MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

2014 YILI SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ


SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ


 
2002 yılında kaybettiğimiz değerli bilim insanı Dr. Serhat ÖZYAR’ın anısını, bilimi ülke yaşamında maddi bir güç haline getirmeye katkıda bulunarak yaşatmak amacıyla oluşturulan “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü” 2014 yılında, “Harmonik Hareket Mikrodalga Doppler Görüntüleme Yöntemi” başlıklı doktora teziyle Dr. Can Barış Top’a verilmiştir. “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü kazanan Dr. Can Barış Top’u değerli tez çalışmasından ötürü kutluyoruz.
 

Seçici Kurul, ayrıca, bu yıl on ikincisi verilen ödül başvuruları arasındaki dört doktora tezini, "Serhat Özyar Onur Ödülü"ne değer bulmuştur. Onur ödüllerini alan genç bilim insanları soyadı sırasıyla;

"Türkiye`deki Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Adaptasyonu, Yazılım Yatırımları ve Firma Etkinliği" başlıklı teziyle Dr. Derya Fındık, 

"Osilatörler için Faz Modelleri ve Hesaplamaları" başlıklı teziyle Dr. Önder Şuvak, 

"Magnetohidrodinamik ve Biyomanyetik Akışkan Kanal Akımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Çözümü" başlıklı teziyle Dr. Önder Türk, ve

"Türkiye Sığ Göllerinde Balık Avlanma Baskısı Karşısında Zooplanktonun Uyum Stratejileri" başlıklı teziyle Dr. Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu`dur. 

Dr. Derya Fındık, Dr. Önder Şuvak, Dr. Önder Türk ve Dr. Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu`nu değerli tez çalışmaları nedeniyle kutluyoruz.

"SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ" GEREKÇESİ:

Dr. Can Barış Top, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‘nde ve Prof. Dr. Nevzat Güneri Gençer‘in yönetiminde yaptığı "Harmonik Hareket Mikrodalga Doppler Görüntüleme Yöntemi" başlıklı doktora tezi ile 2014 yılı Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Dr. Can Barış Top doktora çalışmasında özgün bir tıbbi görüntüleme yöntemi önermiş ve ‘Harmonik Hareket Mikrodalga Doppler Görüntüleme - HHMDG` diye adlandırdığı bu yöntemin meme tümörü belirlemede etkin bir yaklaşım olduğunu ayrıntılı analizlerle göstermiştir. Normal ve patojen dokuların elastik ve elektriksel özelliklerini kullanarak meme tümörlerinin erken evrede teşhis edilmesini amaçlayan bu tıbbi görüntüleme yönteminde, odaklanmış ultrason dalgalarının ışıma kuvveti kullanılarak doku içinde titreyen küçük bir bölge yaratılmakta ve dokuya aynı sırada mikrodalga işaret uygulanmaktadır. Geri yansıyan işaret tayfında, titreşimden dolayı bir Doppler bileşeni oluşmaktadır. Bu bileşen, titreyen bölgenin elastik ve elektriksel özelliklerine bağlıdır. Doku içindeki odak bölgesi taranmakta ve her bir tarama noktasında, geri yansıyan işaretin Doppler bileşeni algılanıp işlenerek görüntü oluşturulmaktadır. Yöntemin başarımı, homojen ve gerçekçi meme modelleri kullanılarak sayısal olarak incelenmiştir. Meme dokusunun elektriksel ve elastik özelliklerine benzeyen malzemeler geliştirilmiş ve önerilen görüntüleme yönteminin kullanılabilirliği geliştirilen doku benzeri malzemeler üzerinde deneysel olarak gösterilmiştir.

Meme kanseri teşhisinde günümüzde yaygın olarak kullanılan mamografi yönteminde var olan iyonizan radyasyon kullanımı, yoğun dokularda ayırt ediciliğin azalması ve hastaya verilen rahatsızlık gibi sakıncaları ortadan kaldıran HHMDG tıbbi görüntüleme yönteminin, önümüzdeki yıllarda meme kanserine ek olarak mikrodalga ve ultrasonik işaretlerin nüfuz edebildiği tüm doku ve organlardaki tümör tanısında etkin olma olasılığı yüksektir. Tezden tıbbi görüntülemeyle ilgili en saygın uluslararası dergilerde iki yayın üretilmiştir; iki makale de yayınlanma sürecindedir.

"SERHAT ÖZYAR ONUR ÖDÜLÜ" GEREKÇELERİ:

Dr. Derya Fındık, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü`nde ve Prof. Dr. Aysıt Tansel`in yönetiminde yaptığı "Türkiye`deki Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Adaptasyonu, Yazılım Yatırımları ve Firma Etkinliği" başlıklı doktora tezi ile 2014 yılı Serhat Özyar Onur Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Tez çalışması, Türkiye`de firma düzeyinde bilişim teknolojileri kullanımının ve yazılım yatırımlarının firma etkinliği üzerine etkisini mikro veri setleri yardımıyla incelenmiştir. Ulusal anlamda bu konuda yapılan ilk çalışma olmasının ötesinde, uluslararası yazına da özellikle kalkınmakta olan ülkeler bağlamında önemli katkıda bulunmaktadır. Tezin bir diğer katkısı da firmalarda kullanılan teknolojilerin özelliklerine odaklanılmasıdır. Örneğin intranet ve ekstranet gibi birbirini tamamlayıcı teknolojilerin bir arada kullanıldığı bir sistem, bu teknolojilerden yalnızca birinin uyarlandığı bir sisteme göre çok farklı bir firma organizasyonu gerektirmektedir. Bu tezde, kullanılan firma verisi yardımıyla bu varsayım doğrulanmıştır. Tezde ortaya çıkan bir başka bulgu, dar bant ve geniş bant teknolojilerinin kullanımı ile ilgilidir; dar bant teknolojiler ile geniş bant teknolojiler birbirinden farklı firma organizasyonu gerektirmektedir. Tezin bir diğer katkısı kullanılan yöntemle ilgilidir; tamamlayıcı teknolojilerin uyarlanması tahmininde sıralı panel logit modeli uygulanmıştır. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin uyarlanması için gereken zamanda dinamik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bazı firma kaynakları bilgi ve iletişim teknolojilerinin uyarlanmasında iki yıl gecikmeli etkilere sahipken, diğer firma kaynaklarının dört yıl gecikmeli etkileri bulunmaktadır. Tezin bir başka katkısı da, yazılım yatırımlarının firma etkinliği üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Analiz sonuçlarına göre yazılım yatırımlarındaki artış, imalat sanayi firmalarının etkinliğini arttırmıştır. Dr. Derya Fındık`ın tezinden yayınlanmış bir makalesi ve dört bildirisi bulunmaktadır.

Dr. Önder Şuvak, Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‘nde ve Prof. Dr. Alper Demir`in yönetiminde yaptığı "Osilatörler için Faz Modelleri ve Hesaplamaları" başlıklı doktora tezi ile 2014 yılı Serhat Özyar Onur Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Temel bilimler ve mühendislik alanlarında sıklıkla kullanılan osilatörlerin faz tanımlaması ve buna ilişkin analiz yöntemleri, yeni bir araştırma konusudur. Elektronik ve biyolojik sistemlerde, osilatörlerin zamanı ölçme ve saklama özelliklerinden yararlanılır; fakat osilatörlerin zaman saklama özelliği, gürültü ve sarsımların devrede olduğu durumlarda kaybedilmeye yüz tutar. Bu yüzden sarsımların osilatörler üzerindeki etkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Periyodik bir salınım olan osilasyonun herhangi bir nedenle bozulması sonucunda ortaya çıkan yeni harekete ilişkin faz tanımlaması oldukça karmaşıktır. Dr. Önder Şuvak tezinde, söz konusu problemi, osilatörlere ilişkin izokronlar -eşzaman eğrileri- aracılığıyla ele almaktadır. İzokronlarla ilgili temel problemlerden biri, hesaplanmalarındaki matematiksel zorluktur. Literatürde kullanılan nümerik hesaplama yöntemleri, yüksek boyutlu sistemlerde izokron hesaplanması için uygun değildir. Bu tezin uluslararası alandaki birikime ilk temel katkısı, izokron hesaplanmasında ikinci dereceden -kuadratik- bir yaklaşımın matematiksel temelini oluşturmak ve buna dayanarak izokron hesaplanmasında kullanılabilir bir yöntem geliştirmektir. Tezin ikinci önemli katkısı ise bozulmaya uğramış osilasyonların faz hesaplamalarında, izokronların etkili bir şekilde kullanılmasıdır. Bu alanda hem teorik hem de nümerik hesaplamaya yönelik sonuçlar geliştirilmiştir. Ayrıca tüm bu sonuçlar, biyolojide kullanılan bazı temel osilatör modellerine uygulanmıştır. Dr. Önder Şuvak`ın doktora teziyle ilgili uluslararası üç makalesi ve iki bildirisi bulunmaktadır.

Dr. Önder Türk, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Bilimsel Hesaplama Bölümü`nde ve Prof. Dr. Münevver Tezer`in yönetiminde yaptığı "Magnetohidrodinamik ve Biyomanyetik Akışkan Kanal Akımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Çözümü" başlıklı doktora tezi ile 2014 yılı Serhat Özyar Onur Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Tezde incelenen konular, akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve manyetik alanlar uygulamalarının bir arada irdelendiği ve uluslararası literatürde "çoklu fiziksel modelleme" olarak adlandırılan araştırma alanında yer almaktadır. Yakın zamana kadar fiziksel problemlerin matematiksel modelleri ve bunların nümerik çözümleri her problem için ayrı ayrı elde edilmekteydi. Son yıllarda, bu modellerin etkileşimlerini dikkate alan yaklaşımlar büyük önem kazanmıştır. Dr. Önder Türk, farklı fiziksel olayları tanımlayan ve çoğunlukla doğrusal olmayan kısmi türevsel denklemleri, nümerik yöntemlerle başarılı bir şekilde modellemiş ve çözümlemiştir. Tezdeki en özgün ve önemli bilimsel katkı, çeşitli şekillerde daralmaya uğramış kan damarlarındaki akış probleminin dışardan uygulanan bir manyetik alanın etkisi de dikkate alınarak modellenmesi ve bu şekilde kan akış hızı ve ısı ayarlamasının mümkün olabileceğinin gösterilmesidir. Kan hızı ve ısısını içeren denklemler, simetrik daralma, düzensiz daralma ve birden fazla daralma durumlarında dışarıya yerleştirilen bir mıknatıs ile oluşturulan manyetik alan etkisinde çözülmüş; mıknatıs konumunun kan hızı ve ısısı üzerinde etkili olduğu görülmüş ve damarda istenen bölgeye kanın -ve dolayısı ile verilen ilacın- ulaşabilmesi için en uygun konum araştırılarak kararlı ve hassas sayısal çözümler elde edilmiştir. Dr. Önder Türk`ün tez çalışmasından üretilmiş uluslararası üç makalesi ve çok sayıda bildirisi bulunmaktadır; bir makalesi de yayınlanma sürecindedir. 

Dr. Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu, ODTÜ Biyoloji Bölümü‘nde ve Prof. Dr. Meryem Beklioğlu`nun yönetiminde yaptığı "Türkiye Sığ Göllerinde Balık Avlanma Baskısı Karşısında Zooplanktonun Uyum Stratejileri" başlıklı doktora tezi ile 2014 yılı Serhat Özyar Onur Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Göllerdeki su berraklığında önemli rolleri olan zooplanktonun avlanma baskısı karşısında gösterdiği uyumsal davranış stratejilerinin daha iyi anlaşılması, göllerin restorasyon çalışmalarındaki başarıyı arttırma açısından önem taşımaktadır. Bu tezde, ülkemizde ilk olarak, Türkiye`deki 31 sığ gölde zooplankton-balık ilişkisi ve iklim değişikliğinin bu ilişkiye etkisi hem doğal ortamlarında, hem de laboratuvar koşullarında, dört farklı yöntemle incelenmiştir. İzleme çalışmasına göre, kuraklığa bağlı olarak göllerde su seviyesinin düşmesi sonucunda, tuzluluğun artması ve yüksek besin maddeleri ile çoğalan canlıların suda çözülmüş oksijeni hızla tüketmesi ile balık ölümleri artmaktadır. Oluşan bu şartlar nedeniyle, balıkların sudaki zooplankton popülasyonunu yukarıdan aşağı kontrolü azalarak Daphnia spp. gibi büyük vücutlu türler baskın duruma geçmektedir. Bu çalışmada zooplanktonların avlanma tehdidi karşısında saklandıkları bitki yapraklarından, tabandaki sedimana gizlenme stratejileri geliştirdikleri gösterilmiştir. İklim değişikliğinden dolayı tehdit altında bulunan sığ göllerin bu ve benzeri çalışmalarla araştırılması, diğer ülkelerde yapılan benzer çalışmalarla birlikte evrensel bilime katkı olarak değerlendirilmektedir. Dr. Tavşanoğlu`nun doktora tezinden üretilerek A sınıfı dergide yayınlanmış bir makalesi bulunmaktadır. Tez çalışması ayrıca bir uluslararası ve üç ulusal sempozyumda sunulmuştur.

 

Dosyalar

Serhat Özyar Ödülleri 2003 - 2013 (1520 KB)TELE 1- SABAH PUSULASI

28.03.2024
 


Çok Okunanlar


LAİKLİK DÜŞMANI, GERİCİ MÜFREDATA KARŞI ALANLARDAYIZ

TMMOB 48. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI’NDAN EMO’YA ZİYARET

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ MULLAOĞLU ZİYARET EDİLDİ…

TMMOB`DE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ (CUMHURİYET)

TMMOB 48. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR!

19 MAYIS ATATÜRK`Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI`NI KUTLUYORUZ

Okunma Sayısı: 1032


Tüm Serhat ÖZYAR Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.