MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI


 

Çalışma programının İngilizce versiyonu için
http://www.emo.org.tr/ekler/8cb712a0d06ed16_ek.pdf 

GİRİŞ

43. Olağan Genel Kurulumuzu tamamlayarak 2012-2014 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulumuzu oluşturduk. Kendi içerisinde oluşan yeni mühendislik alanları ile giderek genişleyen örgütsel yapımızın, meslek alanlarımızın ve üyelerimizin sorunlarına yaklaşımda ortak bir aklı harekete geçirmek için, sadece seçilen yönetim kurulları ile sınırlı olmayan demokratik bir çalışma anlayışını dönemimiz boyunca sürdürmeye özen gösteren geleneğimizi devam ettireceğiz.

Kapitalizmin 70`ler de girdiği bunalıma çare olarak ürettiği neoliberal politikaların adımları, kamusal hizmet alanlarının sermayenin yeni birikim araçlarına dönüştürülmesi ve dolayısıyla o döneme kadar sınıf mücadelesinin yükseliş koşullarında verdiği tarihi bir taviz olarak "sosyal devletin" tasfiye edilmesi sürecini başlatmasıdır. Bu süreç bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretim ve hizmet alanlarındaki kamu kurumlarının özelleştirilmesi ile başlatıldı. Haberleşme gibi yeni gelişen alanlarda ise doğrudan piyasalaşma kurallarına geçildi. Bu küresel uygulamalar sermayenin yeni birikim süreci olarak işlev görürken emeğin yeniden üretim alanlarında ki ücret dışı gelir olarak işlev gören "sosyal haklar" ve sosyal haklara sahip yurttaştan hizmetin bedelini ödeyenin satın aldığı müşteri yurttaş durumuna geçildi. Kamusal hizmetlerin piyasalaşması sürecinin müşteri yurttaşlara etkisi ise mülksüzleştirme -yoksullaştırmadır. Neoliberal devlet ise kamusal hizmet alanlarının piyasalaşması ile birlikte mülksüzleştirme-yoksullaştırma ile toplumda yarattığı tahribatı bir ceza devletine dönüşerek önlemeye çalışmaktadır.  Ülkemizde de yaşadığımız gibi, neoliberal politikaları uygulayan devletler dünya ölçeğinde totaliterleşme eğilimi göstermektedirler. Son yıllarda piyasalarda kurulan bağımsız kurullar ile sermaye karar alma organlarına aracısız olarak katılırken, temsili demokrasiye dahi tahammül edilmemektedir.  

Üretimin dikey örgütlenmesinin terk edilerek yatay örgütlenme modeline geçilmesi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin sanayisindeki kalkınmacı - ithal ikameci modelin terk edilerek, uluslararası sermayenin ihtiyaçlarına yönelik ihracata dayalı bir sanayileşme modeline geçilmesi ile sonuçlanmış, böylece bu ülkelerin sanayileri,  uluslararası meta zincirine eklemlenmeleri ile uluslararası sermayenin taşeronları haline dönüştürülmüştür. Üretimin yatay örgütlenmesinin emeğe etkisi ise esnekleşme ve güvencesizleştirme olmuştur. Bölgesel asgari ücret, kıdem tazminatlarının kaldırılması talebi, özel istihdam büroları ile işçi kiralanması gibi ülkemizde de gündemde olan öneriler ile emeğin ucuzlatılması sermayenin en önemli talepleri arasında yer almaktadır.   

Üretimdeki bu uluslararası iş bölümünün az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere biçtiği rol politik alanda da yeni uluslararası ilişkileri gerekli kılmaktadır. Sermayenin küreselleşmesi ile ucuz emek bölgelerini yaratma ve kontrol etme ihtiyacı merkez kapitalist ülkeler arasında rekabeti kızıştırırken, Irak, Afganistan ve Libya örneğinde olduğu gibi işgal yolu ile ele geçirme belirleyici bir yöntem olarak kolonyalizm  tekrar tarih sahnesine çıkmıştır. Kuzey Afrika`da neoliberal programın yarattığı tahribatın sonucu olarak ortaya çıkan halk ayaklanmaları eski dönemin iktidarlarını devirmeyi başarırken, emperyalist ülkelerin müdahaleleri ile yeni düzen sermaye ihtiyaçlarına göre dizayn edilmeye çalışılmaktadır.

Ortadoğu`daki emperyalist politikalarının gereği olarak taşeron rolünü üstlenen Türkiye ise Suriye`ye emperyalist bir müdahale için "sınırda gergin bekleyiş" retoriği ile savaşta öncü rolü üstlenmeye çalışırken, emperyalist savaş tüm Ortadoğu halklarını tehdit ederken, AKP hükümeti giriştiği bu taşeron rolü ile Ortadoğu halklarını özgürleştireceğini söylerken aslında kardeş olan Ortadoğu halkları arasına düşmanlık tohumları ekmektedir.

Yaratılan ırkçı/şoven atmosferin içerisinde ucuz emek deposu olarak görülmekte olan Kürt halkının üzerinde baskılar artırılıp, terörize edilerek emek sömürüsünün devamı sağlanırken, bölgesel asgari ücret ile de bu ayrımcılık açıkça dile vurulmaktadır. Aynı zamanda bir Ortadoğu sorunu olarak "Kürt sorunu" Irak`ın işgali ve Suriye`nin işgal tehditleri altında savaş konsepti içerisinde çözülmeye çalışılmakta ve Kürt sorununda barışçıl ve demokratik çözüm seçeneğine yanaşılmamaktadır.

Toplumsal ve onurlu bir barışın acil bir ihtiyaç olarak önümüzde durduğu bu dönemde tartışma zemininin önünü açacak girişimler süreci güçlendirecek ve güven artıracaktır. Çatışmalı ortamın tamamen gündem dışına çıkarılması için atılacak her adım toplum nezdinde çok büyük anlam ve önem taşımaktadır. Sorunun çözümüne katkı koymak isteyen bütün kesimlerin çaba göstermesi her zamankinden daha büyük önem arzetmektedir.

2008`de patlak veren finansal ekonomik kriz, ABD`de kamu aktarımları ile finans şirketlerini kurtarma operasyonları ile soğutulmaya çalışlırken, şimdilik Avrupa merkezli olarak devam ediyor. Avrupa` da başta Yunanistan olmak üzere, İspanya, Portekiz hatta İtalya finansal kriz ile zor duruma düşerken, bu ülkeler ile ihracat ilişkisi içerisinde olan Türkiye gibi çevre ülkeleri de kendi krizlerinin içine çekme riski taşıyor. ABD ekonomisi ise; kamudan finans şirketlerine aktardıkları paralara rağmen henüz krizi tamamen soğutamamış durumda.  Gerekli olan sıcak para için kaynak sıkıntısını kamu harcamalarında kesintiye giderek aşmaya çalışırken, kamu harcamalarındaki kesinti işsizlik oranlarını arttırıyor ve kriz bir sarmala dönüşmüş şekilde ilerliyor. Avrupa ülkelerindeki ekonomik krizin derinleşerek devlet borçlarının ödenemez hale gelmesi durumunda ise, Avrupa ülkelerinin devlet borçlarını sigortalamış olan ABD`li sigorta şirketleri yeniden batma noktasına gelirken, Avrupa merkezli kriz ABD`yi içine alarak genişleme ve oradan da tekrar bir dünya krizine dönüşme potansiyelini taşıyor.

Krizin çözümü olarak krizi yaratan neo-liberal programın derinleştirilmesinden başka bir öneri sunmayan Avrupa ülkelerinde, kamu harcamalarında kesintiler, kamudan işçi çıkartılması ve kamu kaynaklarından temel kamusal hizmetlere ayrılan payın kesilerek, tüm bu hizmet alanlarının piyasalaşması ve özelleştirilmesini getiriyor. Romanya`da sağlığın piyasalaşmasına karşı halkın tepkisi, hükümeti sallayan bir harekete dönüşürken, İspanya`da halk  "ödemiyorum" diyerek ulaşım turnikelerinden atlıyor, Yunanistan`da emlak vergilerinin elektrik faturalarına eklenmesinin karşısında faturalarını ödeyemeyen halkın elektriğini kesmeyi reddederek, bakanlıkların elektriğini kesen enerji çalışanları gibi örnekler ile Avrupa`da, Wall Street işgali ve % 99`uz şiarı ile ABD`de, Tunus ve Mısır`da gelişen halk ayaklanmaları ile aslında neoliberalizmin tüm dünyadaki saldırısı karşısında,   gelişen mücadeleler ve eylem tarzları ortaklaştırıyor.

Ülkemizde de sosyal devleti tasfiye ederek neoliberal devletin kurucu partisi olan AKP iktidarının, üçüncü döneminde,   neoliberal saldırı programının kurumsallaştırılması, yasal ve anayasal dayanağa kavuşturulması şeklinde ilerlerken, yarattığı mağdurları sisteme yeniden eklemlenme becerisinin sınırlarına dayanmaya başlayınca taktığı "demokrasi" maskesi düşmekte ve "faşizm"i ortaya çıkmaktadır.  AKP Hükümeti, kamusal temel hizmet alanlarının özelleştirme/piyasalaşması, emeğin güvencesizleştirilmesi, kentlerin sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilerek rant alanı haline getirilmesi, halkın mağdur edilerek dışlanması, doğanın sermaye tarafından tahribatı ve metalaştırılması saldırılarını büyük bir gayretkeşlik ile sürdürüyor. Yeni kaynaklar yaratma adına halkın sahip olduğu, kamu mülklerini (su,  orman gibi), bulunduğu çevrede yaşama ve var olma hakkını yok sayarak ticarileştirilmeye ve halkın kullanımından esirgemeye devam ediyor.

12 Eylül faşist darbesinin gerekçesi ülkemizde 24 Ocak kararlarını yani neoliberal programı başlatmak iken, neoliberalizmin en büyük savunucusu ve uygulayıcısı olan AKP eli ile yapılan bir anayasa değişikliğinin neoliberalizmin kalıcılaşması için gerekli anayasal düzeneğin oluşmasından başka hiçbir sonuç yaratmayacağı ortadadır. Bizler, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Referandumu ile toplumun hak ve özgürlükler konusunda nasıl yanıltıldığını ve toplumsal yaşamın referandum sonrası yargıdan üniversiteye, sendikalardan meslek odalarına nasıl bir kuşatma ile karşı karşıya bırakıldığını biliyoruz. AKP eliyle yürütülen anayasa değişikliği hazırlıklarından daha özgür, demokratik ve barış içerisinde Türkiye olmayacağını da görüyoruz.

AKP hükümetinin yürüttüğü muhafazakar politikalar sonucunda kadınlar sokakta, meslek alanlarında, aile içinde "mahalle baskısı"na her gün biraz daha fazla maruz kalıyor. Kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddet olaylarının katlanarak arttığı toplumumuzda ne yazık ki artık bütün bu olayların psikolojik şiddet boyutu göz ardı ediliyor. Kadın yaşama ve kendini ifade edebilme hakkına sahip bir birey olmaktan çıkarılıp, erkek egemen sistemin önünde emeğiyle, aklıyla, bedeniyle bir köle olarak tanımlanıyor. Taciz ve tecavüz davalarında mağdurlar yeniden yeniden yargılanarak bir kere daha mağdur edilirken, failler adeta ödüllendiriliyor. Yandaş medya, beslendiği sistemin gereklerine uyarak kullandığı eril dil ve yaklaşımlarıyla bu hedef göstermelere alet oluyor. Ucuz emek ve gönüllü köle avındaki sermaye ise bu toplum mühendisliğini finanse etmekten geri durmuyor. Ancak bizler yaşamın her alanında, insanın var olduğu her yerde kadına yönelik ayrımcılığa karşı sesimizi yükselteceğiz. Kadın mühendislerin "eşit ve özgür yurttaşlık" temelinde yükselttikleri mücadele Odamız içerisinde de önemli bir dinamiği temsil etmektedir. Gerici saldırıların ilk hedefi olan kadınlar aynı zamanda yükselttikleri eşit ve özgür yurttaşlık mücadelesi ile gericiliği kıran öznelere dönüşmektedir. TMMOB içerisinde tartışma zemini yaratarak kadın örgütlenmesini güçlendiren Odamızda, bundan sonra da kadın mühendislerin bu süreci daha da ilerleteceklerine inancımız tamdır. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.

Hükümetin, bugün 4+4+4 ile gündeme getirdiği değişimle, Cumhuriyet kazanımları ve laik eğitim sistemi tahrip edilerek kendi siyasi ve ideolojik amaçlarını gerçekleştirebileceği dinsel, muhafazakâr, piyasacı içeriğe sahip yeni bir eğitim sistemi inşa edilmesi hedeflenmektedir. Konunun bir başka yanı, yasa taslağının TBMM Milli Eğitim Komisyonu`nda görüşülürken sendikaların, eğitim örgütlerinin ve bilim insanlarının görüşleri ve önemli itirazlarının dikkate alınmamış olmasıdır. Bu yasayla parasız olarak sağlanması gereken ilköğretim eğitimi devletin yükümlülüğünden çıkarılarak paralı hale getiriliyor.  Çocuk işçiliğinin, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilerek eğitim sisteminin dışına atılmasının, çocuk emeği sömürüsünün önünü açan bu düzenlemeyle okulöncesi eğitim, zorunlu eğitim kapsamı dışında tutuluyor. Çocukların okula başlama, sınavlara hazırlanma yaşı düşüyor. Dershanecilik sektörü daha da büyütülüyor. Sonuçta bu alanda söyleyeceğimiz tek şey, yıllardır ifade ettiğimiz gibi, eğitim herkesin eşit, parasız ve anadilde olarak yararlanması gereken bir haktır. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız.

Enerji alanında iktidar eliyle sürdürülen özelleştirmeler üretim santralleri ve dağıtım şebekeleri bazında tüm hızı ile devam ediyor. Neo-liberal politikalar ekseninde "yapısal düzenlemeler" adı altında bu kural tanımaz, "Ben yaptım, oldu" siyaset anlayışı ile kaos ortamı daha da büyümekte. Önümüzdeki yıllar yatırımsızlık ve pahalı elektrik olarak enerji alanında krizin daha da derinleşeceğini göstermektedir. Bu yetmezmiş gibi AKP`nin nükleer santral kurulması konusundaki ısrarı,  Japonya`da yaşanan felaketten hiçbir ders çıkarmadan, nükleer lobileri ve içeride güç aldığı yandaş şirketleri palazlandırmak adına Mersin`de ve Sinop`ta santral kurma inadı ile devam ediyor. Nükleer santralden yayılan radyasyonu evdeki tüp gazla, televizyonla, bilgisayarla karşılaştırarak toplumla dalga geçiyor. Nükleer santral gerekçesi olarak sunulan enerji ihtiyacı ve "Karanlıkta kalacağız" söylemleri tam bir aldatmacadır. Türkiye nükleer santraller kurulmadığı için değil, derinleştirilen neoliberal politikaların ve bunların yürütücüsü olan liberal siyasetçilerin yarattığı kaos ile bir krizin eşiğine getirilmiştir. Enerji üretiminde her zaman doğru seçenekler vardır.  Bütün mesele enerji tüketiminin özendirilerek arttırılması değil ihtiyaç üzerinden planlayan kamusal bir anlayışın yaratılarak çevreye uyumlu bir enerji politikası yaratılmasıdır.  

Şimdi nükleer santral değil, enerji kaynaklarımızı kamu yararına devreye sokmak, enerji verimliliğini gerçek anlamda hayata geçirmek, enerjide toplumsal adaleti ve hukuku yaratmak zamanıdır.

EMO sekretaryalığında Nükleer Karşıtı Platform olarak, başta Mersin Akkuyu ve Sinop halkının tüm itirazlarına rağmen kurulması hedeflenen nükleer santrallere karşı sesimizi daha gür ve örgütlü olarak çıkarmaya dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam edeceğiz. Enerjinin tüketim nesnesi değil, temel ihtiyaç olduğundan hareketle, halkın enerji hakkını savunacağız.

Artık "iletişim" kelimesi yanında en fazla "özgürlük" kelimesini görür olduk. Doğası gereği kanunlarla korunan iletişim özgürlüğü en fazla talep ettiğimiz özgürlüklerin başında gelmeye başladı. İnternette kaç sitenin kapatıldığını bilmiyoruz. Ancak son yıllarda kapatılan site sayısının 30-50 bin arasında olduğunu tahmin edebiliyoruz. İnternetin güvenli kullanımı adına nasıl belirleneceği belli olmayan ak-kara listelerle girdiğimiz, bizim için zararlı olmayan sitelere yine devletimiz karar veriyor olacak.

Herkesin dilini, kültürünü özgürce yaşayabileceği, insanımızın kardeşçe ve bir arada yaşadığı bir ülke ancak demokratik bir ülke olabilir. Bunun başarılması ise gerçekten demokrasiye ve barışa inananların mücadelesi sonucu gerçekleşecektir. AKP`nin geliştirdiği, bölgenin emperyalizmin çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi ve "ılımlı İslamcılık" içerisinde ümmetçi temelde bir arada olma politikaları bugünkü karanlığın katmerlenmesi ve geleceğimizin teslim alınmasından başka bir anlama gelmeyecektir.

Bugün parasız eğitim isteyen öğrencilerin cezaevinde tutuldukları, yaşadıkları yörede HES istemediklerini dile getirenlere gaz bombaları ile ölümün reva görüldüğü, İnternet yasakları ile toplumun tek tipleştirilmeye çalışıldığı, TEKEL işçilerinin güvencesizliğe, sağlık emekçilerinin taşeronlaşmaya mahkum edildiği, Enerji-Sen`de örgütlenen taşeron enerji çalışanlarının sendikalaşma gerekçesi ile işten atıldığı bir süreç var. En başta da insanların düşünce özgürlüğüne getirilen yasaklar, en temel hak taleplerine karşı tutuklamalar, Uludere`de yaşadığımız vahşetle bir kez daha yok edilmek istenen barış ve kardeşlik taleplerimiz var. 100`ü aşkın gazeticinin tutuklu olduğu, içerisinde bilim insanları, seçilmiş belediye başkanları, sendikacılar, öğrenciler başta olmak üzere, iktidarın yarattığı yeni cemaat anlayışına biat etmediği için darbeci ya da terör yanlısı ilan edilerek gözaltına alınan, düzmece iddialarla tutuklanan binlerce insanın olduğu yerde demokrasiden söz edilemez.

EMO baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı daha fazla inanarak savunmaya devam edecektir.

Devlet Denetleme Kurulu Raporu`nun ardından gündeme getirilen ve TMMOB`yi işlevsizleştirmeyi amaçlayan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslek odalarımız AKP güdümünde sahibinin sesi yapılara dönüştürülmek istenmektedir. TMMOB‘ye yönelik saldırının da kaynağı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname incelendiğinde kentlerin sermaye için büyük bir talana açıldığı ve bu saldırı karşında mesleki bilgisinin ve örgütlülüğünün verdiği güç ile direnç noktası oluşturabilecek olan örgütümüzün de yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı gözükmektedir. Gündeme getirilen kararnameler ile "siyasal iktidara bağlı meslek örgütleri yaratılması" hedeflenmektedir. Sıra, AKP iktidarı eliyle kamuda yürütülen siyasal kadrolaşma ve yandaş sermaye yaratma çabasından sonra meslek örgütlerini ele geçirmeye gelmiştir. Afet ve Kentsel Dönüşüm, Yapı Denetim Kanunu, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu`nda yapılmak istenen düzenlemeler, yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu ile mühendislik hizmetlerinin görece bağımsız olarak yapılmasını tamamen ortadan kaldırırken, halkın da barınma hakkını hiçe sayarak sözüm ona güvenli bina sağlarken, kent halkını tekrar mülksüzleştirmenin yasa değişiklikleri olarak gündemimize getirildi. Yargı kararlarının uygulanmayacağını da alenen garantiye alan bu tasarılar sadece büyük inşaat şirketlerinin ve kara para aklama operasyonlarının düzenlemeleri olarak karşımıza çıkarılmıştır. EMO olarak, halkın güvenli barınma hakkı ile meslektaşlarımızın sorunlarının kesiştiği bu düzlemde, bu hukuksuz düzenlemelere karşı tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

AKP, iktidara geldiği andan itibaren yeniden düzenlemek istediği her alanı önce kuralsızlaştırıp kaos ortamı yaratmakta ve alanı düzenleme adı altında piyasalaşmanın yasal düzenlemelerini kalıcılaştırırken, halkı da kaotik durumdan kurtardığını iddia ederek ikna etmektedir. Örneğin; kamu personel reformu, norm kadro uygulaması ile kamuda teknik personelin istihdamının en alt seviyeye indirilmesi ile kamusal denetim alanlarında bu kaotik ortam yaratılmış pek çok alanda kamu denetimi yapılamaz hale gelmiştir. Bunun bedelini her gün halkımız can kayıpları ile ödemektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği alanı bunun en acı örneklerinden biridir. Denetim alanlarının piyasalaştırılmasına karşı mücadele etmeye ve piyasalaşmasının sonuçlarını görünür kılarak kamuoyu oluşturmaya çaba göstereceğiz.

Kurumsal kimliğimize yönelik her türden baskıya karşı duracağız. Türkiye`nin demokrasi mücadelesi içerisinde emek ve meslek örgütleri ile birlikte, yüreği insandan ve emekten yana atanlarla dün olduğu gibi bugün de gelecekte de omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.

Yaratılan değerlerin topluma yeniden dönmesi, bu değerleri yaratanların ortak bir amaç etrafında örgütlenmesini ve mücadele etmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede bağımsız ve demokratik bir Türkiye doğrultusunda, yaşanan ve bilinen tüm insanlık dışı süreci değiştirme eylemliliği içinde bulunan, toplumsal muhalefetin alanını genişleten, dayanışmayı sağlayan, örgütlülüğü gelişmiş, üretken bir EMO yaratma perspektifi de en önemli görevimizdir.

Bu bağlamda EMO, amaç ve görevlerini yerine getirirken, meslek ve meslektaşı ile ilgili sorunların tespiti ve çözümü doğrultusunda çalışma yürütürken, politik anlamda görüş oluşturur ve bu görüşleri ile toplum içinde yerini alır.

Yasa ve yönetmeliklerin bizi sorumlu kıldığı meslek örgütü olarak bilimi ve tekniği kamu yararına uygulama sorumluluğunu demokrasi ve barış ortamından bağımsız olarak düşünemeyeceğimiz gerçeğinden hareketle çalışma dönemimiz boyunca mesleki, bilimsel dergiler, meslek alanlarımızla ilgili yayınlar çıkartıp, kongre ve sempozyumlar düzenleyerek, meslek içi sürekli eğitimlerle üyelerimizi Odamız ortamlarıyla buluşturup yaşamlarında karşılaşacakları mesleki sorunlarına yanıtlar üretmek üzere eğitimler vermeye devam edeceğiz.

43. Dönem Yönetim Kurulu olarak örgütsel yapımızı oluşturan tüm birimlerimiz ile ortak bir çalışma anlayışı içerisinde; Odamız üyelerini bizlerle buluşturacak ve örgütsel yapımızı güçlendirecek her olanağı yaratmak birinci görevimiz olacaktır.

EMO, gücünü mesleki uzmanlık alanlarındaki bilgisinden, birikiminden ve potansiyelinden alan ve uygarlığın gelişmesi ve insanca yaşam ortamlarının sağlanmasında yalnızca bilim ve tekniğin gelişmesinin yeterli olmadığını, toplumda yaratılan diğer değerler gibi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin de yarattığı bilgi ve ürünlerin kullanımında da toplumun söz, karar ve yetki sahibi olmasını, doğa ve insanın temel değerler olarak kabul edildiği ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel politikalarla birlikte emeği, özgürlüğü, eşitliği, demokrasi ve barışı savunmaktadır.

Diğer yandan işsizlik, mesleğin araştırma-geliştirme ve tasarım etkinliklerinde yoğunlaşmayı sürdürdüğü bir dünyada mesleki bilgi ve becerilerimizi uygulama ortamlarının daralması, beyin göçünün hızlanması, aldığımız eğitim ve üstlendiğimiz sorumluluklara uygun olmayan düşük gelir düzeyleri mühendisleri yoğun bir biçimde olumsuz etkilemektedir.  Asgari ücretle çalışma, kendi alanında iş bulamadığı için nitelik sorgulaması yapmadan başka alanlarda çalışma, iş güvencesi eksikliği ile sürekli iş değiştirme gibi sorunlar durumu daha da kötüleştirmektedir.

Meslektaşlarımız ya hayatlarının bir döneminde işsiz kalmakta ya da işsiz kalma korkusu ile düşük ücretle, aşırı ve bedeli ödenmeyen fazla mesailere mahkum edilerek, sigorta primleri ödenmeden veya asgari ücret üzerinden ödenen, güvencesiz çalışmak durumunda bırakılmaktadır. Nihayetinde de krizlerde ilk işten çıkarılan olabilmektedirler.

Proje asistanlığı ve 50D gibi güvencesiz araştırma görevliliği kadroları, yıllık zorunlu yayın yapma kotası ile akademisyen meslektaşlarımızın çalışma ve düşünsel üretim alanları kısıtlanmakta, akademik alan sermayenin ihtiyaçlarına bağlı olarak güvencesizleştirilmektedir.

Önceleri özel sektörde veya kamuda rahatlıkla iş bulabilen meslektaşlarımız, günümüzde bu avantajlı konumlarını kaybetmiştir. Bazı meslektaşlarımız kendi meslek alanlarında iş bulamayıp, başka alanlara yönelmek zorunda kalmıştır.

Bu çalışma koşullarına rağmen ücretli çalışan meslektaşlarımızın çoğu sendikalı değildir. Genellikle küçük işletmelerde çalışıyor olmaları sendikal örgütlenmeyi zorlaştırırken, diğer yandan meslektaşlarımızın önemli bir kesiminin, eğitim dönemlerinden başlayarak bilinçlerine işlenen politik ve örgütlü olma korkusu ve diğer çalışanlardan ayrıcalıklı oldukları düşüncesi, sınıfsal konumlanışlarındaki tercihlerinde yanılsama içerisine girmelerine neden olmakta, buna bağlı olarak sendikal örgütlülük ve mücadele fikrinin bu kesim içerisinde gelişmesinin önünü tıkamaktadır.

Birçok iş yerinde mühendisler kapsam dışı olarak nitelendirilmekte ve bu durum meslektaşlarımızı işverenleri karşısında yalnız bırakmakta çoğu zaman özlük hakları mücadelesinde bile diğer meslektaşları ile dayanışma içerisine girememeleri sonucunu doğurmaktadır.

Ayrıca emek yoğun işletmelerdeki klasik sendikal örgütlenme modelinin günümüz çalışma yaşamına uygulanması güçleşmektedir. "Beyaz yakalı" olarak tariflenen ve meslektaşlarımızın da arasında olduğu bu kesimin örgütlülüğü için var olan sendikal yöntemler yeterli olmamakta, sendikalar bu yeni sürece uyum sağlamakta, örgütlenme pratiği geliştirmekte zorlanmaktadır. Emekten ve emekçiden yana konumlanışımız ve üyelerimizin büyük çoğunluğunun ücretli çalışan olduğu gerçeğinden hareketle, ücretli çalışan ve işsiz üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini önceleyerek meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenceli bir şekilde mesleklerini icra edebilmeleri için, tüm ücretli çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkının tanınması için mücadele edeceğiz.

Yeni dönem, yukarıda sözünü ettiğimiz hedef çerçevesinde EMO`nun önüne koyduğu görevler doğrultusunda mücadeleyi daha da yükselteceği dönem olacaktır. Ülkemizdeki toplumsal muhalefet içerisinde çıtayı yükselterek emek mücadelesine ivme kazandıran EMO`nun bu durumu, global finans-kapital zorbaya teslim olmuş, onun direktifleri ile hareket etmekte olan egemen güçlerin gözünden kaçmamaktadır. Finans-kapital zorbanın tek kutuplu dünyaya entegre etme çalışmaları kapsamında çıkartılan Kamu Reformu Temel Yasası, GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması), özelleştirmeler ve benzeri toplumun geniş kesimini etkileyen kapsamlı düzenlemelerin ardından sistemin EMO özelinde de örgütü işlevsizleştirmeye yönelik hazırlıklar içinde olduğu bilinmektedir. Bazı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla münferit saldırılar giderek sistemli hale dönüşme eğilimindedir.

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın güvencesiz çalışma karşısındaki talepleri ile halkın taleplerini, birleştirebileceğimiz araç ve yöntemleri belirleyerek yeni, iradeci bir mücadele hattını hep birlikte örmemiz gerekiyor. EMO mevcut örgütlü yapısıyla, emekten yana güçler ile birlikte finans kapital-zorbanın ve işbirlikçilerinin ezberini bozacak, hesaplarını boşa çıkartacak güce ve inanca sahiptir.

Çalışma İlkelerimiz

• EMO çalışmalarını; halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülür.

• EMO çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilir.

• "Kamu çıkarlarını korumak"; halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi iktidarlarla mücadele etmek Odamızın vazgeçilmez görevidir.

• EMO, kamu yararına çalışan benzer örgütler ve demokratik kitle örgütleri ile sürekli ilişkiler içerisinde olur.

• Ülkemize ve halklarımıza karşı çok büyük zararlar veren ve verecek olan savaşlara karşı, kalıcı ve onurlu bir barıştan yanadır.

Mesleki/Teknolojik Etkinliklere Bakışımız

• Odamızın temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılması gelir.

• Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdendir.

• Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.

• Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulur.  EMO gerici ve ezberci eğitim sistemine karşı parasız, bilimsel, özerk ve demokratik üniversiteyi savunmaktadır. Bir ülkenin eğitim politikaları, bilim, teknoloji ve sanayi politikalarından ayrı düşünülemez. EMO, yeniden yapılandırılan üniversite eğitim sürecine karşı durur ve mücadele eder.

EMO-Üye İlişkilerine Yönelik Bakışımız

• Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geçirilmesi gerektiği kabul edilir.

• Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas alınır.

• Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Odaya katkısının daha nitelikli olduğu açıktır. Odanın üyelerce "üye olunması gerekli" bir kurum olarak görülmesinin sağlanması esastır.

• Odamız ücretli çalışan mühendislerin grevli-toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma ve kullanma mücadelesine aktif destek verir.

• Odamız ücretli çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar.

• Odamız kadın mühendislerin iş arama sürecinde ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına uğramaması için çalışmalar yapar, şube ve merkez çalışmalarına katılımlarını teşvik edecek yöntemler oluşturur, kadın personelinin oda içindeki kadın çalışmaları ile ilgili etkinliklere katılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar.

• EMO, Organize Sanayi Bölgeleri`nde (OSB) küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde ve diğer yerlerde çalışan üyelerimizin örgütlenmesi için çalışma yürütür. • Oda üyelerinin iş bulmasına yardımcı olur, çalışma koşullarını takip eder.

Karar Alma Süreçleri ile İlgili Bakışımız

• Odanın her biriminde kararların alınmasında demokratik merkeziyetçilik ilkesi temel alınır ve uygulanması sağlanır.

• Oda örgütünün en küçük biriminin iş yeri temsilciliği olduğu kabul edilir.

• Oda Merkezi`nde alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir. Dönem içerisinde Ana Yönetmelikte tanımlanan Oda Danışma Kurulu Toplantıları düzenlenerek geçmiş gelecek bağlatısı üzerinden karar süreçlerine katılım sağlanır.

• İşyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetim Kurulu, Oda Danışma Kurulu, Koordinasyon Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul edilir.

• Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma süreci içerisinde yer alan tüm mekanizmaların denetleme ve sorgulamasına açık olduğu da bilinir.

Örgütsel Bağımsızlık

• Odanın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulur. "Kamu çıkarlarını korumak" hedefini zedeleyecek veya Odayı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez.

• Siyasi partilerle ilişkilerin Odanın bağımsızlık ilkesinin zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen gösterilir.

• Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilir.

Oda Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına İlişkin Bakışımız

• Oda bütçesinin uygulanmasında "Merkezi Bütçe" kavramı esas alınır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, etkinlikler bazında yardımlaşma ve dayanışma esastır.

• Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere bağımlı olan bir örgüt yaratılması amaçlanır. Üye ödentilerinin toplanmasının, Oda Merkezi`ne aktarımların ve birlik payının düzenli ödenmesinin örgütlülüğün en temel gereği olduğu bilinir.

• Oda faaliyetleri ticari kaygıyla gerçekleştirilmez. Yayımlanacak kitaplar, e-kitaplar, dergiler, bültenler, düzenlenecek eğitimleri, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler kar amaçlı yapılamaz.

Oda Merkezi İşleyişine Bakışımız

• Oda yönetmelik ve yönergelerinin titizlikle uygulanması esastır.

• Oda Merkezi`nin en önemli görevi, Oda örgütünü yönetmelik ve yönergelerin verdiği görev ve yetkilerle ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmektir. Oda Merkezi`nin işlevlerinin başında örgütün etkin koordinasyonunu sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayın, kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, örgütün dış ilişkilerini ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmek gelir.

• Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların uygulanmasının sağlanması, uygulanamıyor ise nedenlerinin araştırılıp, demokratik karar oluşturma süreçlerinin yeniden çalıştırılması görev kabul edilir.

• Odanın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını zedelemeden sürdürülmesi Oda Merkezi`nin görevi kabul edilir.

• Oda Merkezi sürekli komisyonlar yerine problem alanlarına yönelik süreli uzmanlık komisyonları oluşturmaya yönelir. Ancak yayın, eğitim vb. süreklilik gerektiren komisyonların devamı da sağlanır.

• Oda Merkezi "örgüt içi sürekli eğitimin" gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, yöneticiler, kurul üyeleri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden geçirilerek, örgüt içi işleyişte uyum sağlanır.

• Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile şube ve temsilcilikler arası yatay ve dikey ilişkiler etkin şekilde sağlanır.

NEDEN BERABERİZ ve NELER YAPACAĞIZ?

Bizler geçmişte olduğu gibi 43. Dönem`de de;

• Meslek alanlarımızın güçlendirilmesini demokratikleşme mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz. Bunun için de meslek alanlarımızla ilgili konularda denetleyici ve sorgulayıcı bir tutumla, kamu yararına taraf olmaya her koşulda devam edeceğiz.

• Ürettiğimiz projelerle kamuoyunun, ülkemizin ve üyelerimizin gündemine müdahale etmeyi, aynı refleksle çalışan diğer demokratik kitle örgütleri ve uluslararası yapılarla ortak davranış kültürü yaratmaya çaba göstereceğiz.

• Üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerinin örgütlü yapıların mücadelesinden geçtiği bilinci ile Odamızın örgütlenmeyi geliştirici, özendirici işlevinin devamını sağlayacağız. Bu konuda özellikle meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı alanlardaki sendikalar  ve emek örgütleri ile ortak çalışmalar yürütmeyi hedefleyeceğiz.

• Ülke kaynaklarının kullanımında kamusal hakların korunmasını savunacağız.

• Tüm çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşmasını her ortamda talep edeceğiz.

• Esnek, güvencesiz istihdam biçimlerine, kiralık işçi büroları, ödünç işçi v.b. uygulamalara karşı mücadele edeceğiz.

• Herkesin parasız, çağdaş, eşit eğitim ve sağlık hakkını savunmayı sürdüreceğiz.

• Herkesin, enerji, su, ulaşım, haberleşme hakkını savunmayı sürdüreceğiz.

• Kamusal hizmet alanlarının özelleştirmesine ve piyasalaştırılmasına karşı duruşun örgütlenmesinde etkin olarak yer alacağız. Özelleştirme karşıtı platformlardaki aktif görevimize devam edeceğiz.

• Öncelikle ülkemizde insan hakları ihlalleri; düşünce ve ifade özgürlüğünü yok eden ya da sınırlandıran uygulamalar; etnik, dinsel ve cinsiyet ayrımcılığı üzerinden yaratılan sömürü ve baskı ortamının kaldırılması; eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinde benzer örgüt ve oluşumlarla omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz.

• Güvenli çalışma, insanca yaşam ve güvenceli gelecek mücadelesinde sendikalar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ile birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bütün çalışma yaşamını kapsaması, İş Güvenliği Mühendisliği alanında meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü ve güvenli çalışma hakkı için çabalarımızı sürdürüp, geliştireceğiz.

• Üretilen mal ve hizmetlerin denetimlerinin piyasalaştırılmasına karşı mücadele edeceğiz.

• Ücretli ve işsiz mühendisler ile ilgili Odamız ve TMMOB Genel Kurullarında alınan kararların hayata geçirilmesi çabalarımızı sürdürüp, geliştireceğiz.

• Üniversitelerin ticarileşmesine ve son uygulamalarından olan Bologna sürecine karşı, parasız, özerk, bilimsel, demokratik, anadilde üniversite için, teknoloji fakülteleri gibi toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, mühendis emeğinin değersizleşmesine yol açan benzeri uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

• Akademik kadroların, iktisatçı ve sosyal bilimcilerin bilimsel görüş ve çalışmalarını, geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de yapılacak etkinliklere yansıtarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.

•  Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmeye ve Odamız ve TMMOB`de kadın mühendislerin örgütlenme mekanizmalarını geliştirmeye devam edeceğiz.

•  Kadın mühendisler ile ilgili Kurultaylarda, Odamız ve TMMOB Genel Kurullarında alınan kararların hayata geçirilmesi çabalarımızı sürdürüp, geliştireceğiz.

• Öğrenci üyelerimizin örgütlülüğünü geliştirmeye, sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya çalışacağız.

• Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki çalışmalara devam edeceğiz.

• Üyesine değer veren ve onun sorunlarına sahip çıkan, çözüm üretmeye çalışan bir çalışma tarzını hayata geçirmeye devam edeceğiz.

• Herhangi bir şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin tüm şubelerimize ve üyelerimize aktarılması için gerekli örgütlenme çalışmalarını hızlandıracağız.

• Oda çalışmalarında dar grupçu bir hizmet anlayışı yerine tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı esas alan, kurullarına karşı saygı duyan, keyfi uygulamalara prim vermeyen bir hizmet anlayışını sürdüreceğiz.

• Oda komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre ihtiyaç duyulan süreli ve kendi konularında uzman olan kişilerden oluşan uzmanlık, örgütlenme ve üretim komisyonları olarak çalıştıracağız.

• Meslek alanlarımızla ilgili eğitim, belgelendirme, örgütlenme, kanunlar, yönetmelikler ve standartlara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mevcut yapıları değerlendirerek, meslek alanlarımızla ilgili tüm tarafların katıldığı platformlar oluşturarak, politikaları yönlendirmeye; ortak çalışma kurullarının oluşumu ve çalışmasını özendirmeye çalışacağız.

• Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan meslek odalarınca yapılması yönünde gereken yasal düzenlemeler için sürdürülen çalışmalara devam edeceğiz.

• Mesleki çalışmaları arttırmayı ve MİSEM kapsamında meslek içi eğitimi geliştirmeyi hedefleyeceğiz. MİSEM kapsamında yürütülen kurs ve eğitimleri, hem nicelik hem de nitelik açısından geliştireceğiz. MİSEM dışında yapılan seminer, panel ve kursların tüm şubelerde aktif olarak planlanması için girişimlerde bulunacağız.

• Meslek alanımıza ilişkin olarak teknik yayın kazandırılması çalışmalarını geçmiş çalışma dönemlerinde olduğu gibi geliştirerek sürdüreceğiz.

• Oda teknik hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması için çalışacağız.

• Çalışma ilkelerimize sahip çıkacak ve geliştireceğiz. Kurumsallaşma yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR

Yönetim Kurulumuz dünyaya, ülkeye, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşımıza yönelik yukarıda belirttiğimiz değerlendirmeler ve Oda Çalışma İlkeleri ışığında aşağıdaki çalışmaları hedeflemektedir.

1. ETKİNLİKLER

1.1 Kongre-Kurultay-Sempozyumlar

Ülke ve meslek/meslektaş sorunlarının tartışılması, çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması, bilginin erişilebilme ve yaygınlaştırma olanaklarının yaratılması, bilim ve teknolojinin halkın kullanımına sunulmasının araçlarının yaratılması amacıyla periyodik olarak her dönem düzenlediğimiz kongre, kurultay, sempozyum gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesine bu dönem de önem verilecektir. 

Gerçekleştireceğimiz her bir etkinlikte; Oda Yönetim Kurulu`ndan sorumlu üyelerin bulunması ve çalışmaların sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi tarafından sürekli olarak izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır. Birbirini tekrar eden etkinlikler yerine, içeriği daha zengin etkinlikler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Etkinlik konularına ilişkin Odamızın yürüttüğü çalışmalar ve konu hakkında Odamız görüşleri etkinlik merkezi komisyonlarımız tarafından raporlanarak oturum ve panellerde sunulacaktır.

Her dönem Odamızca gerçekleştirilen TMMOB Enerji Sempozyumu`nun bu dönem yine Odamız sekretaryalığında düzenlenmesi için TMMOB Yönetim Kurulu nezdinde girişimde bulunulacaktır. Ayrıca TMMOB Örğütlenme Kurultayı Düzenlenmesi için çaba gösterilecektir.

43. Dönemde Planlanan Etkinlikler

 

 • Akademik Kamp
 • Bitirme Projeleri Sergisi
 • Veblen, Kapitalizm ve Akılcı Bir İktisadi Düzen için Olanaklar Sempozyumu
 • IV.Asansör Sempozyumu
 • ELECO- Ulusal Sempozyumu
 • Akıllı Şebekeler Sempozyumu
 • EMO Örgütlülüğü Forumu/Çalıştayı
 • Hizmet Üretimi Çalıştayı
 • II.Marmara Enerji Forumu
 • II.Talep Tahmin Çalıştayı
 • II.Elektromanyetik Alanlar ve Etkilerı Sempozyumu
 • HES Çalıştayı
 • V.İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
 • V.Eğitim Sempozyumu
 • V.Enerji Verımliliği ve Kalitesi Sempozyumu
 • II.Elektrikli Ulaşım Sistemleri Sempozyumu
 • VII.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu
 • II.Güneş Sempozyumu
 • II.ATEX Sempozyumu
 • Akdeniz Enerji Forumu
 • Yapı Denetim Çalıştayı/Sempozyumu
 • TESEM(Türkiye Elektronik Sanayi ve Elektronik Mühendisliği) Kongresi
 • III. Elektrik - Elektronik Sistemleri Kongresı
 • * VII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu
 • * VII. Kontrol-Otomasyon Sempozyumu
 • * Enerji Üretim-İletim-Dağıtım Sistemleri Sempozyumu
 • * V. SMM Forumu
 • 9. TMMOB Enerji Sempozyumu
 • ELECO – Uluslarası Sempozyumu

 

 

Diğer Etkinlikler

Bu dönemde de Odamızın kendi yaptığı etkinliklerin yanı sıra TMMOB`nin, diğer odaların, kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin yaptıkları etkinliklere katılım ve destek sağlanması planlanmaktadır.

Meslek alanlarımızı içeren birçok konudaki atölyelere, çalıştaylara, sempozyumlara, panellere katılım sağlanarak, Odamız görüşleri aktarılacak ve güncel gelişmelerle ilgili ortak açıklamalar yapılacaktır.

2. Yayın Çalışmaları

Odamız, 43. Çalışma Dönemi`nde de bilimi ve tekniğin toplum yararına sunulmasını; mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sürekli gelişimlerinin sağlanmasını; üreten, sanayileşen ve demokratikleşen bir ülkenin yaratılmasını temel hedef alarak yayın faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir. Odamız kendi meslek alanlarından ve ülke gerçeklerinden yola çıkarak yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bilgi birikimini derleyerek, yine onlarca yayını üyelerimizin ve toplumun kullanımına sunacaktır.

Bu kapsamda Odamız yayın çalışmaları; kitaplar, süreli yayınlar, kütüphane ve arşiv olarak üç dalda sürdürülecektir. Bu dönemde, meslektaşlarımızın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yayınların Odamıza kazandırılması hedeflenmekte olup, çalışmaların yeni önerilerle geliştirilmesi ve güncellenmesi planlanmaktadır.

Üyelerimiz için önemli bir bilgi ve iletişim kaynağı olan Elektrik Mühendisliği Dergisi, Cumhuriyet Enerji ve EMO Bilimsel Dergi ile şube bültenlerinin düzenli yayınlanmasına devam edilecektir. Ayrıca Elektrik Mühendisliği Dergisi`nde yer alan EMO etkinlikleri ile ilgili haberler düzenli olarak bültene aktarılarak, Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin daha çok teknolojik ve bilimsel yazıların, güncel teknolojik gelişmeler ve mesleki alanlarımızın işleyişine ilişkin güncel gelişmelerin aktarıldığı haberlerin yer aldığı bir dergiye dönüşmesi sağlanacaktır. Yıllardır mevcut yapısını koruyan Elektrik Mühendisliği Dergisinin biçim ve içerik açısından yeni bir yapıya kavuşması sağlanacak bu konuda Odamızın tüm birimlerinden görüş ve öneriler alınacaktır.

Odamızın süreli yayınları dışında kitap ve broşür yayınları sürdürülecek; web sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesi; kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezimizin zenginleştirilerek işlevsel hale getirilmesi, şube kütüphanelerinin kurumsallaştırılması sağlanacaktır.

Ayrıca üyelerimiz ve sektör için her yıl aranan ve faydalanılan bir yayın olan Oda ajandasının 2013 ve 2014 yılları için geliştirilerek basımı sağlanacaktır. Ajandaya ek olarak mesleki ve teknik bilgilerin yer aldığı cep kitabı hazırlanarak üyelerimize ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Kitaplar

Kongre, kurultay ve sempozyum etkinlikleri kitaplarının yanı sıra komisyonlar ve uzman üyelerimiz aracılığıyla hazırlanan teknik kitapların, Oda yayını olarak basılması çalışmalarına devam edilecektir. Yeni basımı yapılacak kitapların Odamız ve şubelerimizle yürütülecek koordineli çalışmalar sonucunda ve bir kitap komisyonu aracılığıyla yayımlanmasına önem verilecektir.

Yeni Basımı Yapılacak Kitaplar

Odamızın ihtiyacı olan kitapların basımı merkezi olarak, şubelerimizden ve uzman üyelerimizden gelecek önerilerle gerçekleştirilecektir. Kitap seçim ve yayın komisyonu kurularak, çalışmalar komisyon aracılığıyla yürütülecektir. 

Meslek alanlarımıza giren ve değişik sektörleri kapsayan konularda oluşturulacak yeni Oda raporları ile geçmiş dönemlerde yayınlanan Oda görüş ve raporlarının güncellenerek basımı geçekleştirilecektir.

Bu dönem eksikliği hissedilen elektronik mühendisliği alanına yönelik kitapların basımına öncelik verilecektir. Ayrıca Elektrik Güç Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği alanına yönelik yeni kitap basım çalışmaları yapılacaktır.

Ayrıca; Trafo Merkezleri Tasarımı, Elektrik Motorları ve Sürücüleri, Enerji Kalitesi ve Harmonikler, Yapı Elektronik Sistemleri, Yüksek Yapılarda Elektrik Mühendisliği gibi yeni MİSEM alanlarına yönelik kitap çalışması başlatılacaktır.

Yayınlanması Planlanan Kitaplar

 

 • Türkiye`de Elektriğin Tarihsel Gelişimi (1900-1938)
 • Demiryolu Terimleri Sözlüğü
 • AC ve DC Motorlu Hassas Kücük Tahrik Sistemleri
 • Küçük Bir Fazlı Elektrik Motorları
 • E-Kitaplar Dönem içerisinde 50 adet e-kitap derlenerek üyelerimizin hizmetine sunulacaktır.
 • Fiber Optik
 • Akıllı Şebekeler
 • Yüksek Yapılarda Elektrik Mühendisliği
 • Elektrikli Araçlar
 • Teknik Yazım Kılavuzu (Technical Writing)

 

Güncellenerek Yeniden Basımı Yapılacak Kitaplar

Dönem içerisinde baskısı tükenen kitaplarımızın güncellenerek yeniden basımı gerçekleştirilecektir. Özellikle MİSEM kapsamında ders kaynağı olarak kullanılan yayınlarımızın yeni yönetmelik ve standartlara uygun hale getirilerek ve gözden geçirilerek basılması öncelikli çalışmalarımız arasında yer alacaktır.

Diğer Kitaplar

Oda bünyesinde gerçekleştirilmesi hedeflenen diğer etkinlik, rapor, broşür, katalog vb. kitapların yayımlanması sağlanacaktır.

Süreli Yayınlar

Elektrik Mühendisliği, Cumhuriyet Enerji ve EMO Bilimsel dergilerinin periyodunda çıkarılması ve geliştirilmesi hedeflenerek üyelerimize zamanında ulaşması sağlanacaktır.

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin izlenebilir bir yayın olması yönünde hedeflenen çalışmalara devam edilecektir. Bu yönde dergi içerik ve biçim açısından ele alınarak, geliştirici çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca tüm üyelerimizce okunan, takip edilen ve bir kaynak yayın niteliğini geliştiren çalışmalar yürütülecektir.

Tüm şubelerimizin, sektörün ve üniversitelerin dergimize yazı göndermeleri konusunda teşvik edici çalışmaların yürütülmesi hedeflenecek, gelen yazıların niteliği ve niceliğinin arttırılması için çaba gösterilecektir.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de güncel gelişmeleri takip eden, meslek alanlarımızı kapsayan değişik konu başlıklarında özel sayılar ve dosyalar hazırlanacaktır.

TÜBİTAK destekli projelerle ilgili makaleler ile öğrenci tezlerinden oluşan başarılı çalışmaların dergimizde okuyucularla paylaşılması sağlanacaktır.

Dergimizin etkinliklerde, fuarlarda vb. platformlarda tanıtımı ve tüm sektörlere ulaştırılması sağlanacaktır. Yayın kurulu ve yayın danışma kurulu yeniden yapılandırılacaktır.

Özel sayılar ve dosyalar şubelerimize görevlendirmeler yapılarak hazırlanacaktır:

• Yüksek Gerilim

• Enerji Kalitesi ve Harmonikler

• Otomotiv Elektroniği

• İşçi Sağlığı ve Güvenliği

• Enerji ve Çevre

• Endüstriyel Otomasyon

• Enerji Verimliliği

• Mühendislik Eğitimi

• Yapılarda Elektronik Sistemler ve Tesisatı

• Sinyal ve Görüntü İşleme

• Biyomedikal Mühendisliği

• Havacılık ve Uzay Teknolojisi

Cumhuriyet Enerji

Nitelikli ve güvenilir bir yayın çalışmasını sürdürebilmesinin en önemli koşullarından biri olan iyi yazı akışının kesintisiz olarak sürmesi için çaba gösterilecektir. Özellikle, seçici ve kaliteden ödün vermeyen "kısa sürede değerlendirme – hızlı yayımlama" politikası uygulanacak ve dergiye gelen iyi yazı sayısının arttırılmasını sağlayacak bir anlayış hayata geçirilecektir.

Oda Bülteni

Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin içerisinde yer alan Oda çalışmaları ve haberlerini içeren bölümler ayrılarak Oda Bülteni yayınlanacaktır. Oda bülteninin 2 ayda bir TMMOB organlarına, Oda organlarımıza, yöneticilere delegelerimize ve örgüt içi en geniş kesime  ulaştırılarak, Oda çalışmaları hakkında bilgi aktarılması sağlanacaktır.

Bilgi-Belge Merkezi Çalışmaları

Kütüphanemizin daha sağlıklı mekânlarda üye ve öğrenci üyelerimizin hizmetine sunulması sağlanacaktır. Yayınlarımızın dışında yer alan dokümanlarımızın da (CD, VCD, DVD, Video Çekimleri, Ses Kayıtları vb.) bir sistem dahilinde arşivlenmesine devam edilecektir. Özellikle çalışmalarımız ve Odamız hakkında çıkan yayınlar konusunda arşiv ve dokümantasyon çalışması geliştirilecektir.

Kütüphane, üyelerimizin, öğrencilerin ve ilgilenen herkesin kullanımında olmayı sürdürecektir. Kütüphane ve e-arşiv`imizin (sanal kütüphane) birlikte bir program aracılığıyla İnternet`te daha etkin bir kullanıma sunulmasını sağlayan çalışma geliştirilecektir. Bu programın tüm Oda örgütlülüğümüz tarafından kullanılması yaygınlaştırılacaktır.

Kütüphanesi olan şubelerimizin bu programı kullanması sağlanarak daha işlevsel ve kurumsal bir kütüphaneciliğin adımları atılacaktır. Kütüphanesi olmayan şubeler özendirilecektir.

a.  Fiziki ütüphane kurulan yerlerde geliştirme ve zenginleştirme çalışmaları yapılacak, olmayan şubelerimizde oluşması sağlanacaktır

b.  Bilgi Belge Merkezi İnternet Sayfası aracılığıyla İnternet üzerinden kaynak ulaşımı kurumsallaştırılacaktır

c. Tüm kitap stoklarını takibi yapılacaktır

d. Toplu kitap dağıtımı ve kontrolü merkezi olarak yapılacaktır

e. Bilgi Belge Merkezi`ne kaynak taranarak aktarılması ve arşivin zenginleştirilmesi sağlanacaktır.

3. EMOP (EMO Otomasyon Projesi) ÇALIŞMALARI

3.1 Merkezi Üye Veritabanı Uygulaması:

Odamızın kullandığı EMOP`un temsilciliklerde ve oluşturulacak yeni birimlerimizde kullanılabilmesi, kullanan birimlerde etkinliğinin arttırılması ve Odamızda sağladığı standart ve merkezi çalışma sistemini daha ileriye götürecek ve yaygınlaştıracak, Odamızın ihtiyaç duyduğu ek modülleri de içerecek biçimde yeniden kurgulanarak hizmet etmesi hedeflenmektedir.

3.2 Merkezi Muhasebe Veri Tabanı Uygulaması (VENDATA)

Odamızın "MERKEZİ MUHASEBE" Programı Oda Muhasebecileri genelinde benimsenmiş ve tüm modülleri kavranmıştır. Bu dönemde kullanılacak olan Vendata Muhasebe Programı`nın yeni çıkan versiyonları takip edilerek sisteme yüklenecektir. Ayrıca VENDATA ile EMOP sistemlerinin birbiri ile etkileşimi sağlanacaktır.

3.3 Oda ve Şube Web Sayfası Çalışmaları:

Web sayfamızın oda çalışmalarında daha işlevsel ve anlaşılır hale getirilmesi ve bu yönde bütün çalışanlarla ortak çalışmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir. Şube web sayfalarının daha standart hale getirilmesi ve bütün şubelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak eklemeler konusunda teknik desteğin sunulması hedeflenmektedir. Web sayfamız 43. Dönem`de yenilenerek hizmete sunulacaktır.

3.4 Web Sitesinden Yapılacak Online Hizmetler

Üye başvuru formunun siteye konulması ve üyelerin İnternet üzerinden yaptığı başvuruların gerekli birimlere ulaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca İnternet üzerinden kredi kartıyla aidat, eğitim, belge ücreti ödeme veya on-line kitap satışı yapılabilmesi için gerekli altyapı geliştirilecektir. Üyelerimizin ürettikleri mühendislik hizmetlerini e-imza ile İnternet sitemizden mesleki denetime sunabilmeleri için çalışma yapılacaktır.

3.5 emo.org.tr Uzantılı E-Posta Adresi Uygulaması:

ad.soyad@emo.org.tr uzantılı elektronik posta adresi yaygınlaştırılarak, üyelerimizle iletişim ve haberleşme ortamlarının geliştirilmesi hedeflenecektir. Güncellenen arayüzü, donanımsal açıdan güçlendirilen sunucusu ve alınan SSL sertifikası sayesinde verilerin şifreli olarak iletimi sağlanarak, daha kurumsal hale gelen e-posta adreslerimizin üyelerimize dağıtımı devam edecektir.

3.6 Elektronik İmza ve Mali Mühür Sertifikası

Odamız içinde yapılan yazışmalar tamamen elektronik ortama taşınacak, belgeler e-imza ile imzalanacaktır. Ayrıca MİSEM ve SMM belgeleri de E-İmzalı olarak üyeye ulaştırılırken, belgeler elektronik olarak arşivlenecektir.

4. MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

4.1 MİSEM (MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ)

Odamızda, üyelerin meslek alanlarındaki gereksinim ve talepleri göz önünde bulundurularak uzmanlık alanlarımızla ilgili merkezi olarak yürütülen meslek içi eğitim programlarına devam edilecektir. MİSEM kapsamındaki mevcut eğitimlerin geliştirilmesi ve yeni alanların oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Ayrıca MİSEM yapısının daha da kurumsallaşması konusunda çalışmalar yapılması ve gerekli altyapı çalışmalarının dönem içinde tamamlanması planlanmaktadır.

MİSEM kapsamındaki eğitim ve sınav programlarıyla eğitim kitaplarının, Oda bünyesinde kurulan komisyonlar aracılığıyla güncellenmesine devam edilecektir.

Ayrıca Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezimizin çalışmalarının daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla;

- 42. Dönem`de yayınlanan "MİSEM Uygulamalarında Dikkat Edilecek Konulara İlişkin Kitap"ın örgütün tüm birimlerinde doğru ve eksiksiz olarak uygulanmasının sağlanması,

- MİSEM kapsamında verilecek eğitimlerde görev alan eğitici sayısının arttırılması,

- Tüm eğitimlerle ilgili soru bankasının zenginleştirilmesi,

- MİSEM eğiticileri ve çalışanlarına yönelik örgüt içi eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesi çalışmaları

yapılacaktır.

4.2 DİĞER KURS, EĞİTİM VE SEMİNERLER

Şubelerimiz tarafından düzenlenen seminer ve eğitim çalışmalarının daha kurumsal ve planlı şekilde yapılması sağlanacaktır. 

4.3 ÖRGÜT İÇİ EĞİTİM

Oda çalışmalarında karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi amacıyla yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için örgüt içi eğitim programları düzenlenecektir.

Bu amaçla dönem içerisinde ihtiyaçlara göre belirlenecek konularda;

-  Oda Onur ve Denetleme Kurulu Üyelerine

-  Oda/Şube Yönetim Kurulu Üyelerine, Şube Denetçilerine ve Temsilcilere

-  Teknik Görevlilerimize

-  Büro Görevlilerimize

-  Muhasebe Görevlilerimize

-  MİSEM Eğiticilerimize

-  MİSEM Sorumlularımıza

yönelik kurs ve seminerler düzenlenecektir.

5. Teknik Mevzuat Çalışmaları

Teknik mevzuat uyum çalışmaları kamu yararı temelinde, bu alanın doğru bir şekilde düzenlenmesi doğrultusunda yürütülecektir. AB teknik mevzuat uyumu çerçevesinde meslek alanlarımızla ilgili yasal düzenlemelere müdahil olunacak, bu alandaki görüş ve öneriler ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

TMMOB`nin "müzakere sürecini mücadele sürecine çevirme" uğraşısında Odamızca konunun kurumsallaşmış bir yapı içersinde izlenmesi sağlanacak ve yapılacak toplantılara katılım sağlanacaktır.

Teknik mevzuat çalışmalarının daha koordineli ve sağlıklı sürdürülebilmesi için Oda merkezinde Teknik Mevzuat Birimi oluşturulacak ve şubelerimiz koordinasyonuyla çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır.

Genel Kurul kararı gereğince Endüstriyel Elektronik, Güç Elektroniği ve Otomasyon Sistemleri Mühendislik Hizmetleri hakkında yönetmelik hazırlanacaktır. Ayrıca açık kaynak kodlu proje hazırlama programı için çalışmalar yapılacaktır.

6. SMM HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM, BİLİRKİŞİLİK-EKSPERTİZLİK VE TEKNİK HİZMET ÇALIŞMALARI

6.1 SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Çalışmaları

Odamız, Serbest Müşavirlik ve Mühendislik (SMM) Hizmetleri ve En Az Ücret Yönetmeliği ile standartlaştırdığı ve yönetmelikte tanımladığı SMM hizmetleri kapsamındaki uzman üyelerince üretilen hizmetlerin, mesleki denetim hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir. SMM Hizmetleri kapsamında tanımlanan alanlarda tüm şube ve bağlı il, ilçe ve mesleki denetim bürolarında yürütülen mesleki denetim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması yönündeki Oda merkezi eliyle yürütülen çalışmalar 43. Dönem`de de önemli bir yer tutacaktır. Odamız;

Ülkemizin her alanında çağdaş, planlı, sağlıklı yaşanabilir çevre, güvenli barınma hakkını tesis eden bir  kentleşme ve sanayileşme hedefinin yaşama geçirilmesi sürecindeki toplumsal ihtiyaçların kamu yararı esas alınarak gerçekleştirilmesi için, uzmanlık alanımıza giren konularda yürütülen SMM Hizmetleri ile bu kapsamda yürütülen teknik hizmetlere yönelik yasal ve ikincil mevzuat hazırlama süreçlerinde de aktif rol almaya devam ederek, verilen hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan sıkıntıların aşılması konusunda kararlılıkla mücadele edecektir.

Ayrıca Odamız adına SMM Hizmetleri kapsamında mesleki denetimde görevlendirilen Oda teknik görevlileri ile SMM başvuru dosyalarının hazırlanmasında çalışan Oda personeline yönelik olarak Oda İçi Mesleki Denetim ve Kontrol Eğitimleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.

43. Dönem`de Odamızca yürütülen mesleki denetim faaliyetlerinin merkezileştirilmesi hayata geçirilen yeni EMOP`un tüm şube ve etkinlik alanlarında kullanılması sağlanarak merkezi veri tabanının günün ihtiyaçları üzerinden geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca şubelerimiz üzerinden şube etkinlik alanında SMM Hizmeti yürüten bürolar ve yetkili SMM`leri ile sürekli iletişim ve paylaşım süreçlerinin kurulmasına yönelik büyük çaba harcanacaktır. Yine bu hizmetler kapsamında, hizmet kolu üzerinden örgütlü derneklerle iletişim ve ortak iş birlikleri geliştirilerek paylaşım süreçleri sağlanacaktır.

Odalar arası ortak mesleki denetim uygulamasının (OMDU) hayata geçmesi için gerekli çalışmalar yapılarak diğer odalarla birliktelik sağlanması hedeflenmektedir.

6.2 Bilirkişilik-Ekspertizlik ve Teknik Hizmet Çalışmaları

Odamız 43. Dönem`de de meslek alanlarımıza yönelik uygulamaların yurttaşlarımızın ve çevrenin korunması esasıyla yürütülebilmesi için, işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında Odamızca yapılan ölçüm ve bilirkişilik hizmetleri ve eğitimleri konusunda yürüttüğü teknik hizmet çalışmalarını yeni alanlarla çeşitlendirerek kesintisiz olarak devam ettirecektir. 43. Dönem`de Odamızca yürütülen teknik hizmetler ile eğitim hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin yükseltilmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması çalışmaları kesintisiz yürütülecektir. Bu çalışmalar çerçevesinde Odamızca yürütülmekte olan teknik hizmetlerin tüm şube ve birimlerinde aynı şekilde yürütülmesi yönünde çalışmalar devam ettirilecektir.

43. Dönem`de kullanılmak üzere tüm örgüt birimlerinde kullanılacak olan "TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Teknik Hizmetler ve Eğitimler" başlıklı broşür çalışması sonuçlandırılarak, şube etkinlik alanlarında kullanılması sağlanacaktır.

7. ENERJİ KONUSUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 Enerji sektöründe, kamunun yatırımlarının en az seviyeye çekilerek, yatırımların ihtiyaca göre değil, özel sektörün keyfiyetine göre düzenlendiği plansız bir yapı oluşturulmuştur. Özelleştirmeler ile üretim ve dağıtımın piyasalaştırılması sonucu enerji alanında denetimlerin de özelleştirilmesi süreci yaşanmaktadır. Bu süreç aynı zamanda, suyun, rüzgarın, güneşin ticarileştirilerek,  halkımızdan kamu mülklerinin alınması ve halkın daha da yoksullaşması süreci olarak da yaşanmaktadır. İhtiyaç odaklı değil, tüketim odaklı olarak ve gelir paylaşımı üzerinden yapılandırılan enerji sektörü, ulusal ve uluslararası sermayenin önemli bir sermaye birikim alanı haline getirilmiştir.  Bu açıdan, enerji sektöründeki stratejilerin, programların ve sektördeki gelişmelerin, enerji çalışanlarının durumunun ve toplumsal sonuçlarının sürekli olarak izlenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. Bu alanlarda ülke, kamu, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda öneri ve programların geliştirilmesi amacıyla Oda Merkezi`nde oluşturulan "Enerji Çalışma Grubu" güçlendirilecektir.

Bu çalışma grubu kanalıyla enerji verimliliği çalışmaları, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik gelişmeler, enerji alanına ilişkin teknik ve hukuki düzenlemeler sağlıklı bir şekilde izlenecek, merkezi olarak derlenecek, konuya ilişkin Odamızda yürütülen çalışmalar daha etkin kılınacaktır.

B Sınıfı Yetki Belgesi kapsamında verilen "Enerji Yöneticiliği Eğitimleri"ne ağırlık verilecek, çalışmalar diğer Şube etkinlik alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecektir. Yönetmelik doğrultusunda Odamızın almış olduğu B Sınıfı Yetki Belgesi kapsamının genişletilmesi için çalışmalara ağırlık verilecektir. Yetki Belgesi kapsamında enerji yöneticisi ve eğitim-etüt-proje eğitimleri ve aynı zamanda diğer meslek içi eğitimlerde de kullanılacak PERPA Eğitim Tesisi`nin kurulması ve laboratuvar altyapısının oluşturulması tamamlanacaktır.

Enerji sektörü ile ilgili olarak öncelikle EMO üyeleri olmak üzere ilgili her kesime yönelik temel bir bilgi ve başvuru kaynağı olması amacıyla enerji web sitesinin geliştirilmesi planlanmaktadır.  Yayınlanmış olan Oda görüşleri ve etkinlik sonuç bildirgelerinden hareketle enerji sektörü ile ilgili olarak belgelerin ve oda raporlarının hazırlanmasına çalışılacaktır.

Şubelerimizce yerellerde düzenlenecek enerji ile ilgili etkinlikler teşvik edilecek ve merkezi destek verilecektir. Odamızca görüş bildirilen ve müdahil olunan her konuda makale, sunum, bildiri vb. formatlarda dokümanlar hazırlanacaktır.

8. ODA KOMİSYON, KURUL VE ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMALARI

Şubelerde oluşturulan komisyonlar sonucunda ihtiyaca göre merkezi komisyonların oluşturulması sağlanacaktır. Komisyon çalışmalarının dönem sonunda çalışma raporu ile üyelerimize aktarılması sağlanacak, ihtiyaç duyulduğunda süreli komisyonlar kurulup Oda görüşleri ve raporlarının oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Oda çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Şubelerimiz ve Oda Merkezimizde uzmanlık alanlarımıza ilişkin süreli ve sürekli komisyonlarımızın oluşturulması sağlanacaktır.

Bu çerçevede 43. Dönem`de aşağıdaki komisyon ve çalışma grupları kurulacaktır:

1. MİSEM Daimi Komisyonu  

2. Asansör Daimi Komisyonu

3. SMM Daimi Komisyonu  

4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

5. Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

6. Yapı Denetim Komisyonu

7. Örgütlenme Komisyonu

8. Enerji Çalışma Grubu

9. Kadın Komisyonu

10.Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu

11.Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu

12.Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu

13.Kitap Seçim ve Yayın Komisyonu

14.Engelli Mühendisleri Komisyonu

15.Teknik ve Yeni Teknolojiler Komisyonu

       a. Elektrik Araçlar Çalışma Grubu

       b. ATEX Çalışma Grubu

       c. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Çalışma Grubu

       d. Test, Ölçüm ve Bilirkişilik Çalışma Grubu

Bunlar dışında dönem içinde ihtiyaç duyulması halinde yeni komisyon, kurul ve çalışma grupları kurulabilecektir.

9. EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-Genç örgütlülüğündeki çalışmaların aşağıdan yukarıya demokratik, yukarıdan aşağıya merkezi bir çalışmayla yürütülmesine devam edilecektir. Şubelerimizde ve il temsilciliklerimizdeki öğrenci üyelerimiz kendi bünyelerinde komisyon oluşturulacak ve yerel meclis çalışmaları yapacaklardır. Merkez EMO-Genç Meclisi, Merkezi EMO-Genç Yürütmesi ile komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması yerellerde yapılan çalışmaların merkezileşmesi amacıyla Sürekli EMO-Genç Meclisi olarak yine kurulacaktır. Oda örgütlülüğümüzün geliştirilmesi kapsamında öğrenci üye sayısının arttırılması, staj imkânlarının seferber edilmesi, teknik gezilerin organize edilmesi sağlanacaktır.

Odamız Öğrenci Üye Komisyonları, mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar üretmek ve kamuoyu yaratmak amacıyla EMO-Genç Yaz Eğitim Kampı yapılacaktır.

10. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Basın Birimi, Odamızın Oda etkinlik ve görüşlerinin basın ve kamuoyuna sunumu görevini yürütecektir. Basın Birimi, Şubelerimizdeki basın görevlileriyle koordineli bir şekilde çalışarak bu alanla ilgili merkezi koordinasyonu sağlayacaktır.

Bu kapsamda;

• Oda-Şube basın görevlileri arasında eşgüdüm sağlanacaktır.

• Ulusal/yaygın, yerel/bölgesel ve sektörel basın yayın kuruluşları ve mensuplarıyla sürekli, kalıcı ilişkiler geliştirmek hedeflenecektir.

• Odanın kamuoyu nezdinde kurumsal saygınlığının korunması ve devamlılığı sağlanacaktır.

• Odanın düzenlediği etkinlikler, Oda raporları, meslek alanlarımıza ilişkin konular ve güncel gelişmelere ilişkin basın ve kamuoyu etkin bir şekilde bilgilendirilecektir.

11.  HUKUKİ ÇALIŞMALAR

Odamızı, meslek disiplinlerimizi ve meslek mensuplarını ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Odamızın ve üyelerimizin etkinliğinin sağlanması, Odamızca ya da Odamıza karşı açılan davaların en olumlu şekilde sonuçlandırılması amacıyla şubelerimizle koordinasyon içerisinde bu dönemde de çalışmalar ivmelendirilerek sürdürülecektir.

Dönem içerisinde;

- Odamızın açtığı, müdahil olduğumuz veya Odamıza karşı açılan ve kamu genelini ilgilendiren davalar hakkında bilgi akışının devam ettirilmesi sağlanacaktır.

- Odamızın taraf olduğu davaların bir dosyalama sistematiğine göre dosyalanması ve şubelerimizde sonuçlanmış davaların karar örneklerinin merkezi olarak arşivlenmesi sağlanacaktır.

- Meslek alanlarımızla ilgili mevzuat düzenlemelerinin sürekli takibi yapılarak, Odamızın müdahilliği konusunda çalışmaların yürütülmesi ve Oda görüşleri ile eğilimlerinin bu düzenlemelerde yer alması sağlanacaktır.

- Üyelerimizin ekonomik kriz, özelleştirmeler vb. nedenlerle maruz kaldığı hak kayıpları, konusunda Şube hukuk birimlerimizce hukuki destek verilmesi konularında çalışmalar yürütülecektir.

- TMMOB Genel Kurulunda alınan Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası kurulması kararına istinaden, odamızda da cinsiyet ayrımcılığını takip konusunda başvuru yöntemleri geliştirilecektir.

12. KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Bakanlıklar, TBMM, Hükümet, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle ilişkiler geliştirilerek sürdürülecektir.

12.1 Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkiler

Meslek alanlarımızla ilgili konularda bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve kalıcılaştırılması çalışmaları yürütülecektir.

Bu amaçla;

43. Dönem`de de Oda Yönetim Kurulu tarafından Bakanlık, kurum ve kuruluşlarının ziyaretlerinin sürekliliği sağlanacaktır. Bu ziyaretler kapsamında özellikle gerçekleştirmiş olduğumuz Kongre, Kurultay ve Sempozyumlara aktif katılımın sağlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca karşılıklı görüş alışverişleri yapılarak;

- Oda görüşlerinin kurum, kuruluş ve derneklere aktarılması,

-  Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlardaki üyelerimizin uzmanlık alanlarına göre birikimlerinin Odaya aktarılması,

-  Meslek alanlarımız ile ilgili çıkan yasalar, yönetmelikler vb. konularda ortak çalışmalar yürütülerek Oda görüşlerimizin aktarılması,

-  Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlık ve kuruluşlarda oluşturulan teknik komiteler ve çalışma gruplarında aktif bir şekilde yer alınması sağlanacaktır..

12.2 TBMM`deki Oda Disiplininde Yer Alan Mühendis Kökenli Milletvekilleri İle İlişkiler

-  43. Dönem`de Odamız tarafından çeşitli konularda hazırlanacak kitapların, Oda süreli yayınlarının ve basın duyurularının Odamız meslek disiplininde yer alan ve TBMM`de milletvekili olarak görev yapan meslektaşlarımıza sürekli olarak gönderilmesi sağlanacaktır.

-  Odamız tarafından oluşturulan yayın (mesleki, söyleşi, etkinlik, seminer vb.) ve Oda süreli yayınlarının TBMM Kütüphanesi`ne gönderilmesi, özellikle çalışma yapan milletvekili ve danışmanlarının kullanımına açılması sağlanacaktır.

12.3 Meslek Alanlarımızı İlgilendiren Sektör Kuruluşları İle İlişkiler

Sektör kuruluşları ile Odamızın bugüne kadar kurmuş olduğu ilişkilerin daha da geliştirilerek kurumsallaştırılması amacıyla konu bazında bir araya gelinecektir. Bilgi birikimi ve deneyim paylaşımı ile ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen toplantılara devam edilecektir. Oda-Sektör Dernekleri buluşması gerçekleştirilecek, buluşmanın ardından yerel düzeyde toplantılar devam edecektir. Toplantılardan çıkan sonuçlar merkezi olarak birleştirilerek sorunlar ve çözüm önerileri şeklinde örgüte ve sektör derneklerine duyurulacaktır. Sektör derneklerinin tüm iletişim bilgileri Oda Web Sitesi`nde yer alacak ve bu bilgilerin güncelliği korunacaktır.

12.4 Üniversitelerle İlişkiler

Oda-üniversite ilişkilerinin kurumsallaştırılması çalışmaları sürdürülecektir. Oda-üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışma, yerelden merkeze doğru gerçekleştirilecek, Oda-üniversite buluşması hayata geçirilecektir. Ayrıca üniversite iletişim bilgilerinin güncelliği sağlanacak, web sitesinde yayınlanacak ve her konuda bölüm sekreterleriyle ilişki kurulacaktır.

Toplantı sonuçları özellikle EMO-Genç`e, eğitim sempozyumlarına ve ilgili kongre, kurultay ve sempozyumlara bir veri oluşturmak üzere taşınacaktır.

Dönem içerisinde yayınladığımız kitapların ve süreli yayınların üniversite kütüphanelerine gönderilmesi sağlanacaktır.

12.5 Temsil Edildiğimiz Kurum ve Kuruluşlar

Odamızın delegesi olduğu KOSGEB, Türk LOYDU Vakfı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi`nin genel kurullarına düzenli bir şekilde katkı ve katılım sağlanacak; bu platformlarda Odamız görüşlerinin yankı bulması için çalışmalar yürütülecektir. Bu Kurum ve  Kuruluşlarda diğer TMMOB temsilcileri ile ortak davranış geliştirilmesi için çaba gösterilecektir.

12.6 Uluslararası İlişkiler

Dönem içerisinde Oda merkezinde uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi, yurtdışı mühendislik örgütleriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Oda merkezinde bir birim oluşturulacaktır. IEEE, Yunan Teknik Odası ve Balkan Mühendislik kuruluşlarıyla geliştirilen ilişkilerin başta AB ülkeleri olmak üzere yaygınlaştırılması hedeflenecektir. 

12.7 Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalarla İlişkiler

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla olan ilişkiler geliştirilerek kurumsallaşması yönünde çabalar harcanacaktır. Özelde meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla, genel olarak sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile özelleştirme ve piyasalaştırmaya karşı, bizlere dayatılan ve kamunun talanı anlamına gelen yasal düzenlemelere, özellikle bölgemizde süren emperyalist savaşa karşı eylemlilikler örgütleyerek; bağımsız, üreten ve insani bir kalkınmayı hedefleyen bir Türkiye için çalışmalar yürütülecektir.

Ekonomik, demokratik ve özlük haklarımızın daraltılmasına karşı özellikle kamu çalışanları sendikalarıyla ortak etkinlikler yapılacak, kamusal hizmetlerin halkın kullanımına eşit ve ücretsiz ulaşması için çalışılacaktır. Bu amaçla;

-  Meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla birlikte oluşturulacak olan platformlarda,

-  Emek Platformu`nda,

-  Küreselleşme karşıtı oluşturulacak olan platformlarda,

-  Savaş karşıtı platformlarda,

-  Özelleştirme Karşıtı Platform`da

-  Nükleer Karşıtı Platform`da yer alınarak aktif görevler üstlenilecektir.

Gerek konu bazında gerekse genel olarak oluşturulan platformlarla birlikte izleme komisyonları oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülerek, siyasal iktidarın uygulamalarının sürekli mercek altında tutulması yönünde çalışmalar yürütülecektir.

Tüm bu çalışmaların yanında ikili veya daha çoklu çalışmalar yürütülerek meslek alanlarımızla ilgili etkinliklerin (Kongre, Kurultay, Sempozyum, Panel vb.) düzenlenmesi konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Gerek ülke gündemine ilişkin gerekse meslek alanlarımıza yönelik gelişen gündemlere ilişkin ortak mücadele ve eylemliliklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

13. TMMOB ile İlişkiler

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 43. Dönem`de de TMMOB çalışma guruplarında ve İKK çalışmalarında Odamız etkin bir şekilde yer alacaktır. Tüm TMMOB etkinliklerine aktif katılım sağlanarak örgütleyicisi olunacaktır.

TMMOB adına gerçekleştirmekte olduğumuz TMMOB Enerji Sempozyumu`nun 43. Dönem`de de gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca diğer odalarımızın TMMOB adına düzenledikleri kongre, kurultay ve sempozyumlara katılım sağlanarak destek verilecektir. TMMOB`ye olan maddi yükümlülüğümüz geçmiş dönemlerdeki gibi aksatılmadan yerine getirilecektir.

SONUÇ

Bizler; ülkemizin demokratikleşme, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma ve istihdam politikalarında insanca yaşamı hedefleyerek, üyelerimizin ve kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi için; "birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme" anlayışıyla ortak hedefimiz olan "çağdaş, demokratik, üreten ve eşit paylaşan bir Türkiye" için "Daha etkin bir Meslek Odası" yaratma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.

Demokrasi geleneğimiz, çalışma anlayışımız, hep birlikte oluşturduğumuz ilkelerimiz, kurumsallığın, teknik altyapının ve örgütlülüğümüzün geliştirilmesinde yol göstericimiz olacaktır.

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

YAŞASIN EMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

 FOX TV – ANA HABER BÜLTENİ

18.05.2020
 


Çok Okunanlar


HALKBANK’TAN EMO ÜYELERİNE DESTEK KREDİSİ OLUŞTURULDU!

EMO REAKTİF BEDEL UYGULAMASIYLA İLGİLİ EPDK’YA BAŞVURDU

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

MESLEK ODALARINI HEDEF ALAN MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYORUZ!

FOX TV – ANA HABER BÜLTENİ

EMİN KORAMAZ’DAN ÜYELERİMİZE SESLENİŞ

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

TARİHİMİZDEN VE DOĞAMIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN!

TMMOB ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Okunma Sayısı: 7416


Tüm Yönetim Kurulu İçeriği

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.