MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ (ESKİ)


Bu yönetmelik Oda Yönetim  Kurulu‘nun 23.03.1996 gün ve 34/73-8 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

BÖLÜM 1    (GENEL HÜKÜMLER)

           

MADDE 1 -    TANIMLAR:

  

Oda      :    TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası,

Şube     :   Oda Genel Kurul kararı ile kurulan ve çalışma sınırları belirlenen birimler.

Temsilcilikler  :      İllerde veya ilçelerde Oda Yönetim Kurulu kararı ile kurulan, Şubelere bağlı birimler,

 

AMAÇ:

MADDE 2- Bu Yönetmeliğin amacı Odanın tüm örgütünde;

-Çalışma dönemi içinde uygulanacak bütçenin planlanması, eşgüdümü ve  denetimini,

-Varlıkları, borçları ve alacakları ile gelir ve giderlerinin kayıt ve kontrolünü düzenleyen
ana kural ve ilkeleri belirlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 3 - Odanın tüm örgütünün mali işlemleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre

yürütülür.

Odanın mali işlemleri aşağıda belirtilen 2 ana grupta toplanmıştır:

01- Bütçe hazırlanması ve uygulanması

02- Muhasebe işlemleri

 

MALİ RAPOR

MADDE 4 - Odanın çalışma dönemi sonunda Genel Kurula sunulmak üzere, Yönetim

Kurulu tarafından çalışma raporunun mali bölümü hazırlanır. Bu raporda :

04.01.   Kesin hesap raporu,     

04.02.   Ana hesap raporu,

04.03. Bilanço,

04. 04.

04. 05. Tahmini bütçe önerisi

04. 06. Geçici ve sürekli ücretliler kadroları       

04. 07. Bütçe uygulama ilkeleri (Bütçe Yönetmeliği)  

04. 08. Mühendis personelin ücretleri

04.09. Oturum hakkı ücretleri yer alır. 

  

BÖLÜM II- BÜTÇE ORGANİZASYONU

  

MADDE 5 - Odanın gelir ve giderleri tüm örgütü kapsayacak şekilde hazırlanır ve iki yılda bir Genel Kurulca kabul edilerek yürürlüğe girer. Genel Kurulu izleyen birinci yıl sonunda, Oda Yönetim Kurulunca gerekli görülürse, birinci yılın mali aklaması yapılmamak koşuluyla mali Genel Kurulun toplanmasına karar verilebilir.

 

BÜTÇE DÖNEMİ

MADDE 6 - Odanın bütçe dönemi 1 Ocak - 31 Aralık arasıdır. Odanın bütçe uygulamalarından Oda Yönetim Kumlu yetkili ve sorumludur. Bütçe, Genel Kurulun onayından sonra, yürürlük tarihi ile Genel Kurulca onay tarihi arasındaki devrede, yeni yıl bütçesinden normal ve gerekli harcamaları karşılamak üzere, her ay için gerçekleşen bütçenin 1/12‘si oranında harcama yapılabilir. Ancak bu döneme ait gelir ve  gider kesin hesap raporu ile Genel Kurulun onayına ayrıca sunulur. Gelirler, her hangi bir orana bağlı olmaksızın tahsil edilir.

 

BÜTÇE SİSTEMLERİ

MADDE   7 - Oda Bütçesi, gelir ve gider bütçeleri olmak üzere iki ana gruptan oluşur. Gelir ve Giderler, bölüm ve maddeler halinde düzenlenir.

  

BÜTÇE BÖLÜM VE MADDELERİ

MADDE 8 - Odanın gelir ve gider bütçeleri şu bölüm ve maddelerden oluşur:

 

01  GELİR BÜTÇESİ

Bölüm I- ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ

01. Üye kayıt ve kimlik gelirleri.

02. Üye ödentileri.

03. Yabancı üye kayıt, kimlik ve ödentileri.

04. Gecikme cezaları.

 

Bölüm II - HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER  

01. Bilirkişilik gelirleri.

02. Test ve ölçüm gelirleri.

03. Kurs gelirleri.

04. Belge düzenleme gelirleri.

05. Seminer, konferans, panel, sempozyum gelirleri.

06. Eğitim merkezi gelirleri.

07. Lokal gelirleri.

 

Bölüm III-YAYIN GELİRLERİ

01. Dergi reklam ve abone gelirleri.

02. Oda yayınları fonu satış gelirleri.

03. Şahıs kitapları satış gelirleri.      

 

Bölüm IV- SMM HİZMETLERİ GELİRLERİ       

01. SMM ve BT ilk çıkarmaları,

02. SMM ve BT yenilemeleri,    

03.  Proje denetimleri,       
04  TUS sözleşmeleri,  

                                  

Bölüm V - DİĞER GELİRLER

01. Kira gelirleri,

02. Bağış ve yardımlar,

03. Sosyal etkinlik gelirleri,

0.4. Lokal gelirleri,

0.5. Adlandırılmamış gelirler,

 

Bölüm VI - ULUSAL KONGRE GELİRLERİ

 

Bölüm VII- AJANDA GELİRLERİ

 

Bölüm VIII- KATALOG GELİRLERİ

 

 

02. GİDER BÜTÇESİ

 

Bölüm  1- YÖNETİM GİDERLERİ

01. Oturum ücretleri,

02. Yolluk giderleri,

03. Temsil giderleri,

04. Danışmanlık giderleri,

05. Genel Kurul giderleri.

06. Gazete ilan giderleri,

07. Koordinasyon toplantı giderleri,

08. Seminer, konferans, panel, sempozyum giderleri,       

 

Bölüm II - PERSONEL GİDERLERİ

01. Personel ücretleri,

02. Sosyal Yardımlar,

03. Fazla çalışma ücretleri,

04. SSK İşveren hissesi,      

05. Tazminatlar,

 

Bölüm III - İŞLETME GİDERLERİ

01. PTT giderleri,

02. Kırtasiye ve basılı kağıt giderleri,

03. Elektrik, su, gaz ve apartman giderleri,

04. Bakım, onarım, temizlik giderleri,

05. Kargo ve nakliye giderleri,

06. Vergi, resim, harç ve banka giderleri,

07. Gazete, dergi ve kitap giderleri

08. Sigortalama giderleri,

09. Gecikme ve para cezaları,

10. Yıllık vergiler,

11. Lokal giderleri,

12. Fonlara ve kuruluşlara üyelik ödentisi,

13. Kira giderleri,

 

Bölüm IV - DİĞER GİDERLER        

01. Bağış ve yardımlar,    

02. Sosyal etkinlik giderleri,

03. Adlandırılmamış giderler,  

 

Bölüm V- HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER

01. Bilirkişilik giderleri,

02. Test ve ölçüm giderleri,

03. Kurs giderleri,

04. Seminer, Konferans, Panel, Sempozyum giderleri,

 

Bölüm VI - YAYIN GİDERLERİ

01. Dergi ve bülten giderleri,

02. Oda yayınları basım giderleri,

03. Kitap, rapor ve yazı telif ücretleri

 

 

Bölüm VII - TMMOB HİSSESİ ( yalnız Odalar bütçesinde yer alır)

 

Bölüm VIII - KIYMET ALIMLARI

01. Gayrimenkul alımları.

02. Demirbaş ve döşeme alımları,

03. Dokümantasyon giderleri,

 

Bölüm IX - ULUSAL KONGRE GİDERLERİ

 

Bölüm X - AJANDA GİDERLERİ

 

Bölüm XI - KATALOG GİDERLERİ

Zaman içerisinde gelişmelerin getireceği gereksinimlere göre, gelir ve gider bütçelerine Yönetim Kurulu tarafından yeni bölüm ve maddeler eklenebilir.

 

03. ŞUBELERİN GELİR VE GİDER BÜTÇELERİ

Şubelerin gelir ve gider bütçeleri, Madde 08.01 ve 08.02‘nin gerekli bölümlerinden oluşur. Şube Yönetim Kurulları kendi gelir ve gider bütçe tasarılarını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna sunar. Oda Yönelim Kurulu, Şube bütçe tasarıları üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak, Oda ve tüm Şubelerin gelir ve gider bütçe tasarıları ile birlikte Oda Genel Kurulunun onayına sunar. Oda bütçesinin ilgili bölümlerine konulan ödenekler esas olmak üzere hazırlanan kadro teklifleri de Oda bütçesinin eki olarak Oda Genel Kurulunun onayına sunulur.      

 

04. TEMSİLCİLİK GİDER BÜTÇELERİ

Temsilcilikler için Oda yönetimlerinin kararı yoksa ayrı gider bütçesi yapılmaz. Bunların giderleri Şube bütçelerine temsilcilikler için konulan ödenekten karşılanır.

 

BÜTÇENİN HAZIRLANMASI    

MADDE 9 - Şube Yönetim  Kurulları gelir ve gider bütçesi  tasarılarını  ve  kadro cetvellerini, 25 Aralık tarihine kadar hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna gönderir. Şube gider bütçesi tasarısı, zamanında Oda Yönetim Kuruluna gönderilmediği takdirde, Oda  Yönetim Kurulu tasarıyı kendisi hazırlar.

 

Şubeler tarafından hazırlanan gider bütçesi tasarıları üzerinde, Oda Yönetim Kurulunca; Şubece geçmiş yılda elde edilen gelirler ile yeni yılda yapılacak hizmet ve gelirleri dikkate alınarak, gerekli düzeltmeler yapılır ve Oda Genel Kuruluna sunulacak hale getirilir.

 

MADDE 10 - Oda bütçe tasarısı, bir önceki dönem gerçekleşen gelirler ve giderler ile o dönem içerisinde yapılması öngörülen hizmetler göz önüne alınarak ve tahmini gelir ve giderler belirlenerek Oda Yönetim Kurulunca birer yıllık hazırlanır Bu hazırlık Ocak ayı sonuna kadar bitirilir.

 

BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI          

MADDE 11 - Her yıl madde 08 madde gösterilen sistem içinde hazırlanan bütçenin, bölüm ve maddelerinin kapsam ve uygulama ilkeleri Oda Yönetim Kurulunca açık olarak belirlenerek, bütçe tasarısı ekinde Genel Kurulun onayına sunulur.

 

GELİRLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE HARCAMALAR

MADDE  12 - Genel Kurullarca  kabul  edilen  bütçedeki gelirleri  gerçekleştirme  ve harcamaları bölüm ve maddeler sınırları içinde yapmakla Oda ve Şube Yöneim Kurulları yetkili ve sorumludur.

 

Şubeler gelirlerinin % 15‘ini her ay oda merkezine aktarmak zorundadır. Oda amaçları doğrultusunda mesleğin gelişimini sağlamak için dergi, kitap, tip proje vb  süreli yada süresiz yayının basımı, dağıtımı giderlerin de kullanılmak üzere Oda adına ayrıca fon hesabı açılır.   Bu hesap Oda  yönetim  kurulunca  amacı  dışında kullanılamaz. Ancak  fondaki   para   yapılacak   harcamayı   karşılamaz   ise   Oda   hesabından fona   aktarım  yapılabilir. Oda hesabından aktarılan para yayın gelirinden mahsup edilir.

Oda ve şube gelirlerinin %2‘si bu fona yatırılması zorunludur.

 Şubeler aylık gelirlerinin % 17‘si olan bedeli aylık dönem sonu itibari ile bir ay zarfında Oda hesaplarına yatırmak zorundadır. Odaya aktarılacak  parayı  bu süre içinde  yatırmayan Şubeye odaca yazılan yazıyı takip eden on gün içerisinde gereken ödeme yapılmaz ise konuyu Denetleme Kuruluna sevk eder ve Denetleme Kurulu gerekli gördüğünde Şube Yönetim Kurulunun her türlü harcama yetkisi kaldırılır. Bu yaptırımın uygulandığı Şube gereken ödemeleri yaptığında harcama yetkisi Oda tarafından iade edilir.         

 

Madde 8, Bölüm II/03-05-07, Bölüm V/03, Bölüm Vl-Vll-Vllll‘de tanımlanan etkinlikler Şube Yönetim Kurulları tarafından yazılı Oda oluru alınarak harcama ve tahsilatları Oda adına gerçekleştirilebilir.

 

MADDE 13 -  Yeterli ödeneği bulunmayan maddeden, gerekli ödenek aktarması yapılmadan harcama yapılamaz.

İhtiyaç halinde, Oda Yönetim Kurulu  bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ödenek  aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.     

Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilmediği takdirde bütçe  tasarrufundan karşılanmak üzere o  bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama  Genel Kurulun onayına sunulur.

 

MADDE 14- Şube giderleri bütçesinde, aynı bölümün maddeleri arasında Şube Yönetim Kurulu kararı ile bölümler arasında Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile aktarma yapılabilir.

 

MADDE 15 - Dergi, seminer ve benzeri konular için ayrıca bütçe yapılmaz. Bu tür giderleri karşılamak üzere bütçenin ilgili faslına gerekli ödenek konur.

 

BÜTÇE RAPORLARI

MADDE 16 - Oda Genel Kurulunca kabul edilen Oda ve Şube bütçeleriyle her ay gerçekleştirilen gelirler ve giderler, karşılaştırma cetvelleri ile izlenir. Ödenek izleme cetvelleri ve fark analizleri Mart, Haziran ve Eylül dönemlerinde değerlendirilerek gerekli önlemler Yönetim Kurullarınca alınır

 

MADDE 17 - Her bütçe dönemi sonunda, o dönem için uygulanan Oda ve Şube bütçelerinden yapılan harcamalar ve tahsil edilen gelirlerin gerçekleşen tutarlarını göstermek ve bütçedeki tahmini rakamlarla karşılaştırmak suretiyle, KESİN HESAP RAPORU Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurulun inceleme ve onayına sunulur.

 

Ayrıca, Oda Denetleme Kurulu da kesin hesap raporunu inceleyerek, bu konuda düzenleyeceği raporu Genel Kurula sunar.

 

BÖLÜM III: MUHASEBE ORGANİZASYONU

  

MUHASEBE SİSTEMİ

MADDE 18 - Muhasebe kayıtlarında çift girişli muhasebe sistemi uygulanır. İşlemlerin muhasebeleştirilmesinde Oda Yönetim Kurulunca bütçe düzenine uygun olarak hazırlanan "Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklaması" hükümleri uygulanır. Hesap planında gerektiğinde yeni hesapların açılması veya değişiklikler yapılması Oda Yönetim Kurulunun yetkisindedir.       

 

Oda muhasebe kayıtları, Merkezi sisteme göre düzenlenir. Yasa gereği, esas kayıtlar Oda Merkezimle toplanır ve işlenir.

 

Şubeler, Oda adına tahsilat ve bütçeleri içinde harcama yapmak ve bu Yönetmelik çerçevesinde muhasebelerini tutmakla yükümlüdürler. Şube işlemleri, her ayın sonunda düzenlenecek mizanlarla, Oda kayıtlarına geçirilir.

 

ANA HESAPLAR

MADDE 19 - Muhasebe kayıtlarında, 26.12.1992/21447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde açıklanan esas ve usuller içinde, 40.maddede açıklanan hesaplardan en az aşağıda yazılan ana hesapların açılması gereklidir.

 

 

 100 Kasa H.

101Alınan Çekler H.

102 Bankalar H.

103 Verilen Çekler ve  Ödeme Emirleri H.                                      

120 Alacaklar H.                                                                       

121 Alacak Senetleri H.         

126 Verilen Depozito ve Teminatlar H.

150 İlk madde ve malzeme

195 İş Avansları H.

196  Personel Avansları H.

 236 Diğer Çeşitli Alacaklar H.

250 Arazi ve Arsalar H.

252 Binalar H.

253 Tesis, Makina ve Cihazlar H.

254 Taşıllar H.

255 Demirbaşlar H.

320 Satıcılar H.

321 Borç Senetleri

326 Alman Depozito ve Teminatlar H.

335 Personele Borçlar

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kcsinlileıi H.

393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı H.

500 Sermaye H.

600 Yurtiçi Satışlar H.

603 Şube Payları H.

770 Genel Yönetim Giderleri H.

Muhasebe kayıtlarında açılması gerekli görülen diğer ana hesaplar Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek yıl başlarından önce Şubelere bildirilir.

 

KAYIT DÜZENİ

MADDE 20 - İşlemler, fişler aracılığı ile muhasebeleştirilir. Kasa ve mahsup işlemlerine ait olmak üzere iki çeşit fiş vardır.

01. Kasa Fişleri

Kasa işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için kullanılır

           

01.01   Tahsil Fişi:

Kasaca yapılacak her türlü tahsilat için kullanılan tahsil fişinin içerdiği miktar, üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara alacak, kasa hesabına borç yazılır.

01.02 Ödeme Fisi:

Kasadan  yapılacak   her  türlü  ödeme için   kullanılır.   İçerdiği   miktar  üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara borç, kasa hesabına alacak kaydedilir.

02. Mahsup Fişi :

Kasa ile ilgili olmayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için sol tarafı borç, sağ tarafı alacak kaydına ait fişlerdir. Günlük işlemlere ait kasa ve mahsup fişleri, muhasebe servisince toplanarak; tahsil, ödeme ve mahsup fişlerine ayrı ayrı sıra numarası verilir.                    


FİŞLERDE BULUNACAK BİLGİLER     

MADDE 21 - Bir fişin muhasebe kayıtlarına esas alınabilmesi için;  

01. Şekil ve boyutlarının belirlenmiş olması,     

02 . Hesap numara ve işlemlerinin yazılmış olması,

03. Düzenleme tarihini taşıması,

04. Kazıntısız ve silintisiz olması,

05. Yazı ve rakamlarla yazılı bir tutarı ve bu tutarla ilgili yeterli açıklamayı içermesi,

06. Yetkili imzaları taşıması,

07. Eklerinin tamam olması,

 

esastır. Yukarıda belirtilen hususlar muhasebe şefi ve/veya muhasebe görevlileri tarafından kontrol edilerek, eksiklikler giderilir.

 

DÖKÜM CETVELLERİ

MADDE 22 - Fişlerin büyük deftere kaydını kolaylaştırmak, yardımcı defter  kayıtlarının kontrolünü sağlamak ve işlemlerin karşılıklı ve denk bir şekilde hazırlanıp      hazırlanmadıklarını anlayabilmek için döküm cetvelleri düzenlenir.

01.       Günlük Tahsilat Döküm Cetvelleri:

Tahsil fişi basılı sıra numarası esas alınarak düzenlenir. İptal edilen tahsil fişlerine, iptal nedeni yazılır. Nüshaları ile birlikle dosyasına konur. Numaralama işlemi tamamlandıktan sonra, hesap numaralarına göre dökümü yapılır.

02.       Günlük ödeme Döküm Cetvelleri

Ödeme fişlerinin hesap numaralarına göre dökümü yapılır. Döküm cetvelleri, her akşam kasa kapatıldıktan sonra düzenlenerek, Muhasebe şefi ve imza yetkilisi tarafından parafe ve imza edilir.

Günlük işlemlerin defler kayıtlarına geçilmesinde Döküm Cetvelleri esas tutulur. Döküm cetvelleri Şube ve Temsilciliklerde iki nüsha olarak düzenlenir Bir nüshası birim dosyasında saklanır, bir nüshası Oda Merkezine gönderilir

 

  

  

DEFTERLER

MADDE 23- Oda Merkez ve Şubelerinde tutulacak deflerler şunlardır:

01. Esas defterler:

01.01. Kasa Defteri

Günlük olarak tahsil edilen miktar ile kasadan yapılan harcamalar, her gün bu deftere kayıt edilir.

01.02. Büyük defterler:

Kayda geçilecek işlemlerin, belgelerine dayanılarak, tarih sırası ile ve madde halinde düzenli bir şekilde kaydına aittir. Bu defterler, günlük kasa tahsil işlemleri birinci, kasa ödeme işlemleri ikinci ve mahsup işlemleri üçüncü sırada olmak üzere, birbirini izleyen madde numarası verilmek suretiyle kaydedilir.

01.02.01 Yevmiye Defteri         

01.02.02 Defteri Kebir

02.Yardımcı Defterler:  

Büyük defter ana ve tali hesaplarının, işlem tarihine göre yazıldığı defterlerdir.
02.01. Çek senet defteri           

03 Özel Defterler:         

03.01   Demirbaş Defteri :

Odanın sahip olduğu varlıklar (gayrimenkul demirbaş eşya ve kitaplık) alım tarihi itibari ile bu deftere, her birine özel numara verilmek üzere işlenir. Yıl sonu sayım sonuçlan da bu deftere kaydedilir.

03.02 Üye Ödentileri İzleme Defteri :

 Bu defter üye kartlarından ibaret olup yıllık ödenti borçlarının yıl ve miktarı gösterilerek gerekli kayıtlar yapılır. Tahsil edilen miktar borçtan düşülür.

 

MUHASEBE KONTROLÜ

MADDE 24- Muhasebe işlemlerinin defterlere doğru aktarılıp aktarılmadığının kontrolü ve sonuçların izlenmesi için mizan cetvelleri kullanılır.

Mizanlar; Oda Merkez ve Şubelerinde dönemler itibarı ile hesapların borç ve alacak toplamları ile kalanlarının ilgili sütununa yazılması suretiyle çıkarılır.

 

01. Aylık Mizanlar:

Her ayın son günü itibariyle üç nüsha olarak düzenlenir ve yetkililer tararından imzalanır. Şubelerde bir nüshası Oda Merkezine gönderilir, bir nüshası Yönetim Kuruluna verilir, diğer nüsha muhasebe servisinde dosyalanır. Şubelerin aylık mizanlarını izleyen ayın 7‘sinde Oda Merkezinde olacak şekilde düzenleyerek, sarf belgeleriyle birlikte göndermeleri zorunludur.

 

Merkezde, Şubelerden gelen aylık mizanlar hesap guruplarına göre kayıtlara geçirilir.

 

Merkezi aylık   mizanlar yukarıdaki   ilkeler   çerçevesinde   hazırlanır.   Bir   nüshası muhasebe dosyasında saklanır, bir nüshası  Sayman  Üyeye  verilir,  diğer nüshası Yönetim Kuruluna sunulur.    

 

02 Genel Geçici Mizan :

Hesap döneminin sonuncu günü akşamı çıkarılan ve bu tarihe kadar yapılmış işlemlerin tamamını kapsayan bir mizandır.

03 Kesin Mizan :

Genel geçici mizanın çıkarılmasından sonra bilanço tamamlama devresinde başlıca;

- O yıl bütçesinde ait olup, henüz ödenmemiş gider tahakkukları yapılır.

- Bütün avanslar, devamında zorunluluk bulunanlar dışında kapatılır.

- Oda varlığına dahil veya emanet olarak bulunan tüm mevcutlar Sayım Kurulu tarafından sayılır. Sayım sonuçları usulüne uygun olarak düzenlenecek sayım cetvellerine geçirilir. Sayılan mevcutlar arasındaki farklar, usulüne uygun olarak muhasebeleştirilir.

- Gelir ve Gider hesapları öz varlık hesabına aktarılır.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra KESİN MİZAN çıkarılır Kesin mizanın çıktığı tarihte, defterlerin yılın son ayına ait toplamaları hariç, diğer aylara ait bütün toplamların mürekkeplenmiş olması gerekir.   Son aya ait toplamlar ile işlemlerin kapanış çizelgeleri, bilançonun Genel Kurulca onayını izleyen ay içinde tamamlanır.

 

Şubeler yıl sonunda düzenledikleri mizan cetvellerini, sayım sonuçlarını ve kesin mizan hesap kalanlarının detaylı dökümlerini Ocak ayının 7‘sine kadar Oda Merkezine gönderirler.

 

BİLANÇO

MADDE 25 - Oda birimlerinin bilançoları, kesin mizan kalanlarının tip bilanço tablolarına dökülmesi suretiyle hazırlanır.

 

TEMSİLCİLİK KAYITLARI

MADDE 26 - Temsilcilikler bu Yönetmelikte belirlenen kasa defterlerini tutarlar, günlük işlemlere ait tahsilat ve ödeme döküm cetvellerinin bir nüshası ile birlikte fiş asıllarını, her ayın sonunda ilgili şubeye gönderilir.

 

BÖLÜM IV ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

KASA İŞLEMLERİ

MADDE    27 - Oda Merkez ve alt birimlerinin kasalarında Oda Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek miktardan fazla para bulundurulamaz. Fazlası aynı gün Odanın bankalardaki ilgili hesaplarına yatırılır. Günlük kasa hareketi kasa defterine kayıt edilir.

 

Akşamları kasa kapandığında, muhasebe görevlisi tarafından kasa sayılarak defler bakiyesi ile karşılaştırılır. Defterin o günkü son kaydı altına sayım ve karşılaştırma sonucu yazıldıktan sonra görevli ve veznedar tarafından birlikle imzalanarak günlük kayıt kapatılır. Kasa bakiyesi ertesi günün ilk kaydı olarak devredilir.

 

Kasa mevcudu ayda bir defadan az olmamak üzere Sayman üye tarafından sayılarak kontrol edilir ve bu durum tutanakla tesbit edilerek Yönetim Kuruluna sunulur.

 

BANKA İŞLEMLERİ

MADDE 28 - Oda Merkez ve Şubelerin kasa fazlası ve nakit mevcudu ulusal bankalarda Oda adına açılmış hesaplarda saklanır.

 

Temsilcilikler Şube Yönetim Kurulunun bilgisi dışında Oda adına bankalarda hesap açamazlar. Para tutumuna ilişkin her hangi bir ticari girişimde bulunamazlar.

 

Şube Yönetim Kurulu her türlü banka hesaplarını Oda Yönetim Kuruluna aylık mizanlarda bildirmek zorundadır.

 

Oda adına bankalardan para çekmeye yetkili kişiler her Genel Kurul toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Oda Yönetim Kurulunca kararlaştırılarak belirlenir ve ilgili bankaya imza sirküleri bildirilir. Bankalardan para çekme yetkisi tek başına bir kişiye verilemez. En az iki kişinin birlikte imza yetkisine sahip olması gerekir.

 

Şube ve Temsilcilik yetkililerine kendi bölgeleri dışındaki Oda hesaplarından para çekme yetkisi verilemez.         

 

Şube etkinlik alanında bulunan il ve ilçe temsilciliklerinde temsilci ve temsilci yardımcılarından her hangi ikisine Şube Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik hesabının bulunduğu bankadan para çekme yetkisi verilebilir.

 

Ancak 12. Madde‘de belirtilen şartlar ortaya çıkarsa Şubeler kasasından ve bankasından harcama yapamaz.

 

MADDE  29 - Oda Yönetim Kurulunca, Oda gelirinin toplandığı hesabın bulunduğu bir banka şubesine, tahmini bütçe ve üye sayısı üzerinden her yıl için belirlenen Birlik Hissesinin Birlik banka hesabına her ay düzenli olarak aktarılmasını sağlamak amacıyla talimat verilir.

 

MADDE. 30 - TMMOB Yasasının 12 ve Tüzüğünün 45 maddesine uygun olarak Birlik Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen olağanüstü yardımın Oda payına düşen kısmı Birliğe ayrıca gönderilir.

 

MADDE 31 - Niteliği gereği önceden kesin miktarı belirlenemeyen harcamalar ile küçük miktardaki çeşitli harcamalar için sonradan sarf evrakına dayanılarak mahsubu yapılmak   üzere sekreter ve / veya sayman üyenin onayı ile ilgilere avans verilir.

 

Ödenecek avansın üst sınırları her yıl Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 

Geçici görev yolluğu, iş ve çeşitli harcamalar avansı alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde mahsup edilir. Harcanmayan avans veya kalanı vezneye yatırılır. Aldığı avansı mahsup veya geri ödemeyen bir kişiye yeniden avans verilmez.

 

Oda Hukuk Müşavirliğine dava, icra, noter harç, posta masrafı vb. harcamalar için istenilen miktarda avans verilebilir. Tüm avanslar yıl sonunda kesinlikle kapatılır.

  

BASILI KAĞITLAR VE DAĞITIM

MADDE 32 - Odanın, Şube ve Temsilciliklerinde muhasebe kayıtlarına esas olarak kullanılan aşağıdaki basılı kağıtların şekil, boyut nüsha ve sayılan Oda Yönetim Kurulunca saptanır.         

01. Föyler:

01  Yardımcı defter föyleri

02 Üye ödenti föyleri

02 Fişler:

01 Ot  Tahsil fişleri. (En az 2 nüshadır, ikinci nüsha makbuz olarak kullanılır)

02 Ödeme fişleri

03 Mahsup fişleri

 

03 Cetveller

01 Aylık mizan cetveli

02 Ödenek izleme cetveli

04. Diğer evraklar.

01   Ücret bordroları

 02 Yolluk bildirimi

03Ödeme emri (olur)

           

Oda, Şube ve Temsilciliklerde kullanılacak basılı kağıtlar Oda Yönetim Kurulunca birim ilgililerine zimmetli olarak dağıtılır.

 

SARF EVRAKI   

MADDE 33 - Yapılacak ödemelerde, aşağıda belirtilen evrakın bulunması gereklidir.

01. Personele yapılacak ödemelerde, bodrolar.

02. Yolluklarda, yolluk bildirgesi ve gerekli hallerde taşıt biletleri.

03. Oturum ücretlerinde, toplantı tutanakları ve bordrolar,

04. Satın almalarda, fatura, makbuz ve emsal belge.

05. Vergi, prim vs. ödemelerde beyanname ve makbuz.

06. Diğer ödemelerde, ödemenin türüne göre fatura, makbuz, gider belgesi, ibraname beyan ve benzeri diğer belgeler.

07. Evraka bağlanması mümkün olmayan harç, damga ve posta pulu yapıştırma gibi giderlerde harcamayı yapanın yazılı ve imzalı beyanı.

08. Oda ve Şube saymanının Oda Yönelim Kurulunca belirlenen harcama yetkisinin üzerindeki harcamalar için Oda veya Şube Satınalına Komisyonu kararı ile kanuna esas teklif evrakları.

Sarf evraklarının, ödeme fişini imzalamaya yetkili olanlar tarafından onaylanmış olması zorunludur.

 

YETKİ VE SORUMLULUK

MADDE 34 - Muhasebe servisi veya  muhasebe görevlisi.  Oda  veya Şubenin  iş ve işlemlerinden sorumludur.

 

Muhasebe fişleri ve mizan cetvelleri muhasebe yetkilisi ve Sayman Üye tarafından işlem kontrolü yapılarak imzalanır.

 

Yetkililerin imzasını taşımayan fişlerle hiç bir ödeme yapılmaz. Yapıldığı takdirde bundan doğacak Oda zararını imzaya yetkili olanlar tazmin ederler.

 

MADDE35- Sayman üye tüm Oda örgütünün muhasebe ve defterleri üzerinde inceleme ve izleme yaparak Yönetim Kurulu adına muhasebe iş ve işlemlerini sürekli olarak denetler. Gördüğü eksiklik ve aksaklıkları düzelttirir ve gereğine göre Yönetim Kuruluna bildirir.

 

MADDE 36 - Madde 23‘te belirtilen deflerlerden Vergi Usul Kanunu gereğince onay gerekenleri,   yasadaki   usuller   çerçevesinde   ve   yasal   süreleri   içerisinde   onaylatılır. Defterlerin yasalar çerçevesinde onaylatılmasında yasal defterleri tutmakla görevli servis şef ya da görevlileri sorumludur.

  

MADDE 37- Esas ve yardımcı defterler ve diğer muhasebe evrakı, mürekkeple ya da makina ile yazılır.

 

Bunları karalamak, kazımak, okunmayacak şekilde üzerlerini çizmek suretiyle düzeltme yapmak, satır aralarına yazı ve rakam yazmak, satır ve sahife atlamak, kanunlarla yasaklanmıştır. Yanlış kayıtlar gerekli düzeltme fişleri kesilmek suretiyle düzeltilir.

 

Yıl sonunda işi biten defterler mürekkepleme işi bittikten sonra ciltlenir. Aylık mizanlar, gelir ve gider cetvelleri, ayrı bir dosyada saklanır.

 

MADDE 38- Birlik  Yönetim  Kurulu‘nun  kararı  ile  Birlik için  yapılan  harcamaların faturaları Birliğe gönderilerek, fatura miktarlarının Odanın Birlik hissesinden düşülmesi sağlanır.

 

SAYIM İŞLEMLERİ SAYIM KOMİSYONU

MADDE 39 - Oda basılı yayınlarının stok mevcudu Oda ve Şube müdürlerinin sekreter üyesinin sorumluluğunda, ve her basılı yayın için ayrı ayrı düzenlenen stok kartları ile izlenir. Bu kartları stoka giren-çıkan basılı yayın adedi ile kalan miktar yazılır. Giren ve çıkan basılı yayın adetleri işlenerek birim sekreter üyelerince imzalanır. Odanın Demirbaş Defterine kayıtlı malzemenin ve stoklarında bulunan satılacak yayınların sayımı, Sekreter üye tarafından görevlendirilecek üçer kişilik Sayım Kurullarınca her yıl Aralık ayı içinde yapılır.

 

Her takvim yılı sonunda, bir yıl önceden devredilen ve o yıl içinde gelen ya da çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır eşyanın cins, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle Sayım Cetvelleri düzenlenir. Sayımda tesbit edilen noksan ve fazlalıklar ayrı tutanaklarda gösterilir.

 

Düzenlenen Sayım cetvelleri kayıtlara göre noksan ve fazlalar da tesbit edilerek gelecek yıla aktarılan taşınır eşya tarafımızdan sayılmıştır, açıklaması yapılarak Sayım Kumlu tarafından imzalanır ve Oda Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Sekreter üyeye verilir.

 

Oda Kütüphanesi yayın kataloğu. Kütüphane Yönetmeliği ile belirlenen esaslara tabidir

 

BÖLÜM V- ODA HESAP PLANI AÇIKLAMASI

  

MADDE 40 - Oda muhasebesi ana hesaplarının açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

100 KASA

Bu hesap Odanın elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların karşılığının izlenmesi için kullanılır.

 

Tahsil olunan para tutarları borç ödemeler ve bankaya  yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.

 

Merkez, kayıtlarında açılacak tali hesaplarda, Şube ve Temsilcilik hareketleri izlenecektir.

101 ALINAN ÇEKLER

Bu hesap, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Odaya verilen,  ancak henüz, tahsil  için bankaya verilmemiş ve ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar.

 

Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.

102- BANKALAR          

Bu hesapta işletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar.

           

Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ve üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

 

Oda ve Şubelerde, bankalardaki her hesap için ayrı bir tali hesap açılacaktır.

 

Merkez kayıtlarında açılacak tali hesaplarda Şube ve Temsilcilik hareketleri izlenecektir.

103- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Odanın üçüncü kişilere bankalardan çekle ve ödeme emri  ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin  bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alarak kaydedilir.

104-

105-

106-

107-

108- DİĞER HAZIR DEĞERLER

109-

110- HİSSE SENETLERİ

111- ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI

112- KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

113-

114-

115-

116-

117-

118- DEĞERLER MENKUL DEĞERLER

119- MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

120- ALACAKLAR

Bu hesap, Odanın faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmamış alacaklarını kapsar.

Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler aktarmalar ve Hesaben mahsuplar dahil) alacak kaydedilir.

121- ALACAK SENETLERİ

Bu hesap, Odanın faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar.

Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.

122- ALACAK SENETLERİ REESKONTU

123-

124-

125-

126- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

Odaca üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer  işlemlerin   karşılığı   olarak   geri   alınmak   üzere   verilen   depozito ve  teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alınanlar veya hesaba sayılanlar alacağına kaydedilir.

127- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR         

128- ŞÜPHELİ  TİCARİ ALACAKLAR

129- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARI KARŞILIĞI

130-

131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

134-

135- PERSONELDEN ALACAKLAR

Oda personelinin Odaya olan çeşitli borçlarını kapsar.

Bu hesaba, alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU

138- ŞÜPELİ DİĞER ALACAKLAR

Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz diğer alacakları kapsar.

Tahsili şüpheli hale gelen diğer alacaklar ilgili hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak, sağlam alacaklardan çıkarılması sağlanır. Alacağın tahsili veya tahsil edilemiyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.

139- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞl

150- İLK MADDE VE MALZEME

151- YARI MAMULLER-ÜRETİM           
152- MAMULLER

153- TİCARİ MALLAR

154-

155-

156 -

157- DİĞER STOKLAR

158- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

159- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLAR

170- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

179- TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

180- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181- GELİR TAHAKKUKLARI

190- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

191- İNDİRİLECEK KDV           
193- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

194-

195 - İŞ  AVANSLARl

Oda adına mal ve hizmet satın alacak. Oda adına bir kısım gider ve ödemeleri yapacak  personel ve personel dışındaki kişilere verilen iş avanslarının izlendiği hesaptır. 

Avans verildiğinde bu hesaba borç; avans alanın ibraz ettiği harcama veya ödeme belgelerine dayanılarak ilgili hesapların borcu karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir.

195.01 Yolluk Avansları

Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişilerin yapacağı gezilerde yiyecek, yatacak ve yol masraflarını karşılamak ve sonradan tahakkuk edecek yolluk ödeneğinden tahsil edilmek üzere verilen avansların kaydedileceği hesaptır.

195.02 Görev Avansları

196- PERSONEL AVANSLARI

Personele ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

Yapılan ödemeler bu hesaba borç, nakten iade ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak kaydedilir.

197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198- DİĞER (ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR)

199- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI

220- ALICILAR

221- ALACAK SENETLERİ

222- ALACAK SENETLERİ REESKONTU

223-

224-

225-

226- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

227-

228-

229- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

230-

231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

234-     

235- PERSONELDEN ALACAKLAR

236- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

Ticari olmayan ve yukarıda sayılan hesaplardan her hangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.

237- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU

238-

239- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI

242- İŞTİRAKLER

Odanın doğrudan veya dolaylı olarak diğer   şirketlerin   yönetimime   ve ortaklık politikalarının   belirlenmesine  katılmak   üzere   edindiği   hisse  senetleri veya ortaklık paylarının izlendiği hesaptır. 

243- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ

244- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

245- BAĞLI ORTAKLIKLAR

246- BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ

247- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI

248- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

249- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI

250- ARAZİ VE ARSALAR

Odaya ait her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır.

251- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

252- Bu hesap, Odanın her türlü binaların ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır.

253- TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

Üretimde kullanılan her türlü makina, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlendiği hesaptır. Bir hesap kullanım amaçlarına ve makine çeşitlerine göre bölümlenebilir.

254- TAŞITLAR

Oda faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptır.

255- DEMİRBAŞLAR

Oda faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makina ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.

Satılmak amacı ile değil de kullanım için alınan ve tahmini kullanma ömrü bir yıldan fazla olan maddi varlıklar bu hesapta izlenir. Örgütün varlıkları bu hesapta yer alacaktır. Örgüt birimleri için ayrı tali hesaplar açılacaktır.

Yıl sonunda yapılacak sayımlarda görülen noksanlıklar tutanağa ve Yönetim Kurulu kararına göre kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, Sermaye hesabına borç olarak kayıt edilmek üzere hesaptan düşülecektir.

Satış suretiyle elden çıkarmalarda da kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, Sermaye Hesabına borç kaydedilecektir. Satış bedeli üzerinden Yurtiçi Satışlar hesabına alınacaktır.

 

256- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259- VERİLEN AVANSLAR

260- HAKLAR

261- ŞEREFİYE

262- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

263- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

264- ÖZEL MALİYETLER

265-

266-

267- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

268- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

269- VERİLEN AVANSLAR

270-

271- ARAMA GİDERLERİ

272- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERİERİ

273-

274-

275-

276-

277- DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

278- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI

279- VERİLEN AVANSLAR

280- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

281- GELİR TAHAKKUKLARI

290-

291- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV

292- DİĞER KDV

293- GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

294- ELDEN ÇIKARILACAK STOKI AR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR

295- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

296-

297- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

298- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

299- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

300- BANKA KREDİLERİ

301-

302-

303- UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSÎTLERİ  VE FAİZLERİ

304- TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ

305- ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENEM ER

306- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

307-      .

308- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI  

309- DİĞER MALİ BORÇLAR

320- SATICILAR

Oda faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.

Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.

321- BORÇ SENETLERİ

Odanın faaliyet konusu ile her türlü mal ve hizmet altımlarından kaynaklanan senede
bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır.           

Borç senetleri tutarları bu hesaba alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir

322- BORÇ SENETLERİ REESKONTU

323 -

324-

235-

326- ALINANA DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

Alınan depozito.ve teminatlar bu hesabın alacağına, geri verilenler veya hesaba sayılanlar borcuna kaydedilir.

327-

328-

329- DİĞER TİCARİ BORÇLAR

330-

331- ORTAKLARA BORÇLAR

332- İŞTİRAKLERE  BORÇLAR

333- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORALAR

334-

335- PERSONELE BORÇLAR

Odanın personele olan çeşitli borçları bu hesapla izlenir

Tahakkuk eden personele borçlar bu hesabın alacağına, ödenmesi halinde borcuna kaydedilir.

336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

337- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU

338-

339-

340- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

341-

342-

343-     
344-

345-      

346-

347-

348-

349- ALINAN DİĞER AVANSLAR

350- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ

360- ÖDENECEK VERGİ FONLAR

Odanın ekonomik faaliyetlerde bulunması sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla Odanın kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.

Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini   gerektiren   olaylar   ve   işlemler   ortaya çıktıkça anılan hesaplar alacaklanır. Ödemeler yapıldıkça borçlanır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar "438- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na aktarılır.

160.01. Muhtasar Vergiler

360.02. Yıllık Vergiler

360.03. Fonlara ve Kuruluşlara üyelik Ödentisi

361- ÖDENECEK SOSYAL KESİNTİLERİ

Odanın, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işyerince sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacaklandırılır ve ödemeler yapıldıkça borçlandırılır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar "438- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na aktarılır.

361.01. Ödenecek SSK Primleri,

361.02. Ödenecek Sendika Kesenekleri.

Personelin ücretlerinden, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi uyarınca kesilen sendika kesenekleri, bu hesabın alacağına kaydedilir. İlgili sendikaya ödenmesi halinde borçlanır.

361.03. Ödenecek Zorunlu Tasarruf Kesintileri     
362-

363-

364-

365-

366-

367-

368-. VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ AİT DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

369- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

370- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL  YÜKÜMLÜLܑK KARŞILIKLARI

371- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

372- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

373- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

374-

375-

376-

377-

378-

379- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

380- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381- GİDER TAHAKKUKLARI

390-

391- HESAPLANAN KDV

392- DİĞER KDV                     

393- ODA VE ŞUBELER CARİ HESABI

Odanın şubelerle ve TMMOB ile, şubelerin merkezle borç ve alacak ilişkilerinin izlendiği borç ve alacaklı olarak çalışan hesaptır.

393.01. TMMOB C/H

TMMOB‘ne ödenen paralar bu hesaba borç kaydedilir. Yıl sonunda üye sayısı ve gerçekleşen gelir üzerinden tahakkuk edecek Birlik payı kadar alacaklandırılır. Hesap alacak kalanı verirse, bu Birliğe olan borcu gösterecektir. Şayet borç kalanı veriyorsa, Birliğe fazla ödenmiş demektir. Gelecek yıl hissesine mahsup edilecektir.

393.02. Şubeler C/H

Bu hesap merkezde işleyecektir.   Merkezin şubelerden alacakları bu hesaba borç, borçları da alacak kaydedilir. Şube sayısı kadar tali hesabı açılacaktır.      

393.03  Oda C/H

Bu hesap sadece şubelerde işleyecektir. Şubelerin Odaya aktardığı nakitler, Oda adına yaptığı ödemeler, bu hesabın borcuna kaydedilecektir Oda adına yapılan ödemelerde, ödeme fişlerinin bir sureti ve varsa sarf evrakı, mizan ekinde merkeze gönderilecektir. Ödeme fişlerinde, ödemenin ne için yapıldığı açıkça yazılacaktır. Ödeme bilirkişi ücretine ait ise, tahsil edilmiş olan miktarın tahsil fişi, tarih ve numarası yazılacaktır. Oda Yönetim Kurulunun kararı ile yapılmış bir ödeme ise, Yönelim Kurulu kararı sayısı ve tarih belirtilecektir. Oda Genel Kurul ve TMMOB Genel Kurulu yollukları ödemelerinde ödeme listeleri, Oda tarafından şubelere gönderilecek ve ödenecek miktarlar bildirilecektir. Şube, bu listelere göre ödeme yapacaktır.

394-

395-

396-

397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

398-

399- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

400- BANKA KREDİLERİ

401-

402-

403-

404-

405- ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

406-

407- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

408- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI

409-DİĞER MALİ BORÇLAR

420- SATICILAR

421- BORÇ SENETLERİ           

422- BORÇ SENETLERİ REESKONTU

423-

424-     

425-

426- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

427-     

428-

429- DİĞER TİCARİ BORÇLAR

430-

431- ORTAKLARA BORÇL AR

432- İŞTİRAKLERE BORÇLAR

433- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

434-

435-     

436- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

437- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU

438- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA  TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

439-     

440- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

441-

442-

443-

444-

445-

446-

447-

448-

449- ALINAN DİĞER AVANSLAR

470-

471-

472- KIDEM TAZMİNATI KARŞLIĞI

473-

474-

475-

476-

477-

478-     

479- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

480- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

481- GİDER TAHAKKUKLARI

490-

491-     

492- GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV

493- TESİSE KATILMA PAYLARI

494-

495-

496-

497-

498-

499- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

500- SERMAYE

Tali hesapları olmayan, öz varlığı gösteren bir hesaptır. Bilanço dönemlerinde işlem görür. Yıl sonu hesaplarında meydana gelecek farklar ve tasfiyeler bu hesapla karşılaştırılacaktır. Bilançoda aktiflerdeki varlıklardan, pasifteki borçların düşmesi sonucunda kalan varlık bu hesapta izlenecektir. 

501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE

520- HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

521- HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARİ

522- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

523- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

524-

525-

526-

527-

528-

529- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

540- YASAL YEDEKLER

541- STATÜ YEDEKLERİ

542- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

543-

544-

555-

546-

547-

548- DİĞER KÂR YEDEKLERİ

549- YAYIN FONU       

570- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

580- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

591 - DÖNEM NET ZARARI

600- YURTİÇİ SATIŞLAR

Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan Ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır.

Bütçe bölüm ve madde gruplarına uygun olarak açılan tali hesaplara, tahsil edilen gelirler alacaklı olarak kaydedilecektir. Yanlış hesaplamaların düzeltilmesi halinde borç kaydedilebilen, alacak bakiyesi veren bir hesaptır . Tali hesapları aşağıdadır:

600.01  ÜYE KAYİT VE ÖDENTİLERİ

Üye kayıt ve ödentilerinin tahsilinde bu hesaba alacak kaydedilir, üye kayıt ve yıllık

ödenti Oda için her yıl değişmesi gereken muhasebe ve bütçe ile ilgili işlemler, o yıl için geçerli olan "BÜTÇE YÖNETMELİĞİ‘‘ ile belirlenir ve gerekenler Genel Kurul kararı ile kesinleştirilir.

600.01.01. Üye Kayıt Ve Kimlik

600.01.02. Üye Ödentileri

600.01.03. Yabancı Üye Kayıt, Kimlik ve Ödentileri

Birlik ve Odanın Kuruluş Kanunu ve Tüzüğüne göre, Oda‘ya geçici olarak kaydı zorunlu bulunan yabancı üye ve diğer geçici üyelerden alınan kayıt ve ödentilerin kaydedildiği bir hesaptır.

600.01.04. Gecikme Cezaları     

Oda Tüzüğü gereği alınan gecikme cezaları bu hesaba kaydedilir.

600.02.  HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER

Odanın yaptığı çeşitli hizmetler karşılığında elde edilen gelirler bu hesaba kaydedilir.
Tali hesapları aşağıdadır.

600.01.04. Gecikme Cezaları

600.02.01. Bilirkişilikler

600.02.02. Test ve Ölçümler

600.02.03. Kurslar

600.02 04.   Belge Düzenleme

600.02 05.  Seminer, Konferans, Panel, Sempozyum,

600.02 06. Eğitim Merkezi Gelirleri

 

600.03  YAYIN GELİRLERİ

Oda‘nın süreli ve süresiz yayınlarından elde edilecek gelirler bu hesaba kaydedilir.   Tali hesapları aşağıdadır.

600.03 01. Dergi Reklam ve Aboneleri,

600.03.02. Oda Yayınları Satışı,

600.03.03. Şahıs Kitapları Satışı,

600.04. SMM HİZMETLERİ GELİRLERİ

Odanın yaptığı mesleki denetim hizmetlerinden elde edilen  gelirler bu hesaba kaydedilir.

Tali hesaplan aşağıdadır.

600.04.01. SMM ve Büro Tescil Belgesi İlk Çıkarmaları

600.04 02. SMM ve Büro Tescil Belge Yenilemeleri

600.04.03  Proje Denetimleri

600 04.04. Teknik Uygulama Sorumluluğu Sözleşmeleri

600.05. DİĞER GELİRLER

600.05.01. Kira Gelirleri

Menkul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler bu hesaba alacak kaydedilir.

600.05.02. Faiz Komisyon Gelirleri

Banka hesaplarına intikal edecek banka faizi bu hesapta izlenecektir.

600.05.03. Bağış ve Yardımlar

Odaya yapılan bağış ve yardımlar bu hesapta izlenecektir

600.05.04. Sosyal Etkinlikler

Odanın düzenlediği sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler bu hesaba yazılacaktır.

600.05.05. Lokal Gelirini

Odanın lokallerinden elde edilen gelirler bu hesaba yazılacaktır.

600.05 06. Adlandırılmamış Gelirler

Yukarıda hesap gruplarına girmeyen Oda faaliyetlerinden elde edilen gelir (jübile, rozet vs ) bu hesaba kaydedilecektir.

600.06. ULUSAL KONGRE GELİRLERİ

Odanın düzenlediği ulusal kongre ve sergilerinin gelirleri bu hesaba yazılacaktır.

600.07. AJANDA GELİRLERİ    

Odanın bastırdığı yıllık ajandaların reklam gelirleri bu hesaba yazılacaktır.

600.08 KATALOG GELİRLERİ

Odanın bastırdığı sektör katalogunun gelirleri bu hesaba yazılacaktır.      .

600.09. YARDIMLAŞMA SANDIĞI GELİRLERİ  

Oda  tarafından  kurulan yardımlaşma sandıkları  veya  fonları  ile           ilgili  yönetmelikler uyarınca, gelirleri bu hesapta gösterilir.

600.10. İŞTİRAK GELİRİLERİ

Odanın hisseleri   bulunduğu  şirketlerin   karlarından   elde   edilen   gelirler    bu  hesaba yazılacaktır

601- YURTDIŞI SATIŞLARİ

602- DİĞER GELİRLER

603- ŞUBELERDEN TAHSİL EDİLEN GELİRLER

Bu hesap Odada işleyecektir Şubelerin brüt gelirleri üzerinden % 17 oranındaki meblağ Odaya aktarılacak ve hu miktarlar bu hesaba alacak yazılacaktır Şube sayısı kadar tali Hesap açılacaktır.

610-SATIŞTAN İADELER

611-SATIŞ İSKONTOLARI

612-DİGER İNDİRİMLER

620- SATILAN MAMÜLER MALİYETİ

621- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

622- SATILAN HİZMET MALİYETİ

623- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ

630- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

631- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

632- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

640- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

641- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTU GELİRLERİ

642- FAİZ GELİRLERİ

643- KOMİSYON GELİRLERİ

644- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI

646- KAMBİYO KARLARI

647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ

648-     

649- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

650-     
65I-
652-

653-KOMİSYON GİDERİLERİ

654- KARŞILIK GİDERLERİ

655- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

656- KAMBİYO ZARARLARI

657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

658-

659- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

660- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

661- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

670-

671- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

672-

673-                 .

674-

675-

676-

677-

678-

679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI

681- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI

683-

684-

685-

686-

687

688-     

689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

690- DÖNEM KARI VE ZARARİ

691- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

700- MALİYET MUHASEBESİ

701- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABİ

710- DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERL ERİ

711- DİREKT İLKMADDE VE MAL ZEME YANSITMA HESABI

712- DİREKT İLKMADDE VE M Al ZEME FİYAT FARKI

713- DİREKT İLKMADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI

720- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI

721- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI

722- DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLAR

723- DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARİ

730- GENEL ÜRETİM GİDERİ ERİ        

731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

732- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI

733- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI

734- GENEL ÜRE TİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

741- HİZMET ÜRETİM MALÎYETİ YANSITMA HESABI

742- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARİ   

750- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

751- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI

752- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI

760- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

761- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

762- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI

770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ      

Odanın yönetim fonksiyonları,  yürütme politikasının tayini,  organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri,  kamu ilişkileri,  hukuk işleri, personel işleri vb kapsayan giderleri bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, "771- Genel yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.

Bütçeyle belirlenmiş giderlerin kaydına mahsus bir hesaptır. Bütçe sistemine uygun tali hesaplara ayrılmıştır.

Odada. şube ve bağlı temsilcilikleri  sayısı kadar tali hesaplar açılarak Şubelerin bütçeleri dahilinde yaptıkları giderler ve temsilciliklerin harcamaları bu hesapta görülecektir. İl koordinasyon kurulu harcamaları da şube bütçesinde görülecektir.

770.01  YÖNETİM GİDERLERİ

770.01.01.Oturum Ücretleri

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur kurulu ve Uzmanlık KOMİSYONLARI OTURUM ÜCRETLERİ  (huzur hakları)  bu   hesaba   kaydedilir.  (Yayın Kurulu   ve  Kalite   Belgeleme Komisyonu oturum ücretleri ilgili gider kalemlerine alınacaktır.)

770.01.02. Yolluk Giderleri

Yönetim Kurulunca görevlendirilen personel ve üyelerin yollukları bu hesapla kaydedilir.

770.01.03 Temsil Giderleri

Odaları temsilen yapılacak giderlerin izleneceği hesap grubudur.

770.01.04. Danışmanlık Giderleri

Odanın hukuki ve mali konularda danışmanlık harcamaları bu tali hesaba kaydedilecektir.

770.01.05.Genel Kurul Giderleri 

Oda ve Şubeler Genel Kurulları  ile TMMOB Genel Kurulu harcamaları ve delegelere verilecek yolluklar, bu hesapta görülecektir.   Şubelerden, şube kongreleri  için  yapılacak harcamalar bu hesaba borç kaydedilecektir. Oda ve  TMMOB kongreleri için yapılacak ödemeler Oda hesabından yapılacaktır.

770.01.06. Gazete ilanı giderleri

770.01.07 Koordinasyon Toplantısı Giderleri

770.02. PERSONEL GİDERLERİ

770.02 01. Personel Ücretleri

Personele ödenecek aylık ücretler, bu hesapta görülecektir. Bodroların brüt tutarları, bu hesaba borç kaydedilir.

770.02.02. Personel Sosyal Yardımları

Personel Sözleşmeleri gereği ödenen her türlü ikramiye, sorumluluk tazminatları ve diğer sosyal yardımlar bu hesapta izlenecektir.

770.02.03 Fazla Çalışma ücretleri

Personelin fazla çalıştırılması nedeniyle tahakkuk    edecek    ücretler, bu    hesaba kaydedilecek.

770.02.04. SSK İşveren Hissesi

506  sayılı Sosyal Sigortalar  Kanunu  çerçevesinde,   işverenin ödemesi gerekli sigorta primi, yürürlükteki oranlar üzerinden bu hesapta gider kaydolunacaktır.

770.02.05. Tazminatlar

Personele, sözleşmeleri ve kanunlar  çerçevesinde   ödenecek   kıdem   tazminatlarının izleneceği hesaptır.

770.03  İŞLETME GİDERLERİ

Oda   büro  ve bölümlerinin   iş   ve  işlerliğinin   sürdürülebilmesi   için   yapılacak   işletme giderleri bu hesabın tali hesaplarında izlenecektir.         

770.03.01. Kira Giderleri           

770.03.02. PTT Giderleri           

770.03.03.Kırtasiye ve Basılı Kağıt Giderleri      

770.03.04. Elektrik, Gaz, Su ve Apartman Giderleri        

770.03.05. Bakım, Onarım ve Temizlik Giderleri  

770.03 06. Kargo ve Nakliye Giderleri

770.03 07. Vergi, Resim, Harç ve Banka Giderleri          

770.03.08. Gazete. Dergi ve Kitap Giderleri       

770.03.09. Sigortalama giderleri (varlıkların sigortalanması için yapılan giderler)

770.03.10. Gecikme ve para cezaları     
770.03.11. Yıllık Vergiler (gayrimenkullerin emlak vergisi gibi giderleri)

770.03.12. Lokal Giderleri

Oda ve birim lokalleri için yapılan harcamalar bu hesapta izlenir.

770.03.13  Fonlara ve Kuruluşlara Üyelik Ödentileri        


770.04  Diğer Giderler  

770.04.01. Bağış ve yardımlar  

Genel Kurulda belirlenen ödenek çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlar bu hesaba borç kaydedilir.

770.04.02. Sosyal etkinlikler

770.04.03. Adlandırılmamış Giderler                 

Diğer gider kalemleri ile ilgili olmayan müteferrik giderler bu hesaba kaydedilir.

770.05 HİZMET KARŞILİĞİ GİDERLER

Üçüncü kişilere yaptırılan hizmetler için yapılan harcamalar bu hesapta izlenir. İhtiyaca göre tali hesapları aşağıdadır;

770.05.01.   Bilirkişilik Giderleri

770.05.02. Test ve Ölçüm Giderleri

770. 05.03. Kurs Giderleri

770.05.04. Seminer, Konferans, Panel, Sempozyum Giderleri

770.05.05  Eğitim Merkezi Giderleri

Düzenlenecek her türlü kongre, konferans, seminer vb. giderleri hu hesapla izlenir.

770.06. YAYIN GİDERLERİ

Her türlü telif hakları, dizgi, baskı, kağıt ve benzeri giderler, bu hesaba borç kaydedilir.

770.06.01. Dergi ve Bülten Giderleri

770.06.02. Oda Yayınları basını

770.06.03. Telif ücretleri

770 07. Ulusal Kongre giderleri

770.08. AJANDA GİDERLERİ

770.09. KATALOG GİDERLERİ

770.10. YARDIMLAŞMA SANDIĞI GİDERLERİ

Oda tarafından kurulan yardımlaşma sandıkları veya fonları ile ilgili yönetmelikler uyarınca, giderleri bu hesapta gösterilir.

770.11  ODA VE TMMOB ALACAKLARI

770.11.01.TMMOB Alacağı                   

Birlik Tüzüğü gereğince üye sayısı ve gelir bütçesi üzerinden      tahakkuk edecek Birlik Alacağı bu hesaba borç kaydedilir.           

770.11.02. Oda Alacağı

Bu hesap şubelerde işleyecektir. Şubelerin brüt gelirleri üzerinden % 17 oranında merkeze para aktaracaktır, miktarlar bu hesaba alacak yazılacaktır. Şube sayısı kadar tali hesap açılacaktır.

771- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

772- GENEL YÖNETİM FARKLARI HESABI

780- FİNANSMAN GİDERLERİ

781- FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

782- FİNANSMAN GİDERLERİN FARK HESABI

791- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

792-MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

 

BÖLÜM VI. SON HÜKÜMLER

 

KAYITLARIN SAKLANMASI

MADDE 41 - Odanın tüm mali işlemleri ile ilgili defter ve kavıtları, ait olduğu takvim

yılını takiben, on yıl müddetle saklanır. Süresi dolanlar imha edilir.

 

HÜKÜM OLMAMASI HALİ

MADDE 42 - Bu Yönetmelikle hüküm olmayan konularda Birlik ve Oda Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

  

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

MADDE 43 -Bu yönetmelik Oda Yönetim  Kurulu‘nun 23.03.1996 gün ve 34/73-8 sayılı kararı ile yürürlüğe girer ve izleyen ilk Oda Olağan Genel Kurulunun onayına sunulur.

 

MADDE 44 - Odaya ait mali işleri düzenleyici eski yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜTME YETKİSİ

MADDE 45 - Bu Yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.