MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO PERSONEL YÖNETMELİĞİ - 2017 ÖNCESİ


 

Bu yönetmelik, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 11.02.2012 tarih ve 42/59 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 11.03.2012 tarih ve 42/62 sayılı, 23.03.2013 tarih ve 43/37 sayılı ve 28.08.2015 tarih ve 44/45 sayılı toplantısında değişiklikler yapılmıştır.

 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve özlük haklarını düzenlemektir.

 Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası`nın ilgili kanunlar ve yönetmelikler uyarınca yapmak ve yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerde görevlendirilecek personelin görev, yetki, sorumluluk ve özlük haklarını kapsar.

 Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile  10.03.2003  tarihli ve 25044  sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a)        TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,                                         

b)        Oda: Elektrik Mühendisleri Odasını,

c)        Şube: Elektrik Mühendisleri Odası Şubelerini

d)       Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odası`nın il, ilçe ve işyeri temsilciliklerini

e)        İşyeri: Oda, Şubeler, Temsilcilikler ve Mesleki Denetim Büroları tarafından kullanılan her türlü hizmet binasını,

f)         Personel: Oda, Şubeler, Temsilcilikler ve Mesleki Denetim Bürolarında görevli olan tüm çalışanları,

g)        Daimi personel: Kadro çizelgesinde belli edilen kadrolara atanmış olup, ilgili hizmetleri yapanları,

h)        Geçici Personel: İhtiyaç duyulan hizmetlerin yerine getirilmesi için belirli süreli hizmet akdiyle çalışanları

i)          Kısmi Zamanlı Personel: Kadro çizelgesinde belli edilen kadrolara atanmış olup, ilgili hizmetleri kısmi zamanlı yapanları,

j)          Şube Tipleri Tablosu: Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tabloyu,

tanımlar. 

            Madde 5 – Oda işyerlerinde görevlendirilecek tüm personel,

5.1 Genel

·      T.C. vatandaşı olmak,

·      18 yaşını bitirmiş olmak,

·      Affa uğramış olsalar bile zimmet, tecavüz, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

5.2. Oda Üyesi personel;

·      Oda‘ya karşı yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak

·      Oda Onur Kurulu tarafından son beş yıl içerisinde 6235 sayılı TMMOB Yasası Madde 26(c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen cezalarla cezalandırılmamış olmak,

zorundadır. 

       Oda Kadroları, Kadro Puanları ve Nitelikleri

       Madde 6 –(Değ:YK 11.03.2012 42/62)

Oda Merkezi/Şube Kadroları

Puanları

Nitelikleri

Oda Müdürü

2760

Oda üyesi ve en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak zorundadır.

Örgütlenme Sekreteri

2750

Oda üyesi olmak zorundadır.

Teknik Müdür

2750

Oda üyesi ve en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak zorundadır.

MİSEM Koordinatörü                

2500

Oda üyesi ve en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak zorundadır.

Enerji Birimi Koordinatörü

2500

Oda üyesi ve en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak zorundadır

Bilişim Koordinatörü

2500

Oda üyesi ve en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak zorundadır

Bilgi İşlem Müdürü           

2400

Oda üyesi ve en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak zorundadır

Oda Avukatı                   

2700

Baro`ya kayıtlı olmak zorundadır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

2400

4 yıllık lisans mezunu olmak zorundadır.

Mali Müşavir                         

 

İlgili 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak ve SMMMO`ya kayıtlı olmak zorundadır.

Teknik Görevli

2300

Oda üyesi olmak zorundadır.

 

 

Personel Şefi

1100

En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak zorundadır.

Yardımcı Teknik Görevli

1100

En az teknik lise mezunu olmak zorundadır.

MİSEM Görevlileri

880

En az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır.

Basın Yayın Görevlisi

880

En az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır.

Muhasebe Görevlisi

880

En az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır.

Büro Görevlisi

880

En az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır.

Bilgi İşlem Görevlisi

880

En az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır.

Kütüphane Görevlisi             

880

En az lise veya dengi okul mezunu olmak zorundadır.

Lokal Görevlisi

750

En az sekiz yıllık ilköğretim okulu mezunu olmak zorundadır.

Büro Hizmetlisi                                

750

En az sekiz yıllık ilköğretim okulu mezunu olmak zorundadır.

Lisans mezunu olma zorunluluğu olan kadrolar hariç olmak üzere 2 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 50, 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

Lisans mezunu olma zorunluluğu olan kadrolar hariç olmak üzere 2 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 50, 4 yıllık yüksek okul mezunu ise işe başlama kadro puanına 100 puan ilave edilir.

Oda işyerinde istihdam edilen tüm personelin odadaki görevinde geçen her yılı için kadro puanına 20 puan eklenir.

Oda işyerlerinde istihdam edilen oda üyesi personelin oda işyerlerinde geçen her beş yılı için kadro puanına 150 puan eklenir.

Oda işyerlerinde istihdam edilen personelden herhangi biri, birden fazla kadronun yapacağı görevi yapıyorsa o personelin kadro puanı yerine getirdiği görevlerden en yüksek kadronun kadro puanına göre belirlenir.

Oda  işyerlerinde çalışacak personele 135 puan karşılığı yemek yardımı yapılır. Ancak bu tutar Toplu İş Sözleşmesi`nde tanımlanan ücretin altında olamaz.

Oda  işyerlerinde çalışacak personele yüz toplu taşım bileti karşılığı yol yardımı yapılır. Toplu taşım araçlarının bulunmadığı yerlerde ödeme yapılmaz.

Kasadan sorumlu personele 105 puan karşılığı kasa tazminatı ödenir.

Oda üyesi olma zorunluluğu dışındaki kadrolarda istihdam edilecek personelin Oda üyesi olması durumunda kadro puanı en az 2300`dür

Çalışan personel sayısı bir olan Temsilciliklerde çalışan personel aynı zamanda kasadan da sorumludur ve 70 kadro puanı kasa tazminatı ödenir. Çalışan personel sayısı birden fazla olan Temsilciliklerde hangi personelin kasadan sorumlu olacağına Temsilciliğin önerisi doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu karar verir.

Yol, yemek ve kasa tazminatı izinli ve raporlu olunan dönemlerde ödenmez.

Deneme Süresi

Madde 7- Deneme süresi iki aydır. Oda deneme süresi içinde personelin işine son verebilir. Deneme süresi içerisinde ihbar ve kıdem tazminatı tahakkuk etmez.

İşe Başlamada istenecek belgeler ve personel Sicil Dosyaları

Madde  8 - Oda`da çalışan personellerle ilgili ayrı ayrı sicil dosyaları tutulur. Bu dosyalarda en az aşağıdaki bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı örnekleri bulunur.

  • İş Başvuru Formu,
  • Nüfus kayıt örneği,
  • İkametgah belgesi,
  • Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi,
  • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,
  • Daha önce çalışılmış kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler,
  • Bitirilen okullar ve katıldığı kurs vb eğitimlere ait belgeler,
  • Personelin almış olduğu ceza ve/veya ödüllere yönelik bilgi ve belgeler,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,

Personel Sicil Dosyaları, Oda merkezinde Oda YK Yazmanı ve Şubelerde Şube YK Yazmanı sorumluluğundadır. Personel sicil dosyalarının bir örneği Oda merkezinde bulundurulur.

 Oda Kurullarında görevli olanların Oda`da istihdamı

Madde 9 Oda Yönetim, Onur  ve Denetleme Kurulları ile Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri ve asıl Şube Denetçileri Oda çalışanı olamaz.

Geçici Görevlendirme

Madde 10 - Oda Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde herhangi bir personelini en çok üç ay süreyle başka bir birimde görevlendirebilir. Geçici görevlendirme, personele yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimde geçici görevlendirilen işyerinde yapılacak iş, geçici görevin başlama ve bitim tarihlerinin bulunması zorunludur.

Kısmi Zamanlı Personel

Madde 11 - Oda ve bağlı işyerlerinde çalıştırılacak kısmi zamanlı personel, hangi kadro için istihdam edilecekse; o kadro için gerekli tüm özelliklere sahip olmak zorundadır.

Kısmi zamanlı görevlendirmelerde, ücrete esas ödeme aşağıdaki şekilde uygulanır:

Tam zamanlı kadronun ödemeye esas aylık toplam puanı bulunur ve otuza bölünerek günlük çalışmaya karşılık gelen ödemeye esas puan hesaplanır. Günlük ödemeye esas puan yarı zamanlı kadronun aylık çalışma gün sayısı ile çarpılarak aylık ödemeye esas toplam puan hesaplanır. Hesaplanan puan işyeri katsayısı ve ödemeye esas katsayıyla çarpılarak brüt maaş hesaplanır.

Aynı uygulama yemek ve yol ödemeleri için de yapılır.

(28.08.2015 tarih ve 44/45) "Test-Ölçüm hizmetleri gibi hizmetlerde görev alacak oda üyelerinin çağrıya dayalı veya yarı zamanlı çalışmalarında İş Kanunu hükümlerine göre hazırlanan sözleşme hükümleri uygulanır. Bu kişilere Oda Yönetim Kurulu`nun her yıl belirleyeceği tarifeye göre günlük ücret ve prim ödenir. Her durumda prim dâhil bu günlük brüt ücret Oda`nın/TMMOB`nin her yıl belirlediği bir mühendis için belirlenen aylık en az ücretin 30`a bölünmesi ile belirlenen bedelin altında olamaz. Ayrıca ay içerisinde hak edilen toplam bedel yeni işe giren ve Ankara`da çalışan bir teknik görevlinin yol-yemek bedeli dâhil hesaplanan maaş bedelinin üzerinde olamaz."

Kadrolar, Yeni Kadrolar, Kısmi Zamanlı Kadrolar, Stajyerler ve Geçici Kadrolar

Madde 12 – Bu yönetmelikte tanımlanan kadrolar Oda merkezi için geçerlidir. Oda Merkezi dışındaki kadrolardan hangilerinin hangi şubede açılacağı ve açılmış olan kadrolardan hangilerinin iptal edileceği konularında Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. Şubelerde açılacak kadrolar bu yönetmeliğin ekinde yer alan Şube Tipleri Tablosuna göre belirlenir.

Temsilciliklerde hangi kadroların açılacağı ve açılmış olan kadrolardan hangilerinin iptal edileceği konularında Şube Yönetim kurullarının önerileri doğrultusunda Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. İl ve ilçe temsilciliklerinde Oda personeli bulundurulması esastır. İhtiyaç halinde bir personel birden fazla temsilcilikte görevlendirilebilir.

Tanımlanan kadrolardan hangilerinin sürekli, hangilerinin geçici ve hangilerinin kısmi zamanlı olacağına Oda Yönetim Kurulu karar verir. Oda işyerlerinde görevlendirilecek stajyer, geçici ve kısmi zamanlı personelin kadro puanları çalışılacak süreye bağlı olarak Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

            Diğer Odalarla ortak çalıştırılan personel için belirlenecek ücrete esas kadro puanı ve diğer haklar çalışılan işin özelliğine göre Şube Yönetim Kurulu`nun önerisi doğrultusunda Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

            Tanımlanan kadrolar dışında yeni kadro tanımları konusunda Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

            Ücrete Esas Katsayı (23.03.2013 - 43/37)

Madde 13 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulu`nda kabul edilen Oda Bütçesi çerçevesinde  Oda işyerlerinde çalışacak personelin ücrete esas katsayısını yılda en az iki kez 01 Ocak ve 01 Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere belirler. Belirlenen katsayı altı aylık dönemler içinde uygulanır.

Tanımlanan kadro puanı ile ek puanlar toplanarak ücrete esas katsayının çarpılması ile brüt ücretler hesaplanır. Ancak yol yardımları net olarak bordro içerisinde yer verilerek ve yemek ücretleri ayrıca kart sistemi ile ödenir.

Ödeme

Madde 14 – 13.maddede belirlenen ücretlerin ödeme şekli Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Azaltma Katsayıları

Madde 15 – Personel ücret hesaplanmasında TÜİK istatistikleri, Oda`nın belli bir bölgedeki örgütlülüğü ve gelir düzeyi dikkate alınarak ve o bölgede uygulanacak azaltma katsayısı belirlenir. Temsilciliklerin azaltma katsayısı Şube Merkezi için belirlenen katsayıdan yüksek olamaz.

Belirlenen bölgesel azaltma katsayıları Oda Yönetim Kurulu tarafından TÜİK istatistikleri, Oda`nın belli bir bölgedeki örgütlülüğü ve gelir düzeyi dikkate alınarak değiştirilebilir.

Bu katsayılarla belirlenen ücret, Oda üyesi personel için Oda`nın her yıl belirlediği bekar bir mühendis için belirlenen en az ücretin, diğer personel için ise asgari ücretin altında olamaz.

           Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücrete esas katsayı birimler bazında ekteki azaltma katsayıları ile çarpılarak uygulanır.

Şubeler aynı iş yerinde çalışan personeli için farklı katsayı belirleyemez. Aynı iş yerinde tek bir katsayı geçerlidir.

Evlenme Yardımı

Madde 16 - Oda ve bağlı işyerlerinde görevli personelin evlenmesi ve bunun belgelenmesi durumunda, evlendikten sonraki ilk ay, bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık net ücretinin % 20‘si oranında evlenme yardımı ödenir.

Doğum Yardımı

Madde 17 -  Oda ve bağlı işyerlerinde görevli personel veya eşinin doğum yapması ve bunun belgelenmesi durumunda, doğumdan sonraki ilk ay, bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık net ücretinin % 20‘si oranında doğum yardımı ödenir.

Yıllık Ücretli İzinler

Madde 18 - Oda işyerlerinde çalışan tüm personelin yıllık ücretli izinleri 4857 Sayılı İş Kanununda tanımlanan sürelere göre belirlenir. İzinlerin aynı yıl içinde kullanılması esastır. Personelin yıllık izin planı her yıl Nisan ayı sonuna kadar yapılır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Oda çalışmaları nedeni ile Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yıl içinde kullanılmayan izinlerin devreden yılın ilk altı ayı içerisinde kullanılması zorunludur.

            Eğitim İzni

Madde 19 - Oda personellerinden devam zorunluluğu bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, eğitim dönemi içinde haftada 5 saati geçmemek koşuluyla ücretli izin verilir.

            Fazla Mesai Ücretleri

      Madde 20 – 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan süreleri aşacak şekilde fazla mesai yaptırılamaz. Fazla mesai sürelerinin takibi Oda Yönetim Kurulu tarafından 3 aylık peryotlarla yapılır.

            Kadro İşlemleri

Madde 21 - Oda işyerlerinde görevlendirilecek personelin kadro istemi, gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu Yazman üyesi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan kadro istemi, kadroya uygun ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği seçme yöntemi ile belirlenir.

Şubelerde ve temsilciliklerde görevlendirilecek personelin kadrosu Şube Tipleri Tablosuna  uygun olarak gerekçesiyle birlikte Şube Yönetim Kurulları tarafından Oda Yönetim Kurulu`ndan istenir. Oda Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan kadrolara yapılacak atamalarla ilgili seçme yöntemi ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kadro adayı Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun bulunursa gerekli atama yapılır. Şubeler, Oda Yönetim Kurulu tarafından ataması onaylanmayan personel çalıştıramaz. Şube personelinin sözleşmesinin feshinde, usulde paralellik ilkesi gereği aynı prosedür uygulanır.

Atanan personel deneme süresi içerisinde görev tanımlarının yanı sıra TMMOB ve Oda Mevzuatı, Oda`nın Çalışma İlkeleri konusunda bilgilendirilir.

Şubelerde görevlendirilecek personelle ilgili gerek kadro talepleri gerekse uygun bulunan kadrolara atamalarda bu yönetmeliğin ekinde yer alan şube tipleri tablosu çalışması esas alınır. Zorunlu durumlarda kadro talebi ile ilgili Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Özlük Hakları

Madde 22 - (Değ:YK 11.03.2012 42/62, Değ: YK 14.10.2012 43/22) Oda işyerlerinde görevlendirilen Oda üyesi personelin kendi istekleriyle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı hakları saklıdır. Oda üyesi personelin kıdem tazminatları yasal kıdem tazminatı tavanından hesaplanarak ödenir.

Toplu İş Sözleşmesi veya Özel Hizmet Sözleşmelerinden doğan haklar saklıdır. Oda genelinde Toplu İş Sözleşmesi ve Özel Hizmet Sözleşmesi yapma yetkisi Oda Yönetim Kurulundadır. Gerek Toplu İş Sözleşmesi gerekse Oda Personel Yönetmeliği`nden doğan özel haklar dışında Oda işyerlerinde görevli olan tüm personel 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde haklara sahiptir.

            Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 23- (Değ:YK 11.03.2012 42/62) Aşağıdaki kadrolar Oda merkezi için tanımlanmış olup, Şube Tipleri tablosuna göre Şubelerde ve temsilciliklerde açılmış olan kadrolar ve bu kadrolarda görevlendirilecek personelin görev tanımları konusunda aşağıdaki görev tanımları şube veya temsilcilik olarak değiştirilerek uygulanır.

 

23.1 Oda Müdürü,

•  İlgili mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Odanın tüm idari, mali ve hukuki hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

• Odada görevli Örgütlenme Sekreteri dışındaki tüm personel Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

• Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi`ne bağlı olarak çalışır.

          • Oda Müdürü olmadığı durumlarda bu yetki Yönetim Kurulu`nun geçici olarak yetkilendirdiği Oda üyesi bir personel tarafından kullanılır.

23.2 Örgütlenme Sekreteri,

• Oda örgütlenmesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve programlar yapmakla,

• Odaya üye olabilecek mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik çalışmalar yapmakla,

• Alt birimlerle örgütlenme bazında ilişkiye geçerek örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmakla,

• Üyelerle ilgili bilgileri takip etmek ve güncellemekle,

• Örgütlenmeyle ilgili arşiv düzenlemekle,

• Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmakla,

yükümlüdür.

• Oda Yönetim Kurulu Yazman üyesine bağlı olarak çalışır.

•Örgütlenme Sekreteri olmadığı durumlarda bu yetki Yönetim Kurulu`nun geçici olarak yetkilendirdiği Oda üyesi bir personel tarafından kullanılır.

23.3 Teknik Müdür,

• Mesleki denetimleri sürdürmek ve şubelerde yapılan mesleki denetim uygulamalarını takip ederek yönetmeliklere uygunluğunu sağlamakla,

• Teknik yayınları takip etmek, yeni gelişmeler konusunda Yönetim Kuruluna bilgi vermekle,

• Tip proje, şartname gibi çalışmaları ilgili uzmanlık komisyonları aracılığıyla yürütmekle,

• SMM-BT belgelerini düzenlenmesini sağlamakla,

•  Teknik işlerle ilgili arşiv düzenlemekle,

• Teknik bilirkişilik, ölçüm ve kontrol faaliyetlerini yürütmek, şubelerde yapılan uygulamaları takip ederek yönetmeliklere uygunluğunu sağlamakla,

• Alt birimlerin ihtiyaçlarına yönelik teknik yayın, tip proje vb. istekleri tespit etmekle,

• Oda Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

• Oda Teknik Müdürü olmadığı durumlarda bu yetki Yönetim Kurulu`nun geçici olarak yetkilendirdiği Oda üyesi bir personel tarafından kullanılır.        

23.4 MİSEM Koordinatörü

·      MİSEM Yönetmeliği çerçevesinde tanımlanan işleri yapmakla yükümlüdür.

23.5 Enerji Birimi Koordinatörü

· Odanın Enerji politikalarının belirlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmakla yükümlüdür.

23.6 Bilişim Koordinatörü

·  Odanın Bilişim politikalarının belirlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmakla yükümlüdür.

23.7 Bilgi İşlem Müdürü,

• Odanın ihtiyaç duyduğu her türlü bilgisayar donanımının ve yazılımının işletilmesinden sorumludur.

•  Odanın bilişim alt yapısının, üyelerin birbirine ve üçüncü şahıslara karşı güvenliği ve güvenilirliğinden sorumludur.

• Odanın yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirler ve çözüm yolları hususunda raporlar hazırlar.

23.8 Teknik Görevli (Değ:YK 11.03.2012 42/62)

• Oda Teknik Müdürünün görev tanımı içerisindeki işleri Oda Teknik Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

• Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile Meslek Dalı Komisyonlarının sekreteryasını yürütür.

• Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile Odanın düzenlediği etkinlik ve sempozyumlara ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütür.

• Oda Müdürüne veya varsa  Oda Teknik Müdürüne bağlı olarak çalışır.

23.9 Oda Avukatı

• Oda Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Oda`nın tüm hukuki işlerini yürütmekle yükümlüdür.

• Şubelerde yürüyen hukuksal faliyetleri takip eder ve Oda Yönetim Kurulu`nu bilgilendirir.

23.10 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

• Oda Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Odanın tanıtımı ile basınla ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenlemek ve yürütmekle,

• Oda dergisi ve sair yayınlarının düzenli olarak çıkarılması için Yayın Kuruluyla ortak çalışmalar yapmakla,

• Oda adına araştırma yapmak ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna aktarmakla,

• Yayın Kurulundan gelen ürünleri dizgi, baskı ve sayfa düzeni işlerini yapmak/yaptırmakla,

• Yayınla ilgili her türlü malzeme temini ve matbaa ile eşgüdüm konusunda çalışmalar yapmakla,

• Yayınla ilgili arşivi düzenlemekle,

• Oda Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

• Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olmadığı zamanlarda bu görev Yönetim Kurulu`nun geçici olarak görevlendirdiği bir personel tarafından yürütülür.

23.11 Mali Müşavir

• İlgili mevzuat hükümlerince belirtilen defter ve kayıtları tutmak, gerekli onayları yaptırmakla yükümlüdür.

• Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmakla yükümlüdür.

23.12  (Değ:YK 11.03.2012 42/62)

23.13  Personel Şefi

• Oda ve birimlerinde görevli tüm personelle ilgili sicil dosyalarını düzenlemek, idari, günlük, yıllık ve mazeret izinlerini takip etmekle,

• Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmakla yükümlüdür.

• Oda Personel Şefi olmadığı zamanlarda bu görev Yönetim Kurulu`nun geçici olarak görevlendirdiği bir personel tarafından yürütülür.

23.14.  Yardımcı Teknik Görevli

• Oda Teknik Görevlilerinin görev tanımı içerisindeki işleri Oda Teknik Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

• Oda Teknik Müdürüne bağlı olarak çalışır.

23.15  MİSEM Görevlisi

• Oda MİSEM Koordinatörünün görev tanımı içerisindeki işleri belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

• Oda MİSEM Koordinatörüne bağlı olarak çalışır.

23.16  Basın - Yayın Görevlisi

• Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün görev tanımı içerisindeki işleri Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

• Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüne bağlı olarak çalışır.

23.17  Muhasebe Görevlisi (Değ:YK 11.03.2012 42/62)

• İlgili mevzuat hükümlerince belirtilen defter ve kayıtları tutmakla,

• Aylık, üç aylık ve yıllık mali raporları düzenlemekle,

• Vergi, sigorta primleri ve benzeri ödemeler için gerekli belge düzenlemelerini yapmakla,

• Personel ödemelerine yönelik bordroları düzenlemekle,

• Oda gelirlerinin düzenli olarak tahsili konusunda gerekli düzenlemeleri yapmakla,

• Oda Saymanının ve/veya Müdürünün verdiği yetki çerçevesinde gerekli ödemeleri yapmakla,

• Hakkı huzur ve Harcırah Yönergesine uygun olarak harcırahlarına yönelik belgeleri düzenlemekle,

• Odanın tüm banka hesaplarını takip etmekle,

• Oda Denetleme Kurulu`nun istemiş olduğu belgeleri düzenlemekle,

• Oda gelir ve giderlerini gerekli şekilde muhasebeleştirmekle,

• Yıllık gelir, gider tabloları ve bilançolarını düzenlemekle,

• Odanın sahip olduğu tüm taşınmaz mallara ait tapu sicillerini ve kiralık hizmet binaları ile ilgili kira sözleşmelerini arşivlemekle,

• Oda demirbaş kayıtlarını düzenlemekle,

• Muhasebe ve mali işlerle ilgili arşivi düzenlemekle,

• Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmakla yükümlüdür.

23.18  Büro Görevlisi

• Odanın yazışma işlerini yürütmek,

• Gelen ve giden evrakın kaydını yaparak, zamanında ilgililere verilmesini veya  gönderilmesini sağlamak,

• Telefon görüşmelerini idare etmek,

•  Üyelerin sicil kayıtları ve dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak,

• Üyelerle ilgili olayları zamanında sicil kayıtlarına geçirmek, dosyalamak, gereken hallerde ilgililere bilgi vermek,

• Üye adreslerini düzenli olarak tutmak,

• Üye kimlik kartını ve belgelerini düzenlemek,

• Oda dışındaki kişilerin başvurularını ilgililere duyurmak,

• Büro görevi ile ilgili dosya, yazışma ve belgelerin arşivlenmesini sağlamak,

23.19  Bilgi İşlem Görevlisi

• Oda Bilgi İşlem Müdürünün görev tanımı içerisindeki işleri Oda Bilgi İşlem Müdürü tarafından belirlenen çerçevede yapmakla yükümlüdür.

• Oda Bilgi İşlem Müdürüne bağlı olarak çalışır.

23.20  Kütüphane Görevlisi

• Oda tarafından oluşturulan kütüphanenin düzenlenmesi, kütüphaneye alınması gereken yayınların temini, kütüphanenin üyelerin yararlanmasına yönelik olarak düzenlenmesinden sorumludur.

• Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmakla yükümlüdür.

• Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

23.21  Lokal Görevlisi

• Oda tarafından işletilen lokalin düzenli olarak açık tutulması, lokalden üyelerin faydalanmasından sorumludur.

• Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmakla yükümlüdür.

• Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır.

23.22 Büro Hizmetlisi (Değ:YK 11.03.2012 42/62)

• Oda hizmet binalarının günlük temizliğini yapmak, çay vb. servislerini yapmak, evrak getirilmesi ve dağıtımını yapmak,

• Oda Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmakla yükümlüdür.

• Oda Müdürüne bağlı olarak çalışır

 Şubelerde ve temsilciliklerde açılmış olan kadrolar ve bu kadrolarda görevlendirilecek personelin görev tanımları konusunda yukarıdaki görev tanımları şube veya temsilcilik olarak değiştirilerek uygulanır.

 OYK 06.05.2016 45/06 EMO Personel Yönetmeliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi Koordinatörü (2400 Kadro Puanı), Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi Şube Koordinatörü (2300 Kadro Puanı), Test Ölçüm Merkezi Teknik Görevlisi (2100 Kadro Puanı) kadroları eklenmesine;

Disiplin Cezaları

Madde 24- Disiplin cezası gerektiren hususlarda 4857 sayılı İş Kanunu disiplin hükümleri geçerlidir.

Geçici Madde 1 :

Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde tüm personel kazanılmış haklar saklı kalmak koşulu ile Oda Merkezi, Şube ve Temsilciliklerinde uyumlu hale getirilir.

Geçici Madde 2 :

Bu yönetmeliğin 22. maddesinde yapılan kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürürlük

Madde 25 – (1) Bu yönetmelik, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 11.02.2012 tarih ve 42/59   sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 11.03.2012 tarih ve 42/62 sayılı toplantısında değişiklikler yapılmıştır.

 

Yürütme

Madde 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

 

Şube Tipleri Tablosu

(Personel Yönetmeliği`nin ekidir)

Şubelerde açılacak kadrolar aşağıdaki kriterlerle belirlenen puanlar toplanarak belirlenir. Buna göre Üye Sayısı, Aidat Toplama Oranı, Hizmet Karşılığı İş Sayısı, Mesleki Denetimi Yapılan Proje Sayısı, İl ve İlçe Temsilciliği Sayısı ve Yıllık Eğitim Sayısı`na göre belirlenen puanlar toplanır ve Şube Tipi belirlenir. Şube tipine göre şubeye personel kadrosu açılır.

Şubelerin;

Tablo 1

ÜYE SAYISI

 

PUAN

10001 VE ÜZERİ

30

5001-10000 ARASI

20

3001-5000 ARASI

15

1001-3000 ARASI

10

0-1000 ARASI

5

Tablo 2

ÜYE AİDAT TOPLAMA ORANI

%70 ÜZERİ

30

%60-%70 ARASI (70 DAHİL)

26

%50-%60 ARASI (60 DAHİL)

21

%40-%50 ARASI (50 DAHİL)

17

%30-%40 ARASI (40 DAHİL)

13

%25-%30 ARASI (30 DAHİL)

11

%20%25 ARASI (25 DAHİL)

9

%15-%20 ARASI (20 DAHİL)

7

%10-%15 ARASI (15 DAHİL)

5

%0-%10 ARASI (10 DAHİL)

1

Tablo 3

Örnek (Ölçüm, Test ve Bilirkişilik Sayıları)

ŞUBE GENELİNDE YAPILAN TOPLAM HİZMET KARŞILIĞI İŞ SAYISI  / ODA GENELİNDE YAPILAN TOPLAM HİZMET KARŞILIĞI İŞ SAYISI

%8 VE ÜZERİ

10

%6-8 ARASI

8

%4-6  ARASI

6

%2-4 ARASI

4

%0-2 ARASI

2

Tablo 4

ŞUBE TARAFINDAN DENETİMİ YAPILAN PROJE SAYISI / ODA GENELİNDE DENETİMİ YAPILAN PROJE SAYISI

%8 VE ÜZERİ

15

%6-8 ARASI

12

%4-6  ARASI

9

%2-4 ARASI

6

%0-2 ARASI

3

Tablo 5

İL ve İLÇE TEMSİLCİLİK SAYISI

15 VE ÜZERİ

7

12-15 ARASI

6

8-11 ARASI

5

4-7 ARASI

3

1-3 ARASI

1

Tablo 6

YILLIK EĞİTİM SAYISI (MİSEM DAHİL TÜM EĞİTİMLER)

50 VE ÜZERİ

8

40-50 ARASI

6

30-40 ARASI

5

20-30 ARASI

3

5-20ARASI

2

Bu veriler ışığında şube tipleri aşağıdaki şekilde ortaya çıkar. (Değ:YK 11.03.2012 42/62)

KADRO

MERKEZ 

TİP 1 80-100 puan

TİP 2 60-80 puan

TİP 3 40-60 puan

TİP 4 20-40 puan

TİP 5 0-20 puan

Oda Müdürü

1

1

1

1

0

0

Örgütlenme Sekreteri

1

1

1

1

1

1

Teknik Müdür

1

1

1

1

0

0

MİSEM Koordinatörü

1

0

0

0

0

0

Enerji Birimi Koordinatörü

1

0

0

0

0

0

Bilişim Koordinatörü

1

0

0

0

0

0

Bilgi İşlem Müdürü

1

1

0

0

0

0

Teknik Görevli

4

9

6

4

3

2

Hukuk Müşaviri

1

1

1

1

0

0

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

1

1

1

0

0

0

Mali Müşavir

2

1

1

0

0

0


     

Personel Şefi

1

1

1

0

0

0

Yardımcı Teknik Görevli

1

1

0

0

0

0

MİSEM Görevlisi

3

3

1

1

0

0

Basın Yayın Görevlisi

3

2

1

1

0

0

Muhasebe Görevlisi

2

1

1

1

1

1

Büro Görevlisi

5

5

5

4

2

1

Bilgi İşlem Görevlisi

1

1

0

0

0

0

Kütüphane Görevlisi

1

1

1

0

0

0

Büro Hizmetlisi

3

3

2

2

1

1

Lokal Görevlisi

1

0

0

0

0

0

TOPLAM

36

34

24

17

8

6

 

KATSAYI TABLOSU (Değ:YK 11.03.2012 42/62)

 

 

BİRİM

TEMSİLCİLİK

KATSAYI

ADANA ŞUBE

 

0,75

 

HATAY

0,55

 

OSMANİYE

0,55

 

ANTAKYA

0,55

 

İSKENDERUN

0,55

ANKARA ŞUBE

MERKEZ DAHİL

0,95

 

KONYA

0,75

 

KAYSERİ

0,65

 

AFYONKARAHİSAR

0,65

 

SİVAS

0,65

 

TOKAT

0,50

 

NEVŞEHİR

0,50

 

ERZURUM

0,50

 

AKSARAY

0,50

 

KIRŞEHİR

0,50

 

KASTAMONU

0,50

 

KIRIKKALE

0,50

 

YOZGAT

0,50

 

ERZİNCAN

0,50

 

AKŞEHİR

0,50

 

ÇANKIRI

0,50

 

POLATLI

0,50

 

EREĞLİ

0,50

 

Ş.KOÇHİSAR MDB

0,50

ANTALYA ŞUBE

 

0,80

 

ISPARTA

0,65

 

BURDUR

0,65

 

ALANYA

0,65

 

MANAVGAT

0,50

 

FİNİKE

0,50

BURSA ŞUBE

 

0,80

 

BALIKESİR

0,60

 

ÇANAKKALE

0,60

 

YALOVA

0,60

 

İNEGÖL

0,60

 

EDREMİT

0,50

 

M.KEMALPAŞA

0,50

 

BANDIRMA

0,50

 

GEMLİK

0,50

 

AYVALIK

0,50

 

BİGA

0,50

DENİZLİ ŞUBE

 

0,80

 

MUĞLA

0,60

 

UŞAK

0,50

 

BODRUM

0,60

 

FETHİYE

0,60

 

MİLAS

0,60

 

ORTACA

0,60

 

MARMARİS

0,60

DİYARBAKIR ŞUBE

 

0,70

 

ŞANLIURFA

0,60

 

MALATYA

0,60

 

ELAZIĞ

0,60

 

MARDİN

0,60

 

VAN

0,60

 

BATMAN

0,60

 

AĞRI

0,60

 

ŞIRNAK

0,60

 

TUNCELİ

0,60

 

SİİRT

0,60

 

MUŞ

0,60

 

BİTLİS

0,60

 

BİNGÖL

0,60

 

HAKKARİ

0,60

ESKİŞEHİR ŞUBE

 

0,70

 

KÜTAHYA

0,50

 

BİLECİK

0,50

GAZİANTEP ŞUBE

 

0,65

 

KAHRAMANMARAŞ

0,55

 

ADIYAMAN

0,50

 

ELBİSTAN

0,50

 

KİLİS

0,50

İSTANBUL ŞUBE

 

1,00

 

KADIKÖY

1,00

 

TEKİRDAĞ

0,60

 

BAKIRKÖY

1,00

 

EDİRNE

0,60

 

KARTAL

1,00

 

KIRKLARELİ

0,60

 

ŞİŞLİ

1,00

 

ÇORLU

0,50

 

LÜLEBURGAZ

0,50

 

KEŞAN

0,50

 

ÇERKEZKÖY

0,50

İZMİR ŞUBE

 

0,90

 

MANİSA

0,70

 

AYDIN

0,70

 

AKHİSAR

0,50

 

SALİHLİ

0,50

 

TURGUTLU

0,50

 

KUŞADASI

0,55

 

ALAŞEHİR

0,50

 

DİDİM

0,55

 

ÖDEMİŞ

0,50

 

SÖKE

0,50

 

TORBALI

0,50

 

NAZİLLİ

0,50

 

ALİAĞA

0,55

 

BERGAMA

0,50

 

TİRE

0,50

KOCAELİ ŞUBE

 

0,80

 

SAKARYA

0,70

 

ZONGULDAK

0,70

 

GEBZE

0,70

 

BOLU

0,50

 

KARABÜK

0,50

 

DÜZCE

0,60

 

BARTIN

0,50

 

K. EREĞLİ

0,55

 

GÖLCÜK

0,55

MERSİN ŞUBE

 

0,70

 

KARAMAN

0,55

 

NİĞDE

0,55

 

TARSUS

0,55

 

SİLİFKE

0,50

 

ANAMUR

0,50

SAMSUN ŞUBE

 

0,70

 

ORDU

0,50

 

ÇORUM

0,50

 

AMASYA

0,50

 

SİNOP

0,50

TRABZON ŞUBE

 

0,65

 

RİZE

0,50

 

GİRESUN

0,50

 

ARTVİN

0,50

 

GÜMÜŞHANE

0,50

 

KARS

0,50

 

BAYBURT

0,50

 

IĞDIR

0,50

 

ARDAHAN

0,50

 

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.