MERKEZ ADANA UBE ANKARA UBE ANTALYA UBE BURSA UBE DENZL UBE DYARBAKIR UBE ESKEHR UBE GAZANTEP UBE STANBUL UBE ZMR UBE KOCAEL UBE MERSN UBE SAMSUN UBE TRABZON UBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

LGL MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

YELK LEMLER

· 

MSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERD KAZA SG.

· 

MZA YETKS

· 

ENERJ VERMLL

· 

SORUN SYLEYELM

· 

ENERJ KMLK BELG.

· 

ENAZ (ASGAR) CRETLER

· 

YAPI DENETM

· 

E-MZA

· 

MESLEK SORUMLULUK SGORTASI

· 

LPG SORUMLU MDRLK

· 

EMBK

EMO YAPI ELEKTRONK SSTEMLER VE TESSATLARINA AT MHENDSLK HZMETLER YNETMEL


 

1 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Say : 28340

YNETMELK

Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Elektrik Mhendisleri Odasndan:

TRK MHENDS VE MMAR ODALARI BRL ELEKTRMHENDSLER ODASI YAPI ELEKTRONK SSTEMLER VE TESSATLARINA AT MHENDSLHZMETLER YNETMEL

Ama ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Ynetmeliin amac; yaplarda ve yap evresinde tesis edilecek elektronik sistemlerin keif, proje, uygulama, iletme, kontrol, yap elektronik sistemler ve tesisat iletme sorumluluu ve bakmna ilikin elektrik-elektronik mhendislii hizmetlerinin tanmlanmas ve bu hizmetleri yrtecek yetkili mhendislerin grev, yetki ve sorumluluklar ile bu hizmetlerin denetlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Ynetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayl Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Kanunu hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3  (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Elektronik haberleme sistemleri: Yrrlkteki mevzuat hkmlerine gre tesis edilen her tr ve kapasitedeki grsel, iitsel ve verisel elektronik haberleme sistemi ile anten ve tesisatlar,

b) Elektronik sistemler iletme ve bakm sorumlusu: Yap ve yap d sahasna tesis edilen elektronik sistemin tasarland biimde kullanmr boyunca kendisinin ve bileenlerinin, fonksiyonlarn ve gvenlik gereklerinin devamlln salamaya ynelik iletilmesi ve bakmnn salanmas, iletmeye ynelik kayplarn en aza indirgenmesi konusunda sorumluluk stlenen yetkili mhendisleri,

c) Elektronik tesisat uygulama mhendisi:  Hazrlanan YEST projesinin yerinde uygulanmasndan sorumlu ve grevli yetkili mhendisi,

) Gvenlik elektronii sistemleri: Yrrlkteki mevzuat hkmlerine gre tesis edilen soygun alglama ve uyarma sistemleri, yap iinde ve yap evresinde yap risk grubuna gre tesis edilmesi gereken tm gvenlik alglayclar, kapal devre kamera, gei kontrol, elektronik kilitler gibi elektronik gvenlik unsurlarnn yer ald can, mal, bilgi, belge gvenlii amal sistemleri,

d) veren: Mhendislik hizmetlerini yaptracak yap sahibi, tesis sahibi veya iin yklenicisi gerek ve tzel kiileri,

e) Oda: Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Elektrik Mhendisleri Odasn,

f) Proje mellifi: YEST projesini hazrlayan ve projeden sorumlu olan proje hazrlamaya yetkili mhendisi,

g) Yangn alglama ve uyarma elektronik sistemleri: Yrrlkteki mevzuat hkmlerine gre tesis edilen yangn alglama ve uyarma sistemleri, yap iinde ve yap evresinde yap risk grubuna gre tesis edilmesi gereken tm yangn alglayclar, sensrleri,  elektronik gvenlik unsurlarnn yer ald can ve mal gvenlii amal Gvenlik Elektronii sistemlerini,

) Yap: Karada srekli veya kesintili, resmi ve zel, yer alt ve yer st inaat ile bunlarn ilave deiiklik ve tadilatlarn iine alan sabit tesisleri,

h) Yaplarda konfora ynelik elektronik sistemler: Yrrlkteki mevzuat hkmlerine gre tesis edilen insan yaamn kolaylatrmak amacyla yaplardaki; yazlm, ses, k, aydnlatma, s, nem, hava kontrol elektronik sistemleri,

) Yap risk snflar:  Oda tarafndan aada belirlenen yap risk snflarn,

1) Yksek riskli yaplar: En az bir "iletme ve bakm sorumlusu" mhendis altrmas gereken, yangn alglama-uyarma, gvenlik, haberleme ve konfora ynelik elektronik sistem tesisatlarna sahip, insanlarn toplu olarak yaad veya geici sre de olsa bulunduevre ve ehircilik Bakanl tarafndan kapsam belirlenen beinci snf yaplar,

2) Birinci derece riskli yaplar: letme ve bakm sorumlusu mhendis altran ya da serbest mhendislik hizmeti alan, yangn alglama-uyarma, gvenlik ve haberleme elektronik sistem tesisatlarna sahip, insanlarn toplu olarak yaad veya geici sre de olsa bulunduevre ve ehircilik Bakanl tarafndan kapsam belirlenen drdncsnf yaplar,

3) kinci derece riskli yaplar: Yangn alglama-uyarma, gvenlik elektronik sistem tesisatlarna sahip, insanlarn toplu olarak yaad veya geici sre de olsa bulunduevre ve ehircilik Bakanl tarafndan kapsam belirlenennc, ikinci ve birinci snf yaplar,

i) Yap snflarevre ve ehircilik Bakanl tarafndan her yl mimarlk hizmetlerine esas olan snflar,

j) YEST: Elektrik akmn geiren, iletken, yar iletken, diren, kondansatr, indktans, vakum tpleri gibi alt bileenlerle ve mikro lekli yaplarla imal edilen bileenlerin ve bu bileenlerin montajyla meydana gelen aygtlarn, kablolu, optik lif, tel kablo veya elektromanyetik dalgalarla analog ya da saysal yntemlerle birletii ve etkinletii; yap veya yap d sahasnda gvenlik, konfor, bilgi ak, ses, grnt gibi ilevleri yerine getiren yangn alglama ve uyarma sistemi, gvenlik elektronii sistemleri, elektronik haberleme sistemleri, yaplarda konfora ynelik elektronik sistemleri ve tesisatlar,

k) Yetkili mhendis: Yap elektronik sistem ve tesisatlarna ait mhendislik hizmetlerini yrtmek zere not durum belgesi inceleme komisyonu tarafndan not durum belgesi incelenerek Oda Ynetim Kurulu tarafndan yetkilendirilen mhendisleri,

l) Yllk kontrol: Elektronik sistemlerin, yllk periyotlarla Oda tarafndan yetkilendirilen mhendisler tarafndan gerekletirilen kontrollerini,

ifade eder.

lkeler

MADDE 4  (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda aada belirtilen temel ilkeler gzetilir:

a) YEST projeleri yetkili mhendis tarafndan yerinde uygulanr ve sorumlulustlenilir. Uygulamas yaplan YEST son durum projesinin, kesin projeyi hazrlayan yetkili mhendis tarafndan hazrlanmas zorunludur.

b) Yksek riskli yaplarda YEST iletme ve bakm sorumlusu olarak tam zamanl yetkili mhendis altrlmasesastr.

c) Birinci ve ikinci derece risk snfna gre YEST iletme ve bakm sorumlusu yetkili mhendislerden serbest mhendislik hizmeti alnabilir.

) Oda Ynetim Kurulu, iletme ve bakm sorumluluuna ilikin say, kapasite, blge ve benzeri konularda snrlamay belirler.

d) YEST iin yaplarda risk grubuna gre "elektronik sistem ve tesisat kontrol odas ya da elektronik kontrol panosu" oluturulmas esastr.

e) Yap ii katlarda ‘‘YEST kat datm panolarnn‘‘ projelerde yer almas esastr.

f) Elektronik haberleme sistemlerine ait kablo ve kanallarn, elektrik enerjisi tesisat kablo ve kanallarndan bamsz olarak projelendirilip tesis edilmesi esastr.

g) Yap risk snfna gre YEST iletme ve bakm sorumlusunun bakm plan yapmas ve bakm plannn uygulanmasn salamas esastr. YEST iletme ve bakm sorumlusunun dolduraca formlar bir ynerge ile tanmlanr.

) Bu Ynetmelikte tanmlanan hizmetlerin yrtlmesinde Oda mevzuat ile belirlenen grev ve yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yrtlmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini salar, dier yandan yelerin haklarnn korunmasnda gerekli grd giriim ve mdahalelerde bulunur.

h) Proje mellifi tarafndan hazrlanan YEST projeleri Oda`nn mesleki denetimine sunulmak zorundadr.

Hizmet alanlar

MADDE 5  (1) Oda yesinin, YEST ile ilgili imzaya yetkili ve sorumlu olduu hizmet alanlar aada belirtilmitir:

a) Ett, tasarm ve proje hizmetleri;

1) Ett-neri raporu: Genel olarak, hazrlanacak tasarmn, projenin esaslarna ilikin aklamalar, bu esaslarn kabul iin zorunlu nedenleri, teknik ve ekonomik hesaplar gsteren rapor.

2) n proje: Tesisin veya sistemin, hangi gerelerle ve nasl yaplacan gsteren aklama, ema, plan ve resimlerle, bunlarn dzenlenmesine dayanak olan hesap ve raporlardan oluan proje.

3) Kesin proje: n projede belirtilen tesis veya sistem gereleri veya kabul edilmi ilkelere uygun nitelikteki ayrntl aklama, ema, plan ve resimlerle bunlarn dzenlenmesine dayanak olan teknik zellikler, hesap, keif (metraj listesi) ve artnamelerden oluan proje.

4) Uygulama projesi: Tesisin veya sistemin yapmna balanmadan nce, onaylanm kesin projesine ve imalat firmalara gre seilen cihazlarn tip ve lleri esas alnarak yklenicisi tarafndan hazrlanacak proje.

5) Son durum (yapld) projesi: Uygulama aamasnda, varsa yaplan deiikliklerin ilendii tesis sahibi veya yklenici tarafndan hazrlanacak, tesisin geici kabule esas olan en son gerekleen durumunu gsteren proje.

6) Deiiklik projesi: Tesisin onaylanm kesin projesinde % 20`den fazla alan veya g deiimi olmasdurumunda yaplan proje.

7) Metraj listesi: Proje kapsamnda yaplacak her i kaleminin miktarn gsteren liste.

8) Detay resimleri: Kesin projede belirlenmi tesisatlara ait zel imalatlarla ilgili prensip resimlerini ieren, tesis elemanlarnn birbirleri ile ilgisini etrafl bir ekilde anlatmak iin plan, kesit, grn eklinde hazrlanm lekliizimler.

b) Teknik uygulama sorumluluu hizmetleri: Yaplarn, tesisat ve malzemeleri ile birlikte, mar Kanunu ve ilgili dier mevzuata, uygulama imar planna, ruhsata, ruhsat eki ett ve projelere, standartlara ve teknik artnamelere uygun olarak tesis edilmesi iin kamu adna denetlenmesi iidir.

c) Mesleki kontrollk hizmetleri: lgili mevzuata gre elektronik sistemlere ait tasarm ve proje denetim, antiye egdmlm, test ve elektronik tesisat denetleme iidir.

letme sorumluluu ve bakm hizmetleri: Elektronik sistemlerin ve tesisatlarnn ilgili mevzuata gre ve yapelektronik sisteminin ve elektronik haberlemenin gizlilii, gvenlii, btnl ve devamllnn salanmas iin kritik donanm-yazlm bileenlerinin tespiti bakm szlemesi ve satn alma raporunu iverene sunma ve saptanan ncelikli donanm-yazlm bileenlerinin yedekli almasn salama iidir. Bu hizmete ait usul ve esaslar bir ynerge ile dzenlenir.

d) Yapm hizmetleri ve yapm sorumluluu: Her trl elektronik sistemin ilgili yapm ve imalat aamalarnda yrrlkteki mevzuat hkmlerine, fen, sanat ve i gvenlii ve salk kurallarna uygun olarak tesis edilmesinden, tamamlanmasndan, salamlndan, niteliklerinden, usulsz ve teknie aykr yaplmasndan doacak zararlardan sorumlu olarak yaplan hizmettir.

e) Danmanlk hizmetleri: Oda yesinin, uzman olduu konularda danmanlk, mavirlik, proje ynetimi, yaplabilirlik, fizibilite almalar, program hazrlzel aratrma ve almalar, dosya hazrl, i ve ilem takibi gerektiren ilerin yaplmas, ihale dosyas hazrlanmas, keif, artname hazrlanmas gibi hizmetlerdir.

f) Bilirkiilik ve eksperlik hizmetleri: Bilimsel, teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan isteneni, yerinde ya da dosya zerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kymet, nitelik, kusur ve durum tespiti iin rapor tanzimi ile lzum grlecek hallerde bunlarn dndaki hususlarn tayin ve tespitinin yaplmas hizmetleridir.

verenin ykmllkleri

MADDE 6  (1) verenin ykmllkleri unlardr:

a) letme ve bakm sorumlusunun grevlerini yerine getirebilmesi iin gerek duyduu imalatlarn ya da hizmetlerin yerine getirilmesini salamak, donanm ile ilgili bakm ve onarm ilerini yaptrmak, talep edilen gvenlik malzemelerini almak, iletme sorumlusunu grevin gerektirdilde yetkili klmak, iletme sorumlusu deiikliklerini ruhsat veren kurulua ve Oda`ya bildirmek,

b) letme ve bakm sorumlusunun talimatlar ve uyarlarn dikkate alarak uyulmasn salamak, iletme sahibinin ykmllklerindendir.

(2) Bu talimat ve uyarlara uyulmamasndan kaynaklanacak her trl kayptan iletme sahibi sorumludur.

Hizmet bedelleri ve mesleki denetim

MADDE 7  (1) Yap elektronik sistemlerine ve tesisatlarna ait mhendislik hizmetlerinin en az cretlerinin belirlenmesi ve mesleki denetim uygulamalar, 9/12/2010 tarihli ve 27780 sayl Resmî Gazete`de yaymlanan TMMOB Elektrik Mhendisleri Odas En Az cret ve Mesleki Denetim Uygulama Esaslar Ynetmelii hkmlerine gre gerekletirilir.

zellik tayan sorunlarzm

MADDE 8  (1) Bu Ynetmelikte tanmlanmayan ve karlalabilecek dier hususlar ve sorunlar, elektronik mhendislii meslek dal ana komisyonu nerisi ve Oda Ynetim Kurulu karar ile zmlenir.

Yrrlk

MADDE 9  (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10  (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Elektrik Mhendisleri Odas Ynetim Kurulu yrtr. 

 

EMO MEVZUAT LSTES

Sayfay Yazdr 
Oda aidatlarnz kredi kartnzla gvenli bir ortamda deyebilirsiniz.
YE HAKLARI VE GVENL ADAT DEME
 

COPYRIGHT 2005-2019 TMMOB ELEKTRK MHENDSLER ODASI GENEL MERKEZ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Dier birimlerin iletiim bilgileri iin tklaynz

 
 
KEY nternet Hizmetleri