MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

REKABET KURULU SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI 
Rekabet Kurulu’nun Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği kapsamında yapılan bir uygulama nedeniyle EMO hakkında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 18 Aralık 2019 tarihinde sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. EMO heyeti toplantıda, EMO’nun kaynağını Anayasa, ilgili yasalar ve yönetmeliklerden alan görev ve yetkilerinin altını çizerek, soruşturma süreci ve hazırlanan raporun hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
 

 

Rekabet Kurulu`nun Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) hakkında yürüttüğü soruşturma süreci kapsamında, 18 Aralık 2019 tarihinde Ankara`da yapılan sözlü savunma toplantısına EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek ve EMO Avukatı Nuray Özdoğan katıldı. İpek toplantıda, 1954 yılında kurulan EMO`nun Anayasal bir kuruluş olduğunu, düzenleme ve denetleme yetkisini de Anayasadan aldığını belirtti. EMO`nun Anayasa ve ilgili yasalardan aldığı yetkiyle mesleki alanlarına ilişkin yönetmelikler çıkardığına işaret eden İpek, "Siz EMO`nun yönetmelik çıkarma yetkisinin olmadığını tartışıyorsunuz. 65 yıldır bu uygulamalar yapılıyor. Görev ve yetki alanımızda yaptığımız bir işleme karşı soruşturma açılmasının amacı nedir?" sorusunu yöneltti.

Rekabet Kurulu`nun bir kamu tüzel kişiliği olan EMO hakkında soruşturma açma yetkisi bulunmadığının altını çizen İpek, Odaya gelen kurum personelinin de hukuk dışı biçimde bilgi ve belge topladığını, bu yöntemin tamamıyla yanlış olduğunu kaydetti. Soruşturmanın "kasıtlı" olduğunu düşündüklerini anlatan İpek, şunları söyledi:

"Anayasal bir kurum olan EMO hakkında, ilgili kanunlar, yönetmelikler ve Danıştay kararları ortadayken nasıl soruşturma açılabilir? Eğer soruşturma açmanızın nedeni kamu yararı doğrultusunda yaptığımız muhalif açıklamalar ise biz görevimizi yapıyoruz. Bu soruşturma hukuki değil, siyasidir. Gün olur devran döner; hukukun üstünlüğünü temel alan, demokratik bir yönetim elbet gelir ve sizlerin bu hukuk dışı yönteminizin yanlışlığı anlaşılacaktır."

Gazi İpek, Rekabet Kurulu`nun aldığı kararların EMO`dan önce basın kuruluşlarıyla paylaşılmasını da eleştirerek, Odayı yıpratmayı hedefleyen bu tavrın yanlış olduğunu söyledi.

Rekabet Kurulu konuyla ilgili kararını 2 Ocak 2020`de açıklayacak.

Soruşturma Süreci

Rekabet Kurulu, EMO Konya İl Temsilciliği`nin EMO En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği kapsamında almış olduğu komisyon kararı gerekçesiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun`un 4. maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla Temmuz 2018`de ön araştırma başlatmış, bu kapsamda EMO`dan da bilgi ve belge talebinde bulunmuştu.

Odanın 6 Ağustos 2018 tarihinde Rekabet Kurulu`na gönderdiği yanıtta, EMO`nun Anayasa`nın 135. Maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde meslek odası olup, kamusal tüzel kişiliğe sahip olduğu belirtildi. İlgili yasa ve yönetmelik hükümleri gereği EMO`nun görev ve yetkilerine dikkat çekilen yazıda, mesleki denetim ve Serbest Müşavir Mühendis (SMM) hizmetlerine yönelik mevzuata da atıf yapıldı. Mevzuata karşı açılan davalarda Danıştay`ın EMO lehine verdiği kararların anımsatıldığı yazıda, komisyon görüşlerinin yetkili organlarca karara dönüştürülmediği sürece herhangi bir düzenleme ya da uygulama olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Rekabet Kurulu buna rağmen 6 Eylül 2018 tarihinde EMO hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Karara gerekçe olarak gösterilen, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun`un "Yasaklanan Faaliyetler" başlıklı 4. Maddesi`nde şu hüküm getiriliyor:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır." 

Yetki Aşımı

Rekabet Kurulu soruşturma sürecinde hazırladığı raporu 6 Mart 2019 tarihinde EMO`ya iletti. EMO`nun buna yanıt olarak 3 Nisan 2019 tarihinde Rekabet Kurulu`na gönderdiği yazıda, soruşturma açılması kararının Anayasa ve mevcut mevzuata aykırı olduğu, kamu tüzel kişisi olan EMO`nun 4054 sayılı Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması kapsamında "teşebbüs" niteliğine haiz olmadığı belirtildi. 4054 sayılı kanunda, piyasada mal veya hizmet üreten pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimlerin teşebbüs olarak tanımlandığına dikkat çekildi. Aynı kanunun 20. Maddesi gereği kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluşun başka bir kamu tüzel kişiliğini denetleyebileceği yorumuna varmanın mümkün olmadığı kaydedilen yazıda, "EMO, iktisadi faaliyet yürütmeyen, iktisadi açıdan bir bütünlük teşkil etmeyen bir meslek odasıdır" denildi.

EMO`nun kamu teşebbüsü niteliği de bulunmadığına işaret edilen yazıda, yargı denetimine tabi bir hususta Rekabet Kurulu`nun soruşturma yetkisi olmadığı, yargısal yetki tanınmadığı için hukukilik ve kanunilik denetimi de yapamayacağı vurgulandı. 

Rekabet Kurulu`nun, "TMMOB`nin yönetmelikler aracılığı ile asgari ücretlerin tespit esaslarını belirlemesi, tespit ve denetleme sistemi getirmesine dair ihlal ve ceza kararı"na karşı açılan davada, Danıştay 10. Dairesi`nin, "kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarına ilişkin kanunları ve tüzüklerin uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkarabileceği" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebini kabul ettiği anımsatıldı. Asgari ücret düzenleme kararlarına karşı açılan davaların da Danıştay tarafından reddedildiğine işaret edilen yazıda, "Rekabet Kurulu`nun anayasal idari kuruluş üzerinde vesayet yetkisi olmadığı gibi yargı denetime konu olabilecek yönetmeliklere dair soruşturma başlatması hukuki denetim yapması anlamına gelmekte olup yetki aşımı söz konusudur" denildi.

Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği ile En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği hakkında bilgi verilirken, yönetmelikte tanımlanan en az ücretin, her türlü mühendislik hizmetinin, yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılabilmesi için Oda tarafından tespit ve ilan edilen en az ücretleri ifade ettiği belirtildi. Ayrıca bu ücretlerin her yıl Oda Sürekli SMM Komisyonu tarafından belirlenerek, ODA Yönetim Kurulu kararıyla son şekli verilerek yayımlandığı kaydedildi.

Yazıda, EMO üyelerinin mesleklerini uygularken, yürürlükteki mühendislik ile ilgili tüm mevzuat, şartname ve standartlar ile mesleğin uygulanmasına ilişkin Oda Yönetim Kurulu kararlarına uymak ve mühendislik hizmetini Odanın mesleki denetimine sunmak zorunda oldukları vurgulandı.

"Soruşturma raporu hukuka aykırı"

Soruşturma sürecinin usule aykırı yürütüldüğü, düzenlenen raporun da hukukilikten uzak olduğu belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Deliller hukuka uygun olarak toplanmamıştır. Şikayetçi bilgileri tarafımızla paylaşılamamakla birlikte şikayetçi tarafından bu konuda açılmış bir dava olup olmadığının ve sonucunun da araştırılması gerekmektedir. Soruşturma bildirim yazısı içeriğinde geçen 4 adet delil tarafımıza tebliğ edilmemiş olup içerik kontrolü de tam olarak sağlanamamıştır. Odaya soruşturma bildirimi tebliğ edilmeden önce usule aykırı şekilde yerinde inceleme işlemi yapılmıştır. Yerinde inceleme tutanağında hangi belgelerin incelendiği, hangilerine el konulduğu bilgisi de yer almamaktadır."YOUTUBE YAYINI

20.06.2020
 


Çok Okunanlar


EMO’DA 47. ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

EMO YENİ YÖNETİMİ GÖREVİ DEVRALDI

ADİL YARGILANMA TALEBİNİN BEDELİ ÖLÜM OLMAMALI

KARDELEN KAMİŞLİ’NİN MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ

YERLİ VE MİLLİ ENERJİ’DE, ÜRETİM ŞİRKETLERİNE AMERİKAN DOLARI ESASLI ÖDEMEYE DEVAM...

EMO YENİ YÖNETİMİ MAZBATASINI ALDI

ADİL YARGILANMA TALEBİNİN BEDELİ ÖLÜM OLMAMALI

12 EYLÜL FAŞİZMİNE KARŞI DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

EMO’DA 47. ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLADI (BİRGUN.NET)

SİNOP NÜKLEER SANTRAL PROJESİ DIŞARIYA KAYNAK AKTARIM ARACIDIR!

Okunma Sayısı: 516


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.