MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO DANIŞMA KURULU YÖNERGESİBu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.12.2010 tarih ve 42/24 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1 –
Bu yönergenin amacı; Oda çalışmalarının, kuruluş amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi için yapılacak uygulamalara ilişkin önerilerde bulunmak ve eğilim belirlemek amacıyla oluşturulan ve tavsiye niteliğinde kararlar alan Oda ve Şube Danışma kurullarının oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 –
Bu yönergede geçen
TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni
Oda: Elektrik Mühendisleri Odası`nı
Şube : Elektrik Mühendisleri Odası Şubelerini
Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odası`nın İl/ilçe ve İşyeri Temsilciliklerini
Toplantı: Oda/Şube Danışma Kurulu`nun toplantıya başlamasından itibaren gündemin tamamlanmasına kadar geçen süreyi
Oturum : Oda/Şube Danışma Kurulu toplantıları içerisinde dinlenme vb nedenlerle kesilen her bölümü
Divan: Danışma Kurulu toplantısını yönetecek kişileri
tanımlar.

Oda Danışma Kurulunun Oluşumu
Madde 4 -
Oda Üyesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Şube Denetçileri ve il, ilçe, işyeri temsilcileri,
Önceki dönemlerde Oda üyesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurulu`nda görev yapmış üyeler,  dönem içindeki Oda komisyonları üyeleri ile Oda Yönetim Kurulunun katılmasını uygun gördüğü üyelerden oluşur.

Şube Danışma Kurulu`nun Oluşumu
Madde 5 –
Şube sınırlarındaki; Oda üyesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Şube Denetçileri ve il, ilçe, işyeri temsilcileri,
Önceki dönemlerde; Oda üyesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme ve Şube Yönetim Kurulu`nda görev yapmış üyeler,  dönem içindeki Şube komisyonları üyeleri ile Şube Yönetim Kurulunun katılmasını uygun gördüğü üyelerden oluşur.

Oda Danışma Kurulu`nun Toplanması
Madde 6 –
Oda Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. Toplantı periyodu Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü gelişmelere bağlı olarak Oda Yönetim Kurulu, Oda Danışma Kurulu`nu toplantıya çağırabilir.

Şube Danışma Kurulunun Toplanması
Madde 7 -
Şube Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. Toplantı periyodu Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü gelişmelere bağlı olarak Şube Yönetim Kurulu, Şube Danışma Kurulu`nu toplantıya çağırabilir.

Toplantı Yeri
Madde 8 -
Oda Danışma Kurulu toplantısı Oda merkezinde yapılır. Oda Yönetim Kurulu kararı ile şubelerde toplantı düzenlenebilir. Şube Danışma Kurulu toplantısı şube merkezi veya şube sınırları içinde yapılır.

Oda Danışma Kurulu Divanının Oluşumu
Madde 9 –
Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulu`ndan sonraki üç ay içinde Oda Danışma Kurulu`nu  ilk toplantıya çağırır. Oda Danışma Kurulu Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile çoğunluk aranmaksızın toplanır. Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı açar ve her toplantıda o toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan oluşturulur. Toplantı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği mevzuatı esaslarına göre yürütülür.

Şube Danışma Kurulu Divanının Oluşumu
Madde 10 – 
Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu`ndan sonraki bir ay içinde Şube Danışma Kurulu`nu ilk toplantıya çağırır. Şube Danışma Kurulu Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile en az onbeş üyenin katılımı ile toplanır. Toplantıyı Şube Yönetim Kurulu Başkanı açar ve toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, en az bir başkan yardımcısı ve en az bir yazmandan oluşan divan oluşturulur. Şube Danışma Kurulu`nun aksine eğilim belirlememesi halinde belirlenen Divan, Şube Yönetim Kurulu`nun çalışma dönemi sonuna kadar görevini sürdürür.

Danışma Kurulu Hazırlıkları ve Gündemin Oluşturulması
Madde 11 –
Oda/Şube Danışma Kurulu toplantısının düzenlenmesi, elverişli koşulların hazırlanması ve kararların sonuca bağlanmasında her türlü eşgüdüm Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Toplantı yeri ve toplantıda ihtiyaç duyulacak teknik altyapının sağlanması, üyeleri bilgilendirme vb. işler Oda/Şube Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.
Oda/Şube Danışma Kurulu gündem önerisi; Odayı/Şubeyi ilgilendiren konular, Oda/Şube Danışma Kurulunun bir önceki toplantısında önerilen konular ile Oda/Şube Danışma Kurulu üyeleri ve Oda/Şube Danışma Kurulu`nda oluşturulan Çalışma Gruplarının önerilerini dikkate alınarak Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.
Oda/Şube Danışma Kurulu toplantıları Oda/Şube Danışma Kurulu üyelerine toplantı tarihinden en az bir hafta önce haber verilir.

Danışma Kurulu Divan Başkanın Tarafsızlığı
Madde 12-
Görüşmeler sırasında Divan Başkanı her hangi bir konu üzerinde lehte veya aleyhte olarak eğilimini önceden belli edemez. Oylama yapılsa bile oyunu en son belli eder.

Divan`ın Görevleri
Madde 13  -
Divanın görevleri şunlardır.
Toplantıyı ve oturumları açmak/kapamak,
Oda/Şube Danışma Kurulu çalışmalarını yönetmek, açık ve gizli oylamaları yaptırmak ve sonuçlarını ilan etmek,
Oda/Şube Danışma Kurulu çalışmalarına ilişkin tutanakların düzenlenmesini sağlamak, karar ve tutanakları imzalamak, bunlarla birlikte verilen önergeleri, oylamaları ve sonuçlarına ilişkin tutanakları imzalamak ve Oda/Şube Danışma Kurulu Toplantısına gelen diğer evraklarla birlikte Oda/Şube Yönetim Kurulu`na teslim etmek,

Danışma Kurulu Toplantısının Başlaması Gündemin Kesinleşmesi
Madde 14 -
Danışma Kurulu Toplantılarında Divan Başkanı veya Divan Başkan Yardımcısı ile bir Divan Yazmanı hazır bulunmak zorundadır.
Divan Başkanı Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından önerilen gündemi Oda/Şube Danışma Kurulu Üyelerinin bilgisine sunar. Oda/Şube Danışma Kurulu gündeminde en azından aşağıdaki maddelerin olması zorunludur.
1.    Bilgilenme: Oda/Şube çalışmaları hakkında Oda/Şube Yönetim Kurulu, Toplantıya katılmışsa TMMOB çalışmaları hakkında TMMOB`deki Oda temsilcisi ve gerekli görülürse diğer Oda/Şube kurulları da bilgilendirme yaparlar.
2.    Gelecek çalışmalara ilişkin etkinlik programı: Oda/Şube etkinlikleri hakkında Oda/Şube Yönetim Kurulu, Toplantıya katılmışsa TMMOB etkinlikleri hakkında TMMOB`deki Oda temsilcisi ve gerekli görülürse diğer Oda/Şube kurulları da bilgilendirme yaparlar.
Gündeme gerek ekleme gerekse sıra değişikliği önerileri yazılı olarak oturuma katılan üye sayısının 1/5`i tarafından imzalanmışsa gündem önerisi tartışılmadan gündeme alınır.
Sözlü veya tek kişinin önerileri Divan Başkanı tarafından alınır ve önerinin gündeme alınıp alınmaması Oda/Şube Danışma Kurulu`nun bilgisine sunulur. Oda/Şube Danışma Kurulu eğilimi olumlu yöndeyse öneri gündeme alınır.
Gerekli ekleme ve sıra değişiklikleri yapıldıktan sonra yeni gündem toplu olarak Oda/Şube Danışma Kurulunun bilgisine sunulur. Aksine bir eğilim yoksa gündem kesinleşmiş olur.

Danışma Kurulu`nun Çalışma Biçimi
Madde 15 -
Danışma Kurulu Toplantıları genel görüşme biçiminde olur.
Başkanlık divanı toplantıda/oturumda veya birleşimde görüşülecek konular için zaman planı yapar ve Danışma Kurulunun onayını takiben uygulamaya geçer. Görüşülmekte olan konu üzerine söz almak isteyen üyeler işaret veya divana yazılı başvuruda bulunurlar. Divan Başkanı toplam başvuruları aldıktan sonra başvuru sırasına göre görüşmeyi sürdürür.
Danışma Kurulu`nda yürütülen tüm tartışmalarda konuşma üslup ve tarzına özen gösterilir. Aksi durumlarda, konuşmacı divan tarafından uyarılır.

Yeterlilik
Madde 16 -
En az üç üye konuşmadan yeterlilik önergesi verilmez. Yeterlilik önergesi ve o ana kadar söz alan üyelerin isimleri okunur.
Yeterlilik önergesi kabul edilse bile önergeden önce söz alan Danışma Kurulu üyelerinin söz hakkı saklıdır.

Konuşma Süresinin Sınırlandırılması
Madde 17 -
Başkanlık Divanı veya Danışma Kurulu üyelerinin önerisiyle gerek görüşülecek konuların çokluğu gerekse konuşmacı sayısının fazlalığı nedeniyle konuşma süresi sınırlanabilir. Süre sınırlaması için verilen öneri, bir lehte, bir aleyhte ve bir üzerine konuşulduktan sonra Danışma Kurulu`nun eğilimine sunulur. Kabul edilirse sürenin ne kadar olacağı ayrıca Danışma Kurulu`nun eğilimine sunulur. Ancak bu süre beş dakikadan az olamaz.

Usul Hakkında Konuşma
Madde 18 -
Usul hakkındaki konuşma istekleri önceliklidir. Ancak görüşülen konuyla ilgili bir üye konuşmadan usul hakkında söz verilmez.
Usul hakkındaki konuşmalar; bu konunun görüşülmesine yer olmadığı, konuşmaların seyrinin gündem dışına çıkması üzerine yapılır.

Sataşılan Üyenin Söz Hakkı
Madde 19 -
Kişiliği veya konuşması hakkında sataşma olan veya kendisine savunduğu görüşe aykırı bir düşünce maledilen üye, ne amaçla konuşmak istediğini divana bildirmek koşuluyla her zaman söz istemek hakkına sahiptir. Bu konuda karar Divan Başkanı`ndadır. Üyenin konuşmakta ısrar etmesi halinde konuşma isteği Danışma Kurulu`nun açık oyuna sunulur.

Konuşmacıya Karşı Davranışlar Ve Konuşmacının Davranışı
Madde 20 -
Konuşmacıya karşı üyelik sıfatıyla ve onuruyla bağdaşmayacak söz ve davranışlarda bulunulması halinde Divan Başkanı uyarıda bulunur.
Toplantının sağlıklı bir şekilde devamı konusunda gerekli önlemlerin alınması Divan`ın sorumluluğundadır.
Konuşmacının sözü kesilemeyeceği gibi, kendisine sözle veya hareketle sataşılamaz ve toplantı çalışma düzenini bozacak eylemde bulunulamaz.   
Konuşmacının gündem dışına çıkması, toplantı düzenini bozucu konuşması veya yönergeye aykırı davranması durumunda konuşmacı Divan Başkanı tarafından uyarılır.

Eğilim Belirleme
Madde 21 -
Gündem maddesinin tamamlanmasından sonra isterse Oda/Şube Yönetim Kurulu adına bir üye Oda/Şube Yönetim Kurulu`nun gündem maddesi ile ilgili genel görüşünü sunar.
Başkanlık Divanı görüşülen konu üzerine görüşmeler tamamlandıktan sonra konu ile ilgili eğilimi tespit eder.

Kararların Yayımlanması
Madde 22 -
Danışma Kurulu Toplantısı sonucunda Divan üyeleri tüm tutanakları ve kararları imzalı olarak Oda/Şube Yönetim Kurulu`na iletirler.
Belirlenen eğilimler ve alınan tavsiye kararları içinde kamuoyuna duyurulacak olanlar varsa Oda/Şube Yönetim Kurulu kendi belirlediği şekilde kamuoyuna duyurur.

Yürürlük
Madde 23 -
Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.12.2010 tarih ve 42/24 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 24 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.