir, sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu çerçevede ilk olarak İktisadi İşletme ile Mali Yapı ve Sürdürülebilir EMO Çalıştayları gerçekleştirilecektir.

3.      EMO Yönetmelikleri günün ihtiyaçlarına göre tekrardan gözden geçirilerek yenilenecek ve dönem içerisinde Olağanüstü Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Genel Kurulu gerçekleştirilecektir.

4.      Nükleer Karşıtı Platform‘un çalışmalarında daha etkin bir şekilde yer alınarak, ülkemizdeki nükleer santral karşıtı mücadeleye mesleki ve bilimsel birikimimizle katkı sağlanacaktır.

5.      Meslek alanlarımızdaki yönetmelik ve yönergeleri günümüz ihtiyaçlarına, standartlara göre yeniden gözden geçirerek görüş ve öneriler oluşturmak üzere Mesleki Denetim ve SMM Çalıştayları yapılacaktır.

6.      Örgütlenmenin öneminin daha da arttığı bu dönemde geleceğimiz olan gençleri mücadele hattımıza katmak ve mesleklerine ve ülkelerine sahip çıkacakları alanları oluşturabilmek için EMO Genç Kurultayı yapılacaktır. 

7.      Mühendislik alanında yaşanan yetki ve unvan karmaşası, verilen eğitimlerin niteliği, yeni mezun mühendislerin sorunları, üniversitelerdeki laboratuarların ve öğretim üyelerinin yapısıyla ilgili sorunları belirlemek ve çözüm önerilerini geliştirmek üzere Eğitim Kurultayı düzenlenecektir.

8.      EMO üyesi mühendislerin birçoğunun çalışma konusu olan bakım, bakım mühendisliği, bakım yönetimi ve yöntemleri, bakım teknolojileri, bakım sistemleri ve bakımda yenilikleri konu alacak ulusal bir "Bakım Kongresi" gerçekleştirilecektir.

9.      Mesleki Yeterlilik Kurumu‘nun Mühendislik Alanlarına girebilecek düzenlemelerine karşı mücadele etmek için çalışmalar sürdürülecektir.

10.  Ücretli ve İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının sorunları önüne alan çalışmalar yapılacaktır, bu konuda merkezi büyük bir etkinlik düzenlenecektir.

11.  Olağanüstü Hal koşullarında hukuksuz şekilde işten çıkarılan KHK mağduru meslektaşlarımız ve işsiz mühendislerle dayanışma sağlayabilmek için bir fon çalışması yapılacaktır.

 

Olağanüstü Yönetmelikler Genel Kurulu

EMO 46. Olağan Genel Kurulu`nda; "meslek alanlarımızı ve yönetsel yapımızı ilgilendiren konularda gelebilecek önergeler hakkında önceden bilgi sahibi olunmadığı için birimlerimizde ve genel kurulumuzda yeterince sağlıklı tartışmaların yürütülemediği, zaman kısıtlılığı nedeniyle yeterince tartışmadan alınan kararların sonuçlarının tekrar tartışmaya yol açabildiği gerekçeleriyle Yönetim Kurulumuzun dönemi içinde Olağanüstü Yönetmelikler Genel Kurulu yapılması kararı alınmıştır.

Yönetim Kurulumuz, Olağanüstü Yönetmelikler Genel Kurulu`nu; EMO`nun idari ve mali yapısının günümüz ihtiyaçlarına ve odamızın asli faaliyetlerine uygun şekilde düzenlenmesi, yetki ve sorumlulukların en geniş üye katılımlıyla ve en demokratik biçimiyle yeniden tanımlanarak paylaştırılması için önemli bir fırsat olarak görmektedir.

Bu tartışmaların EMO`nun tüm birimlerinde yaygın ve etkin olarak yapılıp fikirlerin olgunlaştırılabilmesi için Olağanüstü Yönetmelikler Genel Kurulu`nu 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yönetim Kurulumuz, Olağanüstü Yönetmelikler Genel Kurulu`na kadar Odanın mali, idari ve mesleki yönetmelik, yönerge ve sözleşmelerinin gözden geçirilerek; ilgili komisyonlar, alt çalışma grupları, şubeler, temsilcilikler ve kurullarda görüşülerek taşınmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapacaktır. 46. Olağan Genel Kurulu`nda Yönetimimize görev olarak verilen yönetmelik değişikliği çalışmaları ile SMM, Mesleki Denetim ve Örgütlenme Çalıştayları`nın da Olağanüstü Yönetmelikler Genel Kurulu öncesinde tamamlanarak sonuçlarının ve çıkacak önerilerin yansıtılması sağlanacaktır. Olağanüstü Yönetmelikler Genel Kurulu`nda Odamızın tüm birimlerinde mali ve idari uygulama birlikteliklerinin sağlanması, yönetmeliklerdeki çelişkilerin giderilmesi, yerelleşme ve demokratikleşmenin geliştirilmesi, merkez ve şube ilişkilerinin, yetki ve sorumlulukların daha güçlü ve net şekilde tarif edilerek düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Etkinlikler

Dönem içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerde merkezi çalışmaların/hazırlıkların yapılması Odamızın kurumsal yapısına katkıda bulunacaktır. Birbirini tekrar eden, birbirini içeren etkinlikler gözden geçirilerek programlama yapılacaktır. Sonuçlarıyla mesleki ve toplumsal fayda sağlayacak etkinliklerin yapılması Odamızın asli görevleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda birbirini tekrar etmeyen, üyelerimizin ilgi alanlarına ve mesleki ihtiyaçlarına uygun etkinliklerin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Düzenlemeyi hedeflediğimiz çalıştay, kurultay, sempozyum ve akademik etkinliklerde Odamızın örgütlülüğünü güçlendirmek en önemli hedefimizdir.

Etkinliklerin bütçeleri çerçevesinde; reklam, tanıtım, sponsorluk gibi çalışmalar merkezi olarak ortak bir çalışmayla planlanacak ve şubeler eliyle hayata geçirilecektir.

EMO 46. Dönemde aşağıdaki etkinliklerin yapılması planlanmaktadır:

·         Mali Yapı ve Sürdürülebilir EMO Çalıştayı

·         İktisadi İşletme Çalıştayı

·         SMM Çalıştayı

·         Mesleki Denetim Çalıştayı

·         Örgütlenme Çalıştayı

·         EMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu

·         EMO Eğitim Kurultayı (EEMKON içerisinde)

·         EMO Genç Kurultayı

·         Asansör Sempozyumu

·         ELECO Ulusal ve Uluslararası Sempozyumları

·         EMO Akademik Kamp

·         Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu

·         ATEX/IECEX Sempozyumu

·         Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Kurultayı

·         Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi

·         HES‘ler ve Çevresel-Toplumsal Etkileri Paneli

·         Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

·         Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi  (EEMKON)

·         TMMOB Enerji Sempozyumu

 

Bu dönem yukarıda yer alan oda ve mesleki etkinliklerin dışında, başta da belirttiğimiz gibi yaşanan ekonomik krizin meslek alanımızda yarattığı/yaratacağı dönüşümlerin doğru okunması ve buna uygun önlemlerin alınabilmesi için Ekonomi Politik Söyleşileri gerçekleştirilecektir. Aşağıda hazırlanmış olan konu başlıkları ve içerikte söyleşiler şubelerimizde gerçekleştirilecektir.

Ekonomi Politik Söyleşileri:

1. Ekonomik Kriz

2. Sağlığın Ekonomi Politiği

3. Kent Politikaları

4. Hukukun Ekonomi Politiği

5. Üniversitelerin Dönüşümü

6. Devletin Dönüşümü

 

Kurumlar Üzerinden Yapılacak Üye İlişkileri Çalışması

Meslektaşlarımızın yoğun olarak yer aldığı, meslek alanımızda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve iş yerleriyle iletişime geçilerek var olan üyelerin ilişkilerinin, aidat ödemelerinin düzenli hale getirilmesi ve üye olmayan meslektaşlarımızın ise üyeliğinin yapılması için bir çalışma gerçekleştirilecektir. Alanımızdaki tüm bu kurum ve kuruluşlara peyderpey yazılar yazılarak bünyelerinde çalışan ilgili mühendislerin listeleri istenecektir. Bu yazıda ayrıca; EMO`nun mühendislik alanını düzenleme ve denetleme konusundaki yasadan gelen yetkisi hakkında bilgilendirme yapılacak, EMO`nun kamusal denetimi sağlamaktaki işlevi ve önemi de anlatılacaktır. Bu kurum ve kuruluşlardan gelecek kişi listeleri EMO otomasyon sistemi üzerinden kontrol ve takip edilecektir.  Otomasyon sistemimize bu çalışmayı entegre edebilecek şekilde geliştirmeler yapılmaktadır. Şubelerimizin kendi bünyelerinde yürüttükleri üye bilgilerinin güncellenmesi ve aidat çalışması bu çalışmayla eş güdümlü olarak sürdürülecektir. Bu çalışmanın ikinci aşamasında ise yazımıza yanıt veren ve meslektaşlarımızın yoğun olarak yer aldığı bu kurum ve kuruluşlar Şubelerimizle beraber ziyaret edilerek ilişkiler kalıcı ve sürekli hale getirilecektir. Bir yıllık bir dönemin sonunda EMO`ya üye olan tüm meslektaşlarımızın iş yerlerinin güncellenmesi ve mümkün olan en geniş şekilde kurumlar üzerinden aidat toplanmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Otomasyon Çalışmaları

Var olan otomasyon sistemimizin örgütümüzün ihtiyaçları doğrultusunda ve üyelerimize daha iyi bir hizmet verebilen, raporlanma ve takip sistemlerinin etkin olarak çalıştığı bir yapıya dönüştürülmesi için aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır:

1.      EMOP sorunları takip sistemi kurulacak

2.      E-Posta Sunucusu yenilenecek ve yönetim politikası değiştirilecek

3.      Muhasebe programı yedeklenmesi sağlanacak

4.      E-İmza süreçleri şubelerimiz üzerinden daha hızlı ve doğrudan gerçekleştirilecek

5.      Talep eden şubelerimizin etkinlik sayfaları kurulacak, takibi ve şubelere devri sağlanacak

6.      EMOP üye otomasyonu içerisinde E-Evrak sistemi kurulacak

7.      Şubelerimizin talep ettiği form sayfaları oluşturulacak

8.      Meslek alanın denetlenmesiyle ilgili faaliyetler:

 

Yüksek Gerilim (YG) Tesislerinde İşletme Sorumluluğunun Takibi

Çalışma, Türkiye`deki özel sektör trafolarının haritalandırması ve bu haritalandırma üzerinden üyelerin işletme sorumluluklarının süreçlerinin takiplerini kapsamaktadır. Bu süreç EMOP-Üye otomasyonu ile entegre edilerek işlemlerin daha sistemli yürütülmesi sağlanacaktır.

            Topraklama Ölçümü ve İç Tesisat Denetiminin Takibi

Türkiye`deki topraklama ölçüm noktalarının haritalandırılması ve iç tesisat denetiminin otomasyon sistemi üzerinden takibi yapılacaktır.

Gürültü Seviyesi Ölçümü Yapılan Noktaların Takibi

Gürültü seviyesi ölçümlerinin haritalandırılması yapılarak üye otomasyonu üzerinden mesleki denetim sürecinin takip edilmesi hedeflenmektedir.

Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Yapılan Noktaların Takibi

Aydınlatma şiddeti ölçümleri çalışması ölçüm yapılan merkezlerin bir veritabanı oluşturularak takibini sağlamayı amaçlamaktadır.

9.      Üye ilişkilerine ilişkin çalışmalar:

Çeşitli bankalar ile görüşülerek firmaların üyelerimize yapacakları indirimlerden yararlanmalarını, aidatlarını ödemelerini, sicillerini takip etmelerini sağlayacak bir EMO Kart çalışması gerçekleştirilecektir.

 

Hukuk Çalışmaları

Odamızın alanımızdaki mühendislerin sicilini tutmak,  yönetmelik yayımlamak, ilgili mevzuatı takip etmek, çalışma alanlarının sınırlarını korumak ve geliştirmek gibi asli görevlerini yürütmesi için etkin bir hukuk birimi gerekmektedir. İktidarların zaman zaman yetki alanlarımızı işgal etmeye dönük girişimlerine karşılık ve kamusal haklara dönük bir savunma aracı olarak da hukuki mücadeleyi ana hedeflerimizden biri haline getirmeliyiz. 46. Dönem Yönetim Kurulu olarak meslek alanımızla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, düzenleme ve denetleme yetkimizi yeniden hatırlatarak, hafızalarında yer açıp bundan sonraki süreçlerde buna uygun şekilde hareket etmelerinin sağlanmasını amaçlamaktayız. Daha evvel ev sahibi olduğumuz bu alanda bugün kiracı gibi kalıp ne zaman tahliye edileceğimizi beklemeyeceğiz. Topluma ve üyemize karşı olan sorumluluğumuzla gasp edilmiş tüm yetkilerimizi yeniden kazanmak için hukuki mücadele alanını da yoğun şekilde kullanacağız. Böylece on yılları aşan birikimimizin, bilimsel ve teknik bakış açımızın kamusal alandaki düzenlemeleri etkilemesi aracılığıyla ülkemizin ve toplumumuzun uzmanlık alanlarımızdan doğru sorunlarımızın çözümüne katkı sağlayabiliriz. Yetkisiz kişilerin mühendislik faaliyetinde bulunmasının ilgili kamu kurumlarınca denetlenemiyor olması ve hatta rıza gösterilmesi sadece bir suç olmakla kalmayıp serbest çalışan mühendislerimizin zaten sınırlı olan iş alanlarını daha da daraltmaktadır.

Bu amaçla,

1.      Hukuk birimi, merkez ve Şube hukukçularının koordineli çalışacağı kurumsal bir yapıya kavuşturulacaktır.

2.      Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 29.01.2018 tarih 2015/3505, 2018/122 e. Sayılı kararında mühendisler açısından meslek örgütleri tarafından meslek için eğitim verilmesinin gerekli ve zorunlu olduğu değerlendirmesi ile birlikte, var olan mevzuatta mesleki faaliyet yürütme ve sürdürmenin koşulları arasında sınav veya sınav benzeri ölçme değerlendirmelerin yer almadığına dair değerlendirmede bulunmuştur

Tüm bu değerlendirmeler ışığında sınav şartının mevzuata ve süregelen yargı içtihatlarına aykırılığı da göz önüne alınarak, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere dair Tebliğ, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ, Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ içeriklerinde yer alan sertifika ve hizmet ifası şartına dönüşen sınav düzenlemesinin kaldırılması ve buna dair uygulamaya son verilmesi için öncelikle kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılması yasal uyarılarda bulunulması, sonuç alınamaması halinde yargı mekanizmasının işletilmesi planlanmaktadır

3.      01.08.2016 tarih ve 29788 sayılı Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ ve 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ`de tanımlanan meslek gruplarında Elektronik Mühendisliği`nin yer alması için dava hazırlıkları başlatılacaktır.

4.        4 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği`nin iptali için açılan davada Danıştay 10.Dairesi‘nin 2016/777 e. sayılı dosyasında yönetmeliğin yetki yönünden tamamının iptaline, Yönetmeliğe bağlı tebliğin iptali için Danıştay 10 dairesi 2017/1519 e. sayılı dosyasında ise 2016/777`ye atıf yaparak iptal edilen yönetmeliğe dayalı olarak düzenlenen tebliğin geçersizliğine karar vermiştir. Yine 2009/771 e. sayılı Danıştay kararında da benzer yorumlar yer almaktadır. Bu kararlardan sonra yürürlüğe giren 4 Mayıs 2018 tarihli 30411 sayılı Asansör Periyodik Kontrol yönetmeliği aynı hukuka aykırılıkları içermekte olup asansör kontrollerinde Elektrik Mühendislerinin zorunlu tutulmamış olması mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu yönetmeliğin iptaline dair dava süreci başlatılacaktır.

5.       Fen Adamlarının Yetki ve Sorumluluğuna ilişkin yönetmeliklerde oda üyelerimizin meslek alanının ihlali anlamına gelen fen adamlarına proje çizme, test ve ölçüm yetkisi getiren düzenlemelere dair hukuki başvurular yapılacaktır. TSE`nin açtığı davada taraf olunması için girişimlerde bulunulacaktır.

6.       EMO iktisadi işletmesinin TÜRKAK eliyle akredite edilmesi süreci genel kurulda alınan kararla durdurulmuştur. EMO Anayasadan gelen yetkilerine dayanarak TÜRKAK`ın akredite ettiği kurumları denetleme ve bu kurumların personelini eğitme yetkisini kullanmak için hukuki girişimlerde bulunacaktır.

7.      EPDK Tarifelerle ilgili düzenlemeleri Yüksek Planlama kurulunun kararlarına karşı hukuki bir mücadele sürecinin başlatılması

Enerji Performans Yönetmeliği`nde oda üyelerimiz aleyhine düzenlemelerin iptali için hukuki çalışma başlatılması FOX TV – ANA HABER BÜLTENİ

18.05.2020
 


Çok Okunanlar


EMO MİSEM ONLİNE EĞİTİMLERİ

EMO REAKTİF BEDEL UYGULAMASIYLA İLGİLİ EPDK’YA BAŞVURDU

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

MESLEK ODALARINI HEDEF ALAN MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYORUZ!

BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!

FOX TV – ANA HABER BÜLTENİ

EMİN KORAMAZ’DAN ÜYELERİMİZE SESLENİŞ

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

TARİHİMİZDEN VE DOĞAMIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN!

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Okunma Sayısı: 47


Tüm Yönetim Kurulu İçeriği

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.