MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO HARCIRAH YÖNERGESİBu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.09.2010 tarih ve 42/15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. 1 Ocak 2011‘den itibaren yürürlüğe girecektir.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1- Elektrik Mühendisleri Odası adına yapılan görevlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için geçici olarak yurt içinde ve dışında görev ya da ikametgah yerinden başka bir yerde görevlendirileceklere ödenecek harcırahın miktarı ile usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönerge;
a)    Odanın yönetim, denetim ve onur kurulları başkan ve üyeleri,
b)    Oda bünyesinde kurulan daimi ve geçici komisyonların, çalışma gruplarının başkan ve üyeleri,
c)    Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen oda üyeleri,
d)    Oda personeli,
e)    Oda danışmanları,
hakkında uygulanır. 


Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönergede geçen;
Yönetim Kurulu: Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulunu,
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
Oda: Elektrik Mühendisleri Odasını
Şube: Elektrik Mühendisleri Odasına bağlı Şubeleri
Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odasına bağlı il ve ilçe temsilciliklerini
Kurul üyesi: Elektrik Mühendisleri Odası yönetim, denetim ve disiplin kurulları başkan ve üyelerini;
Komisyon, Çalışma Grubu Üyesi: Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde kurulan daimi ve geçici komisyonların, çalışma gruplarının başkan ve üyeleri,
Üye: Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı olup, yukarıda belirtilen kurulların herhangi birinde asli görevli olmayan üyeleri,
Personel: Elektrik Mühendisleri Odası personelini;
Asli görev yeri: Kurul üyeleri ve üyeler bakımından ikametgahlarının; personel bakımından görev yaptıkları oda biriminin bulunduğu il ve ilçelerin belediye sınırları içinde bulunan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu il ve ilçelerin devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerleri;
Başka yer:  Yukarıda yazılı asli görev yerleri dışındaki yerleri,
Geçici görev: Kurul üyeleri, üyeler ve personelin asli görevli olduğu yerden il dışına belirli bir süre için görevlendirilmesini,
Harcırah: Bu yönergeye göre ödenmesi gereken gündelik, konaklama ve yol giderlerinden birini, bir kaçını veya tamamını,
Beyanname: Geçici görevin tamamlamasından sonra, görevlendirilenler tarafından doldurulan ve harcırah unsurlarının ayrıntısını gösteren harcama tablosunu,
Görev onayı:  Görevli olarak başka yere gönderileceklerle ilgili olarak onay makamının  kararını,
Onay makamı: Kurul üyeleri ve üyeler bakımından Oda Yönetim Kurulunu veya Şube Yönetim Kurulunu;  danışmanlar ve personel bakımından, işin gereğine göre Oda/Şube yönetim kurulunu, yönetim kurulu başkanını veya Yazman üyesini
Mutat vasıta: Şehirlerarası ve şehir içi otobüs, havalimanı servisi, tren, vapur, metro, tramvay, dolmuş, taksi-dolmuşu (taksi mutat vasıta sayılmaz.)
    ifade eder.
   
Harcıraha hak kazanma, geçici görevlendirme yetkisi
Harcıraha hak kazanma
Madde 5 - 

    (1) Bir görevin yerine getirilmesi amacıyla ve Oda/Şube Yönetim Kurulu‘nun onayı ile;
a)  Görevli olarak başka bir yere gönderilenlere;
b) İzinde iken, iznin bitiminden önce göreve çağrılan personele;
c)  Konferans, kongre, panel, kurs, seminer, oda başkanları toplantısı ve benzeri  toplantılara, odayı temsil amacıyla gönderilenlere,
d) Yönetim kurulu toplantısının Oda/Şube merkezinden başka bir yerde yapılması  halinde yönetim kurulu toplantısına katılmak amacıyla toplantı yerine giden kurul  üyelerine,
e) Asli görevli olduğu yerden (il dışına) toplantı için Oda/Şube Merkezine gelen yönetim, denetim ve onur kurulu başkan ve üyeleri ile daimi ve geçici komisyonların başkan ve üyelerine;
f) Disiplin kovuşturması amacıyla işyerinin bulunduğu yerden başka yere gönderilen disiplin kurulu başkan ve üyelerine;
g) Denetimin gerektirdiği bir inceleme ve araştırma için işyerinin bulunduğu yerden başka yere gönderilen denetim kurulu başkan ve üyelerine,
h) Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından Soruşturmacı olarak görevlendirilenlere
i) Oda/ Şube Yönetim Kurulu tarafından yukarıdaki maddelerde yer almayan görevler için görevlendirilmesi gereken üyelere
harcırah ödenir.
    (2) Her ne sebeple olursa olsun, kendilerine yurt içi ve yurt dışı görev verilenlerin aile bireyleri veya yakınları için harcırah verilmez.

Geçici görevlendirme yetkisi ve onayı
Madde 6 - 

Oda harcırah yönergesi kapsamında bulunanlar için görevlendirme yetkisi ve onay makamı aşağıda gösterildiği gibidir.
(1) Yurt içi yolculuklarında
a) Kurul üyeleri ve Odaya kayıtlı üyeler bakımından:
Asli görevli olduğu il, toplantı yapılacak ilin dışında olan yönetim, denetim ve onur kurulları başkan ve üyelerinden, mutat kurul toplantıları için Oda/Şube merkezine gelip gitmek zorunda olanlar için,  kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanağının varlığı (kurul kararı) görev onayı yerine geçer. 
Bunun dışındaki görevlendirmeler, yönetim kurul kararı ile olur.
Odanın denetim ve onur kurulları ile daimi ve geçici komisyonların çalışmaları ile ilgili olarak geçici görevlendirme ihtiyacı ortaya çıktığında, bu durum, gerekçeli bir yazı ile yönetim kurulu başkanlığına iletilir.  Yönetim kurulu başkanı tarafından gündeme alınması sağlanan görevlendirme teklifi, yönetim kurulunca görüşülerek karara bağlanır.
Teklifin yönetim kurulunca benimsenmesi halinde ilgili harcıraha hak kazanır.
b) Oda personeli bakımından:
Oda/Şube müdürünün geçici görevle bir başka yere gönderilmesi Oda/Şube Yönetim Kurulu yazman üyesinin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile;  diğer personelin görevlendirilmesi ise oda/şube sekreterinin/müdürünün teklifi ve yönetim kurulu kararı ile olur.

(2) Yurtdışı yolculuklarında ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil)
Yönerge kapsamında bulunan Üyelerin yurt dışı geçici görevle görevlendirilmesi, Odanın temsili amacıyla sınırlıdır.
Odanın uluslararası toplantı ve kongrelerde temsiline ve bu iş için görevlendirileceklerin tespitine ilişkin Oda Yönetim Kurulu kararı alınması şarttır.

Konferans, kongre, panel, kurs, seminer, Oda başkanları toplantısı ve benzeri toplantılara katılanların harcırahı

Madde 7 - 
1) Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla, kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılanlara kural olarak harcırah ödenmez.  Ancak bu katılım,  yönetim kurulu kararıyla ve Odayı temsil amacıyla gerçekleşmişse,  harcırah verilir.
(2) TMMOB‘ye bağlı Oda başkanları toplantısı ile Birlik tarafından organize edilen diğer toplantılara veya meslek örgütlerince düzenlenen çeşitli toplantılara Odayı temsilen katılanlara harcırah ödenir.
(3) Bu maddede sözü edilen etkinlik ve toplantıları organize edenler tarafından belli bir katılım ücreti istenmekte ve bu katılım ücreti konaklama ve yemek ücretinden birini veya her ikisini de kapsamakta ise;  bu takdirde katılım ücretinin tamamı Oda tarafından karşılanmakla birlikte;  yemek ve yatak ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığına göre,  etkinlik veya toplantının devamı süresince ayrıca gündelik ve konaklama gideri verilmez. 
(4) Yol masrafı ve yolda geçen süreler için verilecek gündelikler, bu sınırlamanın dışındadır.

Yurt içi harcırahı
Yurt içinde verilecek gündelik
Madde 8 - 

(OYK 28.01.2011 42/26) Yetkili makamın onayı ile geçici görevle yurt içindeki başka bir yere gönderilenlere verilecek harcırah miktarı, kamuda çalışan 1 nci derecenin 4 üncü kademesindeki mühendisin günlük harcırah miktarından az olmamak üzere, her yıl için Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(OYK 24.12.2010 42/24)Geçici görevle görev mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle(13:00) ve akşam (19:00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi (24:00) de geçirenlere tam gün gündelik verilir.

İzinden çağrılan personelin harcırahı
Madde 9- İzinde iken göreve çağrılan personele, yolda geçen süre için gündelik ve yol parası ödenir. Görev bitiminde izin mahalline dönen personele de aynı ödemeler yapılır.
Yurt içinde konaklama gideri
Madde 10 - Geçici görevle başka yere gönderilenlerin, beher gün için hak kazanabilecekleri gündelikleri miktarının 4 katını aşmayan günlük konaklama giderleri, belgelenmesi şartı ile oda tarafından karşılanır.

Yurt İçinde Yol Masrafı
Madde 11  - 
Yetkili makamın onayı ile bir başka yere geçici görevle gönderilen:
a) Yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile daimi ve geçici komisyonların başkan ve üyeleri, danışmanlar, Oda personeli ile oda üyeleri, geçici görev yolculuklarını uçakla, otobüsle veya yataklı trenle yapabilirler.
(OYK 28.01.2011 42/26, OYK 10.07.2015 44/41) b) Bunlardan özel otomobilleri ile seyahat edenlere,  gönderilenin tercihine göre,  otobüs veya tren bilet ücreti kadar ya da her 100 km uzaklık için 9 litreyi aşmayan 95 oktan benzin bedeli kadar yol masrafı verilir.
d) Şehirlerarası seyahate ilişkin her türlü ulaşım ücreti,  belgelendirilmek kaydıyla ödenir.  Özel otomobilleri ile seyahat edenler için otobüs ve TCDD ücret tarifesi belge yerine geçer.
e) Geçici görevlendirmelerde, gidişte ikametgâhtan terminal, istasyon, havalimanı servisi kalkış yeri vb. yerlere kadar;  varışta ise konaklama veya çalışma yerine kadar;  geçici görevin bitiminde de aynı güzergâhlar arasında gerçekleşecek taşıt giderleri ödenir.
Uçakla seyahatlerde havalimanı servisinin bulunduğu yerlerde, servisin kalkış yerinden havaalanı arasında taksi ücreti ödenmez. Bu yerler arasında yapılacak seyahatlere ilişkin olarak havalimanı servis ücreti verilir.
f) Geçici görev mahallerinde, görev yeri ile konaklama yeri arasında faydalanılacak mutat vasıta ücreti beyana göre ödenir. Geçici görev yeri veya konaklama yeri ile istasyon, iskele yada durağa kadar varışta; istasyon, iskele ya da duraktan, kalınacak veya çalışılacak yere kadar, geçici görevin bitiminde de aynı güzergahlar arasında gerçekleşecek taşıt giderleri ödenir. Seyahat edilen taşıtın taksi olması halinde bu ücretin belgelendirilmesi gerekir.  Geçici görev mahallinde kalındığı sürece konaklama yapılan yer ile görev yeri arasında hergün için taksi ücreti ödenmez. Taksi bedeli olarak; günlük harcırah bedelinin 2 katından fazlası ödenmez.
h) Özel otomobilleri ile seyahat edenlerden, yol masrafı olarak akaryakıt bedelini tercih edenlere,  gidiş ve varış mahallerinde gerçekleşecek şehir içi yolculukları için ayrıca bir ödeme yapılmaz.
ı) Oda personeli için; asli görevli olduğu yer ile ikametgahı Oda/Şube merkezinde bulunanlara, Odaya geliş gidişleri için herhangi bir ödeme (Personel Yönetmeliğinde ve TİS‘te tanımlanan haricinde) yapılmaz.
Geçici görevle yurt içinde bir başka yere gönderilenlere konaklama,  yemek ve yol masraflarının gerçek gider usulüne göre ödenmesi konusunda Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yurt dışı harcırahı
Yurtdışında görevlendirme
Madde 12:

Gündelik: Yurt Dışında görevlendirmelerde yurtiçi günlük harcırah bedelinin 5 (beş) katı gündelik ödenir.
Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerinde, her ülkedeki kalış süresi toplam süreye eklenir.
Yurt dışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden miktarları, yabancı para cinsinden gündelik miktarlarının TC Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış  kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde, döviz satış bordrosunda gösterilen tarihteki kur esas alınır. Oda yönetim kurulu, hizmetin özellikleri, bütçe imkanları ve görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilip edilmediği gibi hususları dikkate almak suretiyle, gündelik ücretini değiştirebilir. 
Konaklama gideri: Yurt dışına gönderilenlerden, görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yurt dışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirilenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin % 40‘ını aşması halinde aşan kısmın % 70‘i ayrıca ödenir.
Pasaport ve vize masrafları: Görevlendirilenlerden ilk defa yurt dışına çıkacak olanların pasaport masrafları ile görevlendirildiği ülke makamlarınca istenen vize işlemleri için yapılacak masraflar,  belgesi karşılığında Oda tarafından karşılanır.

Yurt dışında yol masrafı

Madde 13 –Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler dahil, yurt dışında geçici görev yolculuklarında, yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir.  Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

Gerçek Gider Usulüne Göre Harcamaların Karşılanması
Madde 14 –

(1)  Geçici görevle yurt içine başka bir yere gönderilen
a) Odanın yönetim, denetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri,
b) Oda bünyesinde kurulan daimi ve geçici kurul, komite ve komisyonların başkan ve üyeleri,
c) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen oda üyeleri,
d) Oda personeli,
e) Danışmanlar ve diğer görevlilere
Konaklama, yemek, yol ve benzeri masraflarının gerçek gider usulüne göre ödenmesi konusunda Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.
Harcırah alanlar için ayrıca bir ödeme(yemek faturası vb.) yapılmaz

Ortak Hükümler
Gündeliğin azami ödenme süresi

Madde 15 –
Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere verilecek gündelik, yolda ve görevde geçirilen süre ile sınırlıdır.
Görev yerine önceden gidip sonradan ayrılanlara, fazla günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Konaklama giderinin azami ödenme süresi
Madde 16 -

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görevin devamı süresi ve ulaşım imkanları ile sınırlı olmak üzere konaklama gideri ödenir.
Görev yerine önceden gidip sonradan ayrılanlara, fazla günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
Göreve ilişkin masrafların başka kişi veya kuruluşlarca karşılanması

Madde 17 -  Yurtiçinde veya yurtdışında geçici olarak görevlendirilenlerin masraflarının başka kişi veya kuruluşlarca karşılanması halinde, bu kişilere karşılanan masraflarla ilgili olarak herhangi bir ad altında Odaca ödeme yapılmaz.

Geçici görevin iptal edilmesi
Madde 18–
Yönetim Kurulu kararı ile seyahati iptal edilenlerin seyahatle ilgili yapmış olduğu ve geri alınması mümkün olmayan masrafları Oda tarafından karşılanır.

Avans verilmesi
Madde 19 -
Yönerge esaslarına göre verilecek harcıraha mahsuben, tahmini harcırah tutarı göz önünde bulundurulmak suretiyle, avans ödenebilir.

Beyanname verilmesi,  süresi ve avansın mahsubu
(OYK 28.01.2011 42/26) Madde 20–
(1) Harcırah beyanlarında,  Oda harcırah beyannameleri kullanılır.
(2) Alınan avans, asli görev mahalline dönüş veya varış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde beyanname verilmek suretiyle kapatılır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması
Madde 21 -
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara fazla ödenen harcırah yukarıdaki fıkrada belirtilen orana göre faiz tahakkuk ettirilerek geri alınır. Bunlar hakkında ayrıca disiplin işlemi uygulanır.

Harcırahsız gitmek isteyenler
Madde 22 -
Görevlendirilenlerden kendi isteği ile harcırahsız olarak gitmek isteyenlere harcırah ödenmez.

TMMOB Kurullarında Yer Alan Üyelerin Harcırahı
(OYK 24.12.2010 42/24) Madde 23 - TMMOB kurullarında yer alan Oda üyelerinin harcırahları "MMOB Görev Yollukları ile ilgili esaslara göre düzenlenir.

Belirsiz Durumlar
Madde 24-
Bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda Oda Yönetmelikleri ile Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 25- 
Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.09.2010 tarih ve 42/15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. 1 Ocak 2011‘den itibaren yürürlüğe girecektir.

Yürütme
Madde 26 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Dosyalar

HARCIRAH BEYANI FORMU (43 KB)

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.