MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

BİR ÖZELLEŞTİRME SOYGUNUNUN ANATOMİSİ


BASIN AÇIKLAMASI

 
Ankara:Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu (EMO), 12 Eylül 2002 Perşembe günü AKTAŞ A.Ş.'deki kamu zararı üzerine bir basın açıklaması yaptı. EMO, şirkete tanınan imtiyazlar ve Enerji Bakanlığı görevlilerinin şirketle anlaşarak yaptıkları usulsüzlükler sonucu kamu zararının korkunç boyutlara oluştuğunu belirtti. Ülkede kaynak sıkıntısı doruğa ulaşmış ve IMF'den borç alabilmek için onca taahhüdün içine girilmişken göz yumulan bu tür yolsuzlukların bile bile yapıldığı, amacın kamu işletmeciliğinin içi boşaltılarak sermayeye sınırsız kaynak aktarmak olduğu savunuldu.
 

Açıklamada, olanlardan birinci dereceden sorumlu olan Enerji Bakanlarının, Bakanlığın Teftiş Kurulu raporunda aklandığı belirtilerek, bu tutumun yeni yolsuzluklara yol açmak anlamına geleceği ifade edildi.

BİR ÖZELLEŞTIRME SOYGUNUNUN ANATOMISI:
AKTAŞ'TAKI KAMU ZARARI AKIL SINIRLARINI ZORLUYOR-1.3 KATRİLYON TL!


Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)'nın yıllardır takip ettiği ve dava üstüne dava açarak kamu çıkarlarını korumaya çalıştığı AKTAŞ sorununda gelinen aşama, kamunun zararının ne denli korkunç boyutlara ulaştığını göstermiştir.

AKTAŞ'e el konulmasından sonra Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporları sonucu Enerji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirket (TETAŞ) tarafından alacakların tahsili için dava açılmıştır.

Raporda, AKTAŞ A.Ş. Ile enerji bürokratları ve siyasiler arasındaki çıkara dayanan ilişki gözler önüne serilmekte ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın yaptığı uyarıların ve mücadelenin haklılığı bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ortaya serilenler EMO'nun her söylediğinin doğru olduğunu göstermektedir.

Rapor Dudak Uçuklatıyor
Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun 7.05.2002 tarih ve B.15.0.TKB.Onay No:67 sayılı raporuna göre:

  • Aslında periyodik olarak her yıl en geç bir sonraki yılın ilk iki ayında yapılması gereken Ön Denetim ve buna bağlı Mahsuplaşma işlemleri 1990-1997 yılları (1994) hariç) hiç yapılmamış, 1994 yılında ise daha sonra iptalini gerektirecek kural eksiklik ya da yanlışlarıyla gerçekleştirilmiş, bunun sonucunda da önce zararın oluşumuna daha sonra da yıllar itibariyle sürekli artmasına neden olunmuştur.


  • 31. 12. 2001 tarihi itibariyle kamunun AKTAŞ'tan alacağı 1.006.661.717.597.944 TL (bir katrilyon, altı trilyon, altıyüzaltmışbir milyar, yediyüzonyedi milyon, başyüzdoksanyedi bin, dokuzyüzkırkdört TL) dir. 1998-2002 arasındaki mahsuplaşma hala yapılmamıştır ve oradan gelecek rakam da hala belli değildir. Gecikme faizleri ve cezalarla bu miktar 1.3 trilyon TL'ye ulaşmaktadır.


  • Mahsuplaşmada, şirketin kendi çıkarları doğrultusunda hazırlayacağı muhakkak olan bilanço ve gelir tablosu yerine gelir arttıran ve gider azaltan unsurlar da dikkate alınarak tespit edilecek fiili işlem rakamları dikkate alınmamıştır.


  • Teftiş Kurulu raporuna göre, "hem özelleştirmenin, hem de verimli bir işletmeciliğin gereği olduğu halde giderek artan bir trend izleyip %26'lara ulaşan kayıp ve kaçakların gerçek ve makul değerlere ve mümkünse en çok -şirketin 1990 yılı bütçe tahmin tablosunda öngörüp taahhüt ettiği %8.5'lara indirilmesi gerçekleşmemiştir".


  • İşletme hakkı devralınarak adına faaliyette bulunulan TEK (TEAŞ-TEDAŞ) Genel Müdürlüğü'nde uygulanan ihale yöntem ve kurallarının benimsenmesi yerine şirketin kendi holding çatısın altında bir takım yan kuruluşlar oluşturulup, çok yüksek bedellerle bu şirketlerden mal ve hizmet alımına giderek AR Holding ve ARTAM ailesinin kontrolündeki bu şirketlere haksız kazanç ve mal sağlanmıştır.


  • Şirket, TEAŞ'tan satın aldığı enerji bedelini nihai tüketici olan abonelerden satış yoluyla elde ettiği hasılattan ödeme sürecinde ortaya çıkan zaman avantajını elindeki faaliyet gelirlerini repo, faiz vb. finansal imkan ve ortamlarda değerlendirerek kendine faaliyet dışı gelir elde etmiştir.


  • Tüm bunlar Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun 8.8. 1997 tarihli "Sonuçları Açık Bırakılmış" 1. Soruşturması ile tespit edilmiş, ancak "Elektrik Enerjisi Dağıtımı görevinde, özel sektörün ilk pilot uygulaması olmasının yanısıra, mahsuplaşmanın da geçici kayıtla yapılması yüzünden zarar sübuta ermediği" gerekçeleriyle cezasız bırakılmıştır.


  • Enerji Bakanlığı görevlileri, istem ve gereklere aykırı olarak hazırlanmış mahsuplaşmayı; asli görevi olan gelir gider hesap tablosunu kesin olarak ortaya koyacak denetimleri yap(tır)mamış, hiçbir kontrole tabi tutmaksızın aynen kabul ederek Bakanlığa sunmuş ve "MakulTemettü'nün doğru ve sağlıklı tespitine engel olmak suretiyle, görevli şirketlerin fazladan ve haksız gelir elde etmelerine yol açmıştır.


  • Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, AKTAŞ, şirketle ilgili 1990-95 yılları arasındaki işlem belgelerini "zamanı doldu" gerekçesi ile SEKA'ya satarak yokedilmelerini sağlamış, üstüne üstlük bunun karşılığında SEKA'dan 619 milyon TL tahsil etmiştir.


Bütün usulsüzlüklere rağmen görevli şirketlerle ilgili işlemleri yürüten personel ETKB tarafından dikkat çekici bir şekilde üst görevlere atanmıştır.

Raporda belirtilenlerin yanısıra faturalarda elektrik stoklanmış gibi gösterilmiş ve AKTAŞ zarar gösterdiği halde temettü dağıtmıştır. AKTAŞ'a gösterilen bu inanılmaz müsamahanın sonunda şirkete el konulmasıyla binlerce küçük hisse sahibi de mağdur olmuştur.

Siyasi Sorumlular Aklanıyor
Yapılan incelemeler sonucu, dönemde görevli olan bürokratlar hakkında görevi ihmal ve görevini kötüye kullanmaktan dolayı dava açılmış ancak görev yapan bakanlar aklanmıştır.
İlgili bakanlar hakkında ceza davası açılması için TBMM'den izin çıkması gerekirken, tazminat davası açılması için böyle bir zorunluluk bulunmamaktaddır. Bu nedenle TETAŞ tarafından AKTAŞ ve 47 bürokrata karşı açılan alacak davasına, sorunlu bakan ve müsteşarların dahil edilmemiş olması büyük eksikliktir ve yapılan usulsüzlüklerin devamı anlamına gelmektedir. Bakanların ve dönemin müsteşarının, işlerinin yoğunluğu nedeniyle olan bitenden habersiz olduğu yolundaki gerekçe göz boyamadır. Dönemin enerji bakanları ve hükümetleri bu yolsuzluktan birinci derecede sorumludur. Onları aklamak, "yağmalamalar devam etsin" anlamına gelmektedir.

Elektrik Fiyatları Ucuzlamayacak, Tersine Artacaktır
EMO uzun yıllardan beri takip ettiği AKTAŞ sorununda bir türlü gerçek rakamlara ulaşamamış, elde ettiği belge ve açıklamalardan bir sonuç çıkarmıştır. Bizim öngördüğümüz kamu zararıyla (150 Trilyon üzeri TL), Teftiş Kurulu raporlarında yeralan rakamlar arasında korkunç bir fark vardır ve bu da kamunun ne denli pervasızca yağmalandığının bir göstergesidir. Aradaki fark, kamu harcamalarında şeffaflığın ve denetimin olmamasının bir sonucudur. Hükümetler kamu ve sermaye kuruluşları arasındaki anlaşmaları açıklamamakta, rakamlar gizli tutulmaktadır. Elektrik fiyatları ve dış ülkelerle yapılan doğalgaz anlaşmalarında da aynı sorun vardır.

AKTAŞ örneği enerji alanındaki özelleştirme ve serbest piyasa uygulamalarının nelere yol açacağının en iyi göstergesidir. Enerji Piyasası Yasası'yla bu yağma korkunç boyutlara ulaşacaktır. Ortada ciddi bir denetim yoktur. Rekabet sonucu elektrik fiyatının düşeceği masaldan iberettir. Uzun vadede her yerde fiyatlar artmakta ve tüketici mağdur olmaktadır.

Kaynaklar Yağmalandı; Krize Böyle Girdik
Ülkemizde sürekli olarak kaynak sıkıntısından söz edilmektedir. Türk Telekom'daki arabağlantı anlaşmasının sonucu olan 1.2 katrilyon kamu zararı da düşünüldüğünde kaynakların nerelerde harcandığı anlaşılmaktadır. Türkiye dış ülkelerden 1 milyar dolar borç alabilmek için onca taahhüdün altına girerken, sadece AKTAŞ'taki zarar 1 milyar dolar civarındadır.
Türkiye yaşamakta olduğu krize işte bu tür örneklerle gelmiştir. AKTAŞ'ı savunmak için kullanılan "ilk pilot uygulamadır ve üzerine gidersek özelleştirmeler için kötü olur" gerekçesi durumu çok iyi anlatmaktadır. Sermayenin çıkarları adına kamunun ve halkın çıkarları hiçe sayılmakta, elektrik kullanımı lüks tüketim haline getirilmektedir.


AKTAŞ Türkiye'nin Enron'udur. Enron olayı ibret verici bir örnektir. Kamu ve piyasa denetiminin en fazla olduğu ABD'de bir şirketin hangi çapta manipülasyonlar yaptığı, siyasetçiler ve bürokratlarla nasıl kirli ilişkiler içinde olduğu gözler önüne serilmiştir. California eyaleti enerji özelleştirmesi nedeniyle elektriksiz kalma aşamasına gelmiştir. Elektrik Piyasası Yasası ile Türkiye gibi herşeyin çivisinin çıktığı bir ülkede çok daha kötü örnekler yaşanacaktır.

Falcılık Yapmıyoruz, Gerçeklere Dayanarak Geleceği Öngörüyoruz
Aslında bu uygulamalar bile bile yapılmaktadır. Uluslararası tekellerin çıkarları ve küreselleşmeye uyum adı altında kamu işletmeciliğinin içi boşaltılmakta, 80 yılda binbir emekle oluşturulan kamu kurumları bir çırpıda peşkeş çekilmektedir. Bir işletmenin verimli olması için özelleştirilmesi gerektiği safsatadan ibarettir. Mülkiyetin verimlilikle ilişkisi yoktur ve gerçekte sorun denetim, şeffaflık ve işletmecilik sorunudur. "Altın yumurtlayan tavuk" olarak adlandırılan Türk Telekom'un bile bile zarara uğratılmadan önce Türkiye'nin ve dünyanın en karlı kuruluşları arasında olması önemli bir örnektir.

Bugüne kadar enerji, bilişim ve telekomünikasyon alanlarında söylediğimiz herşey ve tüm uyarılarımız maalesef gerçekleşmiştir. Yaptığımız falcılık değil sadece ülkemizi ve halkın çıkarlarını düşünerek geleceği öngörmektir. Enerji açığı, doğalgaz santralları ve elektrik fiyatlarının yüksekliği üzerine geçmişte söylediklerimizi bugün Enerji Bakanlığı ve Dünya Bankası bile dile getirmektedir. Ancak geçmişte yapılan yanlışların ve yolsuzlukların faturasını tüm ülke ödemektedir ve ödeyecektir. Üstelik bu yanlışlardan ders alındığına dair de bir ipucu yoktur.

Elektrik Mühendisleri Odası AKTAŞ davasını önceden olduğu gibi, şimdi de takip etmektedir ve kamunun çıkarlarını sonuna kadar korumak için üzerine düşenleri yerine getirecektir.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
12 Eylül 2002HALK TV - HALK KÜRSÜSÜ

27.01.2020
 


Çok Okunanlar


DİYARBAKIR ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI

İZMİR ŞUBE GENEL KURULU TAMAMLANDI

GAZİ İPEK: `EMO ENERJİ, ELEKTRİK MALZEMELERİ ÜRETİMİ VE AYDINLATMA SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİKLERLE SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAKTADIR` (ELEKTRİK DÜNYASI DERGİSİ)

Okunma Sayısı: 1858


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.