MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ


 

 

Bu yönetmelik Oda Yönetim Kurulu‘nun 24.12.2010 tarih ve 42/24 sayılı oturumunda kabul edilmiştir. Yönetmelikte 28.08.2015 44/45 sayılı YK kararı ile değişiklik yapılmıştır.

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ve talep halinde özel veya tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere tavsiye niteliğinde gönderilecek olan bilirkişi listelerinde görev alacak üyelerin nitelikleri ve çalışma esaslarının belirlenerek hizmetin nitelikli sunulması ve kamu yararının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendisleri kapsar. 

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni

ODA: Elektrik Mühendisleri Odası`nı

OYK: Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nu

ŞUBE: Elektrik Mühendisleri Odasına bağlı Şubeleri

Bilirkişi: Oda Bilirkişilik Eğitimi Katılım ve, veya Yetkilendirme Belgesi sahibi üyeyi,

Bilirkişilik Yetkilendirme Belgesi: Bilirkişi eğitimini başarıyla tamamlayanlara Oda tarafından verilen belgeyi,

 

tanımlar.

 

Bilirkişilere İlişkin Hükümler

Bilirkişilerde aranacak nitelikler

Madde 5- Bilirkişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Oda üyesi olmak,

ç) En az üç yıllık mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip olmak,

d) Odadan disiplin cezası almamış olmak,

e) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan yahut ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Oda tarafından düzenlenen bilirkişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, Bilirkişilik Yetkilendirme ve, veya Katılım Belgesi almış olmak  

 

Bilirkişi listelerinin oluşturulması

Madde 6- 

a) Oda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini, başvuru halinde kullanılmak üzere dosyalar. Listelerin birer kopyasını TMMOB‘ye, Valiliklere ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere gönderir. 

b) Bilirkişi listeleri Oda tarafından her yıl yenilenir. Yenileme işlemi yapılırken, vefat etmiş olanlar, başka illere veya yurtdışına gitmiş olanlar, yasal bir neden olmaksızın bilirkişilik yapmak istemediğini beyan edenler, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri kaybedenler listeden çıkarılır; Bilirkişilik Yetkilendirme ve, veya Katılım Belgesi alanlar listeye eklenir. 

 

Bilirkişilerin tarafsızlığı

Madde 7- Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler. Belirtilen nedenlerden dolayı bilirkişilik yapamayacak olan meslek mensubu durumu Odaya bildirmek zorundadır.

 

Birlik, Oda, Şube Yönetim Kurulları asıl ve yedek üyeleri ile Temsilci ve Temsilci Yardımcılarının Oda tarafından verilen bilirkişilik hizmetlerinde görev üstlenmemeleri esastır. Ancak zorunlu olarak bilirkişilik üstlenilmesi; ücret alınmamak kaydı ve Oda veya Şube Yönetim Kurulu kararı ile olabilir. Bu durumda bilirkişilik hizmet bedeli Odaya gelir olarak kaydedilir.

 

Çalışma ilkeleri ve sorumluluk

Madde 8- Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler, mesleki davranış ve etik ilkeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

 

Bilgi verme

Madde 9- Oda tarafından görevlendirilen Bilirkişiler, hazırladıkları raporu Odaya verirler. Oda bilirkişilerden aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

 

Bilirkişilik Hizmet Bedeli

Madde 10 –Bilirkişilik hizmet bedeli, TMMOB tarafından her yıl düzenlenerek yayımlanan asgari ücret tarifesinde gösterilen ücretten daha az olamaz. Özel durumlarda bilirkişilik hizmet bedelinin belirlenmesinde Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Bilirkişilere ödenecek ücret toplam bilirkişilik hizmet bedelinin yarısıdır.

 

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Hizmetleri

Madde 11 – Oda tarafından kamulaştırma davalarında bilirkişi olarak görev alacak üyelerin belirlenmesi ve listelerin hazırlanmasında, 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Diğer Bilirkişilik Hizmetleri

(OYK 28.08.2015 44/45) Madde 12 -Oda ve birimlerinden, özel veya tüzel kişiler ile kurum kuruluş ve gerçek kişilerden gelecek her türlü (mahkeme/savcılık talepleri hariç olmak üzere) test, ölçüm ve teknik inceleme yapılarak hazırlanacak tutanak ve raporların düzenlenmesi işlemleri Oda Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan ayrı bir yönerge ile düzenlenir.


Eğitim

Madde 13-  Bilirkişilik eğitimleri genel bilirkişilik eğitimi ve uzmanlık alanları ile ilgili teknik bilirkişilik eğitimi olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Eğitim konuları Oda Yönetim Kurulu tarafından TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğine uygun olarak belirlenir.

 

Bilirkişilik Yetki Belgesinin iptali

Madde 14- Bilirkişilik Yetki Belgesi;

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen niteliklerin kaybedilmesi halinde,

b) Oda organları tarafından bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti halinde, 

c) Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde,

OYK tarafından iptal edilir.

 

Diğer Konular

Madde 15- Bu Yönetmelikte yer almayan konularda 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik Oda Yönetim Kurulu‘nun 24.12.2010 tarih ve 42/24 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

 

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.