MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO ÖĞRENCİ ÜYE (EMO-GENÇ) KOMİSYONU YÖNERGESİ


Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 18.06.2011 tarih ve 42/39 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönergede Oda Yönetim Kurulu`nun 18.10.2011 tarih ve 42/48 sayılı oturumunda ve 26.12.2011 tarih ve 42/54 sayılı oturumunda değişiklikler yapılmıştır.

 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ÖĞRENCİ ÜYE (EMO-GENÇ) KOMİSYONU YÖNERGESİ


Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu yönergenin amacı; mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını araştırmak, öneriler geliştirmek, bu doğrultuda girişimlerde bulunmak ve etkinlik komiteleri kurmak,  lisans öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için gerekli koşulların yaratılmasına katkı sağlamak, mesleki alanda uygulanan politikaların sonuçlarını incelemek ve bu konularda EMO tarafından üretilen politikalara katkıda bulunmak,  lisans öğrencilerinin kendi sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik politikalar üretmek ve bu konularda kamuoyu oluşturmaya çalışmak, üniversitelerin çağdaş, demokratik, bilimsel bir kurum olmasına yönelik politikalar oluşturmak, lisans öğrencilerine sektörü ve odayı tanıtmak, sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda etkinliklerde bulunmak, yayın çıkarmak,  komisyon çalışmalarına tüm öğrencilerin en geniş katılımını sağlamaktır.


Tanımlar
Madde 2 - 

EMO-GENÇ : Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan Oda`ya aday üye olan öğrencileri,    TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni
Oda: Elektrik Mühendisleri Odası`nı
Şube : Elektrik Mühendisleri Odası Şubelerini,
Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odası`nın İl/ilçe ve İşyeri Temsilciliklerini,
(Değ.18.10.2011 42/48)EMO-GENÇ Meclisi: Şubelerdeki EMO-GENÇ Yürütme Kurulu üyelerinin tümünün katılımıyla oluşan topluluğu,
(Değ.18.10.2011 42/48)Şube EMO-GENÇ Meclisi: Şube sınırları içindeki tüm EMO-GENÇ üyelerinin oluşturduğu topluluğu,
(Değ.18.10.2011 42/48)Üniversite EMO-GENÇ Temsilciliği: Her hangi bir üniversitede oluşturulan EMO-GENÇ temsilcilerini,
(Ek.18.10.2011 42/48) Bölüm EMO-GENÇ Temsilciliği: Üniversitelerde ilgili bölüm bazın oluşturulan EMO-GENÇ temsilcilerini
tanımlar.


Dayanak
Madde 3 –
Bu yönerge, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Elektrik  Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği, TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği`ne dayanılarak hazırlanmıştır.


Öğrenci üyelik
Madde 4 -
EMO-GENÇ yukarıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen elektrik, elektronik elektrik-elektronik, biyomedikal, bilgisayar mühendisliği lisans öğrencileri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu kararı ile Elektrik Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen mühendislik lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.
Lisans öğrencilerine isterlerse ilgili Şube Yönetim Kurulu istemi ve OdaYönetim Kurulu onayıyla Oda‘dan ön üye kimliği verilir. Bunlarla ilgili ön üye kaydı tutulur.
Mezun olan ön üyenin kimlik belgesi geri alınır. Oda üye kaydı yapılır ve üye kimlik belgesi verilir.


Organlar
Bölüm EMO-GENÇ Temsilciliği Oluşumu ve Çalışma Biçimi
(Ek.18.10.2011 42/48) Madde 5 -  Bölüm EMO-GENÇ Temsilciliği; ilgili bölümdeki tüm EMO-GENÇ üyelerini temsil etmek üzere Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili bölümdeki tüm EMO-GENÇ üyelerinin eğilimleri dikkate alınarak Şube Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üç kişiden oluşur.
Çalışma ve toplantı takvimini Şube Yönetim Kurulu`nun bilgisi dahilinde kendisi belirler. Tavsiye niteliğinde kararlar alır. Tavsiye kararlarının gerçekleşmesi için Şube Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınması gerekir.
Şube Yönetim Kurulu`nun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya Örgütlenme Sekreteri`ne bağlı olarak çalışır.
Bölüm temsilcilerinin  görev süreleri Şube Yönetim Kurulu çalışma dönemi ile sınırlıdır. Yeni Şube Yönetim Kurulu seçilinceye kadar eski komisyon görevini sürdürür. Yeni Yönetim seçildiği zaman yeni görevlendirmeler yapılır.
Mezuniyet ve/veya okuldan ayrılma nedeniyle üyeliği sona eren temsilci yerine bölüm içinden yeni bir üye Şube Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.


Üniversite EMO-GENÇ Temsilciliği Oluşumu ve Çalışma Biçimi
(Değ.18.10.2011 42/48) Madde 6 –
Üniversite EMO-Genç Temsilciliği; bir üniversitedeki tüm EMO-GENÇ üyelerini temsil etmek üzere Şube Yönetim Kurulu tarafından üniversitedeki tüm EMO-GENÇ üyelerinin eğilimleri dikkate alınarak Şube Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur. Temsilcilik yapısında varsa her alt disiplinden bir üye olma şartı aranır.
Çalışma ve toplantı takvimini Şube Yönetim Kurulu`nun bilgisi dahilinde kendisi belirler. Tavsiye niteliğinde kararlar alır. Tavsiye kararlarının gerçekleşmesi için Şube Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınması gerekir.
Şube Yönetim Kurulu`nun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya Örgütlenme Sekreteri`ne bağlı olarak çalışır.Üniversite Temsilciliği üyelerinin görev süreleri Şube Yönetim Kurulu çalışma dönemi ile sınırlıdır.
Yeni Şube Yönetim Kurulu seçilinceye kadar eski temsilciler görevini sürdürür.
Yeni Yönetim seçildiği zaman yeni görevlendirmeler yapılır.
Mezuniyet ve/veya okuldan ayrılma nedeniyle üyeliği sona eren temsilci yerine üniversite içinden yeni bir üye Şube Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Şube EMO-GENÇ Meclisi ile Şube EMO-GENÇ Komisyonu Oluşumu ve Çalışma Biçimi
(Değ.18.10.2011 42/48) Madde 6 -
Şube EMO-GENÇ Meclisi; Şubeye kayıtlı tüm EMO-GENÇ üyelerinden oluşur.Yılda en az bir kere Şube Yönetim Kurulu`nun çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda bir divan başkanı ve bir divan yazmanı belirlenir ve toplantı bu şekilde sürdürülür. İkinci ve daha sonraki toplantıları Şube EMO-GENÇ Komisyonu düzenler.
Çalışma ve toplantı takvimini Şube Yönetim Kurulu`nun bilgisi dahilinde kendisi belirler. Tavsiye niteliğinde kararlar alır. Tavsiye kararlarının gerçekleşmesi için Şube Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınması gerekir.
Şube Yönetim Kurulu`nun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya Örgütlenme Sekreteri`ne bağlı olarak çalışır.
Mezuniyet ve/veya okuldan ayrılma durumlarında komisyon üyeliği düşer.
Şube EMO-GENÇ Meclisi ilk toplantısı eğilimleri doğrultusunda beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube EMO-GENÇ Komisyonu Şube Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Görevlendirmede varsa her alt disiplinden en az bir kişi olma şartı aranır.
Şube EMO-GENÇ Komisyonu üyelerinin görev süreleri Şube Yönetim Kurulu çalışma dönemi ile sınırlıdır.
Yeni Şube Yönetim Kurulu seçilinceye kadar eski komisyon görevini sürdürür. Yeni Yönetim seçildiği zaman yeni görevlendirmeler yapılır.
Mezuniyet ve/veya okuldan ayrılma nedeniyle üyeliği sona eren komisyon üyesi  yerine Şube EMO-GENÇ Meclisi içinden yeni bir üye Şube Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.
Şube EMO-GENÇ Komisyonu asıl üyeleri Şube Danışma Kurulu, Şube Koordinasyon Kurulu ve Şube Genel Kurulu`na katılabilirler ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
Şube EMO-GENÇ Meclisi, mesleki ve sosyal etkinliklerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla dönem içinde  Etkinlik Çalışma Grupları oluşturabilir. Etkinlik Çalışma Grupları kurulduktan sonra aralarında iş bölümü yaparlar ve Şube EMO-GENÇ Komisyonu`na karşı sorumludurlar.


EMO-GENÇ Meclisi ile EMO-GENÇ Komisyonu Oluşumu ve Çalışma biçimi
(Değ.18.10.2011 42/48) Madde 7 –
EMO-GENÇ Meclisi; Şubelerdeki Şube EMO-GENÇ Komisyonu üyelerinden oluşan komisyondur. Yılda en az bir kere Oda Yönetim Kurulu`nun çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda bir divan başkanı ve bir divan yazmanı belirlenir ve toplantı bu şekilde sürdürülür. İkinci ve daha sonraki toplantıları EMO-GENÇ Komisyonu düzenler.
Çalışma ve toplantı takvimini Oda Yönetim Kurulu`nun bilgisi dahilinde kendisi belirler. Tavsiye niteliğinde kararlar alır. Tavsiye kararlarının gerçekleşmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınması gerekir.
Oda Yönetim Kurulu`nun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya Örgütlenme Sekreteri`ne bağlı olarak çalışır.
Mezuniyet ve/veya okuldan ayrılma durumlarında komisyon üyeliği düşer.
(Değ.26.12.2011 42/54) EMO-GENÇ Meclisi ilk toplantısı eğilimleri doğrultusunda her şubeden birer temsilci ile 14 üyeden oluşan EMO-GENÇ Komisyonu Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Görevlendirmede varsa her alt disiplinden en az bir kişi olma şartı aranır.
EMO-GENÇ Komisyonu üyelerinin görev süreleri Oda Yönetim Kurulu çalışma dönemi ile sınırlıdır.
Yeni Oda Yönetim Kurulu seçilinceye kadar eski komisyon görevini sürdürür. Yeni Yönetim seçildiği zaman yeni görevlendirmeler yapılır.
Mezuniyet ve/veya okuldan ayrılma nedeniyle üyeliği sona eren komisyon üyesi yerine EMO-GENÇ Meclisi içinden yeni bir üye Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.
EMO-GENÇ Komisyonu asıl üyeleri Oda Genel Kurulu`na katılabilirler ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.


TMMOB Öğrenci Komitesi Temsilciliği:
Madde 8 –
EMO-GENÇ Meclisi tavsiyesi doğrultusunda Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen iki asıl ve iki yedek üyeden oluşan komisyondur. Görevlendirmelerin farklı alt disiplinlerden olmasına dikkat edilir.


Mali Hükümler
Madde 9 -
Organların ayrı bütçeleri yoktur. Çalışmalarında Şube olanaklarından TMMOB ve Odaların bu konulardaki yasal düzenlemelerine ve bütçe esaslarına uygun olarak ve olanaklar çerçevesinde yararlanırlar. Üyelik ödentisi alınmaz, Periyodik Oda yayınları ön üyelere ücretsiz olarak dağıtılır.


Yürürlük
(Değ.18.10.2011 42/48, 26.12.2011 42/54)  Madde 10 -
Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 18.06.2011 tarih ve 42/39   sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönergede Oda Yönetim Kurulu`nun 18.10.2011 tarih ve 42/48 sayılı oturumunda ve 26.12.2011 tarih ve 42/54 sayılı oturumunda değişiklikler yapılmıştır. 

Yürütme
Madde 11 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.