MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO BİLGİ MERKEZİ YÖNERGESİ


Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 18.06.2011 tarih ve 42/39 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLGİ MERKEZİ YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1 -
Bu yönerge, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası (TMMOB EMO) kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:
Madde 2 -
Bu yönerge,   Elektrik Mühendisleri Odası, Şubeleri ve Temsilciliklerinde bulunan bütün kütüphaneleri kapsar. Tüm şubelerde kütüphane kurulması zorunludur. Temsilciliklerde kütüphane kurulması, oradaki öğrenci ve üyelerin isteği veya şubenin görüşü ve Oda Yönetim Kurulu`nun onayıyla mümkündür.

Dayanak
Madde 3 –
Bu yönerge Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu yönergede geçen
TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni
Oda: Elektrik Mühendisleri Odası`nı
Şube : Elektrik Mühendisleri Odası Şubelerini
Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odası`nın İl/ilçe ve İşyeri Temsilciliklerini
EMOP: Elektrik Mühendisleri Odası Otomasyon Yazılımını
tanımlar

Esaslar
Madde 5 –
Oda; kütüphaneyi, bünyesindeki mesleki disiplinlere ilişkin temel literatürü, EMO, TMMOB ve diğer odaların tarihlerini, ülke ekonomisi-sanayisi ve sosyal durumuna ilişkin yayınları; sesli-görüntülü-yazılı, basılı veya elektronik ortamda her türlü haliyle kayıt altına aldığı ortam olarak görür.
Kütüphane faaliyetinde amaç; üyeye, öğrenciye ve ilgilenen herkese aradığı bilgiyi uygun koşullarda sunmaktır. Bu amacı "tekniğin bilgisine ulaşmak için (EMO Kütüphane)" sözü ifade eder.
Kütüphane görevlisi;   kütüphaneciliğe dair asgari bilgilere (tasnif, veri girişi, kullanılan materyalin takibi) sahip, bilgisayar kullanmayı bilen, mühendislik literatürünü genel düzeyde bilen bir büro görevlisidir.
Materyal; kütüphanede bulunan kitap, süreli yayın, kaset, cd. vb. her şey materyal olarak adlandırılır ve her birine ayrı demirbaş numarası verilir.

Kütüphane dermesinin oluşturulması
Madde 6 -
  Yayınlar amaca uygun olarak, Odada veya Şubede oluşturulacak komisyon önerileri doğrultusunda Oda/Şube Yönetim Kurulu kararı ile seçilir.
Dermedeki kitaplarda ağırlık ve öncelik sırası, Oda bünyesindeki mesleki disiplinlere ilişkin temel literatür, Oda, TMMOB ve diğer odaların belgeleri ve ülke ekonomisi-sanayisi ve sosyal durumuna ilişkin yayınlar şeklindedir. Şube kütüphaneleri bulundukları il sınırları içindeki eğitim kurumlarında okutulan ve odamız bünyesinde bulunan mesleki disiplinlerin literatürlerini asgari olarak bulundurmak durumundadırlar.
Dermedeki asgari kitap sayısı, kütüphanenin kurulduğu yerdeki üye sayısına göre belirlenir.
Dermede, bir eser, birden fazla olsa da, sayılırken bir defa dikkate alınır. Kütüphanede ders kitapları dışında bir eserden bir tane tutulması esastır. Bu sayı gerekli hallerde en fazla üçtür.
Dermeye katılan yeni materyallerden duyuru yapılmaya değer olanlar, düzenli olarak kütüphane web sayfasında duyurulur.

Dermede temsil edilecek konular
Madde 7 -
Dermede kullanılacak sınıflandırma sistemi, Dewey Onlu Sınıflama sistemi olarak adlandırılan, harf rakam gruplarına dayanan sistemdir. Dewey Onlu Sınıflama genel kabul gören iki sistemden biridir. Bu sisteme göre yapılandırılan dermede özellikle teknoloji ve bilim konu gruplarından kitaplar seçilecektir.

Dermede bulunacak materyal türleri
Madde 8 -
Dermede aşağıdaki materyaller belirtilen özellikte kullanıma sunulacaktır. Kütüphane dermesi kitap, dergi gibi basılı materyaller ile film, slayt, CD gibi görsel işitsel araçlar ve elektronik yayınlardan oluşacaktır.
Kütüphanede bulunacak materyaller ve kullanım durumları şöyledir:
Genel kitap koleksiyonu, referans kitaplar ve basılı dergiler olanaklara göre açık veya kapalı raf esaslı olarak kullanıma sunulacaktır. Arşiv kısmı ise kapalı raf esaslı olarak muhafaza edilecektir.

Kitap sağlama
Madde 9 - 
Dermenin oluşturulması için satın alma, bağış ve değişim yöntemlerinden yararlanılır.
Satınalma
Derme politikasına uygun kitaplar satın alınarak hizmete sunulur.
Bağış
İlgililerce kütüphaneye yapılacak yayın bağışlarında kütüphane dermesine uygunluk ve güncellik esastır. Bağış yapan kişi veya kuruma bir teşekkür yazısı gönderilir. Bağışı yapan kişi üyemiz ise bağış yaptığı bilgisi EMOP‘da ve kişisel dosyasında yer alır. Yapılan bağışı kütüphaneye kabul edip etmemek Oda/Şube Kütüphane komisyonunun yetkisi dahilindedir. Kütüphane dermesinin geliştirilmesi için örgüt içine ve dışına bağış çağrısı yapılabilir. Bağış çağrı yazısında kütüphane derme politikasına uygunluk ve güncellik esastır. Kütüphane; dermeye eklenmeyen materyalleri diğer kütüphanelere hibe edebilir.
Değişim
TMMOB, Oda ve Şube yayınları kullanılarak üniversite ve araştırma kuruluşları, diğer odalar ve demokratik kitle örgütleri ile yayın değişiminde bulunulabilir.

Kütüphaneden yararlanma
Madde 10 –
Oda üyeleri, öğrenci üyeler ve araştırmacılar kütüphaneden kütüphane içinde yararlanabilirler ve kaynak ödünç alabilirler. Diğer kişi ve kuruluşların kütüphanelerin kütüphaneden kaynak ödünç almaları konusunda kütüphane komisyonu yetkilidir.

Ödünç Yayın Alma
Madde 11 -
Kütüphanede bulunan referans ve nadir eserler dışındaki kitaplar belirli şartlarda ödünç alınabilir. Ödünç koşulları 15 gün ve aynı anda üç kitaptır. Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Kütüphane görevlisi gerekli gördüğü takdirde, ödünç verme süresi dolmadan materyalin iadesini isteyebilir.
Ödünç alınan malzemenin kaybedilmesi veya yıpratılması durumunda, kullanıcının kaybettiği kaynak, niteliği aynı olmak kaydıyla, kullanıcı tarafından sağlanır. Sağlayamaması durumunda, materyalin piyasa, değerine %50 ilave yapılarak tahsilat yapılır. Fiyatı belli olmayan materyal için piyasa araştırması yapılarak bir bedel saptanır ve bunun tahsilatı yapılır.

Tanıtım
Madde 12-
Kütüphanedeki bilgi kaynaklarının ve kullanımının kütüphaneden yararlanmak isteyen kişi ve gruplara tanıtılmasıdır. Kütüphane bu amaçla:
Oda veya TMMOB bünyesinde yapılan veya Oda olarak katılım gösterdiğimiz kongre, sempozyum vb. etkinliklerde uygun araçlarla tanıtım yapabilir.

Rezerv
Madde 13 -
Kullanıcılar kütüphaneye başvurarak bir materyali daha sonra almak üzere rezerv edebilirler. Kaynak ayırma koşulları 3 gün ve 3 materyalle sınırlıdır.

Elektronik yayınlardan yararlanma:
Madde 14 -
ODa yayınladığı eserlerden gerekli gördüklerini internet sitesinde yayınlayabilir. Bu eserler herkesin bilimsel kullanımına açık kaynaklardır. Ticari amaçla kullanılamazlar. Bu konuda Odanın hakları saklıdır. Elektronik yayın arşivi oda kütüphanesinin bir parçasıdır.

Çalışma gün ve saatleri:
Madde 15 –
Odanın ve şubenin çalışma gün ve saatlerine uygun olarak kütüphane açık tutulur.

Etkinlik arşivi:
Madde 16 -
Oda ve şube bünyesinde düzenlenen her türlü etkinlik ( kongre, sempozyum, panel, toplantı...) uygun araçlarla belgelendirilecek kütüphane faaliyetinin bir parçası olarak arşivlenecektir.
Bu belgelerin bir örneği yapıldığı şubede, bir örneği de Oda Genel Merkez Kütüphanesinde tutulacaktır. Belgelerin (Basılı veya görsel haliyle ) birer örneğinin Şube Kütüphane Komisyonları tarafından düzenli olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Etkinlik arşivi materyallerinin orijinal halleri kullanıcıya verilmez. Uygun formatta bir kopyası çıkartılarak kopya verilir.

Yürürlük
Madde 17 -
Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 18.06.2011 tarih ve 42/39   sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 18 -
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.