MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ (YENİ)


 Bu Yönetmelik Genel Kurulun verdiği yetki ile Yönetim Kurulu`nun 28.03.2014 tarih ve 43/66 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin defterlerin ve kayıtların tutulması ile ilgili hükümlerinin uygulaması 1 yıl içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilir. Mevcut Mali İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

 Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı Elektrik Mühendisleri Odasının ve Oda tarafından kurulan iktisadi işletmesinin bütçe ve muhasebe usul ve işlemlerini düzenlemek ve birimler arasında uygulama birliğini sağlamaktır.

Kapsam

 

Madde 2 – Elektrik Mühendisleri Odasının iktisadi işletme dâhil tüm birimlerinin bütçe ve muhasebe işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönetmelik TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 

Madde 4 –Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni

Oda: Elektrik Mühendisleri Odası`nı

Şube: Elektrik Mühendisleri Odası şubelerini

Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odası temsilciliklerini

Mesleki Denetim Büroları: Elektrik Mühendisleri Odası Mesleki Denetim Bürolarını

İktisadi İşletme: Oda tarafından kurulan iktisadi işletmesini

ifade eder.

Gelirlerin Toplanması

 

Madde 5 – Oda ve birimleri, bölgelerindeki gelirleri, Oda adına toplamakla görevli ve yetkilidir. Şube ve bağlı birimleri topladıkları geliri en geç ertesi gün saat 10:00`a kadar bu gelirden herhangi bir harcama yapmadan, Oda hesabına yatırmak ve Oda muhasebesini bilgilendirmek zorundadır. (06.05.2019 Tarih 46/46 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle)

Harcama Yetkisi

 

Madde 6 – (1) Oda, bir ay zarfında elde edilen iktisadi işletme kapsamında toplanan gelirler haricindeki her türlü gelirler toplamının % 17`sini, bütçe esasları dâhilinde gerekli harcamaları yapmak üzere kendi hesaplarında tutarak geri kalan %83`ünün ilgili şubenin sabit harcamalarını yaptıktan sonra kalan kısmını takip eden ayın ilk 3 günü içinde ilgili şubenin banka hesabına yatırmak zorundadır. (06.05.2019 Tarih 46/46 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle)

(2) Şube ve bağlı birimleri yapacakları 500 TL ve üzerindeki her tür harcamayı yetkilendirildikleri banka hesabı üzerinden yapmak zorundadır. (06.05.2019 Tarih 46/46 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle)

 

Oda Genel Kurulunda alınacak yetki dâhilinde Oda tarafından alınacak ve satılacak gayrimenkul için Oda Yönetim Kurulu onayı ve TMMOB Yönetim Kurulu onayı gerekir.

(3) Temsilcilik ve mesleki denetim büroları, gelir ve giderlerini gösteren aylık çalışma raporları düzenler ve takip eden ayın ilk 5 günü içinde bağlı oldukları Şubeye göndermek zorundadır.

(4) Oda ve şubeler, hesap planı ve gider fasıllarında yer almayan harcamaları yapamaz.

 

Hesap Planı ve Açıklamaları

Madde 7 – (1) İşlemlerin muhasebeleştirilmesinde bu Yönetmeliğin eki olan "Hesap Planı ve Açıklamaları" uygulanır.

(2) "Hesap Planı ve Açıklamaları"nda gerekli değişiklikler Oda Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Hesap Dönemi

Madde 8 – Odanın hesap dönemi 1 Ocak - 31 Aralık arasıdır. Bütçeler bir yıllık gelir ve gider tahminlerini kapsar.

Yetki ve Sorumluluk

 

Madde 9 – (1) Oda ve birimlerinin muhasebe iş ve işlemlerinden ve bütçelerin uygulamasından Yönetim Kurulları sorumludur.

(2) Muhasebe fişleri ve mizan cetvelleri muhasebe yetkilisi ve Sayman Üye tarafından işlem kontrolü yapılarak imzalanır. Harcama ile yetkilendirilmiş ilgililerin imzasını taşımayan fişlerle hiç bir ödeme yapılmaz. Yapıldığı takdirde bundan doğacak Oda zararını imzaya yetkili olanlar tazmin ederler. Muhasebe kayıt ve işlem hatalarından muhasebe görevlileri sorumludur.

(3) Bu yönetmelikte tanımlanan defterlerden Vergi Kanunları gereğince onay gerekenlerin, kanundaki usuller çerçevesinde ve yasal süreleri içerisinde onaylatılmasından muhasebe görevlileri sorumludur.

 

İkinci Bölüm

Bütçeler

Bütçe Düzeni

Madde 10 – (1) Tahmini bütçeler, Oda ve Şubelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenir ve iki yılda bir Genel Kurulda kabul edilerek yürürlüğe girer.

(2) Temsilcilik gelir ve giderleri bağlı bulundukları Şubelerin bütçeleri içinde yer alır. Oda ve Şubelerin bütçeleri Oda Genel Bütçesi içinde yer alır ve ayrı olarak izlenir.

(3) Bütçeler, Gelir Bütçesi ve Gider Bütçesi bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerde yer alacak gelir ve gider fasılları ve fasılların maddeleri Oda Yönetim Kurulunca belirlenerek "Hesap Planı ve Açıklamaları"nda gösterilir.

(4) Bütçelerde, Hesap Planında bulunmayan gelir ve gider kalemleri için yeni fasıl ve maddeler açılamaz.

(5)  Odanın bütçe dönemi 1 Ocak - 31 Aralık arasıdır. Odanın bütçe uygulamalarından Oda Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Bütçe, Genel Kurulun onayından sonra, yürürlük tarihi ile Genel Kurulca onay tarihi arasındaki devrede, yeni yıl bütçesinden normal ve gerekli harcamaları karşılamak üzere, her ay için gerçekleşen bütçenin 1/12‘si oranında harcama yapılabilir. Ancak bu döneme ait gelir ve  gider kesin hesap raporu ile Genel Kurulun onayına ayrıca sunulur. Gelirler, herhangi bir orana bağlı olmaksızın tahsil edilir.

Bütçelerin Onaya Sunulması

 

Madde 11 – (1) Oda ve birimlerinin tahmini bütçe tasarıları her dönem için yıllık olarak Yönetim Kurulları tarafından hazırlanır. Temsilcilikler için Şube Yönetim Kurullarının kararı yoksa ayrı ayrı gelir gider bütçesi yapılmaz. Bunların gelir ve giderleri Şube bütçelerine temsilcilikler için konulan genel fasıldan karşılanır. Hazırlanan tahmini bütçeler aşağıdaki süreçle kesinlik kazanır.

(2) Şubeler, bir önceki dönem gerçekleşen gelir ve giderler ile o dönem içerisinde yapılması öngörülen hizmetler göz önüne alınarak ve tahmini gelir ve giderler belirlenerek kendi bütçe tasarılarını hazırlayıp Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar Bütçe Komisyonu toplantısına sunulmak üzere göndermek zorundadır.

(3) Bütçe Komisyonu toplantısı en geç Kasım ayı sonunda yapılır. Bütçe Komisyonu her Şubeden biri Sayman üye olmak üzere iki temsilci ile Oda Yönetim Kurulu Sayman ve Yazman Üyesinin katılımıyla oluşur.

(4) Oda Bütçe Komisyonu, Oda birimlerinin bütçelerini Oda Yönetim Kurulunca saptanmış olan Bütçe İlkeleri açısından inceler. Çalışmalarını 15 Aralık gününe kadar tamamlayarak tasarıları ve varsa her bütçe hakkındaki değişiklik önerilerini bir raporla Oda Yönetim Kuruluna sunar.

(5) Şube bütçelerinde tahmini gelirin %83‘ünden fazla gider öngörülmesine ilke olarak izin verilemez. Onaylanmış programlar için gerekli görülmesi halinde, Oda tarafından, birimlerine mali kaynak aktarılabilir.

(6) Bütçe tasarılarını Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar göndermeyen şubelerin bütçe tasarıları Bütçe Komisyonu toplantısına sunulmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

(7) Bütçe tasarıları, Oda Bütçe Komisyonu raporlarıyla birlikte Oda Yönetim Kurulu tarafından incelenir, aynen veya gerekli değişiklikler yapılarak 27 Aralık gününe kadar onaylanır.

(8) Oda Yönetim Kurulunun onayı ile geçici olarak kesinlik kazanan bütçeler 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmak üzere ait oldukları Oda birimlerine gönderilir.

(9) Oda Yönetim Kurulunun kararıyla uygulamaya konulan bütçeler bu tarihten sonra yapılacak ilk Genel Kurulun incelemesine ve onayına sunulur. Bütçeler, Genel Kurulun aynen kabulüyle veya o tarihten sonraki işlemler hakkında geçerli olacak değişikliklerle onaylaması üzerine kesinlik kazanır.

Bütçe İlkeleri

 

Madde 12 – (1) Bütçe tasarıları önceki yıl gelir ve gider gerçekleşmeleri ve cari yıl içinde yapılması düşünülen işler göz önünde tutularak mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın tahminlere dayandırılır.

(2) Bütçelerin hazırlanması sırasında göz önünde bulundurulacak diğer ilkeler, bütçe hazırlık dönemi öncesinde Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Oda birimlerine duyurulur.

 

Bütçe Talimatı

 

Madde 13 – Bütçe uygulamalarına yön vermek ve açıklık kazandırmak amacıyla öngörülen çeşitli hükümler bütçelerin sonuna Bütçe Talimatı olarak eklenir.

Aktarmalar

 

Madde 14 – (1) Yeterli ödeneği bulunmayan maddeden, gerekli ödenek aktarması yapılmadan harcama yapılamaz. İhtiyaç halinde, Oda Yönetim Kurulu  bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.    

Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilmediği takdirde yapılan fazla harcama Genel Kurulun onayına sunulur.

(2) Şube giderleri bütçesinde, aynı bölümün maddeleri arasında Şube Yönetim Kurulu kararı ile bölümler arasında Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile aktarma yapılabilir.

Bütçe İzleme Raporları (Mali Rapor)

Madde 15– (1) Oda birimleri her ay sonunda kendi bütçe uygulama sonuçlarını gösteren bir Bütçe İzleme Raporu düzenlemek ve her üç aylık dönemi takip eden hafta içinde bu raporları Odaya göndermek zorundadır.

(2) Bütçe İzleme Raporları; Tahmini, Gerçekleşen ve Projeksiyon sütunlarını içerir. Ayrıca raporlarda, bütçede öngörülen değerlerle gerçekleşme değerleri arasındaki önemli sapmaların nedenleri hakkındaki görüş ve açıklamalara ve alınan önlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararlarına da yer verilir.

Oda Yönetim Kurulunun Bütçe Uygulamalarına İlişkin Sorumlulukları

Madde 16 – Bütçe İzleme Raporları Oda Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Ayrıca, Oda Yönetim Kurulu, bilgisayar sistemi aracılığı ile Oda birimlerinin bütçe uygulamalarını sürekli olarak izler ve denetler. Bu izleme ve incelemeler sonucunda, bütçe uygulamalarına ilişkin olarak alınması uygun görülen önlemler hakkındaki Oda Yönetim Kurulu kararlarına Oda birimleri aynen uymak zorundadır.

Kesin Hesap Raporu

Madde 17 – (1) Oda ve Şube Yönetim Kurulları, her bütçe dönemi sonunda bütçe gerçekleşmesine ilişkin Kesin Hesap çıkarır ve bir Kesin Hesap Raporu hazırlar. Şubeler Kesin Hesap Raporlarını en geç Ocak ayı sonunda Odaya gönderir.

(2) Oda Yönetim Kurulu Genel Kesin Hesap Raporunu Oda Genel Kurulunun inceleme ve onayına sunar. Ayrıca Oda Denetleme Kurulu da kesin hesap raporunu inceleyerek bu konuda düzenleyeceği raporu Genel Kurula sunar.

 

Üçüncü Bölüm

Muhasebe Düzeni

İşlemlerin Aktarılması

Madde 18– (1) Oda ve Şubelerde tekdüzen hesap planı uygulanır. İşlemlerin muhasebeleştirilmesinde Oda Yönetim Kurulu tarafından bütçe düzenine uygun olarak hazırlanan "Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklaması" hükümleri uygulanır. Hesap planında gerektiğinde yeni hesapların açılması veya değişiklikler yapılması Oda Yönetim Kurulunun yetkisindedir.       

(2) Oda muhasebe kayıtları, Merkezi sisteme göre düzenlenir. TMMOB Yasası gereği, esas kayıtlar Odada toplanmak üzere ilgili birimlerce muhafaza edilir.

(3) Şubeler, Oda adına tahsilat ve bütçeleri içinde harcama yapmak ve bu Yönetmelik çerçevesinde muhasebelerini tutmakla yükümlüdürler. Şube işlemleri, her ayın sonunda düzenlenecek mizanlarla, Oda kayıtlarına geçirilir.

 

Kayıtlar

Madde 19– Muhasebe kayıtlarında, 26.12.1992/21447 sayılı ve 16.12.1993/21790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde açıklanan esas ve usuller içinde açıklanan hesaplar kullanılır. Bu hesap kalemlerinden hangilerinin kullanılacağı ihtiyaca göre Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek hesap planı oluşturulur.

 

Kayıt Düzeni

Madde 20– İşlemler, fişler aracılığı ile muhasebeleştirilir.  Fişler, fişlerde bulunacak bilgiler, döküm cetvelleri, defterler "Hesap Planı ve Açıklamaları" nda açıklanır.

 

Bilanço

Madde 21– Oda birimlerinin bilançoları, kesin mizan kalanlarının tip bilanço tablolarına dökülmesi suretiyle hazırlanır.

 

Temsilcilik Kayıtları

Madde 22– Temsilcilikler bu Yönetmelikte belirlenen kasa defterlerini tutarlar, günlük işlemlere ait tahsilat ve ödeme döküm cetvellerinin bir nüshası ile birlikte fiş asıllarını, takip eden ayın ilk 5 günü içerisinde ilgili şubeye gönderirler.

 

Kasa İşlemleri

Madde 23– Oda ve birimlerinin kasalarında Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek miktardan fazla para bulundurulamaz. Fazlası aynı gün Odanın bankalardaki ilgili hesaplarına yatırılır. Günlük kasa hareketi kasa defterine kayıt edilir.

 

Akşamları kasa kapandığında, muhasebe görevlisi tarafından kasa sayılarak hesap bakiyesi ile karşılaştırılır. Temsilcilikler, defterin o günkü son kaydı altına sayım ve karşılaştırma sonucu yazıldıktan sonra görevli tarafından imzalanarak günlük kayıt kapatılır. Kasa bakiyesi ertesi günün ilk kaydı olarak devredilir.

 

Kasa mevcudu ayda bir defadan az olmamak üzere Sayman Üye tarafından sayılarak kontrol edilir. Ayrıca Oda Denetleme Kurulu ve Şube Denetçileri tarafından yapılan denetimlerde kasa sayılarak kontrol edilir ve bu durum tutanakla tespit edilerek Yönetim Kuruluna sunulur.

Banka İşlemleri

Madde 24– Oda ve Şubelerin kasa fazlası ve nakit mevcudu Oda adına açılmış banka hesaplarında saklanır. Temsilcilikler Şube Yönetim Kurulunun bilgisi ve Oda Yönetim Kurulunun onayı olmadan Oda adına bankalarda hesap açamazlar. Para tutumuna ilişkin herhangi bir ticari girişimde bulunamazlar.

Şube Yönetim Kurulu her türlü banka hesaplarını Oda Yönetim Kuruluna aylık mizanlarda bildirmek zorundadır.

Oda adına bankalardan para çekmeye yetkili kişiler her Genel Kurul toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Oda Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılarak belirlenir ve ilgili bankaya imza sirküleri bildirilir. Bankalardan para çekme yetkisi tek başına bir kişiye verilemez. En az iki kişinin birlikte imza yetkisine sahip olması gerekir.

Şube ve Temsilcilik yetkililerine kendi bölgeleri dışındaki Oda hesaplarından para çekme yetkisi verilemez.         

Şube etkinlik alanında bulunan il ve ilçe temsilciliklerinde temsilci ve temsilci yardımcılarından herhangi ikisine Şube Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik hesabının bulunduğu bankadan para çekme yetkisi verilebilir.

Ancak 6. Madde‘de belirtilen koşullar gerçekleşmediği takdirde Oda Yönetim Kurulu kararı ile Şubelerin kasasından ve bankasından harcama yapması engellenir.

Bilumum Bankalar nezdinde Elektrik Mühendisleri Odası adına hesap açmaya, hesap kapatmaya, para yatırmaya, para çekmeye, ahzu-kabza işlerinde temsile, çek karnesi almaya, çek kesmeye, çek ve senetleri imzalamaya, internet bankacılık işlemlerini yapmaya ve yetkili kişileri görevlendirmeye, kambiyo taahhütlerinde bulunmaya, sözleşmeleri ve taahhütnameleri imzalamaya, Elektrik Mühendisleri adına internet bankacılık işlemleri, kambiyo taahhüt işlemlerinde bulunmaya Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 25– (1) Oda Yönetim Kurulu tarafından, Oda gelirinin toplandığı hesabın bulunduğu bir banka şubesine, tahmini bütçe ve üye sayısı üzerinden her yıl için belirlenen Birlik Hissesinin Birlik banka hesabına her ay düzenli olarak aktarılmasını sağlamak amacıyla talimat verilir.

 

(2) Birlik Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen olağanüstü yardımın Oda payına düşen kısmı Birliğe ayrıca gönderilir.

(3) Birlik  Yönetim  Kurulu‘nun  kararı  ile  Birlik için  yapılan  harcamaların faturaları Birliğe gönderilerek, fatura miktarlarının Odanın Birlik hissesinden düşülmesi sağlanır.

Basılı Kağıtlar ve Dağıtım

Madde 26– Odanın, Şube ve Temsilciliklerinde muhasebe kayıtlarına esas olarak kullanılan basılı kağıtların şekil, boyut nüsha ve sayıları Oda Yönetim Kurulu tarafından "Hesap Planı ve Açıklamaları"nda saptanır

Tahsilat İşlemleri

Madde 27 – (1) Oda ve birimlerinde tahsilat, bu işle görevlendirilmiş ve görevlendirme kendisine yazılı olarak bildirilmiş personeller aracılığı ile yapılır.

(2) Her tahsilat karşılığında görevlinin imzası ile Odanın mührünü taşıyan bir makbuz verilir. Makbuzsuz veya adi senetle tahsilat yapılamaz.

(3) Tahsilat işlemlerinde Oda tarafından bastırılan makbuzlardan başka makbuz kullanılamaz. Oda birimleri tarafından talep edilen makbuzlar Oda tarafından Şubelere, Şubeler tarafından bağlı bulunan temsilciliklerine tutanak ile teslim edilir. Makbuzlar muhasebe görevlileri tarafından muhafaza ve takip edilir.

(4) Makbuzlar belli sayıda nüshadan oluşur. Her nüsha, seri ve birbirini takip eden sıra numarası taşır.

(5) Makbuzlarda kazıntı, silinti ve düzeltme kesinlikle yapılamaz. Hatalı yazılan makbuz tüm nüshaları ile birlikte iptal edilerek saklanır.

(6) Bankadaki hesaplara yapılan ödemeler karşılığında bankalarca verilen makbuz veya dekontlar Oda tarafından düzenlenmiş makbuz hükmündedir. Ancak üyenin talebi halinde banka dekontundaki bilgiler esas alınmak suretiyle tahsil makbuzu düzenlenebilir.

Ödeme İşlemleri

Madde 28 – (1) Ödemeler makbuz, fatura, ibraname, gider makbuzu, bordro gibi tediyenin niteliğine uygun imzalı ve geçerli belgeler karşılığında Yönetim Kurullarınca yetkili kılınan kişilerin imzasını taşıyan ödeme fişlerine dayanılarak yapılır.

(2) Ödemeye talimat veren yetkili imza ile ikinci yetkilinin imzaları, tüm muhasebe fişleri ön yüzü ile ödeme yapılan belgeler ön veya arka yüzüne atılır.

(3) Ödeme fişleri, tarih ve birbirini takip eden sıra numarası verilerek ekleriyle birlikte saklanır.

(4) Kural olarak, bütçede faslı bulunmayan veya fasıldaki tutar tükenmiş olan hususlarda ödeme yapılamaz. Zorunlu ve ertelenemez durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı veya Sayman Üyenin yazılı oluru ile gerekli ödeme yapılabilir. Ancak muhasebeleştirme ve aktarma işlemleri zaman geçirilmeden tamamlanır.

Kasa Defteri

Madde 29 – Günlük tahsilat ve ödemeler kasa defterine kaydedilir.

Avans İşlemleri

Madde 30 – (1) Niteliği gereği önceden kesin miktarı belirlenemeyen harcamalar ile küçük miktardaki çeşitli harcamalar için sonradan sarf evrakına dayanılarak mahsubu yapılmak üzere yazman ve / veya sayman üyenin onayı ile ilgililere avans verilir. Ödenecek avansın üst sınırları her yıl Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Geçici görev yolluğu, iş ve çeşitli harcamalar avansı alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Harcırah Yönetmeliği`ne uygun olarak mahsup edilir. Harcanmayan avans veya kalanı muhasebeye yatırılır. Aldığı avansı mahsup veya geri ödemeyen bir kişiye yeniden avans verilmez.

(3) Oda Hukuk Müşavirliğine dava, icra, noter harç, posta masrafı vb. harcamalar için istenilen miktarda avans verilebilir. Tüm avanslar yıl sonunda kapatılır.

Defterler

Madde 31 – (1) Oda ve birimlerinde Muhasebe Hesap Planı Açıklamasında gösterilen esas ve yardımcı defterler tutulur.

(2) Oda ve Şubelerinde Kasa Defteri, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir ve envanter defterleri tutulur. Şubeler yevmiye defteri, bağlı temsilciliklerin muhasebe kayıtlarını da içerir. Temsilciliklerde Şube Yönetim Kurulları tarafından onaylanan kasa defterleri tutulur.

(3) Bir sonraki yıla ait yasal defterler Oda ve Şubeler tarafından Aralık ayı içerisinde noter tarafından onaylattırılıp kullanıma hazır hale getirilir.

Muhasebe Kontrolü (Mizanlar)

Madde 32– Muhasebe işlemlerinin defterlere doğru aktarılıp aktarılmadığının kontrolü ve sonuçların izlenmesi için mizan cetvelleri kullanılır.

Mizanlar; Oda ve Şubelerinde dönemler itibarı ile hesapların borç ve alacak toplamları ile kalanlarının ilgili sütununa yazılması suretiyle çıkarılır.

a.     Aylık Mizanlar

Her ayın son günü itibariyle iki nüsha olarak düzenlenir ve yetkililer tarafından imzalanır. Şubelerde bir nüshası Odaya gönderilir, bir nüshası Yönetim Kurulunun incelemesinden sonra muhasebe servisinde dosyalanır. Şubelerin aylık mizanları izleyen ayın en geç 20‘sinde Odada olacak şekilde düzenlenir. Sarf belgeleri ile birlikte yasal defterler on yıl süreyle muhafaza edilir.

Odada Şubelerden gelen aylık mizanlar hesap guruplarına göre kayıtlara geçirilir.

Merkezi aylık mizanlar yukarıdaki ilkeler çerçevesinde hazırlanır. Bir nüshası muhasebe dosyasında saklanır, bir nüshası Sayman Üye tarafından incelenerek Oda Yönetim Kuruluna sunulur.    

b.     Genel Geçici Mizan

Hesap döneminin sonuncu günü akşamı çıkarılan ve bu tarihe kadar yapılmış işlemlerin tamamını kapsayan bir mizandır.

c.      Kesin Mizan

Genel geçici mizanın çıkarılmasından sonra bilanço tamamlama devresinde başlıca;

1.     O yıl bütçesinde ait olup, henüz ödenmemiş gider tahakkukları yapılır.

2.     Bütün avanslar, devamında zorunluluk bulunanlar dışında kapatılır.

3.     Oda varlığına dâhil veya emanet olarak bulunan tüm mevcutlar Oda ve Şubelerde Sayım Komisyonu tarafından sayılır. Sayım sonuçları usulüne uygun olarak düzenlenecek sayım cetvellerine geçirilir. Sayılan mevcutlar arasındaki farklar, usulüne uygun olarak muhasebeleştirilir.

4.     Gelir ve Gider hesapları öz varlık hesabına aktarılır.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Kesin mizan çıkarılır. Kesin mizanın çıktığı tarihte, defterlerin yılın son ayına ait toplamları hariç, diğer aylara ait bütün toplamların mürekkeplenmiş olması gerekir. Son aya ait toplamlar ile işlemlerin kapanış çizelgeleri, bilançonun Genel Kurulca onayını izleyen ay içinde tamamlanır.

Şubeler yıl sonunda düzenledikleri mizan cetvellerini, sayım sonuçlarını ve kesin mizan hesap kalanlarının detaylı dökümlerini Ocak ayının 20‘sine kadar Odaya gönderirler.

Belge ve Kayıtlar

Madde 33 – (1) Esas ve yardımcı defterler ile her türlü muhasebe evrakı bilgisayar kayıtlarından yazdırılır. Bunlarda silinti, karalama, kazıntı ve usule aykırı düzeltmeler yapılamaz, satır aralarına yazı ve rakam yazılamaz, satır ve sayfa atlanamaz. Yanlış kayıtlar mahsup fişleriyle düzeltilir.

(2) Bütçenin, Oda Genel Kurulu tarafından onaylanmasından sonra esas ve yardımcı defterler ciltlenerek, düzenli bir şekilde dosyalanan diğer muhasebe evrakları ile birlikte yasaların öngördüğü süre boyunca saklanır.

Demirbaş İşlemleri

Madde 34 – Oda ve birimlerine ait her türlü malzeme, demirbaş ve sair varlıkların sayımı ve işlemleri her yıl Aralık ayı içinde, Demirbaş Yönergesi`ne uygun olarak yapılır.

Sayman Üye

Madde 35 – (1) Oda ve birimlerinde Sayman Üye, yönetim kurulunda bulunduğu birimin muhasebe işlemlerini izleyerek ve defterlerini inceleyerek muhasebe iş ve işlemlerini sürekli şekilde denetler.

(2) Yasa, Yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olmayan işlemleri, aksaklıkları ve eksiklikleri, Yönetim Kuruluna veya Yazman Üyeye bildirir.

(3) Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi, tüm birimlerde aynı denetlemeyi dilediği zaman yapabilir veya bir uzmana yaptırabilir.

Sayım İşlemleri Sayım Komisyonu

Madde 36 – Oda basılı yayınlarının stok mevcudu Oda veya Şube Yazman üyesinin sorumluluğunda ve her basılı yayın için ayrı ayrı düzenlenerek bilgisayar ortamında izlenir. Odanın Demirbaş Defterine kayıtlı malzemenin ve stoklarında bulunan satılacak yayınların sayımı, Yazman üye tarafından görevlendirilecek üçer kişilik Sayım Komisyonlarınca her yıl Aralık ayı içinde yapılır.

Her takvim yılı sonunda, bir yıl önceden devredilen ve o yıl içinde gelen ya da çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır eşyanın cins, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle Sayım Cetvelleri düzenlenir.

Düzenlenen Sayım cetvelleri kayıtlara göre eksik ve fazlası tutanakla saptanarak Sayım Komisyonu tarafından imzalanır ve Oda veya Şube Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Yazman üyeye verilir.

İktisadi İşletme

Madde 37– Oda faaliyetlerini yürütmek maksadıyla vergi kanunları çerçevesinde ve gerekli durumlarda İktisadi İşletmeler kurulabilir. Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmelerinin merkezi Ankara`dır. İktisadi İşletme faaliyetleri, Şubeleri ve Temsilcilikleri kapsayacak şekilde Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Topraklama, test ölçüm, bilirkişilikler, sempozyumlar, dergi bülten basım ve dağıtım, ajanda basım ve dağıtım faaliyetleri İktisadi İşletme faaliyeti içerisindedir. İktisadi İşletme faaliyeti kapsamına alınacak veya iktisadi işletme kapsamından çıkarılacak faaliyetler Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İktisadi İşletme Bütçesi

Madde 38– İktisadi İşletmelerin bütçesi Merkezi olarak Oda tarafından düzenlenerek Genel Kurul onayına sunulur. Bütçe oluştururken önceki yıllar gerçekleşen gelir ve giderlere ilişkin gerçekleşmeler ile yapılması düşünülen faaliyetler dikkate alınarak hazırlanır.

İktisadi İşletme Muhasebe Sistemi

Madde 39– Muhasebe sistemi Oda tarafından merkezi olarak kurulur. Şube ve Temsilcilikler tarafından yapılan faaliyetlere ilişkin belgeler, izleyen ayın 5`ine kadar muhasebe sistemine doğru ve tam olarak kaydedilerek Odaya ulaştırılmak zorundadır. Tüm Cari işlemler, faaliyeti yapan birim tarafından takip edilir. Cari ödemelere ilişkin bilgiler her hafta Odaya bildirilerek ödenir. Faaliyetlere ilişkin sarf evrakları Oda muhasebe görevlileri tarafından kontrol edilerek muhasebeleştirilir. Vergi ve diğer tüm yasal yükümlülükler Oda muhasebe birimi tarafından takip edilir. 

Dördüncü Bölüm

Son Hükümler

Kayıtların Saklanması

Madde 40- Odanın tüm mali işlemleri ile ilgili defter ve kayıtları, Oda ve Şubeler tarafından ait olduğu takvim yılını takiben, on yıl müddetle saklanır. Oda tarafından Şubeden istenmesi durumunda Odaya gönderilir.

Madde 41- Oda Yönetim Kurulu, bu yönetmelikle tanımlanmamış gelir ya da giderler için; TMMOB ve Odaları Mali İşler Yönetmeliği`ne göre, hesap planına uygun olarak yeni bölüm ya da alt bölümler açabilir. Açılan bu bölümlerin koordinasyonu, Oda Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 42- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Oda Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 43- Bu Yönetmelik Genel Kurulun verdiği yetki ile Yönetim Kurulu`nun 28.03.2014 tarih ve 43/66 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin defterlerin ve kayıtların tutulması ile ilgili hükümlerinin uygulaması 1 yıl içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilir. Mevcut Mali İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Geçici Madde 1

47. Dönem Genel Kurulu`na kadar 6. maddede belirtilen oranlar dikkate alınmaz. Şubelerin mali hesapları Oda tarafın tutlur ve Şube ihtiyaçları şubelerin gelirlerinden karşılanmak üzere Oda tarafından karşılanır. (06.05.2019 Tarih 46/46 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle)

 

 

"BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ KILAVUZU"

 

Bu "Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi " (Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Kılavuzu), Elektrik Mühendisleri Odası`nın tüm birimlerinde ve Şubelerinde mali konularda ve bununla ilişkili olarak Bütçe ve Muhasebe İşlemlerinde uyulması gereken kuralları ve yapılması gereken işleri belirlemek üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Mali İşler Yönetmeliği‘nin ekidir.

İşlemlerin muhasebeleştirilmesinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen bütçe düzenine uygun olarak tekdüzen muhasebe sistemine göre hazırlanan Hesap Planı ve İzahnamesi hükümleri uygulanır.

Oda Yönetim Kurulu kararı ile kurulmasına karar verilen yeni temsilciliklerin veya yeni oluşacak Şubeler `in muhasebe alt yapısı Oda merkezi tarafından oluşturulur.

Hesap planında, Oda merkezi ve Şubeler tarafından kullanılacak hesap fasılları ve hesap kodları aynıdır. Elde edilecek tüm gelirlerin ve yapılabilecek bütün harcamaların hiç bir tereddüde ve yanılgıya meydan vermeden doğru fasıllara işlenmesi gerekir.

 

HESAP PLANININ KODLAMASI VE KURGUSU

Hesap planının kodlanmasında 6 basamaklı bir sistem benimsenmiştir. Gerektiğinde 7. ve daha alt basamakların kullanılmasına açıktır.

Ana hesaplar altında her şube il plaka kodu ile yer alır. Şubeler altında ise şube ve etkinlik alanlarında yer alan temsilcilikler yer alır. Şube ve birimleri altında ise ana hesaba ilişkin fasıl hesaplar bulunmaktadır.

600 ANA HESAP KODU ( 600 = Gelirler Hesabı)

600.02 ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER GELİRLER (Ana: Hesaptan sonra. 01 kodu ile başlayan hesaplar Oda Merkez hesabını, .02 ile başlayan hesaplar Şubeler Hesabını gösterir.

600.02.01 ŞUBE KODU (Şube‘nin İl Trafik Kodu) .. .. ADANA ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

600.02.01.00 Muhasebe Hesap Planında ADANA MERKEZ ŞUBE GELİRLERİ (Dördüncü basamaktaki 00 Şube Merkezini göstermektedir. Temsilcilik gelirleri için 4. Basamaktaki 00 yerine ilgili temsilciliğin kodu kullanılır. Örneğin Adana Şube`ye bağlı Hatay Temsilcilik için hesap planında 60.02.01.31 HATAY TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ`ni gösterir.

600.02.01.00.04 Muhasebe Hesap Planında Tali Hesap Kodu (Adana Şube Merkezi SMM Hizmet Gelirleri)

5. basamaktaki 04 kodu SMM Hizmetleri Gelirlerini göstermektedir. 6. basamaktaki yer alacak kod ise gelir türünü gösterecektir.

Şubelerin İl Trafik Kod‘ları Şöyledir. (Kasa Hesabı örnek alınmıştır.) Adana Şube Temsilcilikleri de örneğe dahil edilmiştir. Şubelerin il plaka kodları üçüncü basamaktadır.

100.01.00.00   EMO Merkez Şube Kasası

100.02.01.00   Adana Merkez Şube Kasası

100.02.01.31   Hatay Temsilcilik Kasası

100.02.01.32   İskenderun Temsilcilik Kasası

100.02.01.80   Osmaniye Temsilcilik Kasası

100.02.06.00   Ankara Merkez Şube Kasası

100.02.07.00   Antalya Merkez Şube Kasası

100.02.16.00   Bursa Merkez Şube Kasası

100.02.20.00   Denizli Merkez Şube Kasası

100.02.21.00   Diyarbakır Merkez Şube Kasası

100.02.26.00   Eskişehir Merkez Şube Kasası

100.02.27.00   Gaziantep Merkez Şube Kasası

100.02.33.00   Mersin Merkez Şube Kasası

100.02.34.00   İstanbul Merkez Şube Kasası

100.02.35.00   İzmir Merkez Şube Kasası

100.02.41.00   Kocaeli Merkez Şube Kasası

100.02.55.00   Samsun Merkez Şube Kasası

100.02.61.00   Trabzon Merkez Şube Kasası

I-               Bütçe Bölüm Ve Maddeleri

Odanın gelir ve gider bütçeleri şu bölüm ve maddelerden oluşur:

01  GELİR BÜTÇESİ

Bölüm I- ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ

01. Üye kayıt ve kimlik gelirleri.

      01.01 Üye Kayıt Gelirleri 

      01.02 Kimlik Gelirleri (Sadece Merkez Bütçesinde yer alır)

      01.03 E-İmza Ödentileri (Sadece Merkez Bütçesinde yer alır)

02. Üye ödentileri

      02.01 Cari Yıl Üye Aidatları

      02.02 Geçmiş Yıllar Üye Aidatları

03. Yabancı üye kayıt, kimlik ve ödentileri. (Sadece Merkez Bütçesinde yer alır.)

      03.01 Yabancı Üye Kayıt ve Kimlik Ödentileri

      03.02 Yabancı Üye Cari Yıl Aidat Ödentileri

      03.03 Yabancı Üye Geçmiş Yıl Aidat Ödentileri

04. Gecikme cezaları.

05. Onur Kurulu Cezaları (Yalnız Oda bütçesinde yer alır.)

 

 Bölüm II - HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER  

 

01. Belge düzenleme gelirleri.

01.01 Oda Üyelik Belgesi

      01.02 İhale Belgesi

      01.03 Şantiye Şefliği Belgesi

      01.04 LPG Sorumlu Müdür Belgesi

      01.05 Enerji Yöneticiliği İçin Oda Üyelik Belgesi

      01.06 Diğer Muhtelif Maktu Belgeler

02. Seminer, Konferans, Panel vb. Gelirleri

03. Eğitim Merkezi Gelirleri

      03.01 MİSEM kapsamında düzenlenen tüm eğitimler alt hesaplarla gösterilir.

 

Bölüm III-YAYIN GELİRLERİ

 

01. Oda Yayın Gelirleri

 

Bölüm IV- SMM HİZMETLERİ GELİRLERİ       

 

01. SMM ve Büro Tescil Belgesi ilk çıkarmaları

02. SMM ve Büro Tescil Belgesi yenilemeleri,     

03.  Proje Denetim Gelirleri       

04  Teknik Uygulama Sorumluluğu Sözleşme Gelirleri

05. İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi Onay Bedeli                                 

Bölüm V - DİĞER GELİRLER

01. Kira gelirleri,

02. Faiz ve Komisyon Gelirleri

03. Bağış ve yardımlar, 

04. Sosyal etkinlik gelirleri, 

05. Adlandırılmamış gelirler,

02. GİDER BÜTÇESİ

Bölüm  1- YÖNETİM GİDERLERİ

01. Oturum ücretleri,

02. Yolluk giderleri,

03. Temsil giderleri,

04. Danışmanlık giderleri,

05. Genel Kurul giderleri.

06. Gazete ilan giderleri,

07. Koordinasyon toplantı giderleri,

08. Seminer, konferans, panel giderleri,    

09. Denetleme Kurulu Üyeleri Yolluk ve Temsil Giderleri (Yalnız Oda bütçesinde yer alır.)

10. Onur Kurulu Üyeleri Yolluk ve Temsil Giderleri (Yalnız Oda bütçesinde yer alır.)

11. TMMOB Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu Üyesi Yolluk Giderleri (Yalnız Oda bütçesinde yer alır.)

12.  Komisyon ve Çalışma Grubu Üyesi Yolluk ve Temsil Giderleri 

Bölüm II - PERSONEL GİDERLERİ

01. Brüt Ücretler

02. SGK İşveren hissesi

03. İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi

04. İkramiyeler      

05. Sosyal Yardımlar

06. Fazla Çalışma Ücretleri

07. Tazminatlar

      07.01 Kıdem Tazminatları

      07.02 İhbar Tazminatları

08. Diğer İşçi Ücret Giderleri

Bölüm III - İŞLETME GİDERLERİ

01.  Kira Giderleri 

02. Kırtasiye ve basılı kağıt giderleri,

03. Elektrik Giderleri

04. Su Giderleri

05. Doğalgaz Isınma vb. Giderleri

06. Bakım Onarım Temizlik Giderleri

07. PTT Kargo ve Nakliye Giderleri

08. Vergi, Resim, Harç ve Banka Giderleri

09. Gazete, Dergi ve Kitap Giderleri

10. Sigortalama Giderleri

11. Gecikme ve Para Cezaları

12. Yıllık Vergiler (Emlak, Çevre Temizlik Vb.) 

13. Noter Giderleri

14. Çay, Şeker ve Temizlik Malzemesi Giderleri

15. Şehiriçi Ulaşım Giderleri

16. Dava, Harç Masraf Giderleri

17. Bakım Yazılım Teknik Hizmet Giderleri

18. İletişim, İnternet, Telefon, Haberleşme Giderleri

19. Bilgisayar Sarf Malzemeleri

21. Kimlik Giderleri

22. E-İmza Giderleri

23. Maktu Belge Giderleri

99. Diğer İşletme Giderleri

Bölüm IV - DİĞER GİDERLER        

01. Bağış ve yardımlar  

02. Sosyal etkinlik giderleri 

03. Panel, Seminer vb. Giderler

04. NKP Giderleri

05. EMO Öğrenci Üye Giderleri

99. Adlandırılmamış giderler,  

Bölüm V- HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER

01. Seminer, Konferans, Panel giderleri

02. Kurs Giderleri

03. Eğitim Merkezi Giderleri

      03.01 MİSEM Eğitmen Giderleri

      03.02 Ulaşım ve Konaklama Giderleri

      03.03 MİSEM Doküman Giderleri

      03.04 Yemek İkram Giderleri

      03.05 MİSEM Personel Giderleri

      03.99 Diğer MİSEM Giderleri

Bölüm VI - YAYIN GİDERLERİ

01. Dergi ve bülten giderleri,

02. Oda yayınları basım giderleri,

03. Telif Ücretleri

03. Kitap, rapor ve yazı telif ücretleri

04. Bilimsel Dergi Giderleri

05. Katalog Giderleri

Bölüm VII - TMMOB HİSSESİ ( yalnız Odalar bütçesinde yer alır)

TMMOB Payı

1.      KAYIT DÜZENİ

FİŞLER

Kasa ve mahsup işlemlerine ait olmak üzere iki çeşit fiş vardır.

2.     01. Kasa Fişleri

Kasa işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için kullanılır

3.     Tahsil Fişi:

Kasaca yapılacak her türlü tahsilat için kullanılan tahsil fişinin içerdiği miktar, üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara alacak, kasa hesabına borç yazılır.

4.     Ödeme Fisi:

Kasadan  yapılacak   her  türlü  ödeme için   kullanılır.   İçerdiği   miktar  üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara borç, kasa hesabına alacak kaydedilir.

5.     Mahsup Fişi :

Kasa ile ilgili olmayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için sol tarafı borç, sağ tarafı alacak kaydına ait fişlerdir. Günlük işlemlere ait kasa ve mahsup fişleri, muhasebe servisince toplanarak; tahsil, ödeme ve mahsup fişlerine ayrı ayrı sıra numarası verilir.                    

FİŞLERDE BULUNACAK BİLGİLER     

Bir fişin muhasebe kayıtlarına esas alınabilmesi için;

01. Şekil ve boyutlarının belirlenmiş olması,     

02 . Hesap numara ve işlemlerinin yazılmış olması,

03. Düzenleme tarihini taşıması,

04. Kazıntısız ve silintisiz olması,

05. Yazı ve rakamlarla yazılı bir tutarı ve bu tutarla ilgili yeterli açıklamayı içermesi,

06. Yetkili imzaları taşıması,

07. Eklerinin tamam olması,

esastır. Yukarıda belirtilen hususlar muhasebe şefi ve/veya muhasebe görevlileri tarafından kontrol edilerek, eksiklikler giderilir.

II-             DÖKÜM CETVELLERİ

Fişlerin büyük deftere kaydını kolaylaştırmak, yardımcı defter kayıtlarının kontrolünü sağlamak ve işlemlerin karşılıklı ve denk bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadıklarını anlayabilmek için döküm cetvelleri düzenlenir.

01.       Günlük Tahsilat Döküm Cetvelleri:

Tahsil fişi basılı sıra numarası esas alınarak düzenlenir. İptal edilen tahsil fişlerine, iptal nedeni yazılır. Nüshaları ile birlikle dosyasına konur. Numaralama işlemi tamamlandıktan sonra, hesap numaralarına göre dökümü yapılır.

02.       Günlük Ödeme Döküm Cetvelleri

Ödeme fişlerinin hesap numaralarına göre dökümü yapılır. Döküm cetvelleri, her akşam kasa kapatıldıktan sonra düzenlenerek, Muhasebe şefi ve imza yetkilisi tarafından parafe ve imza edilir.

Günlük işlemlerin defler kayıtlarına geçilmesinde Döküm Cetvelleri esas tutulur. Döküm cetvelleri Şube ve Temsilciliklerde iki nüsha olarak düzenlenir Bir nüshası birim dosyasında saklanır, bir nüshası Oda Merkezine gönderilir kaydı günümüzde gelişmiş muhasebe programları sayesinde kolayca yapılabilmektedir. Bu nedenle Oda ve Şubelerde ayrıca hesap döküm cetveli düzenlenmesine gerek yoktur. Kasa ödeme ve tahsilat dökümleri ihtiyaç halinde  tarih ve sıra numarası ile muhasebe programı ile dökülerek gerekli incelemeler yapılabilecektir.

III-           DEFTERLER 

Oda Merkez ve Şubelerinde tutulacak deflerler şunlardır:

01. Esas defterler:

01.01. Kasa Defteri 

Günlük olarak tahsil edilen miktar ile kasadan yapılan harcamalar, her gün bu deftere kayıt edilir. Sadece temsilcilikler tarafından tutulmak zorundadır. Oda ve Şubeler`in KASA işlemleri yevmiye defterine ve defteri kebirlerine döküldüğü için ayrıca kasa defteri kullanmalarına gerek yoktur. Günlük olarak tahsil edilen miktar ile kasadan yapılan harcamalar, her gün bu deftere kayıt edilir.

01.02. Büyük defterler:

Kayda geçilecek işlemlerin, belgelerine dayanılarak, tarih sırası ile ve madde halinde düzenli bir şekilde kaydına aittir. Bu defterler, günlük kasa tahsil işlemleri birinci, kasa ödeme işlemleri ikinci ve mahsup işlemleri üçüncü sırada olmak üzere, birbirini izleyen madde numarası verilmek suretiyle kaydedilir.

01.02.01 Yevmiye Defteri         

01.02.02 Defteri Kebir

0.02.03 Envanter Defteri

02.Yardımcı Defterler:  

Büyük defter ana ve tali hesaplarının, işlem tarihine göre yazıldığı defterlerdir.

02.01. Çek senet defteri           

03 Özel Defterler:         

03.01   Demirbaş Defteri :

Odanın sahip olduğu varlıklar (gayrimenkul demirbaş eşya ve kitaplık) alım tarihi itibari ile bu deftere, her birine özel numara verilmek üzere işlenir. Yıl sonu sayım sonuçlan da bu deftere kaydedilir.

03.02 Üye Ödentileri İzleme Defteri :

Bu defter üye kartlarından ibaret olup yıllık ödenti borçlarının yıl ve miktarı gösterilerek gerekli kayıtlar yapılır. Tahsil edilen miktar borçtan düşülür.

Basılı Kağıtlar Ve Dağıtım

01. Föyler:

01.01  Yardımcı defter föyleri

01.02 Üye ödenti föyleri: EMO Otomasyon programı üzerinden takip edilir.

02 Fişler:

01 Ot  Tahsil fişleri. (En az 2 nüshadır, ikinci nüsha makbuz olarak kullanılır)

02 Ödeme fişleri (En az 2 nüshadır.)

03 Mahsup fişleri

04 Cetveller

04.01 Aylık mizan cetveli

04.02 Ödenek izleme cetveli

05. Diğer evraklar.

06 Ücret bordroları

07 Yolluk bildirimi

08 Ödeme emri (olur)

Oda, Şube ve Temsilciliklerde kullanılacak basılı kağıtlar Oda Yönetim Kurulunca birim ilgililerine zimmetli olarak dağıtılır.

SARF EVRAKI   

Yapılacak ödemelerde, aşağıda belirtilen evrakın bulunması gereklidir.

01. Personele yapılacak ödemelerde, bordrolar.

02. Yolluklarda, yolluk bildirgesi ve gerekli hallerde taşıt biletleri.

03. Oturum ücretlerinde, toplantı tutanakları ve bordrolar.

04. Satın almalarda, fatura, makbuz ve emsal belge.

05. Vergi, SGK Prim vs. ödemelerde beyanname ve makbuz.

06. Diğer ödemelerde, ödemenin türüne göre fatura, makbuz, gider belgesi, ibraname, beyan ve benzeri diğer belgeler.

07. Evraka bağlanması mümkün olmayan harç, damga ve posta pulu yapıştırma gibi giderlerde harcamayı yapanın yazılı ve imzalı beyanı.

08. Oda ve Şube saymanının Oda Yönelim Kurulunca belirlenen harcama yetkisinin üzerindeki harcamalar için Oda veya Şube Satın alma Komisyonu kararı ile kanuna esas teklif evrakları.

Sarf evraklarının, ödeme fişini imzalamaya yetkili olanlar tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Bankadaki hesaplara, POS veya Sanal POS üzerinden yapılan ödemeler karşılığında bankalarca verilen makbuz veya dekontlar Oda tarafından düzenlenmiş makbuz hükmündedir. Ancak üyenin talebi halinde banka veya POS dekontundaki bilgiler esas alınmak suretiyle makbuz veya dekont düzenlenebilir.

IV-           HESAP PLANI

Elektrik Mühendisleri Odası muhasebe işlemlerinde bütçesinin hazırlanmasında ve izlenmesinde kullanılan tekdüzen hesap planı aşağıda yazıldığı gibidir.

A- HESAP PLANI

1- DÖNEN VARLIKLAR

10- HAZIR DEĞERLER

100- KASA

101- ALINAN ÇEKLER

102- BANKALAR

103- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

108- DİĞER HAZIR DEĞERLER

11- MENKUL KIYMETLER

111- ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

112- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLAR

12- TİCARİ ALACAKLAR

120- ALICILAR

121- ALACAK SENETLERİ

126- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

128- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

13- DİĞER ALACAKLAR

133- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

135- PERSONELDEN ALACAKLAR

136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

15- STOKLAR

159- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

18- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

180- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181- GELİR TAHAKKUKLARI

19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

195- İŞ AVANSLARI

196- PERSONEL AVANSLARI

197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

2- DURAN VARLIKLAR

24- MALİ DURAN VARLIKLAR

245- BAĞLI ORTAKLIKLAR

248- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

250- ARAZİ VE ARSALAR

252- BİNALAR

253- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR

254- TAŞITLAR

255- DEMİRBAŞLAR

258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259- VERİLEN AVANSLAR

28- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

280- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

32- TİCARİ BORÇLAR

320- SATICILAR

321- BORÇ SENETLERİ

326- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR

33- DİĞER BORÇLAR

335- PERSONELE BORÇLAR

336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

340- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 

362- ÖDENECEK SENDİKA AİDAT KESİNTİSİ

368- VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ

VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

369- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

372- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

38- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

380- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381- GİDER TAHAKKUKLARI

39-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

393- ŞUBELER CARİ HESABI

397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

47- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

472- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

48- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

480- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

5- ÖZ KAYNAKLAR

500- SERMAYE

570- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

580- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

590- DÖNEM NET KÂRI

591- DÖNEM NET ZARARI -

6- GELİR TABLOSU HESAPLARI

60- BRÜT SATIŞLAR

600- YURTİÇİ SATIŞLAR

601- YURTDIŞI SATIŞLAR

602- DİĞER GELİRLER 

603- ŞUBELERDEN TAHAKKUK EDEN GELİRLER

610- SATIŞTAN İADELER

653- KOMİSYON GİDERLERİ

671- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

681- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI

689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI

692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

7- MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

77- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

771- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

V-             HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 

1-     DÖNEN VARLIKLAR

Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya Odanın normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.

Dönen varlıklar; hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar, stoklar ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenir.

10- HAZIR DEĞERLER

Bu grup, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkânı bulunan varlıkları (menkul kıymetler hariç) kapsar. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

100- KASA

Bu hesap, Odanın elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL karşılığının izlenmesi için kullanılır.

İşleyişi :

Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez. 

101- ALINAN ÇEKLER

Bu hesap, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Odaya verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar.

İşleyişi:

Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.

01. Portföydeki Çekler:

Çekin makbuz ile alınarak kasaya konulduğunda borç kaydedilerek kullanılacak hesaptır.

02. Tahsildeki Çekler:

Çekin kasadan alınarak bankaya tahsile verildiğinde borç kaydedilerek kullanılacak hesaptır.

03. Karşılıksız Çekler:

Banka veya cirodan karşılıksız nedeniyle dönen çeklerin tahsil edilinceye kadar borç kaydedilerek kullanılacak hesaptır.

04. Teminat Çekleri:

Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan ve teminat niteliğindeki çeklerin izlendiği hesaptır. Karşılık olarak 326 Alınan

Depozito ve Teminatlar hesabı ile karşılıklı çalışır.

102- BANKALAR

Bu hesap, Oda tarafından yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar.

İşleyişi:

Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

Aşağıda belirtilen fasıllar ile çalışır. Fasıllar altında çalışılan her banka için adı, şubesi ve hesap numarası ile hesap açılacaktır.

01.  VADESİZ HESAPLAR

01.01 İŞ BANKASI HESAPLARI

01.02.01.01.01                   İş Bankası …. Şb. … Nolu Hesap

01.02.01.01.02                   İş Bankası …. Şb…...Nolu Hesap

01.02 GARANTİ BANKASI HESAPLARI

01.02.01          Garanti Bankası … Şb. … Nolu Hesap

01.02.02          Garanti Bankası … Şb. … Nolu Hesap

02. VADELİ HESAPLAR

02.01 İŞ BANKASI HESAPLARI

02.01.01                İş Bankası …. Şb. … Nolu Hesap

02.01.02                İş Bankası …. Şb…...Nolu Hesap

02.02 GARANTİ BANKASI HESAPLARI

02.02.01          Garanti Bankası … Şb. … Nolu Hesap

02.02.02          Garanti Bankası … Şb. … Nolu Hesap

103- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. 

İşleyişi :

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.

108- DİĞER HAZIR DEĞERLER

Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi), POS ile yapılan işlemlerin mukayyet değerlerini kapsar.

İşleyişi :

Bu değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldığında veya ana hesaba geçtiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir. Aşağıda belirtilen fasıllar ile çalışır. Fasıllar altında çalışılan her banka için adı ve hesap numarası ile hesap açılacaktır.

00.  Kredi Kartı Tahsilatları

00.01  İş Bankası POS Hesabı

00.02  Yapı Kredi Bankası POS Hesabı

00.03  Garanti Bankası POS Hesabı

00.04  …….... Bankası POS Hesabı 

11- MENKUL KIYMETLER

111- ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

Özel sektörün çıkartmış bulunduğu tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir. Aşağıda belirtilen fasıllar ile çalışır.

İşleyişi : 

Banka hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. Alınan değerler borç, satışlarda elde edilen tutarlar alacak kaydedilir. Aşağıda belirtilen fasıllar ile çalışır. Fasıllar altında çalışılan her banka için adı ve hesap numarası ile hesap açılacaktır.

01. Yatırım Fonları

02. Tahviller

112- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI

Kamu tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir. Aşağıda belirtilen fasıllar ile çalışır.

İşleyişi :

Banka hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. Alınan değerler borç, satışlarda elde edilen tutarlar alacak kaydedilir. Aşağıda belirtilen fasıllar ile çalışır. Fasıllar altında çalışılan her banka için adı ve hesap numarası ile hesap açılacaktır.

01. Hazine Bonosu

02. Tahviller

12- TİCARİ ALACAKLAR

Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve Odanın ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

121- ALACAK SENETLERİ

Bu hesap, Odanın faaliyet konusunu oluşturan hizmetlerinden kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar.

İşleyişi:

Alınan senet tutarı bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.

01. Portföydeki Senetler :

Senedin makbuz ile alınarak kasaya konulduğunda borç kaydedilerek kullanılacak hesaptır.

02. Tahsile Verilen Senetler :

Senedin kasadan alınarak bankaya tahsile verildiğinde borç kaydedilerek kullanılacak hesaptır.

03. Protestolu Senetler :

Banka veya cirodan karşılıksız nedeniyle dönen senetlerin tahsil edilinceye kadar borç kaydedilerek kullanılacak hesaptır.

04. Teminat Senetleri:

Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan ve teminat niteliğindeki senetlerin izlendiği hesaptır. Karşılık olarak 326 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı ile karşılıklı çalışır.

126- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

Oda tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alınanlar veya hesaba sayılanlar alacağına kaydedilir. Her depozito ve teminat için adı ile tali hesap açılır.

01 DEPOZİTOLAR 

01.01………….

02 TEMİNATLAR

02.01…………

13- DİĞER ALACAKLAR

Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacak ve şüpheli alacak karşılığının takibi için kullanılır.

133- Oda %17 PAYLARI

İşleyişi:

Şubeler tarafından her ay gelirlerinin %17`si Cari Dönem Oda Merkezi Payı hesabının borcuna, 393 numaralı hesabın alt hesaplarında yer alan Oda %17 Payları Tahakkukları hesabının alacağına kaydedilir. Her Şube için aşağıda gösterilen fasıllar ile kullanılır. Sadece Şube hesap planında açılır ve kullanılır.

01 Geçmiş Dönemler Oda Merkezi Payı

02 Cari Dönem Oda Merkezi Payı

İzleyen Hesap dönemini takip eden yılın başında "Cari Dönem Oda Merkezi Payı" hesabının bakiyesi "Geçmiş Dönemler Oda Merkezi Payı" hesabına aktarılır.

136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

Ticari olmayıp yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dâhil edilmeyen alacakların izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Oda lehine doğan alacaklar bu hesaba borç; tahsilatlar alacak kaydedilir. Her alacak için firma-kişi ismiyle fasıl açılır.

138- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

Hukuki süreci başlatılmış, tahsil edilemeyen alacakların takibinin yapıldığı hesaptır. Hukuki sonuç alındığında alacak kaydı yapılarak kapatılır. Nakit tahsilat yapılamaması durumunda, Oda Yönetim Kurulu‘nun kararı doğrultusunda işlem yapılarak kapatılır.

İşleyişi:

01. FİRMALAR

01.001. ..................

02. KİŞİ ve KURULUŞLAR

02.001. ..................

159- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir.

18- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden oluşur. Bu grup hesapları aşağıdaki gibidir.

180- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır.

İşleyişi :

Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır.

19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemleri bu grupta yer alır. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir:

197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

Envanter yapılarak sayım sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanların geçici olarak kayıt ve izleneceği hesaptır.

İşleyişi:

Noksanlığın ortaya çıkması ile hesaba borç kaydedilir, sorumlularından tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacak olarak kaydedilir.

Alt Hesapları:

01.  Kasa Noksanı

02.  Demirbaş Noksanları

03.  Diğer Çeşitli Noksanlıklar

198- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli dönen varlıkların izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

01.    KIDEM TAZMİNATI FONU

02.    Diğer Dönen Varlıklar

Oda tarafından belirlenen Kıdem Tazminat Fonu için istenen Şube payı bu hesaba borç, karşılığında 393 nolu Şube ve Merkez Cari Hesabı alt hesabı olan Oda Kıdem Fonu Tahakkukları Hesabı alacaklandırılır.

195- İŞ AVANSLARI

Oda adına mal ve hizmet satın alacak, Oda adına bir kısım gider ve ödemeleri yapacak personel ve personel dışındaki kişilere verilen iş avanslarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Avans verildiğinde bu hesaba borç; avans alanın ibraz ettiği harcama veya ödeme belgelerine dayanılarak ilgili hesapların borcu karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir. Aşağıda belirtilen fasıllar ile çalışır.

01.  Yolluk Avansları

02.  Görev Avansları

03.  Diğer Avanslar

196- PERSONEL AVANSLARI

Personel ve işçilere maaş ve ücretlerine mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Yapılan ödemeler bu hesaba borç; nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak kaydedilir. Aşağıda belirtilen fasıl ile çalışır.

01.  Ücret Avansları

2- DURAN VARLIKLAR

Bu ana hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, Oda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar olarak bölümlenir.

245- BAĞLI ORTAKLIKLAR

245.01 EMO İktisadi İşletme

Bu Hesap sadece Oda tarafından kullanılır.

Oda`nın İktisadi İşletme ile olan cari işlemlerinin takibi için kullanılır. Oda`dan iktisadi İşletme`ye yapılan maddi aktarımlar sonucu bu hesap borçlandırılır. Tersi durumda ise alacaklandırılır.

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

Oda faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin izlendiği hesap grubudur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

250- ARAZİ VE ARSALAR

Odaya ait her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır. Bu hesap aşağıdaki alt fasıllar ile kullanılır.

İşleyişi :

10. Arsalar

01. ....Ada/....Parsel

20. Araziler

01. ....Parsel/..... Cilt-Sayfa

 252- BİNALAR

Bu hesap Odanın her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır. Bu hesap aşağıdaki alt fasıllar ile kullanılır.

İşleyişi :

01. Yönetim Binaları

01.01. ....Ada/....Parsel

02. Eğitim MerkeziBinaları

02.01. ....Ada/....Parsel

03. ……….. Binaları

03.01 ....Ada/....Parsel

254- TAŞITLAR

Oda faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptır. Bu hesap aşağıdaki alt fasıl ile kullanılır.

İşleyişi :

10. Binek Otoları

01. ........(Araç Plaka No)

255- DEMİRBAŞLAR

Oda faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır. Bu hesap aşağıdaki alt fasıllar ile kullanılır.

İşleyişi :

Maddi duran varlıklar hesapları satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise, alacak kaydı ile hesaplardan çıkarılır. Tahmini kullanma ömrü bir yıldan fazla olan maddi değerler,bu hesabın borcuna yazılır.

Vasfını yitiren, kırılan, bozulan vb. nedenlerle Yönetim Kurulu kararı ile ilgili demirbaşın düşümüne karar verilebilir. Bu gibi durumlarda ilgili demirbaş maliyet bedeli ile alacaklandırılır. Karşılığında 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı borçlandırılır.

Kayıtlı demirbaşlar için amortisman uygulaması yapılmaz.

01. Büro  Malzemeleri

01.01. Masa Üstü Bilgisayarlar Sistemleri

01.02  NoteBook Tablet PC. Vb.

            02. Mobilya ve Mefruşatlar

            03. Kütüphane Demirbaşları

            04. Lokal Demirbaşları

            05. Diğer Demirbaşlar

258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

Odada, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt şekilde gelen harcamalar bu hesaba borç; tamamlanan yatırım bedelleri ilgili duran varlık hesabına borç kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir. Yapılmakta olan yatırım ihtiyaçlarına göre tali hesaplar açılır.

259- VERİLEN AVANSLAR

Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş avansıyla ilgili giderleri de kapsar.

İşleyişi :

Ödeme yapıldığında hesaba borç; sipariş edilen malzeme teslim alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

28- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

Bu grup, içinde bulunan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerden oluşur. Bu grup hesapları aşağıda gösterilmiştir.

280- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmesi gereken, gelecek yıllara ait giderleri izlemek için kullanılır.

İşleyişi :

Gelecek yıllarla ilgili ve etkinlik hesaplarına borç kaydedilecek olan peşin ödenen giderler bu hesap dönemlerinde bu hesabın borcuna kaydedilir. Etkinlik sonucunda Genel Yönetim Giderleri ilgili etkinlik hesabına borç kaydedilerek kapatılır. Kısa vadeli nitelik kazanan gelirler bu hesabın borcu mukabili "180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı"na aktarılır. 

3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, dönen varlıkların ayrılmasında kullanılan ölçüye uygun olarak, en çok bir yıl veya Odanın normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabancı kaynakları kapsar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde bölümlenir.

32- TİCARİ BORÇLAR

Odanın ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

320- SATICILAR

Odanın faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir. Vadeli mal ve hizmet alımlarında kullanılan hesaptır. Teslim alınan mal ve hizmet karşılığında nakit ödeme yapılmadığından fatura bedeli kadar bu hesapta ilgili firmaya alacak karşılık olarak da giderlerde ilgili hesaba borç kaydedilir. Ödeme yapıldıkça hesaba borç kaydedilerek kapatılır.

321- BORÇ SENETLERİ

Odanın faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Borç senetleri tutarları bu hesaba alacak, ödenmesi halinde, borç kaydedilir. Aşağıda bulunan hesaplarla çalışır.

01.  Verilen Borç Senetleri

326- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

Oda tarafından üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Alınan depozito ve teminatlar bu hesabın alacağına, geri verilenler veya hesaba sayılanlar borcuna kaydedilir. Her depozito ve teminat için adı ile tali hesap açılır.

01. DEPOZİTOLAR

01.01………….

02 TEMİNATLAR

02.01………….

33- DİĞER BORÇLAR

Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

335- PERSONELE BORÇLAR

Odanın personeline olan çeşitli borçlar bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Tahakkuk eden personele borçlar bu hesabın alacağına, ödenmesi halinde borcuna kaydedilir. Aşağıda bulunan hesaplarla çalışır.

01 Personele Ödenecek Ücretler

01.01.     .........

336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiçbirinin kapsamana alınamayan diğer borçlar bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Tahakkuk eden borçlar bu hesabın alacağına, ödenmesi halinde borcuna kaydedilir. Aşağıda bulunan hesaplarla çalışır. İhtiyaca uygun olarak açılan alt hesaplar ile çalışır.

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Odanın sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

Odanın ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla Odanın kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan hesaplar alacaklanır, ödemeler yapıldıkça borçlanır. Aşağıda sıralanan hesaplar ile birlikte çalışır.

01.  ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME VERGİLERİ

01.01  ÖDENECEK ÜCRET STOPAJ VERGİSİ

01.02  ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ

01.03  ÖDENECEK KİRA STOPAJ VERGİSİ

01.04  ÖDENECEK SERBEST MESLEK STOPAJ VERGİSİ

01.05  ÖDENECEK GİDER PUSULASI STOPAJ VERGİLERİ

02.  ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

02.01  SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV (KDV2)

03.  ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ

03.01  ÖDENECEK SÖZLEŞME DAMGA VERGİLERİ

03.02  ÖDENECEK DİĞER DAMGA VERGİLERİ

361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

Odanın, personelin hak edişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi

Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacaklandırılır ve Kuruma ödemeler yapıldıkça borçlandırılır. Aşağıda sıralanan hesaplar ile birlikte çalışır.

01.  ÖDENECEK SGK PRİMİ

01.01  Ocak Ayı Ödenecek SGK Primi

01.02  Şubat Ayı Ödenecek SGK Primi

01.03  Mart Ayı Ödenecek SGK Primi

01.04  ……………

01.05  ……………..

01.06  ……………

01.07  ……………

01.08  …………….

01.09  ……………

01.10  …………….

01.11  …………….

01.12  Aralık Ayı Ödenecek SGK Primi

01.13  Bir Önceki Takvim Yılı Aralık Ayı Devreden SGK Primi

02.  ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

02.01  Ocak Ayı Ödenecek İşsizlik Sigortası Primi

02.02  Şubat Ayı Ödenecek SGK Primi

02.03  Mart Ayı Ödenecek SGK Primi

02.04  …………

02.05  ………..

02.06  ………..

02.07  ………..

02.08  ………..

02.09  ……….

02.10  ………..

02.11  ………..

02.12  …………

02.13  Bir Önceki Takvim Yılı Aralık Ayı Devreden İşsizlik Sigortası Primi

03.  ÖDENECEK SGDP

03.01  Ocak Ayı Ödenecek SGDP

03.02  Şubat Ayı Ödenecek SGDP

03.03  Mart Ayı Ödenecek SGDP

03.04  …………………..

03.05  ………………….

03.06  ………………….

03.07  …………………..

03.08  ………………….

03.09  ………………….

03.10  …………………

03.11  …………………..

03.12  …………………..

03.13  Bir Önceki Takvim Yılı Aralık Ayı Devreden İşsizlik Sigortası Primi

362- ÖDENECEK SENDİKA AİDAT KESİNTİSİ

Oda ile yetkili sendika arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme gereği işçinin brüt ücreti üzerinden her ayın sendika kesintisi yapılarak takip eden ayın 5`ine kadar Sendika Merkezi`ne yatırılmak durumundadır. Sendika kesinti ve ödemelerinin takip edildiği hesaptır.

İşleyişi:

Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacaklandırılır ve Kuruma ödemeler yapıldıkça borçlandırılır.

368- VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve yükümlülükleri kapsar.

İşleyişi :

Vadelerinde ödenemeyen vergi ve diğer yükümlülüklerle erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile vadesi bir yılın altına düştüğü için hesabın alacağına kaydedilir. Ödemeleri halinde hesaba borç kaydedilir. Aşağıda sıralanan hesaplar ile birlikte çalışır.

01. Vergi, Fon/ Diğer Yükümlülükler

01.01. Stopaj Vergisi

01.02. SGK Primleri

01.03……………..

372- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

İşleyişi:

Sadece Oda tarafından kullanılır. Oda tarafından Şubeler için tahakkuk eden kıdem tazminat karşılıkları hesabın alacağına, karşılığında 393 nolu hesapta ilgili şubenin Oda Kıdem Fonu Tahakkukları hesabı borçlandırılır. Tüm şubeler için alt hesap açılır.

01 Adana Şube Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

06 Ankara Şube Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

07 Antalya Şube Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

16 Bursa Şube Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

20 Denizli Şube Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

21…………………………………...……………

26…………………………………………………

Oda tarafından ilgili Şube için kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapıldığında Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlandırılır. Hesap her zaman alacak bakiyesi verir. Hesabın alacak kalanı Oda`da biriken kıdem fonu tutarını gösterir.

38- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerden oluşur.

380- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa süreye ait kısımlarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına alacak kaydedilecek peşin tahsil edilen gelirler, bu hesabın alacağına kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba borç kaydedilmek suretiyle Yurt İçi Satışlar Hesabında ilgili gelir hesabına aktarılır. Hesaba kaydedilmesi gereken tüm alt hesaplar ile takip edilir. Transit hesap olarak bilinen bu ana hesap, mali yılsonunda kapatılarak; gider bölümleri içerisindeki uygun gidere aktarılır.

39- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar bu grupta yer alır.

393- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

Şubeleri olan kurumlarda şubelerin kendi aralarında ve şubelerin merkezle olan borç ve alacaklarının izlendiği hesaptır. Bir Şube`nin başka bir Şube`den alacağı doğduğunda bu hesaba borç kaydedilirken, karşı şubede alacak kaydedilir.

393.00 TMMOB VE ŞUBELER CARİ HESABI

Sadece Oda Merkezi`nde kullanılır. Oda`nın TMMOB ve Şubeler ile olan borç ve alacak işlemlerinin takip edilmesi için kullanılır. Aşağıdaki Fasıllar kullanılır.

      393.00.00 TMMOB Cari Hesabı

TMMOB‘ne ödenen paralar bu hesaba borç kaydedilir. Üye sayısı ve gerçekleşen gelir üzerinden tahakkuk eden Birlik payı kadar alacaklandırılır. Hesap alacak kalanı verirse, bu Birliğe olan borcu gösterecektir. Şayet borç kalanı veriyorsa, Birliğe fazla ödenmiş demektir. Gelecek yıl hissesine mahsup edilecektir.

Oda Ve ŞUBELER CARİ HESAPLARI

Oda Merkezi ve Şubelerdeki fasıllar aşağıdaki gibidir. Örnek olarak Oda Merkezi`nin Adana Şube Cari Hesabı alınmıştır.

00.01  Adana Şube Cari Hesabı

00.01.01  Oda %17 Payları Tahakkukları

00.01.02  Oda Kıdem Fonu Tahakkukları

00.01.03  Oda Merkezine Ödemeler

00.01.04  Şube Merkezine Ödemeler

00.01.05  Şube Adına Aidat Tahsilatları

00.01.06  Şube Adına MİSEM Tahsilatları

00.01.07  Şube Adına SMM-BT Tahsilatları

00.01.08  Şube Adına Proje Denetim Tahsilatları

00.01.09  Şube Adına Diğer Tahsilatlar ve Tahakkuklar

00.01.10  Şube Adına Ferdi Kaza Sigortası Tahakkukları

00.01.11  Şube Adına SMM Üyeler İçin Mesleki Sorumluluk Poliçe Tahakkukları

00.01.12  Oda Yayın, Makbuz, Basılı Kağıt Tahakkukları

00.01.13  Diğer Gider Tahakkukları

00.01.14  Oda Adına Yapılan Onur Kurulu Ceza Tahsilatları

00.01.15  Oda Adına Yapılan Kimlik ve E-İmza Tahsilatları

00.01.16  Oda Adına Yapılan Diğer Tahsilatlar

00.01.17  Oda Adına Yapılan Harcamalar

Her ay sonunda "Oda Payları Tahakkukları" Hesabı, Şube tarafından gelirlerinin aylık %17`si oranında alacaklandırılır, 133 numaralı hesap borçlandırılır.

Oda tarafından ilgili Şube`nin  "Oda Payları Tahakkukları" borçlandırılır, 603 nolu hesapta ilgili Şube alacaklandırılır.

Oda tarafından "Oda Kıdem Fonu Tahakkukları" hesabı için yapılacak tahakkuklar Şubeler`e resmi yazı ile bildirilir. Bildirim sonucu Şubeler tarafından "Oda Kıdem Fonu Tahakkukları" Hesabı alacaklandırılır, karşılığında 198 nolu hesapta yer alan Kıdem Tazminatı Hesabı borçlandırılır.

Oda tarafından 372 nolu hesapta bulunan ilgili Şube`nin "Kıdem Tazminatı Karşılığı" Hesabı alacaklandırılır, ilgili Şubenin  "Oda Kıdem Fonu Tahakkukları" hesabı borçlandırılır.

Şubeler tarafından Oda`ya banka ile gönderilen ödemeler için "Oda Merkezine Ödemeler" Hesabı borçlandırılır. Oda tarafı bu işlemin tersini yapar.

Oda tarafından Şubelere gönderilen ödemeler sonucu Şube tarafından "Şube Merkezine Ödemeler" Hesabı alacaklandırılır. Oda tarafından bunun tersi işlem yapılır.

Oda tarafından Şubeler adına yapılan tahsilatlar sonucu ilgili tahsilat hesabı Oda tarafından alacaklandırılır. Her ay sonunda Şubeler adına yapılan tahsilatlar üst yazı ve belgeleriyle birlikte açıklayıcı olarak Şubelere gönderilir. Şubeler tarafından ilgili tahsilat cari hesabı borçlandırılır, karşılığında ilgili gelir kalemi kullanılır.

Oda tarafından Şubeler adına yapılan harcamalar türüne göre ilgili cari hesaba borç olarak kaydedilir. Her ay sonunda Şubeler için yapılan harcamalar yazı ile Şubelere bildirilir. Şubeler tarafından ilgili harcamanın cari hesabı alacaklandırılır, karşılığında ilgili gider hesabı borçlandırılır.

Şubeler tarafından sadece Oda Merkez Gelirleri bütçesine ait gelir kalemlerine ait tahsilat gerçekleştirmeleri durumunda; ilgili gelir kalemine ait cari hesabı alacaklandırılır. Her ay sonunda ilgili ayın,  Şubeler tarafından Oda Merkezi adına gerçekleştirilen tahsilatları üst yazı ile birlikte makbuzları veya makbuz yerine geçen belgeleriyle birlikte Oda Merkezi`ne gönderilir.

Şubeler tarafından Oda Merkezi için yapılan harcamalar (Oda YK, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu vb. için yapılan) sonucu "Oda Adına Yapılan Harcamalar" Hesabı borçlandırılır.

Her ay sonunda ilgili ayın, gerçekleştirilen harcamaları üst yazı ve belgeleriyle birlikte Oda Merkezi`ne gönderilir. Oda tarafından "Oda Adına Yapılan Harcamalar" hesabı alacaklandırılır, karşılık hesabı borçlandırılır.

4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve Odanın ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan Oda borçlarını kapsar.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde bölümlenir.

48- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

Bilânçonun çıkarıldığı dönemi izleyen yıldan daha sonraki bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirler ile faaliyet dönemine ait olup da gelecek bilanço dönemlerinde ödenecek giderlerden oluşur.

480- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun süreye ait kısımlarının izlendiği hesaptır.

5- ÖZKAYNAKLAR

Oda`nın bilanço tarihinde Odaya yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile, Geçmiş Yıllar Kârları ve Geçmiş Yıllar Zararları ve Dönemin Net Kâr veya Zararını kapsar.

500- SERMAYE

Oda tarafından Odanın kullanımına tahsis edilen sermaye tutarı bu hesapta yer alır.

570- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HESABI

Geçmiş yıl faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan gelir ve gider tutarlarının izlendiği hesaptır. 590 Dönem Net Karı Hesabının borcuna karşılık bu hesabın alacağına kaydedilir. Açılış kaydında önceki dönem net karı doğrudan bu hesabın alacağına kaydedilir.

İşleyişi :

Oda ve Şubelerde kullanılır. Geçmiş yıl faaliyet döneminde ortaya çıkan gerçekleşen gelir fazlası bu hesabın alacağına, 590 numaralı Dönem Net Karı Hesabının borcuna kaydedilir. İşlem sonrası 570 numaralı hesap ters çevirlerek geçmiş yıl gelir fazlası Sermaye hesabına aktarılır.

Aşağıdaki Fasıllarla çalışır. Gelir fazlası oluşan her yıl için ayrı bir alt hesap açılır.

570.001 2014 Yılı Gelir Fazlası

570.002 2015 Yılı Gelir Fazlası

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)

591 Dönem Net Zararı Hesabının alacağına karşılık bu hesabın borcuna kaydedilir. Açılış kaydında önceki dönem net zarar doğrudan bu hesabın borcuna kaydedilir.

İşleyişi :

Oda ve Şubelerde kullanılır. Geçmiş yıl faaliyet döneminde gerçekleşen gider fazlası bu hesabın borcuna, 591 numaralı Dönem Net Zararı Hesabının alacağına kaydedilir. İşlem sonrası 580 numaralı hesap ters çevirilerek geçmiş yıl gider fazlası Sermaye hesabına aktarılarak gider fazlası kapatılır.

Aşağıdaki Fasıllarla çalışır. Gider fazlası oluşan her yıl için ayrı bir alt hesap açılır.

580.001 2014 Yılı Gider Fazlası

580.002 2015 Yılı Gider Fazlası

590 DÖNEM NET KÂRI

Sonuç hesaplarında yer alan 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı‘ndan aktarılan tutarlar bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

692 Dönem Net Kârı Veya Zararı Hesabı alacak kalanı verirse net kâr (gelir fazlası) var demektir ve bu gelir fazlası 590 Dönem Net Kârı Hesabının alacağına kaydedilir. İzleyen hesap dönemi başında 570 Geçmiş Yıllar Kârları hesabına devredilerek kapatılır.

Aşağıdaki Fasıl ile çalışır.

590.01 Dönem Net Gelir Fazlası

591 DÖNEM NET ZARARI

Sonuç hesaplarında yer alan 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı‘ndan aktarılan tutarlar bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

692 Dönem Net Karı Veya Zararı Hesabı borç kalanı verirse net zarar var demektir ve bu zarar 591 Dönem Net Zararı Hesabının borcuna kaydedilir. İzleyen hesap dönemi başında 580 Geçmiş Yıllar Zararları hesabına devredilerek kapatılır.

Aşağıdaki Fasıl ile çalışır.

591.01 Dönem Net Gider Fazlası

GELİR TABLOSU HESAPLARI

60- BRÜT SATIŞLAR

İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar.

Brüt Satışlar; yurtiçi satışlar, yurtdışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir.

600- YURTİÇİ SATIŞLAR

Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Gereksinime göre bölümlenebilir.

İşleyişi :

Gelir Bütçesi içerisinde yer alan gelirlerin kaydına mahsus bir hesaptır. Tahsil edilen gelirler alacağına işlenecektir. Hesap planında her Oda, Şubeler ve Şubelere bağlı Temsilcilikler için ayrı ayrı, kendi gelirlerine ait, tüm birimlerde aynı kod ile tali hesapları bulunmaktadır.

Şubeler temsilciliklerinden gelen gelir çizelgelerine göre o temsilciliğin gelirlerini fasıllarına işlerler.

Bütçe Bölüm ve Maddeleri kısmında tanımlanan Gelir Bütçesi içerisinde yer alan gelir kodu ve açıklamaları her birim için aynen kullanılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

602- DİĞER GELİRLER

İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar, devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

İşleyişi: 

01 5510 Sayılı Yasa Gereği SGK İşveren Payı İndirimi

02 SGK İşgöremezlik Ödeneği İadesi

03 …………………………………………………..

26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun`un 24`üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81‘inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiş, böylece özel sektör işverenlerinin ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden (Sosyal Güvenlik Kurumu`na herhangi bir prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin herhangi bir gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması kaydıyla) işverene ait olan kısımdan beş puanlık indirim sağlanmıştır.

İlgi yasa sonucu SGK İşveren İndirimi Diğer Gelir niteliğindedir. Her ay ücretlerin tahakkuku sırasında hesaplanan SGK İşveren Payının %5`i hesabın alacağına, 361 numaralı hesabın borcuna kaydedilir.

Bu hesaplarda biriken bakiye, gerçekleşen bütçe içerisinde Personel Giderleri faslından düşürülerek Personel Giderlerinin gerçek tutarı bulunur. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

603- ŞUBELERDEN TAHAKKUK EDİLEN GELİRLER

Sadece Oda Merkezi`nde kullanılır. Şube gelirlerinin her ay için hesaplanan %20`si hesabın alacağına kaydedilir. Karşılığında 393 numaralı hesap borçlandırılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Her Şube için ayrı alt hesap açılır.

01Adana Şube Merkez Payı

06Ankara Şube Merkez Payı

07Antalya Şube Merkez Payı

16……………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

61 Trabzon Şube Merkez Payı

610 SATIŞTAN İADELER (-)

Oda ve Şubelerde kullanılır. Gerçekleşen gelirin kısmen ya da tamamen iade edilmesi durumunda bu hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Aşağıdaki fasıllar kullanılır.

01 ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİNDEN İADELERİ

02 HİZMET KARŞILIĞI GELİRLERDEN İADELER

03 YAYIN GELİRLERİNDEN İADELER

04 SMM HİZMETLERİ GELİRLERİNDEN İADELER

05 DİĞER GELİRLERDEN İADELER

06 TEMSİLCİLİK GELİRLERİNDEN İADELER

679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

Diğer gelir hesap kalemleri dışında kalan duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer aldığı hesaptır.

689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)

Diğer gider hesap kalemleri dışında kalan duran varlık satışlarından ortaya çıkan zararlar ve demirbaştan düşürülen hesaplar gibi gider ve zararların yer aldığı hesaptır. Aşağıdaki fasıllar ile çalışır.

01 Demirbaş Düşümleri

02 Sigorta Kapsamına Girmeyen yangın sel hırsızlık vb.

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kârı veya zararını gösterir. Hesap kalanı alacak bakiyesi veriyorsa kâr, borç kalanı veriyorsa zarar oluşmuş demektir. Bu hesap 691 ve 692 hesaplarına aktarılarak kapatılır.

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI

690 Dönem Kâr veya Zararı Hesabı ile 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesapları‘nın karşılıklı olarak kapatılması sonucu bulunan fark bu hesaba kaydedilir. Oda ve şubelerimiz gelir ve kurumlar vergisinden istisna oldukları için 691 numaralı hesap kullanılmaz.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.