MERKEZ ADANA UBE ANKARA UBE ANTALYA UBE BURSA UBE DENZL UBE DYARBAKIR UBE ESKEHR UBE GAZANTEP UBE STANBUL UBE ZMR UBE KOCAEL UBE MERSN UBE SAMSUN UBE TRABZON UBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

LGL MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

YELK LEMLER

· 

MSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERD KAZA SG.

· 

MZA YETKS

· 

ENERJ VERMLL

· 

SORUN SYLEYELM

· 

ENERJ KMLK BELG.

· 

ENAZ (ASGAR) CRETLER

· 

YAPI DENETM

· 

E-MZA

· 

MESLEK SORUMLULUK SGORTASI

· 

LPG SORUMLU MDRLK

· 

EMBK

· 

KVKK

SRDRLEBLR YEL BNALAR LE SRDRLEBLR YERLEMELERN BELGELENDRLMESNE DAR YNETMELK


 BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Genel Esaslar

Ama

MADDE 1  (1) Bu Ynetmeliin amac; binann doal kaynaklar ve enerjiyi verimli kullanarak evresel etkilerini azaltmak iin srdrlebilir yeil binalar ile srdrlebilir yerlemelerin deerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluturulmas, belgelendirme srelerinde rol alacaklarn grev, nitelik ve sorumluluklarnn belirlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Ynetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerlemelerin teknik zelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak evresel, sosyal ve ekonomik performanslarnn ve srdrlebilirliinin deerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Ynetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4  (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akreditasyon: Belgelendirme kuruluunun, srdrlebilir yeil binalar ile srdrlebilir yerlemelerin deerlendirme ve belgelendirme faaliyetinin yerine getirilmesine ilikin gerekleri karladnn ulusal akreditasyon sistemi tarafndan resmî kabuln,

b) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

c) Belge: Belgelendirme kuruluu tarafndan yaplan deerlendirme sonras, kurulua binaya veya yerlemelere verilen srdrlebilirlik belgesini,

) Belgelendirme kuruluu: Binalar ile yerlemelerin evresel, sosyal ve ekonomik performanslarndeerlendirerek srdrlebilirlik belgelendirme ilemlerinden sorumlu, Bakanlk tarafndan yetkilendirilen kuruluu,

d) Bina: nsanlarn iinde oturmak veya herhangi bir amala kullanlmak zere ina ettii kapal ve ii gerekliekilde blmeli yapy,

e) Bina sahibi: Binann malikini, varsa intifa hakk sahibini, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

f) Daimi Komite: Srdrlebilir yeil bina ile srdrlebilir yerlemelere dair sistemin kurulmas ve iletilmesine ilikin usul ve esaslar belirleyerek izlenmesinden sorumlu, bu Ynetmelikle tanmlanan kamu kurum ve kurulular ile sektr temsilcilerinden oluan Komiteyi,

g) Deerlendirme klavuzu: Srdrlebilir yeil binalar ile srdrlebilir yerlemelerin kriterleri, bavurularn alnmas ve deerlendirilmesi, belgelendirme usul ve esaslar ile deerlendirme uzmanlarnn niteliklerini ieren ve temel deerlendirme klavuzu esas alnarak her bir belgelendirme kuruluu tarafndan ayr ayr yaymlanan dokman,

) Deerlendirme uzman: Nitelikleri belgelendirme kuruluu tarafndan belirlenen ve kurulua verilen eitimde baarl olan, binann klavuza gre deerlendirilmesinden ve puanlanmasndan sorumlu olan mellifleri,

h) Genel Mdrlk: Bakanlk Mesleki Hizmetler Genel Mdrln,

) Srdrlebilirlik uzman: Temel deerlendirme klavuzunda yer alan herhangi bir veya birka konuda zel uzmanl bulunan ve Bakanlka veya yetkilendirdii kurum ve kurulua verilen eitimde baarl olan, danmanlk hizmetlerini veren mellifleri,

i) Srdrlebilir yeil bina: Yer seimi, tasarm, inaat, iletme, bakm, tadilat, ykm ve atklarbertarafnkapsayan yaam dngs boyunca srdrlebilir, enerji verimli, doayla uyumlu ve evreye asgari dzeyde zarar veren binay,

j) Srdrlebilir yerleme:  Yer seimi, tasarm, inaat, iletme, bakm, tadilat, ykm ve atklarbertarafnkapsayan yaam dngs boyunca srdrlebilir, enerji verimli, doayla uyumlu ve evreye asgari dzeyde zarar veren ierisinde binalar ile yaamn srdrlebilmesi iin gereken alt ve st yapy ieren alansal bykl temel deerlendirme klavuzunda belirlenen yerlemeyi,

k) Temel deerlendirme klavuzu: Srdrlebilir yeil bina ile srdrlebilir yerlemelerin belgelendirmesinde kullanlacak zorunlu performans gstergelerini ieren ve Daimi Komite tarafndan hazrlanarak Bakanlk tarafndan yaymlanan dokman,

l) Ulusal Yeil Bina Bilgi Sistemi (UYBBS): Srdrlebilir yeil bina ile srdrlebilir yerlemelerin belgelendirme sisteminin on-line olarak iletilmesi iin Bakanlka oluturulan, belgelendirme kurulularnn veri giriine ak olan yazlm programn,

m) Ulusal yeil bina ile srdrlebilir yerlemeler logosu: Srdrlebilir yeil bina ile srdrlebilir yerlemeler ulusal logosunu,

n) Yerleme temsilcisi: Srdrlebilir yerleme belgesi iin mracaat edilen alan ierisindeki mlkiyet hakk ve tasarruf yetkisi bulunanlarn, bu Ynetmelik kapsamndaki i ve ilemler iin yasal muvafakatlarn verdii temsilciyi,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5  (1) Bakanlk, srdrlebilirliin deerlendirilmesi ve belgelendirilmesi konularnda alarak i ve ilemleri ynlendirmek zere bir Daimi Komite tekil eder.

(2) Daimi Komite yeleri iki ylda bir Bakanlka yenilenir.

(3) Binalar ile yerlemelerin srdrlebilirlii, binann teknik karakteristiklerini ve fonksiyonlarn dikkate alanevresel, sosyal ve ekonomik performanslar deerlendirilerek tanmlanr. Bu performans gstergeleri dnda herhangi bir baka zellik binalarn veya yerlemelerin srdrlebilirlii ile ilikilendirilemez.

(4) Daimi Komite tarafndan, binalar ile yerlemelerin belgelendirilmesine ilikin performans kriterleri ve bunlarn arlk yzdeleri tayin edilir. Plan, fen, salk ve evre artlar ile ilgili kanun, tzk ve ynetmelik hkmlerinde ve zorunlu standartlarda getirilen asgari kriterler,  performans kriterlerine ve arlk yzdelerine dâhil edilmez.

(5) Bina sahibi veya yerlemelerin temsilcileri, ilgili belgelendirme kuruluunun deerlendirme klavuzuna uygun olarak, proje melliflerine veya srdrlebilirlik uzmanlarna hazrlatt belgelerle birlikte srdrlebilir yeil bina belge bavurusunu, Bakanlka yetkilendirilen belgelendirme kuruluuna yapar. Belgelendirme kuruluu, deerlendirme uzmanlarnn dzenleyecei deerlendirme raporu sonucuna gre, srdrlebilir yeil bina veya srdrlebilir yerlemeler belgesini dzenler veya bavuruyu geri evirir.

(6) Belgelendirme kurulular tarafndan deerlendirilen ve belgelendirilmeye hak kazanan binalarn veya yerlemelerin, Daimi Komite tarafndan belirlenen ulusal yeil bina veya srdrlebilir yerlemeler logosunu kullanmasna izin verilir.

(7) Srdrlebilir yeil bina ile srdrlebilir yerlemeler belgesi almak istee baldr.

(8) Bu Ynetmelik kapsamnda belgelendirme kurulular tarafndan Bakanla iletilecek bilgilerle ilgili ilemler, Bakanlk tarafndan kurulan ve evrimii olarak iletilen Ulusal Yeil Bina Bilgi Sisteminde (UYBBS) gerekletirilir ve yaynlanr.

(9) Srdrlebilir yeil bina ile srdrlebilir yerlemelerin deerlendirme ve belgelendirme sistemlerine ilikin ive ilemler Bakanln izin ve denetimine tabidir.

KNC  BLM

Daimi Komite, Belgelendirme Kuruluu, Srdrlebilirlik Uzmanlarna ve

Deerlendirme Uzmanlarna likin Esaslar

Daimi Komitenin tekili

MADDE 6  (1) Daimi Komite;

a) Bakanl temsilen iki,

b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanln temsilen bir,

c) Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birliini temsilen bir,

niversiteleri temsilen, bu konuda aratrma projesi yrtm olan ve YK tarafndan bildirilecek bir,

d) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliini temsilen bir,

e) Trk Standartlar Enstitsn temsilen bir,

yeden teekkl edilir.

(2) Daimi Komiteye, Bakanlk temsilcilerinden biri bakanlk eder.

(3) Daimi Komite gerekli grld durumlarda, konunun niteliine gre kamu kurum ve kurulular ile zel sektr temsilcileri ve ilgili dier uzmanlar danma mahiyetinde toplantlara davet edebilir.

(4) Daimi Komitenin sekreterya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

Daimi Komitenin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 7  (1) Daimi Komite;

a)  Srdrlebilir yeil bina ile srdrlebilir yerlemelerin belgelendirmesi iin zorunlu kriterleri, performans gstergelerini ve bunlarn arlk yzdelerini, srdrlebilir yerlemelerin alansal bykln kapsayan temel deerlendirme klavuzunu alaca karar dorultusunda sekreterya marifetiyle hazrlatr. Hazrlanan temel deerlendirme klavuzu Bakanlk tarafndan yaynlanr.

b) Be yldan fazla olmayan dnemlerde temel deerlendirme klavuzunu gzden geirerek gerektiinde deiiklikleri yapar.

c) Faaliyetlerinde, ulusal strateji ve eylem planlarnda yer alan srdrlebilir bina ile srdrlebilir yerlemeler hkmlerini gzetir.

) Belgelendirme kuruluu olmak amacyla Bakanla bavuran kurulularn mracaatlarn inceler, deerlendirme raporunu Bakanla sunar.

d) Belgelendirme kurulularna, deerlendirme ve belgelendirme srecinde karlatklar sorunlarzm iinnerilerde bulunur.

e) Belgelendirme kurulular ile ilgili ikâyetleri inceler, uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, kurulutan gerekli dzeltici nlemleri almasn talep eder ve verilen sre ierisinde uygunsuzluk giderilmedii takdirde, uygunsuzluk haliyle orantl olarak belgeyi askya alr veya iptal eder.

f) Srdrlebilirlik uzmanlarnn niteliklerini ve Bakanlka uzman adaylarna verilecek eitimlere ilikin usul ve esaslar belirler.

g) Belgelendirme kurulularnn, deerlendirme uzmanlarna ynelik dzenleyecekleri eitimlere ilikin usul ve esaslar belirler.

(2) Daimi Komite yeleri, bu Ynetmelik kapsamnda yrttkleri i ve ilemler ile alnan kararlardan sorumludur.

Daimi Komitenin alma usul ve esaslar

MADDE 8  (1) Daimi Komite  ayda bir toplanr. Daimi Komite bakan gerekli hallerde Daimi Komiteyi toplantya arabilir.

(2) Daimi Komite yeleri, Daimi Komite toplantlarnda grlmesini talep ettikleri konular, bu konularla ilgilizet bilgilerle birlikte gndeme dahil edilmesi ve dier Daimi Komite yelerinin bilgilendirilmesine imkan tanyacakekilde, her toplantdan en az on be gnce Genel Mdrle bildirir.

(3) Genel Mdrlk, Daimi Komite toplantsnda grlecek maddeler ile bunlara ilikin zet bilgileri hazrlayarak her toplantdan en az be gnce Daimi Komite yelerine bildirir.

(4) Daimi Komite toplantlarnda, Daimi Komite bakannn uygun grd gndem d konular da grlebilir.

(5) Daimi Komite te iki ounluk ile toplanr. Daimi Komite kararlar, toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr. Ancak 7 nci maddenin birinci fkrasnn (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kararlarn alnmasnda toplant katlm saysnte iki ounluk art aranr. Oylarda eitlik olmas halinde, Daimi Komite Bakannn vermi olduu oy, karar belirler. Daimi Komite yeleri dnda toplantya katlanlarn oy hakk yoktur.

(6) Daimi Komite yelerine yaplacak bildirimler ve tebligatlar elektronik ortamda yaplr.

(7) Yl ierisinde art arda  toplantya katlmayan Daimi Komite yesinin yelii der. lgili kurumdan yeniye talep edilir.

Belgelendirme kuruluu

MADDE 9  (1) Trkiye`de yerleik kurulularn belgelendirme kuruluu olmak amacyla Bakanla yapacaklarbavurularda, bavuru belgesine, kurulua hazrlanan deerlendirme klavuzu, deerlendirme uzmanlarnn nitelikleri, bu uzmanlarn eitimlerine ilikin program bilgileri, kuruluun 10 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip olduklarna dair beyan belgeleri eklenir. Kurulu, deerlendirme uzmanlarna vermi olduu belgeler erevesinde, Bakanla bavurusunu takip eden 18 ay ierisinde TS EN ISO 17065 - rn Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kurululariin Genel artlar Standard ve TS EN ISO 17024 Personel Akreditasyon Standard gereklerini karladn tasdik eden akreditasyon belgesini Bakanla teslim eder.

(2) Belgelendirme kuruluu olmak iin Bakanla yaplan bavurular incelenmek zere Daimi Komiteye iletilir. Daimi Komitenin incelemesi sonucunda yetkinlii haiz olduu tespit edilen kurululara Bakanlk tarafndan yetki belgesi verilir. Bakanlka yetki belgesi verilmeyen kurum veya kurulular bu Ynetmeliin konusu kapsamnda faaliyet yrtemez.

Belgelendirme kuruluunda aranacak nitelikler

MADDE 10  (1) Kamu kurum ve kurulularniversiteler, srdrlebilir bina ile srdrlebilir yerlemeler gibi konularda faaliyet gsteren sivil toplum kurulular, mimarlk ve mhendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayl Trk Mhendis ve  Mimar Odalar Kanunu uyarnca bro tescilini yaptrm kurum ve kurulular belgelendirme kuruluu olarak grevlendirilebilir.

(2) Belgelendirme kuruluu olarak grevlendirilecek kurulularda aadaki nitelikler aranr:

a) Belgelendirme kuruluu ulusal mevzuata uygun bir ekilde kurulmak ve tzel kiilii haiz olmak zorundadr.

b) Belgelendirme kuruluu ve deerlendirme uzmanlar, deerlendirme hizmeti sunaca binann sahibi veya deerlendirecei bina veyahut yerleme temsilcisi ile herhangi bir ba olmamal; kendisinin, aralarnda evlilik ba kalksa bile einin, kendisi veya einin altsoy veya stsoyunun, kendisi ile arasnda evlatlk ba bulunann, nc derece de dâhil olmak zere kan veya kendisini oluturan evlilik ba kalksa dahi kayn hsml bulunmamal; bamsz ve ncbir taraf niteliinde olmaldr.

c) Belgelendirme kuruluunun idarecileri ve personeli, belgelendirmeye konu binay veya yerlemeyi tasarlayan, ina eden, mlkiyetine alan, binann iletmesini gerekletiren kiiler veya bu kiilerin yetkili temsilcisi olamaz.

(3) Belgelendirme kurulular, bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetlerinden dolay Bakanla kar hukuken sorumludur.

(4) Belgelendirme kuruluu,  evresel, ekonomik ve sosyal srdrlebilirlik ltlerini ayr ayrdeerlendirebilecek organizasyonlar bnyesinde barndrr. Yaplarn nihai performansnn dorulanabilmesi iin antiye srelerini takip edebilecek gerekli altyapy da ayrca kurar.

(5) Belgelendirme kuruluu, deerlendirme ve belgelendirme grevlerini yerine getirmek zere, Daimi Komitece belirlenecek sayda ve nitelii haiz, ihtisas sahibi teknik eleman bnyesinde bulundurmak zorundadr.

(6) Belgelendirme kurulular, Bakanlka oluturulacak olan web tabanl UYBBS`ne Bakanlkngrlen verilerin girilmesinden ve doruluundan sorumludur. UYBBS`de var olan verilerin yaynlanma yetkisi Bakanlktadr.

Belgelendirme kuruluu grev ve sorumluluklar

MADDE 11  (1) Belgelendirme kuruluu, deerlendirme klavuzu kapsamnda bnyesindeki deerlendirme uzmanlarnca dzenlenen deerlendirme raporu sonucuna gre srdrlebilir yeil bina veya srdrlebilir yerlemeler belgesini dzenler veya bavuruyu geri evirir.

(2) Belgelendirme kuruluu, deerlendirme uzmanlarnn verdii hizmetler ile belgelendirme yapabilmesi iin gereken deney, kalibrasyonlaboratuvar ve muayene hizmetlerini yrtmek zere gerekli personel ve tehizatn kendi bnyesinde bulunmad durumlarda hizmet satn alabilir.

(3) Deerlendirme uzmanlarnn nitelikleri, Daimi Komite tarafndan tespit edilen esaslar erevesinde, belgelendirme kuruluu tarafndan belirlenir. Belgelendirme kuruluu deerlendirme klavuzuna gre deerlendirme uzmanlarna eitim verir.

(4) Belgelendirme kurulular, faaliyetleri ile ilgili her trl belge ve kayd, dzenlendikleri tarihten itibaren on yl sreyle muhafaza eder ve talebi hâlinde Bakanla ibraz eder.

(5) Belgelendirme kurulular, srdrlebilir yeil bina veya srdrlebilir yerlemeler belgesi almak iin bavuran binalar ve sahiplerine ait bilgiler ile bu bavurularn neticelerine dair kaytlar tutar ve bu kaytlar e zamanlolarak elektronik ortamda Bakanlk tarafndan iletilen UYBBS`ye kaydeder. Bilgilerin doruluundan belgelendirme kuruluu sorumludur.

(6) Belgelendirme kurulular, Bakanlka oluturulacak UYBBS`ye srdrlebilir yeil bina sistemine uygun veri temin ederler.

Belgelendirme kurulularna uygulanacak yaptrmlar

MADDE 12  (1) Belgelendirme kurulularnn faaliyetleri ile ilgili ikâyetler Bakanla yaplr.

(2) 7 nci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen gzetim ve denetimin olumsuz sonulanmas hâlinde veya 11 inci maddeye gre ykmllklerini yerine getirmedii tespit edilen belgelendirme kurulularnn faaliyetleri Bakanlka geici olarak kstlanr veya askya alnr. Tespit edilen uygunsuzluklarn niteliine gre Daimi Komite tarafndan belirlenecek ve yirmi i gnnden az, altm i gnnden fazla olmayacak bir sre iinde giderilmemesi durumunda, Bakanlka, bu kurulularn belgeleri iptal edilir.

(3) Belgelendirme kurulularnn faaliyetlerinin kstlanmas, askya alnmas veya belgelerinin iptal edilmesine ilikin kararlar BakanlkUYBBS`de duyurulur.

(4) Belgelendirme kuruluunun yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, dzenlemi olduu srdrlebilir yeil bina veya srdrlebilir yerlemeler belgeleri ile ilgili ortaya kabilecek tm hukuki ve mali sonulardan tamamen belgelendirme kuruluu sorumludur.

(5) Faaliyetine son verilen veya kendi istei ile faaliyetine son veren belgelendirme kurulular, yapm olduklardeerlendirme ilemleri ile ilgili belge ve kaytlar elektronik ortamda Bakanla teslim eder. Bu durumdaki belgelendirme kurulularnn sz konusu kayt ve belgelere ilikin sorumluluklar, bu belge ve kaytlarn dzenlendii tarihten itibaren on yl sreyle devam eder.

(6) Dzenlenen srdrlebilir yeil bina ile srdrlebilir yerlemeler belgelendirmeleri ile ilgili her trl hukuki ve mali sorumluluk belgelendirme kuruluuna aittir.

Srdrlebilirlik uzmanlarnn nitelikleri, grev ve sorumluluklar

MADDE 13  (1) Srdrlebilirlik uzman nitelikleri Daimi Komitece belirlenir.

(2) Srdrlebilirlik uzman, belgelendirme hizmeti veren kurulu ile herhangi bir ba olmayan bamsz venc bir taraf niteliinde olmak zorundadr. Deerlendirme srelerinin tarafszln tehlikeye atabilecek bir konumu bulunmas halinde Bakanl bilgilendirmekle mkelleftir.

(3) Srdrlebilirlik uzman, binann veya yerlemenin deerlendirme klavuzunda belirtilen kriterlere gre; plan, proje ve inaat srelerinde ilgisine gre bina sahibine veya yerleme temsilcisine danmanlk yapar ve bina ile yerlemelerin verilerini ieren dosyay belgelendirme kuruluuna sunar.

(4) Srdrlebilirlik uzman adaylar, Bakanlk tarafndan verilecek eitime katlr ve eitim sonras yaplacak snavdan baarl olmalar durumunda srdrlebilirlik uzman unvann kazanrlar. Srdrlebilirlik uzman unvannkullanmaya hak kazananlar ayrca UYBBS`de duyurulur.

(5) Srdrlebilirlik uzman belgesi, srdrlebilir yeil bina veya srdrlebilir yerlemeler belgesi alm en az bir projede danmanlk yapmas kaydyla be ylda bir dorudan, aksi halde drdnc fkraya gre yenilenir.

Deerlendirme uzmanlarnn nitelikleri, grev ve sorumluluklar

MADDE 14  (1) Deerlendirme uzman adaylar, srdrlebilirlik uzman belgesine sahip olmaldr. Adaylar, belgelendirme kurulular tarafndan verilecek eitime katlr ve eitim sonras yaplacak snavdan baarl olmalardurumunda deerlendirme uzman unvann kazanrlar. Deerlendirme uzman unvann kullanmaya hak kazananlar ayrca UYBBS`de duyurulur.

(2) Deerlendirme uzman, deerlendirme uzman yetki belgesi olduu srece srdrlebilirlik uzman hizmeti veremez.

(3) Deerlendirme uzman, bavuru sahibi tarafndan verilen dokmanlar, kendi uzmanlk alan dâhilinde deerlendirerek binann veya yerlemenin srdrlebilir yeil bina veya srdrlebilir yerlemeler olma koullarn yerine getirip getirmediine dair analizi ve puanlamay yapar.

Deerlendirme klavuzu ile ilgili esaslar

MADDE 15  (1) Belgelendirme kuruluu, Daimi Komite tarafndan hazrlanan temel deerlendirme klavuzunda belirlenen asgari kriterlere uygun olarak kendi deerlendirme klavuzunu hazrlar ve UYBBS zerinden yaymlanmak zere Bakanla iletir.

(2) Deerlendirme klavuzunda srdrlebilir yeil bina veya srdrlebilir yerlemeler kriterleri ve puanlama sistemi, bavuru ve deerlendirme sreci, belgelendirme usul ve esaslar ile deerlendirme uzmanlarnn nitelikleri ve sorumluluklar yer alr.

(3) Belgelendirme kuruluu, deerlendirme klavuzunda deiiklik yapmas durumunda 15 takvim gnierisinde deiiklikleri Bakanla bildirir. Bu deiiklikler Daimi Komite tarafndan uygun grlnceye kadar belgelendirme kuruluu tarafndan bina veya yerlemenin deerlendirmesinde dikkate alnmaz.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yabanc belgelendirme kurulularnn denklii

MADDE 16  (1) Baka bir lkede yerleik belgelendirme kurulular, karlkllk esas da gzetilerek, Daimi Komitenin karar ile Trkiye`de yerleik olanlara denk kabul edilir.

(2) Daimi Komite karar ile denklii kabul edilen belgelendirme kurulularnn dzenledii eitimlere katlarak uzmanlk belgesi alanlara, Daimi Komitenin karar ile eitime katlmadan snava girerek baarl olmalar halinde srdrlebilirlik uzman belgesi verilir.

Uygulamaya gei

GEC MADDE 1  (1) Bakanlk, bu Ynetmeliin yaymndan itibaren bir ay ierisinde Daimi Komiteyi tekil eder.

(2) Daimi Komite, tekili itibaryla drt ay ierisinde bu Ynetmelikte geen dzenlenmeleri hazrlar.

Yrrlk

MADDE 17  (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18  (1) Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

Sayfay Yazdr



 
Oda aidatlarnz kredi kartnzla gvenli bir ortamda deyebilirsiniz.
YE HAKLARI VE GVENL ADAT DEME
 

COPYRIGHT 2005-2023 TMMOB ELEKTRK MHENDSLER ODASI GENEL MERKEZ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRES : emo.merkez@hs01.kep.tr


Dier birimlerin iletiim bilgileri iin tklaynz

 
 
Key Yazlm zmleri A..