MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ YÖNERGESİ


Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 31.07.2010 tarih ve 42/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönerge‘nin amacı, Oda üyelerinin çalıştıkları işyerlerinde; Oda amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek ve işyerlerinde bulunan üyelerle Oda arasında iletişim kurulması için işyeri temsilciliği örgütlen¬mesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönerge EMO işyeri temsilciliklerinin, kuruluş, görev ve sorumlulukları ile ilgili esas¬ ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 99/D maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu yönergede geçen;
Oda : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nı
İşyeri : Oda üyesi mühendis¬lerin çalıştıkları işyerlerini
İşyeri Temsilcisi : Şube tarafından, işyerlerinde çalışanlar arasından atanan ve o işyerinde  birinci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere görevli üyeyi
ifade eder. 

Kuruluş
Madde 5 -
EMO Ana Yönetmeliğinde tanımlanan sayıda üyenin bulunduğu işyerleri, küçük sanayi siteleri ve orga¬nize sanayi bölgelerinde Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Şube Yönetim Kurulu kararıyla işyeri temsilcilikleri kurulabilir. İşyeri temsilcileri, bir (1) temsilci ve gerektiğinde yardımcılarından oluşur.

Madde 6 -
Bir işyerinde çalışan en az 5 (beş) üyenin bulunması ve bunlardan birinin İl/İlçe Temsilciliğine veya Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu üzerine Şube Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulur. Şube Yönetim Kurulu başvu¬ruları en geç 30 gün içinde karara bağlar.

Madde 7 - İşyeri Temsilciliği kurulan işyerlerinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile; (İl ve ilçe temsilciliklerine bağlı işyerlerinde, İl/İlçe Temsilciliğinin de görüşü alınarak) önceden duyuru yapılmak kaydıyla üye eğilimine göre yükümlü¬lüklerini yerine getiren üyeler arasından Şube Yönetim Kurulu‘nun bir çalışma dönemi için, işyeri temsilcisi ve gereğinde yardımcıları atanır. İşyeri temsilci ve yardımcılarının atamaları ilgili işyerlerine Şube Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir. Atama sonrasında temsilciler TMMOB ve Oda mevzuatı ile uygulamaları konularında bilgilendirilir.

Madde 8 -
İş yerinin büyüklüğüne bağlı olarak, iletişimin sağlanmasının zor olduğu büyük ölçekli işletmelerde; işyeri temsilcileri ve/veya temsilci yardımcıları sayısı, Şube Yönetim Kurulunca artırılabilir.

Madde 9 -
İşyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları, görev süresi dolmadan; İl/İlçe Temsilciliklerine bağlı işyerlerinde, İl/İlçe Temsilciliğinin de görüşü alınarak; Şube Yönetim Kurulu‘nun kararıyla görevden alınabilir.

Madde 10 - Görevden ayrılmak isteyen işyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları, Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunmak zorundadır.

Madde 11 - Çeşitli nedenlerle boşalan işyeri temsilciliklerine, Madde 5‘de belirtilen kurallara göre atama yapılır. Yeni işyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları atanıncaya dek, eski işyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları görevlerini sürdürür.

Madde 12 - Şube Yönetim Kurulu bir işyerinde 5 (beş) ten daha az üye kaldığında, işletmenin faaliyeti sona erdiğinde, ya da Oda açısından gerekli gördüğü durumlarda işyeri temsilciliğini kapatabilir.

İşyeri Temsilcilerinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 13 - İşyeri temsilcileri,

a) İşyerlerinde Şube Yönetim Kurulu ve İl/İlçe Temsilciliği ile birlikte Şube çalışma programının gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu nedenle Şube ve temsilcilik çalışmaları, işyeri temsilcilerinin en etkin katılımıyla yürütülür. Etkin katılımın sağlanması için, yılda en az iki (2) kez işyeri temsilcileri toplantısı yapılır.
b) Şube Yönetim Kurulu ve İl/İlçe Temsilciliğinin verdiği görevleri yapar; Şube çalışma programı, Şube Yönetim Kurulu ve İl/İlçe Temsilciliği kararları ve bilgisi dışında Oda adına herhangi bir etkinlikte bulunamaz.
c) Üye ile Oda arasında iletişimi kurmak, Oda etkin¬liklerini işyerinde duyurmak, toplantı, eylem ve etkinliklere katılım için çalışma yapmak.
ç) Oda çalışmaları ile ilgili işyerlerindeki üyelerin öneri ve eleştirileri ile her türlü sorunlarını belirleyip, işyeri temsilcileri toplantılarında veya yazılı olarak, Şube Yönetim Kuruluna veya İl/İlçe Temsilciliğine iletmek,
d) İşyerindeki üye ödentilerinin ödemesini teşvik etmek, Oda tarafından verilen dergi, bülten, ajanda vb. basılı evrakı dağıtmak, üyelerin adres değişikliklerini bildirmelerini teşvik etmek, üye olmayanların üye yapılmasına yönelik çaba harcamak,
e) İşsiz üyelerimizin istihdamına yönelik olarak işyerlerindeki mühendis gereksinimini hakkında Şube Yönetim Kuruluna bilgi aktarmak,
f) Oda‘ya öğrenci üye olarak kaydolanlar öncelikli olmak üzere Oda üyesi olmaya aday öğrencilere, işyerinde staj olanağı sağlanması için çalışma yapmak,
g) İşyeri bilgi formunu; işyeri temsilcisi olarak atanmasından itibaren veya işyeri bilgi formundaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde düzenleyerek Şube Yönetim Kuruluna veya İl/İlçe Temsilciliğine iletmek,
ğ) İşyerinde bulunan TMMOB‘ye bağlı diğer meslek odalarının işyeri temsilcileri ile dayanışma ve paylaşım içinde olmak.
h) İşyerinin durumu ve üye sayısı uygun ise TMMOB İşyeri Temsilciliği oluşumuna katkıda bulunmak.

Madde 14 - İşyeri temsilcisinin bulunduğu işyerinde, Oda‘nın üyelerle ve işyerle¬riyle kurulan ilişkileri hakkında işyeri temsilcisine bilgi verilir. İşyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları; öneri, eleştiri ve her türlü görüşleri, işyeri temsilcileri toplantıları ve Şube/İl/İlçe Danışma Kurullarına taşır.

Madde 15 - Yardımcı atanmayan işyerlerinde; işyeri temsilcisi Oda çalışmalarının sürekliliği açısından kendi yerine çalışmalara katılacak olan üyeyi, Şube Yönetim Kuruluna veya İl/İlçe Temsilciliğine bildirir.

Yürürlük
Madde 16 -
  Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 31.07.2010 tarih ve 42/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 17 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.