MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO DENETLEME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ


 Bu yönerge Oda Yönetim Kurulu‘nun 06.11.2010 tarih ve 42/19 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönergede Oda Yönetim Kurulu`nun 18.10.2011 tarih ve 42/48 sayılı oturumunda değişiklik yapılmıştır.

 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETLEME ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam
(Değ. 18.10.2011 42-48) Madde 1  - Elektrik Mühendisleri Odası`nın ve bağlı birimlerinin uygulamalarının, hesaplarının ve bunlara bağlı bütün işlemlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 -
Bu yönergede geçen;
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni
Oda: Elektrik Mühendisleri Odasını
Şube: Elektrik Mühendisleri Odasına bağlı Şubeleri
Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odasına bağlı il ve ilçe temsilciliklerini
MDB: Elektrik Mühendisleri Odasına bağlı mesleki denetim bürolarını
Oda Denetleme Kurulu: Oda Genel Kurulu`nda seçilen üyeleri
Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulu`nda seçilen üyeleri
tanımlar.

Oda Denetleme Kurulu`nun Görevleri
(Değ. 18.10.2011 42-48) Madde 4 -    
a)
Oda`nın uygulamalarını, hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı en az üç nüsha raporu Oda Yönetim Kurulu`na vermek.
Bu raporlardan bir örneği Denetleme Kurulu tarafından, bir örneği Oda Yönetim Kurulu tarafından saklanır, bir örneği TMMOB Yönetim Kurulu`na gönderilir.
b) Şubelerin  uygulamalarını, hesaplarını, en az üç ayda bir denetleyerek en az 4 (dört) nüsha rapor düzenlemek.
Bu raporların bir örneği Denetleme Kurulu tarafından, bir örneği Oda Yönetim Kurulu tarafından, bir örneği Şube Yönetim Kurulu tarafından saklanır ve bir örneği de Oda Yönetim Kurulu tarafından TMMOB`ye gönderilir.
c) Oda`nın mali işleri ile ilgili denetleme dönem raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak ve Genel Kurul`dan en az 15 (on beş) gün önce Oda Yönetim Kurulu`na vermek.
d) Oda hesap işleriyle ilgili olarak oybirliği ile vereceği kararla; Oda veya şubelerin Genel Kurulu`nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulu`ndan istemek.
e) TMMOB Denetleme Kurulu tarafından görevlendirilmesi durumunda, Oda`nın veya İl Koordinasyon Kurulu`nun hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini incelemek.
f) Oda`nın TMMOB ödentilerini zamanında ve düzenli olarak yapılmasını kontrol etmek,
g) Temsilciliklerle ilgili yapacağı denetimlerde gerekiyorsa ilgili Şube Denetçilerinin katılımını istemek.   

Oda Denetleme Kurulu Çalışma Kuralları
(Değ. 18.10.2011 42-48 Madde 5 -
a)
Oda Genel Kurulu toplantısından sonra, Oda Yönetim Kurulu seçilen asıl ve yedek Denetleme Kurulu Üyelerine seçildiklerini, ayrıca asıl üyelere ilk toplantı gün, saat ve yerini bir ay içinde yazı ile bildirir. Kurul Üyeleri diğer toplantı ve denetim günlerini kendileri kararlaştırır ve Oda Yönetim Kuruluna bildirirler. Denetim günleri ilgili birimlere Oda Yönetim Kurulu tarafından bildirilir.
b) Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Oda birimlerinin uygulamalarının ve hesaplarının incelenmesi için Oda Denetleme Kurulunu göreve çağırır.
c) Oda Denetleme Kurulu gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır. O toplantı için başkan ve raportör seçer. Kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik bulunması durumunda, toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
d) Nedeni ne olursa olsun üst üste (3) kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek üye geçer.
e) TMMOB Denetleme Kurulu tarafından verilen görevlendirmeler ve Denetleme Kurulu`nun ortak yaptığı toplantılar bu sayıya dâhil olup, çekilme sayısının belirlenmesinde ihtilaf durumunda Oda Yönetim Kurulu`nun vereceği karar esastır.
f) Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Oda Denetleme Kurulu Üyeleri yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse; Olağanüstü Oda Genel Kurul toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı`na kadar görev yapar.
    
Uygulama Denetiminin Kapsamı
(Ek. 18.10.2011 42-48) Madde 6 –
Oda ve birimlerinin işlemlerinin denetiminde şunlar incelenir:
a) Evrak kayıtlarının düzenli ve elektronik ortamda tutulması, evraklara zamanında yanıt verilmesinin takibi
b) Komisyon çalışmalarının düzenli takibi,
c) Mesleki denetim uygulamalarında yönetmeliklere uyulmasının takibi
d) Oda yönetmelik, yönerger ve genelgelerinin uygulanmasının takibi
e) Personel özlük dosyalarının düzenli tutulmasının takibi

Gelirlerin ve Giderlerin Denetimi
Madde 7 - 
Gelirlerin ve giderlerin denetiminde şunlar incelenir;
a) Bütçede gösterilen gelirler ve elde edilen fiili sonuçların bölüm ve maddelere göre karşılaştırılması.
b) Gelirlerin ve diğer kıymetlerin, usulüne göre kayıtlarda, kasada ve banka hesaplarında bulunması.
c) Harcamaların bölüm ve maddeler itibariyle, bütçeye uygunluğu ve harcamaların dayanakları olan belgelerle yapılması.
d) Oda iktisadi işletmesine ait tüm gelir ve giderler Oda bütçesi içerisinde yer aldığından, diğer oda gelir ve giderleri gibi denetime tabi tutulur.

Şube Denetçilerinin Görevleri
(Değ. 18.10.2011 42-48) Madde 8 -
a)
Şubesine bağlı temsilcilikler ve mesleki denetim bürolarını Oda Denetleme Kurulu tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak Şube Yönetim Kurulu ve şube denetçileri tarafından birlikte belirlenen program çerçevesinde denetlemek 
b) Denetim sonuçlarını ve önerilerini rapor halinde Şube Yönetim Kurulu`na iletmek,

Şube Denetçileri Çalışma Kuralları
Madde 9 -
a)
Şube Genel Kurulu toplantısından sonra, Şube Yönetim Kurulu seçilen asıl ve yedek Denetçilere seçildiklerini bildirir. Şube Yönetim Kurulu, denetim programını oluşturmak üzere Şube Denetçilerini şube genel kurulu izleyen 1(ay) içinde toplantıya çağırır. Denetim programı ilgili birimlere Şube Yönetim Kurulu tarafından bildirilir.
b) Şube Denetçileri yılda en az iki kez değerlendirme toplantısı yapar. Raporunu Şube Yönetim Kurulu`na iletir.
c) Mazeretsiz olarak üst üste (3) kez denetim veya toplantılara katılmayan Şube Denetçisi çekilmiş sayılır ve yerine sırada sıradaki ilk yedek üye geçer.
d) Şube Denetçileri yılsonu denetimlerini; en geç Aralık ayı içinde bitirirler. Denetim  raporları Şube Yönetim Kurulu`na iletilir.

Denetim yöntemi
Madde 10 -
Oda Denetleme Kurulu, denetim ile ilgili defter, fatura, fiş ve diğer belge ve bilgileri Yazman (Sekreter), Sayman Üye veya bunların görevlendireceği yetkililerden ister. Şube Denetçileri ise Temsilci veya Temsilcinin görevlendireceği yetkiliden ister. Oda Denetleme Kurulu ve Şube Denetçilerinin görevlerini yaparken işlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde düzenlemeleri esastır. Madde 8`de belirtilen incelemeler aşağıdaki usullere göre yapılır:    
a) Denetime, kasanın sayımı ile başlanır. Kasa kontrol föyü, kasa mevcudu defteri ve son kayıtların altı imzalanarak kasa mevcudu ile karşılaştırılır. Arada bir fark olduğunda durum bir tutanakla saptanır.
b) TMMOB ve Odaları Mali İşler Yönetmeliği`ne göre tutulmakta olan kayıtların, usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incelenir.
c) Tediye (ödeme), tahsil ve mahsup fişlerinin düzenlenmesinde, usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incelenir.
d) Yapılan harcamaların, kanunlar ve ilgili yönetmelikler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu ile dayandığı belgeler incelenir.
e) Tutulması gereken kayıtların günü gününe ve bakiye vererek, temiz ve düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı incelenir.
f) Demirbaş Defteri`ne Yönetim Kurulu kararlarının, fatura tarih ve numarası ile demirbaşın fiyatı ve demirbaşı benzerlerinden ayıracak belli başlı karakteristiklerinin işlenip işlenmediği incelenir.
g) Bütçe ile belirlenmiş olan gelir ve giderler ile fiili gelir ve giderlerin, aylara göre bölüm ve madde karşılaştırması yapılır; farkları saptanarak nedenleri araştırılır.
h) Yıl içindeki son denetimlerde bölümler arasında, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği`ne uygun olarak gerekli aktarmaların yapılıp yapılmadığı incelenir.

(Ek. 18.10.2011 42-48) Madde 11 -
a)
Denetleme Kurulu yaptığı her denetimin sonuçlarını, bütçede öngörülen amaçlara ulaşmasını sağlayıcı dilek ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlar.
b) Oda Genel Kurulu`na sunulacak raporda, o dönem içinde yapılan denetimlerin sonuçları göz önünde tutulur ve raporda Oda`nın dönem çalışması ve yeni dönem bütçe tasarısı ile ilgili Denetleme Kurulu`nun görüşü belirtilir.
c) Denetleme Kurulu, denetleme kapsamına alacağı konuları kendi belirleyeceği takvime göre yürütür.

Madde 12 - Bu yönerge ile düzenlenmemiş konularda TMMOB ve Oda Yönetmelikleri ile Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Yürürlük
(Değ. 18.10.2011 42-48) Madde 13 - 
Bu yönerge Oda Yönetim Kurulu`nun 06.11.2010 tarih ve 42/19 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönergede Oda Yönetim Kurulu`nun18.10.2011 tarih ve 42/48 sayılı oturumunda değişiklik yapılmıştır.

Yürütme
Madde 14 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.