MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO ENERJİ DAİMİ KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ


Bu yönerge, EMO Yönetim Kurulunun 26.06.2015 tarih ve 44/40 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

ENERJİ DAİMİ KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Odanın enerji alanına yönelik politikalarının belirlenmesine katkı sunmak, enerji ile ilgili uygulamalara ilişkin görüş hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna sunmak, enerji ile ilgili Oda çalışmaları ve etkinliklerinde elde edilen bilgileri derlemek için Enerji Daimi Komisyonu oluşturmak ve komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönerge, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 66. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönerge‘de geçen;

Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni ,

Oda: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası`nı,

Şube: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Şubelerini,

Temsilcilik: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Temsilciliklerini,

Üye: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası üyelerini,

Enerji Daimi Komisyonu (EDK) : Oda, Şube ya da Temsilcilik çalışmalarına yardımcı olmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonu,

Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu: Enerji Daimi Komisyonu içinden önerilen ve Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan 7 kişilik yürütme kurulunu,

ifade eder.

Enerji Daimi Komisyonunun Oluşturulması

Madde 4 – Enerji Daimi Komisyonu üyeleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir: 

1-Şubelerin Yönetim Kurulu üyelerinden 1`er kişi

2-Şubelerin Enerji Komisyonu üyelerinden 1`er kişi

3- Şubelerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek enerji konusunda deneyimli 2`şer kişi

4-En az biri Oda Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyeler ve uzman gerçek kişiler

Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulunun Oluşturulması

Madde 5 – Enerji Daimi Komisyonu ilk toplantısında kendi içinden 7 kişilik Yürütme Kurulu`nu belirler ve Oda Yönetim Kurulu onayına sunar. Oda Yönetim Kurulu Yürütme Kurulu`nu atadıktan sonra kendi içinde başkan, başkan yardımcısı ve raportörünü belirler. Ayrıca Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yönetim kurulu üyesi/üyeleri koordinasyonu sağlamak üzere Yürütme Kurulu toplantılarına katılır.

Alt Çalışma Grupları

Madde 6 – EDK çalışma konularına ilişkin olarak geçici alt çalışma grupları oluşturur. Bu Alt Çalışma Gruplarının üye sayısı tek olarak belirlenir. Alt Çalışma Gruplarında üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler. 

EDK Çalışmaları

Madde 7 – EDK Yürütme Kurulu Başkanı EDK`yi temsil eder ve çalışmalarını yönetir. Başkan yardımcısı başkan bulunmadığı zaman onun görevini yürütür. Raportör, başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı zaman başkanlık görevini üstlenir, diğer zamanlar EDK`nin yazı işlerini yönetir. Raportörün bulunmadığı toplantılarda raportörlük görevi EDK Yürütme Kurulu üyelerinden biri tarafından yapılır.

Madde 8 –  EDK Yürütme Kurulu, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 

EDK`nin Görevleri

Madde 9 - EDK kendilerine Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen konuları danışma organı olarak inceler ya da hazırladıkları konu ile ilgili bütün iş ve temasları aralarında paylaşarak yapar. Yönetim Kurulu kararları ve bilgisi doğrultusunda gereğinde Oda‘yı temsil eder. Çalışmalarını Yönetim Kurulu‘na rapor halinde sunar.

EDK, Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen görevler ile Oda Yönetim Kurulu Çalışma Programı çerçevesinde aşağıdaki çalışmaları yapar:

1-Yıllık Enerji Raporu hazırlanması,

2-Her dönem enerji ile ilgili güncel konularda kapsamlı Oda raporlarının hazırlanması,

3-Enerji konusunda; sempozyum, konferans, çalıştay, forum ve benzeri etkinliklere destek verilmesi, 

4-Güncel gelişmeleri göz önüne alarak Odanın enerji konusundaki politikalarına ilişkin görüş oluşturulması,

5-Enerji ile ilgili mevcut bilgi, belge ve dokümanların güncel tutulmasının sağlanması

EDK Yürütme Kurulu, bütün bu çalışmaları EDK`nin görüşünü aldıktan sonra Oda Yönetim Kuruluna sunar.

Madde 10 - EDK ilk toplantı tarihi, yeri ve gündemi üyelere Oda tarafından bildirilir. Bunu izleyecek EDK toplantılarının tarihi, saati ve gündemi EDK Yürütme Kurulu önerisi doğrultusunda belirlenerek EDK, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. 

Madde 11 - Bu yönetmeliğin 7. maddesi gereğince oluşturulan Alt Çalışma Gruplarının çalışma biçimleri EDK tarafından belirlenir. EDK Yürütme Kurulu Oda üyeleri veya Oda üyesi olmayan konusunda uzman kişiler arasında gerekli gördüğü konularda ücret karşılığı araştırmalar yaptırmak üzere Oda Yönetim Kurulu`na öneride bulunur.

Madde 12 – Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya üç aylık dönemde toplantıların yarısından fazlasına katılmayan EDK Yürütme Kurulu üyesinin üyeliğe devamı, Yürütme Kurulunun da bu konudaki kararı göz önüne alınarak Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Madde 13 – EDK Yürütme Kurulu, katılımlarında yarar görülen üyelerin komisyona atanması için Oda Yönetim Kurulu‘na öneride bulunabilir. 

Madde 14 - EDK ofis çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun Enerji Daimi Komisyonu için görevlendireceği teknik görevli/görevliler tarafından takip edilir.

Raportörün Görevleri

Madde 15 - 

a) EDK defterine yazılmış ya da deftere yapıştırılmış tutanakların üyelere imzalattırılarak saklanmasının ve düzenli tutulmasının sağlanması,

b) EDK ve Yürütme Kurulunun tutanaklarının ve devam cetvellerinin Oda‘ya toplantı sonrasında verilmesi,

c) Yönetim Kurulu kararı gerektiren hallerde konunun Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesine iletilmesi,

ç) Gerekli görülmesi halinde Oda adına yazılacak yazıların hazırlanması, konu ile ilgili bilgi ve belgelerin sağlanması,

d)  Toplantılara üyelerin çağırılması,

e) Toplantı günlerinin, diğer komisyonların çalışmalarını aksatmayacak şekilde tespiti ve komisyon üyelerine bildirilmesi, gündem, bilgi ve belgelerin komisyon üyelerine iletilmesinin sağlanması,

f) EDK`nin önceden belirlenen günde toplanamaması halinde Oda ile iletişim kurularak toplantı için uygun günün belirlenmesi,

g) EDK sözcülüğü,

ğ) Her altı aylık dönemlerde EDK Çalışma Rapor taslağının hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulması

 

Madde 16 – Toplantı Tutanaklarında aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Toplantı sıra numarası,

b) Toplantı tarihi (günü, saati)

c) Toplantıya katılanlar,

ç) Mazereti nedeniyle katılamayanlar,

d) Konuların sıra numarası, 

e) Görüşülen konu hakkında sıra numarası izleyen kararlar,

f) Toplantıda bulunanların isim ve imzaları (Başkan, Başkan Yardımcısı, raportör, üyeler),

g) Gelecek toplantının gündemi.

Madde 17 - EDK çalışmaları için yapılan giderler Oda bütçesinden karşılanır.

Geçici Madde 1:

Mevcut Enerji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu görevine Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu olarak 44. Dönem sonuna kadar devam eder.

Yürürlük

Madde 18 -  Bu yönerge, EMO Yönetim Kurulunun 26.06.2015 tarih ve 44/40 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 19 - Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.