MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ


Bu yönerge Oda Yönetim Kurulu‘nun 06.11.2010 tarih ve 42/19 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 -
Üyelerin Oda çalışmalarına katılabilmeleri, gelişmeleri yakından izleyebilmeleri, yerel kuruluşlarla Oda arasındaki iletişim ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla il ve/veya ilçelerde temsilcilikler oluşturulur. Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Temsilciliklerinin kuruluşu, işlev ve işleyişlerini düzenlemek ve Oda örgütlenmesini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu Yönetmelik, Elektrik Mühendisleri Odasının il ve/veya ilçelerde kurulu bulunan ve kuracağı temsilciliklerle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -
Bu Yönetmelik, Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 98. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;
Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)‘ni
Oda: Elektrik Mühendisleri Odası‘nı
Şube: Elektrik Mühendisleri Odası Şubeleri‘ni
Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odası Temsilciliklerini
Temsilci: Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilik bölgesinde atanan üyeyi   
Temsilci Yardımcısı: Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi‘ne yardımcı olarak atanan üyeyi
ifade eder.

Kuruluş
MADDE 5 -
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik yüksek mühendisi, elektronik yüksek mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, biyomedikal mühendisi ve bilgisayar mühendisi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu kararı ile Elektrik Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilenlerin ortak gereksinimlerini karşılamak, mühendislik çalışmalarını kolaylaştırmak, Mühendisliğin genel çıkarlarına uygun olarak gelişimini sağlamak, mühendislerin birbirleriyle ve üçüncü şahıslarla olan ilişkile¬rinde dürüstlüğü ve güveni oluşturmak, mühendislik disiplinini korumak amacı ile il ve/veya ilçelerde diğer mühendislik Odaları ile işbirliğini de gözeterek ‘‘Temsilcilikler‘‘ kurar.

Temsilcilik
MADDE 6 -

a) Şube bölgesinde bulunan üye sayısı en az 15 (onbeş) olan İl ve/veya İlçelerde, Şube Yönetim Kurulu tarafından önerilerek Oda Yönetim Kurulu tarafından karar verilen hallerde, Temsilci ve Temsilci Yardımcılarından oluşan en az 3 (üç), en fazla 5 (beş) kişilik Temsilcilik oluşturulur.
b) Temsilci ve yardımcıları üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş ve seçme/seçilme haklarından kısıtlı olmayan üyelerden belirlenir.
c) Şube Yönetim Kurulu, Oda Ana Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar bakımından Odayı temsil edecek niteliklere sahip temsilci ve temsilci yardımcılarının tespit edilebilmesi amacıyla bir eğilim yoklaması yapar. Eğilim yoklamasının yöntemi Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şube Yönetim Kurulu eğilim yoklaması sonucunda en uygun temsilci ve temsilci yardımcısı adaylarını belirleyerek Oda Yönetim Kurulunun onayına sunar. Oda Yönetim Kurulu gerek gördüğü hallerde eğilim yoklamasını doğrudan kendisi yapabileceği gibi, Şube Yönetim Kurulu tarafından bildirilen isimler dışında Temsilci ve Temsilci Yardımcısı da atayabilir.
ç) Şube Yönetim Kurulu tarafından önerilip Oda Yönetim Kurulu tarafından atama yapılıncaya kadar eski Temsilci ve yardımcıları görevlerini sürdürür.
d) Atanan Temsilci ve Temsilci Yardımcıları Oda Yönetim Kurulu tarafından ilgili kurum,  kuruluşlara bildirilir ve temsilcilik bölgesindeki üyelere duyurulur.

Temsilcinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7 -
Temsilcilikler, Şube Yönetim Kurulunca belirtilen konularda kendilerine verilen yetki sınırları içinde kalarak aşağıdaki çalışmaları yaparlar.
a) Sorumluluk bölgesinde Elektrik Mühendisleri Odasının amaç ve ilkeleri doğ¬rultusunda Odayı temsil etmek, Oda Yönetmeliklerine uymak, Oda politikalarını savunmak ve hayata geçirmek,
b) Oda ve Şube Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Üye işlemlerini yapmak, belge vermek ve ödentileri toplamak
ç) Mesleki denetim işlemlerinin yapılmasını sağlamak
d) Teknik Uygulama Sorumluluğu çalışmalarını yürütmek
e) Oda yayın çalışmalarına katkıda bulunmak
f) Oda örgütlenmesini yaygınlaştırmak, Oda faaliyetlerinin tanıtımını sağla¬mak
g) Sorumluluk alanındaki tescilli büroların çalışmalarını denetlemek
h) Üye ihtiyaç ve taleplerini tespit ederek bağlı bulunduğu Şubeye bildirmek
ı) Şube ve Oda tarafından düzenlenen toplantılara katılmak
i) TMMOB‘ne bağlı Oda birimleriyle ilişki kurmak, işbirliği yapmak
j) Çalışmalarını, Temsilcilik‘te alınan kararları, gelir ve giderlerini aylık raporlar halinde takip eden ayın sonuna kadar Şube‘ye bildirmek
k) Bulunduğu il/ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek
l) Komisyon çalışmaları Yönergesi çerçevesinde çalışmak üzere komisyonlar oluşturmak, çalışmaları rapor halinde Şubeye bildirmek,
m) Oda ve şube yayınlarının üyeye ulaştırılmasını sağlamak,
n) Temsilcilik‘te görevli Oda personelinin Oda Personel Yönetmeliğine göre çalışmasını sağlamak,
o) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetçileri ile gerek duyulan hallerde Oda Yönetim Kurulu ve Oda

Denetleme Kurulu‘nun temsilciliği denetlemesi sırasında yardımcı olmak.
MADDE 8 –
Temsilci ve temsilci yardımcıları, bütün çalışmalarında Şube Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur. Çalışmaları Şubece uygun görülecek zamanlarda yerinde denetlenir. Oda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu da gerekli gördüğü durumlarda Temsilcilikleri denetleyebilir.

MADDE 9 – Temsilci ve temsilci yardımcısı en az ayda bir defa toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Temsilcinin kararı geçerlidir.

Mali Hükümler
MADDE 10 -
Temsilcilikler mali yönden Şube Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur. Şube Yönetim Kurulu‘nca istenil¬diğinde her türlü evrak, fatura ve makbuzu göndermek ve her an idari ve mali denetime hazır olmakla yükümlüdür. Kasalarında her yıl için Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen orandan fazla nakit bulunduramazlar. Olağan denetimler, Şube Denetçileri tarafından Denetleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde yapılır.

MADDE 11 - Temsilcilikler gelirlerini Şubeden gönderilecek makbuzlarla tahsil eder.

MADDE 12 - Temsilcilikler, Oda tarafından tespit edilen Bankalarla çalışmak zorun-dadır. Oda Yönetim Kurulu‘nun Şubeye verdiği yetki çerçevesinde, temsilci ve temsilci yardımcılarından herhangi ikisinin birlikte çift imzalı olarak hesap açma ve para çekme işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmeleri Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bunun dışında hiçbir nam ve isim altında vadeli veya vadesiz hesap açamazlar.

Kapatma ve Görevden Alma
MADDE 13 -
Temsilciliklerin kapatılması ve temsilci veya yardımcılarının görevden alınması Şube Yönetim Kurulu‘nun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu‘nun kararıyla gerçekleştirilir.   

Temsilcilik Çalışma Raporu Düzenleme Usul Ve Esasları
MADDE 14 -
İl, İlçe Temsilcilikleri tarafından her ay temsilciliğin aylık idari ve mali etkinliklerini içeren çalışma raporu Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

Görev Süresi
MADDE 15 –
Temsilcilerin ve temsilci yardımcılarının görev süresi Şube çalışma dönemi sonuna kadardır. Ancak geçerli bir neden olmadan Temsilci ve Temsilci Yardımcıları‘nın değiştirilmesi önerilemez ve görevlerine devam ederler.

Diğer Hükümler
MADDE 16-
Bu yönetmelikte açıklanmayan durumlarda TMMOB ve Oda Yönetmelikleri ile Oda Yönetim Kurulu kararları esas alınır.

Yürürlük
MADDE 17 -
  Bu yönetmelik Oda Yönetim Kurulu‘nun 06.11.2010 tarih ve 42/19 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 18 -
Bu yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.