MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO BİLİM KURULU YÖNERGESİ


Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 31.07.2010 tarih ve 42/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ODA BİLİM KURULU YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönerge‘nin amacı, Oda bünyesinde yer alan meslek dallarındaki ana sorunlar ile sektörel bazdaki bilimsel ve teknik konularda değerlendirme yapmak ve çözüm önerileri üreterek Oda yönetimine yardımcı olmak amacıyla kurulacak Oda Bilim Kurulu‘nun kuruluş, işleyiş, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde Oda yardımcı organı olarak kurulacak Oda Bilim Kurulu‘yla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 -
Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 65. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu yönergede geçen;
Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
Oda: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını,
OBK: Oda Bilim Kurulunu,
MİSEM: Elektrik Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi‘ni
Üye: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası üyesini
ifade eder.
 
İlkeler
Madde 5-
Oda Bilim Kurulu, Elektrik Mühendisleri Odası‘nın tüm birikimlerinin bilimsel niteliğini geliştirme ve yenileme ihtiyacını karşılamak üzere birikimli, gönüllü üyelerin ve çalışma alanlarına bağlı olarak Oda alanı dışındaki disiplinlerden uzmanların da katılımıyla, ortaya çıkacak birikimi sistemleştirmeyi, harekete geçirmeyi ve birbirleriyle ilişkilendirmeyi amaçlar.
Oda Bilim Kurulu, mesleki politikalara ilişkin oda yaklaşımının geliştirilmesine ve yenilenmesine yardımcı olmak, bilimsel disiplinlerle etkileşimi esas alarak çalışma alanı ile ilgili konularda kuramsal ve/veya analitik yönleri olan bilgilenme, değerlendirme çalışmaları yapmak, mesleğimizin ulusal ve uluslararası düzeydeki çağdaş gelişmelerini izlemek, meslek içi eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu çalışmaların tümünü sürekliliği olan demokratik ve özerk bir kurumsal yapıya kavuşturmayı hedefler.

Oda Bilim Kurulu Üyeliği, Koordinasyonu ve Çalışma Biçimi
Madde 6 -
Oda Bilim Kurulu, Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulları‘nın kendi içlerinden seçeceği birer üye ile her şubenin üye sayısının  %0,15 (onbinde onbeş) oranında belirleyeceği kişilerden oluşur.
OBK üyeleri, bilimsel ve teknik konulara yönelik olarak konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip temsilcilerdir.
Oda Bilim Kuruluna üyelik, çalışma isteğini yazılı olarak Oda veya Şube Yönetim Kurulu ile Oda Bilim Kuruluna bildirmek ve somut bir görev üstlenmekle gerçekleşir. Oda Bilim Kurulu toplantılarına,  çalışma alanına bağlı olarak, Oda alanı dışındaki uzmanlar da çağrılabilir ve görüşlerine başvurulabilir.

Oda Yönetim Kurulu İle Koordinasyon

Madde 7 - Oda Yönetim Kurulu‘nun MİSEM‘den sorumlu üyesi, OBK toplantılarına sürekli katılarak, gerekli eşgüdümü sağlar.
Oda Bilim Kurulu Üyeliği Süresi
Madde 8 -
OBK üyelerinin görev süresi iki yıldır ve Oda Genel Kurulu sonrası yeniden oluşan Oda Yönetim Kurulu tarafından, yeni OBK üyeleri görevlendirilinceye kadar görevleri devam eder.
Madde 9 - OBK, Oda seçim periyoduna bağlı olarak Oda Genel Kurulu‘ndan sonraki ilk bir ay içinde çalışma döneminin ilk toplantısını Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapar. İlk oluşum toplantısı bu periyoda bağlı değildir.
Madde 10 - OBK, ilk çalışma dönemi toplantısında, kurul koordinasyonunu sağlamak üzere,  kurul üyelerinden, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman olmak üzere en az 3 kişilik yürütme kurulu seçer. Bu sayı çalışma alanı ve OBK yapısına bağlı olarak gerekiyorsa 7 kişiyi aşmamak üzere artırılabilir. Gerekli görüldüğünde tam gün çalışması gereken OBK çalışanını, OBK önerisi ile Oda Yönetim Kurulu atar.
Madde 11 - OBK yürütme kurulunda boşalan seçilmiş her üyelik için kurul kendi içinde yeniden seçim yapar.
Madde 12 - OBK, gerek görürse çalışmalarına kaynaklık edecek birikimi sağlamak ve mevcut çalışmaları değerlendirmek üzere, konu bazında belirleyeceği çağrılılarla, kendi Danışma Kurulu‘nu belirler.
Madde 13 - OBK yılda 2 kereden az olmamak üzere kendi saptayacakları zaman aralıkları içinde toplanır. Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantı öncesi Oda ve Şube Yönetim Kurulları ile diğer kurul üyelerine bildirilir.
Madde 14 - OBK toplantılarına gereksinim duyulması halinde Şube Yönetim Kurulları‘ndan, İl ve İlçe Temsilciliklerinden veya üyelerden, diğer mühendislik ve mimarlık meslek disiplinlerinden katılımcı davet edilebilir.
Madde 15 - OBK çalışma alanına ilişkin konularda, yönetimlerin değişmesinden bağımsız olarak, çalışmalarını sürdürür.
Madde 16 - OBK kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Kararlar, Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır ve Oda Yönetim Kurulu‘nun onayına sunulur.
Bilim Kurulu Üyeliğinden Ayrılma
Madde 17  -  OBK üyelerinden, toplantılara geçerli bir özrü olmaksızın üst üste üç kez katılmayanlar çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine Oda Yönetim Kurulu tarafından ilgili Şubesinin yazılı önerisi ile yeni üye atanır.
Oda Bilim Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları
Madde 18 -
OBK tüm çalışmalarını TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın kurumsal bütünlüğünü gözeterek yapar ve bu anlamda Oda Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur.
Madde 19 - OBK kamuoyuna yönelik çalışmalarında ve resmi ilişkilerinde Oda Yönetim Kurulu‘nun verdiği yetkiler çerçevesinde hareket eder.
Oda Bilim Kurulunun Görevleri
Madde 20-
OBK‘nın görevleri şunlardır:
a) Yıllık çalışma programını ve çalışma alanına bağlı olarak gerekiyorsa bütçe hazırlıklarını yaparak Oda Yönetim Kurulu‘na sunmak,
b) Oda Yönetim Kurulu‘na bilimsel ve teknik konularda danışmanlık yapmak,
c) Oda çalışma alanlarında bilimsel ve teknik konularında araştırmalar yapmak, görüş oluşturmak ve Oda Yönetim Kurulu‘na önerilerde bulunmak,
ç) Oda çalışma alanlarında mesleğin uygulanmasına ilişkin yasal düzenlemeler konusunda araştırmalar yaparak görüş oluşturmak,
d) Oda çalışma alanlarında mesleği ile ilgili çeşitli bilimsel ve teknik standartlar konusunda çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,
e) Oda çalışma alanlarında eğitim yapan üniversitelerle, uygulayıcı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak girişimlerde ve bu eğitiminin geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
f) Çalışma konularında mesleki politikalara ilişkin Oda yaklaşımını geliştirmeye-yenilemeye yardımcı olmak amacıyla bilgilenme, değerlendirme çalışmaları yapmak, bu çalışmaları bir rapor halinde Oda Yönetim Kurulu‘na sunmak,
g) Çalışma konularında bilimsel disiplinlerle etkileşim kurarak inceleme, araştırma, envanter, atölye vb. çalışmaları yapmak ve/veya yapılan çalışmalara Oda adına katılmak,
ğ) Mesleğin o alandaki ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerini izlemek ve değerlendirmek,
h) Çalışma alanına ilişkin konularda etkinlikler (toplantı, konferans, panel, sempozyum, çalıştay, sergi, seminer, kurs ve benzeri) üreterek yaptığı çalışmaların üye ve toplumla buluşmasını sağlamak,
ı) OBK‘nın üyeleri ile ilgili tüm bilgileri sistemli olarak toplamak, sınıflandırmak, üyeler arasındaki bilgi ve doküman alışverişini sistemli ve sürekli hale getirmek, üyeleri hakkında referans vermek,
i) OBK‘nın programları ve etkinlikleri (toplantı, konferans, panel, sempozyum, çalıştay, sergi, seminer, kurs ve benzeri); meslek içi eğitim kapsamında değerlendirerek çalışma alanlarını ilgilendiren programlar konusunda MİSEM ile gerekli eşgüdümü sağlamak,
j) Yaptığı çalışmalarla ilgili; arşiv, dokümantasyon, envanter ve elektronik ortamda yayın çalışmaları için hazırlıklar yapmak, bu çalışmaları sunulabilir hale getirerek Oda Yönetim Kurulu‘na iletmek,
k) Oda Yönetim Kurulu‘nun talep ettiği konularda sistemli bilgi ve belge iletmek,
l) OBK‘nın çalışmalarını Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere bir rapor halinde Oda Yönetim Kurulu‘na iletmek,
m) Benzer konularda Oda Merkezinde veya değişik Şubelerde çalışma yapan Çalışma Grupları/Komisyonları arasında, merkezi düzeyde bilgi iletişiminin sağlanmasına yardımcı olmak,
n) Gerektiği durumlarda merkezi ve yerel alt çalışma grupları oluşturmak,
o) Yürüteceği çalışmalarla ilgili Oda Yönetim Kurulunun onaylayacağı yönerge taslaklarını hazırlamak.

Mali Konular
Madde 21-
OBK‘nın giderleri Oda bütçesinden karşılanır.

Belirsiz Durumlar
Madde 22-
Bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda Oda Yönetmelikleri ile Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Yürürlük
Madde 23-
  Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 31.07.2010 tarih ve 42/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 24 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.