MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ


Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 20.12.2013 tarih ve 43/58 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

Amaç 

Madde 1 – Bu uygulama esaslarının amacı; güvenli elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile Oda süreçlerinde uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 – Bu uygulama esasları Oda tarafından üyelere ve personele sağlanacak güvenli elektronik imza ile, Oda süreçlerinde güvenli elektronik imza uygulamalarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği ve Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu uygulama esaslarında kullanılan terim ve sözcük grupları 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat içerisinde ayrıca tanımlanması durumu hariç olmak üzere ve bu tanımlara aykırı düşmemesi şartıyla, aşağıdaki anlamlara sahip olacaklardır. 

a) E-Güven E-İmza Paketi: "NES" ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile belirlenen güvenli elektronik imza oluşturma aracından oluşan "ESHS" tarafından "NES Sahibi" ne sağlanan hizmet ve ekipmanlar bütünü.

b) Elektronik İmza Mevzuatı: 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ dâhil olmak üzere konu ile ilgili her türlü yasal düzenlemeyi,

c) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı: (Bundan böyle "ESHS" olarak anılacaktır) "Elektronik İmza Mevzuatı" çerçevesinde elektronik sertifika, zaman damgası ve güvenli elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)

ç) Erişim Verisi: "NES Sahibi"ne ait imza oluşturma verisine erişimin kontrolünü sağlayan PIN ve PUK bilgisidir.

d) Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri: (Bundan böyle "GKNESİ" olarak anılacaktır) "ESHS" operasyonlarını gerçekleştirmek için ilgili tarafların uymak zorunda olduğu gerekliliklerin tespit edildiği, uygulamaların ve prosedürlerin açıklandığı, "ESHS" tarafından www.e-guven.com adresinden yayınlanan belli süreçler içeresinde güncellenen ve "ESHS" tarafından umuma yapılan bir açıklama mahiyetindeki dokümandır.

e) Güvenli Elektronik İmza (veya elektronik imza): Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

f) Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Aracı: "NES" ile imza oluşturma verisini barındıran, imza oluşturma verisinin güvenliğini ve gizliliğini temin edecek teknik özelliklere sahip donanım aracı.

g) İmza Oluşturma Verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik özel anahtarlar gibi verileri tanımlar.

h) İmza Doğrulama Verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri tanımlar. İmza oluşturma verisi ile matematiksel olarak ilişkilendirilmiş bir veridir.

ı) Kurumsal Başvuru: Elektrik Mühendisleri Odası`nın, çalışanları ve/veya üyeleri adına yaptığı nitelikli elektronik sertifika başvurusunu,

j) Kurumsal Başvuru Sahibi: "ESHS" ile Kurumsal Başvuru Sözleşmesi akdetmiş olan; Elektronik İmza Mevzuatı uyarınca çalışanları ve/veya üyeleri adına nitelikli elektronik sertifika başvurusunda bulunan tüzel kişiliği,

k) Nitelikli Elektronik Sertifika: (Bundan böyle "NES" olarak anılacaktır) 5070 Sayılı Kanunun 9. Maddesinde ve ilgili mevzuatta içeriği ve teknik özellikleri belirtilen elektronik sertifikayı,

k) NES Sahibi: "Kurumsal Başvuru Sahibinin, adına "NES" başvurusunda bulunması üzerine "ESHS" tarafından adına "NES" düzenlenen ve işbu başvuru formunun tarafı olan gerçek kişiyi

l) Oda: Elektrik Mühendisleri Odası‘nı,

m) Şube: Elektrik Mühendisleri Odası`na bağlı Şubeyi

n) Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odası‘na bağlı il/ilçe temsilciliklerini

o) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

ö) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, 

tanımlar.

Güvenli Elektronik İmzaların Niteliği ve Hukuksal Sorumlulukları

Madde 5 – 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu`na göre güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.

Üyelere Oda tarafından Elektronik İmza Verilmesi Süreci

Madde 6 –Üyelere güvenli elektronik imza yüklü Oda Kimliği tarafından verilir. Elektronik imzasını bu anlaşma dışında bireysel olarak alan üyelerimiz de Oda işlemlerinde elektronik imzalarını kullanabilirler.

Oda ile Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (E-Güven) arasında yapılan kurumsal sözleşme gereğince üyelere verilecek elektronik imzaya ilişkin başvurular Oda, Şube, Temsilcilik veya elektronik ortamdan yapılabilir. 

Üyelerin bu yönergenin ekindeki başvuru formunu ıslak imzalı olarak Oda, Şube veya temsilciliğe iletmesi zorunludur. Islak imzalı yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Şube ve temsilciliklere yapılan ıslak imzalı başvuru formlarının ekine üyenin nüfus cüzdanı fotokopisi de eklenerek Oda Merkezine gönderilir. Elektronik ortamdan yapılan başvurularda üyeler ıslak imzalı başvuru formunu ve nüfus cüzdanı fotokopilerini Oda Merkezine, Şubeye veya Temsilciliğe iletebilirler

Oda Merkezine gönderilen başvurular incelenerek, hazırlanan Elektronik İmza Uyumlu Oda Kimliği Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (E-Güven)`ya iletilir. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (E-Güven)`dan gelen güvenli elektronik imza yüklenmiş Oda Kimliği üyeye iletilmek üzere Şube ve Temsilciliğe iletilir. Şube ve Temsilcilik Oda Kimliği`ni teslim formu ile üyeye teslim ederek teslim bilgisini elektronik ortamdaki (EMOP) uygun alana işler.

Kimlikleri teslim edilen üyelerin bilgileri Oda Merkezi tarafından "Erişim Verisi (PIN/PUK)" üyeye gönderilmek üzere Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (E-Güven)`ya iletilir. "Erişim Verisi (PIN/PUK)" üyenin başvuru formunda belirttiği e-posta adresine Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (E-Güven) tarafından iletilir. 

Güvenli Elektronik İmza Sahibinin Yükümlülükleri

Madde 7 – Güvenli elektronik imza sahibi;

a) Güvenli elektronik imza almak için gerekli tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak sağlamakla,

b) ESHS`ye vermiş olduğu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde ESHS`yi derhal bilgilendirmekle,

d) İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dâhilinde kullanmakla,

e) İmza oluşturma verisini başkalarına kullandırmamakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla,

f)  İmza oluşturma verisinin gizliliğinden veya güvenliğinden şüphe etmesi durumunda ESHS`yi derhal bilgilendirmekle,

g) Güvenli elektronik imza oluşturma aracını kullanmakla,

i)İmza oluşturma aracının veya erişim verisinin kaybolması, çalınması, güvenilirliğinden şüphe edilmesi durumunda ESHS`yi derhal bilgilendirmekle,

yükümlüdür.

Oda`nın Yükümlülükleri

Madde 8 – Oda, kurumsal başvuru ile üyelerine ve personeline verdiği elektronik imzaları sadece elektronik imzanın sahibine teslim edecektir.

Oda, elektronik imzanın oda işlemlerinde kullanılması için gerekli yazılımları oluşturarak ıslak imza ile yapılan işlemleri elektronik imza ile de yapılabilir hale getirecektir.

Diğer Konular

Madde 9 - Bu yönergede yer almayan konularda Oda Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 10-  Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 20.12.2013 tarih ve 43/58 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 11- Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.