MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO TEST, ÖLÇÜM, MUAYENE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ YÖNERGESİ


 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

TEST, ÖLÇÜM, MUAYENE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ YÖNERGESİ

Bu yönerge, Oda Yönetim Kurulu`nun 21.11.2015 tarih ve 44/52 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tarifler

Amaç

MADDE 1-(1) 

Bu Yönerge; Elektrik Mühendisleri Odası ve birimleri tarafından gerçekleştirilen, özel veya tüzel kişiler ile kurum kuruluşlarca talep edilen her türlü test, ölçüm, gözetim ve teknik inceleme yapılarak hazırlanan tutanak ve raporların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Yönerge; Elektrik Mühendisleri Odası`nın Bakanlıklar/Yetkili Kuruluşlar tarafından verilen görev ve yetki veya imzalanan protokoller ve yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde veya diğer özel talep üzerine yapılan test-ölçüm, gözetim, doğrulama, onay faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

 

(2) Yönerge kapsamında yapılacak tüm işlemlerde bu Yönerge hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu Yönergede genel hatlarıyla düzenlenen konuların ayrıntıları, teknik detaylar veya düzenlenmeyen diğer tüm hususlar gerek duyulduğunda, Yönerge hükümlerine aykırı olmayacak biçimde her bir hizmet için hazırlanan ek "Test-Ölçüm Usul ve Esasları"nda veya uygulama dokümanlarında belirlenebilir. 

 

(3) Henüz usul ve esasları belirlenmemiş yeni test-ölçüm konularında, faaliyete, ilgili oda birimiyöneticisinin teklifi ve Oda Merkezinin onayıyla, uygulama dokümanlarının ve ücret tarifesinin yayınlanmasını müteakiben başlanabilir. Yeni test-ölçüm faaliyetleri ile ilgili ek "Test-Ölçüm Usul ve Esasları" hazırlanması gerekiyorsa, ilgili birim tarafından, test-ölçüm faaliyetinin başlamasını müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde hazırlanarak, Yönetim Kurulu kararı alınması için Oda Merkezine sunulur. 

 

Dayanak 

MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni

Oda: Elektrik Mühendisleri Odası`nı

OYK: Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nu

Şube: Elektrik Mühendisleri Odası Şubelerini,

Temsilcilik: Elektrik Mühendisleri Odası Temsilciliklerini,

Test-Ölçüm Hizmeti: Özel ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara ait her türlü elektrik, elektronik tesis ve donanımlarının ilgili yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslarla ölçülmesi, test edilmesi, denetlenmesi ve raporlanmasını kapsayan elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendisliği hizmetleridir.

Test-Ölçüm Birimi: Oda, şubeler ve temsilciliklerdir,

SMM: Serbest Müşavir Mühendisi,

Başvuru Sahibi: Bu yönerge kapsamında hizmet almak amacıyla başvuran gerçek veya tüzel kişiyi, 

Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı: Bu Yönerge kapsamında verilen hizmetler sonucunda düzenlenen evrakı, 

Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı Sahibi: Bu Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen test-ölçüm faaliyetleri sonucunda belge/rapor/uygunluk yazısı verilen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Test-Ölçüme Esas Doküman: Mevzuat, standart, kalite kriterleri/kodları, tesis şartları ve test-ölçüm işlemlerine temel teşkil eden diğer dokümanı, 

Test-Ölçüm Usul ve Esasları: Yapılacak test-ölçüm faaliyetinin niteliğine göre, Yönerge kurallarına aykırı olmamak kaydıyla gerektiğinde ek olarak düzenlenen kuralları,

Uygulama Dokümanı: Test-ölçüm faaliyetine ilişkin uygulamayı açıklayan prosedür, talimat, genelge vb. tüm düzenleyici işlemleri, 

Uygunluk Değerlendirme: Bir ürün, süreç, sistem, kişi veya kuruluş ile ilgili belir tilen mevzuat, standart, genel veya özel şartname koşullarının karşılandığının ispatını,

Test-Ölçüm Mühendisi: Oda tarafından belirlenen kriterleri sağlayan ve test-ölçüm hizmetlerini yürütme yeterliliğine sahip üyeyi, 

tanımlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Uygulama Hükümleri

MADDE 5-(1) Test-ölçüm faaliyeti yürüten birimler, yürütülen test-ölçüm faaliyetine uygun takip sistemi kurmak, güncelliğini takip etmek ve sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Verilen belge/rapor/uygunluk yazılarının izinsiz çoğaltılmasını önleyici ve evrak sahteciliğine karşı gerekli önlemler test-ölçüm birimlerince bilgi işlem birimi ile ortak olarak alınır. 

(3) İlgili mevzuat kapsamında yapılan test-ölçüm faaliyetlerinde, ilgili mevzuat/protokol hükümlerine uyulur. Mevzuatın güncelliği ilgili birimlerce takip edilir. 

(4) Başvuru sahibinin, test-ölçüm faaliyeti ile ilgili gerekli bilgi ve belgeyi temin etmemesi/edememesi veya can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen olumsuzluklar veya diğer teknik/idari ve mali zorlukların ortaya çıkması durumunda, test-ölçüm sürecinin herhangi bir aşamasında test-ölçüm hizmeti durdurulabilir ve/veya başvuru işlemden kaldırabilir. 

(5) Genel hukuk kuralları çerçevesinde tanımlanan mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle durdurulan test-ölçüm faaliyetlerine, engelin ortadan kalkması ile devam edilebilir. 

(6) Test-ölçüm faaliyetlerinde kullanılan ve Oda tarafından hazırlanmış her türlü dokümanın telif hakları Oda`ya ait olup izinsiz olarak kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, kullanılamaz, değiştirilemez. (7) Başvuru sahibine belge/rapor/uygunluk yazısı verilmesi, başvuru sahibinin yasal sorumluluklarının Oda tarafından üstlenilmesi, paylaşılması ve/veya Oda`ya aktarılması anlamına gelmediği gibi başvuru sahibini kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlüğünden de kurtarmaz. 

(8) Oda`dan hizmet alan gerçek veya tüzel kişi bilgilerinin kayıt edildiği ortak "olcum.org" olarak adlandırılan veritabanı oluşturulur ve her bir başvuru sahibi için ayrı bir kayıt açılır. Ortak veritabanına kayıt işlemlerinde Oda Merkezi tarafından belirlenen bilgiler esas alınır. Ortak veritabanı işlemlerini Oda Merkezi yürütür. Başvuru yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, Oda`nın ortak veritabanına kayıt yaptırması sağlanır. 

(9) başka bir ülkeden başvuru yapılması halinde, başvurunun alınması ve değerlendirilmesi ile ilgili ülke iç mevzuatı ile uyumlu bir biçimde ayrıca yöntem belirlenebilir ve ek belge istenebilir. Bu hizmetler için Oda Merkezinden izin alınması gereklidir.

(10) Başvuru sahibi, başvuru ile birlikte bu Yönerge hükümlerini eksiksiz olarak kabul etmiş sayılır. (11) İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

Hukuka aykırı Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı kullanılması 

MADDE 6-(1) Belge/Rapor/Uygunluk Yazılarını tahrif/taklit eden, mevzuata aykırı olarak veya Oda`nın itibarına zarar verecek şekilde kullanan kişilerin tespiti halinde, bu konudaki bilgi ve belgeler, hukuki/cezai işlemler yapılmak üzere Oda Yönetim Kurulu`na iletilir. 

 

İtiraz, Şikayet ve Uyuşmazlık

MADDE 7-(1) İtiraz, Şikayet ve Uyuşmazlık Komisyonu; tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde, Oda bünyesinde görev yapmakta olan ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyondur.

(2) Oda tarafından yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin itiraz, şikayet ve uyuşmazlıklar bu komisyon tarafından değerlendirilir. 

 

Test-Ölçüm Mühendisi Görevlendirilmesi

MADDE 8-(1) Test-ölçüm faaliyetlerinde görevlendirme kriterleri Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, bu kriterler çerçevesinde ilgili test-ölçüm birimi tarafından görevlendirme yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Test-Ölçüm İşlemleri Başvuru şartları ve başvurunun kabulü 

MADDE 9-(1) Test-ölçüm faaliyetleri kapsamında yapılacak başvurular için test-ölçüm birimleri tarafından başvuru formu hazırlanır ve bu formlarda başvurunun değerlendirmeye alınması için gerekli olan bilgi ve dokümanlar açıkça belirtilir. 

(2) Test-ölçüm faaliyetleri için yapılacak başvurular olcum.org sistemi üzerinden yapılır. Yazılı gelen başvurular da olcum.org sistemine kayıt edilir.Olcum.org sistemindeki başvuru formunda belirtilen ek dokümanlar  Oda birimine iletilir.  Ancak test-ölçüm hizmeti verilmesine ilişkin Bakanlık, TMMOB ve bağlı Odaları ve diğer kurum/kuruluşlarla imzalanan sözleşme ve/veya protokoller kapsamında başvuru olmaksızın da hizmete başlanabilir. 

(3) Başvuru dokümanlarında eksikliklerin tamamlanması için azami bekleme süresi 3 aydır. Belirlenen bu süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan başvurular işlemden kaldırılabilir. Başvuru sahibinin yazılı talebi ile süre beklenmeksizin de başvuru iptal edilebilir. 

(4) Gerektiğinde başvuru formlarında istenen bilgi ve dokümanlarda eksiklik bulunması halinde de test-ölçüm faaliyetine başlanabilir ancak eksik evrak test-ölçüm işlemleri sonuçlanmadan önce tamamlanır. 

 

Test-ölçüm faaliyetleri 

MADDE 10-(1) Test-ölçüm faaliyetlerini yürütmek amacıyla görevlendirilen Oda üyeleri, bu faaliyetleri test-ölçüme esas dokümanlara göre gerçekleştirir. 

(2) Test-ölçüm faaliyetlerinde, faaliyetin niteliğine göre bir veya birden fazla mühendis görevlendirilebilir. 

(3) Test-ölçüm faaliyeti kapsamında, gerekli muayene ve deneylerin yapılması amacıyla yeterli miktarda numune alınabilir. 

(4) Numunelerin özellikleri bozulmadan muhafazası, taşınması, gerekiyorsa ilgili laboratuvara teslim edilmesine ilişkin hususlar ek "Test-Ölçüm Usul ve Esasları"nda veya ilgili uygulama dokümanlarında belirtilir. 

(5) Test-ölçüm faaliyetinin sonuçlarına göre gerek duyulması halinde, takip muayenesi, takip kontrolü, yeniden ölçüm, kusur sonrası ölçüm vb. ikinci bir test-ölçüm gerçekleştirilebilir. Bununla ilgili hususlar ek "Test-Ölçüm Usul ve Esasları"nda veya ilgili uygulama dokümanlarında belirtilir. 

 

Gözden geçirme ve değerlendirme 

MADDE 11-(1) Gerekli olan test-ölçüm faaliyetlerinde; hizmetin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla test-ölçüm sonuçları, ilgili Oda birimince görevlendirilen üyeler tarafından gözden geçirilebilir. Gözden geçirme ve değerlendirmeye ilişkin hususlar ilgili ek "Test-Ölçüm Usul ve Esasları"nda veya ilgili uygulama dokümanlarında belirtilir. 

 

Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı düzenlenmesi 

MADDE 12-(1) Test-ölçüm faaliyetleri sonrasında sonuçları gösteren belge/rapor/ uygunluk yazısı düzenlenir.. Belge/rapor/uygunluk yazısı düzenlemesine ilişkin diğer hususlar ilgili ek "Test-Ölçüm Usul ve Esasları"nda veya ilgili uygulama dokümanlarında belirlenir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Test-Ölçüm Sonrası İşlemler, Belgelerin geçerlilik süreleri 

MADDE 13-(1) Varsa belgelerin geçerlilik ve/veya yenileme süreleri ek "Test-Ölçüm Usul ve Esasları"nda veya ilgili uygulama dokümanlarında belirtilir. 

 

Belge/Rapor/Uygunluk Yazısında yapılacak değişiklikler, iptali ve yeniden düzenlenmesi 

MADDE 14- (1) Tadil edilmiş Belge/Rapor/Uygunluk Yazısında, yerine geçtiği Belge/Rapor/Uygunluk Yazısının tarih ve numarası/sayısı belirtilir. 

(2) Belge/Rapor/Uygunluk Yazısındaki maddi hatalar ve benzeri durumların Oda`dan kaynaklandığının anlaşılması halinde ücret alınmaksızın yeniden belge düzenlenir. 

(3) Belge/Rapor/Uygunluk Yazısının kayıp olduğunun bildirilmesi ve tekrar düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, varsa geçerlilik tarihi ile sınırlı olmak üzere, maktu belge ücreti alınarak yeniden Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı düzenlenebilir. 

(4) Belge/Rapor/Uygunluk Yazıları tanzim edildikten sonra yapılacak düzeltme veya eklemeler ile ilgili diğer hususlar ek "Test-Ölçüm Usul ve Esasları"nda veya ilgili uygulama dokümanlarında düzenlenebilir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Başvuru Sahibi, Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı Sahibi Hak ve Yükümlülükleri 

MADDE 15-(1) Başvuru sahibi, ilgili test-ölçüm faaliyetleri esnasında Oda tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür. 

(2) Başvuru sahibi, test-ölçüm faaliyetleri kapsamında yapılan yazışmalarda, usulüne göre yetkilendirdiği temsilcisinin tüm beyan ve taahhütlerini kendi beyan ve taahhüdü olarak kabul eder. 

(3) Başvuru sahibi, Oda tarafından görevlendirilen mühendislere; test-ölçüm faaliyeti ile ilgili tüm birimlerinde ve mekanlardaki çalışmalarda her türlü kolaylık ve nezaretçiyi sağlamakla, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla, istenilen belge ve bilgileri vermekle, kayıtları göstermekle yükümlüdür. 

(4) Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı Sahibi belge/rapor/uygunluk yazısını eksik veya yanıltıcı bir biçimde çoğaltamaz ve kopyalayamaz ve/veya belge/rapor/uygunluk yazısı üzerinde tahrifat yapamaz. 

(5) Başvuru sahibi, Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı Sahibi; Oda tarafından verilen tüm hizmetlere ve her türlü test-ölçüm faaliyetleri ile ilgili olarak adına tahakkuk ettirilen ücretleri defaten ödemekle yükümlüdür.

(6) Başvuru sahibi, Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı Sahibi; bu Yönerge hükümlerine ve ek "Test-Ölçüm Usul ve Esasları"nda belirtilen yükümlülüklerine ilişkin diğer hususlara uymakla ve güncelliğini takip etmekle mükelleftir. 

 

İtiraz, şikâyet ve uyuşmazlıklar

MADDE 16-(1) Oda tarafından gerçekleştirilen test-ölçüm faaliyetlerinin sonuçlarına yapılacak itirazların süresi, sonucun tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. 

(2) İtirazlar yazılı olarak yapılır. Sözlü itirazlar ile yazılı bile olsa asılsız adres ve imzalı veya isim, adres ve imza bulunmayan itiraz ve şikayetler işleme konulmaz. 

(3) Başvuru Sahibi veya Belge/Rapor/Uygunluk Yazısı Sahibi veya diğer ilgili taraflardan gelen şikayetler ve yapılan itirazlar; Oda tarafından verilen test-ölçüm hizmetleri ile ilgili olup olmadığı, itirazın süresinde yapılıp yapılmadığı ve tanzim edilen Belge/Rapor/Uygunluk Yazısında maddi hata bulunup bulunmadığı yönleriyle test-ölçüm hizmetini veren birim tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Gerekli olduğunda başvuru sahibinden detaylı bilgi/belge istenebilir. 

(4) Ön değerlendirme neticesinde yerinde bulunan itiraz ve şikayetler, ilgili birimin görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında uygun olduğunda öncelikle ve sırasıyla test-ölçüm hizmetini veren birim tarafından değerlendirilir, sonuçlandırılır ve sonuç itiraz/şikayet sahibine yazılı olarak bildirilir. 

(5) İtiraz/Şikayet sahibinin kendisine bildirilen sonucu kabul etmemesi ve itirazında/şikâyetinde ısrarcı olması halinde ya da şikayetin hizmeti veren birim tarafından sonuçlandırılmasının mümkün ve uygun olmadığı durumlarda konu, İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

(6) İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Komisyonu`nun aldığı karar kesindir. İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Komisyonu`nun kararı itiraz/şikayet/uyuşmazlık sahibine bildirilir. Komisyon kararlarına itiraz yetkili mahkemelere yapılır.

(7) Şikayet halinde, test-ölçüm işleminin tekrarlanması ve Oda tarafından verilen test-ölçüm hizmetinin eksik veya hatalı olmadığının anlaşılması halinde tekrarlanan test-ölçüm faaliyetiyle ilgili yapılan tüm masraflar şikayetçiye fatura edilir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Oda`nın Hak ve Yükümlülükleri 

MADDE 17-(1) Oda`nın yükümlülükleri sunulan test-ölçüm faaliyetleri kapsamında yapılan işlemler ve bu işlemler neticesinde düzenlenen belge/rapor/uygunluk yazısı ile sınırlıdır. 

(2) Oda, test-ölçüm faaliyetlerini, başvuru sahibine karşı tarafsızlık, bağımsızlık, eşit muamele, dürüstlük, şeffaflık, gizlilik ve kamusal denetim ilkelerine ve bunlar çerçevesinde şekillenen esaslara bağlı kalarak, mevzuat kuralları çerçevesinde yürütür. 

(3) Gizliliğin korunmasına yönelik olarak, Oda, gerçekleştirdiği test-ölçüm faaliyetleriyle ilgili, mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşların veya adli makamların bilgi ve doküman talepleri ile kamu güvenliğini ilgilendiren durumlar hariç olmak üzere üçüncü taraflara bilgi vermez. Bunun haricinde gerektiğinde, yapılacak sözleşmelerde paylaşılabilecek bilgiler açıkça belirtilir. 

(4) Oda, test-ölçüm faaliyetlerinin ve bu faaliyetler sonucu düzenlenen Belge/Rapor/Uygunluk Yazılarının güvenilirliğini ve saygınlığını garanti altına almak için ihtiyaç duyulan işlemleri yapma hakkına sahiptir. 

(5) Oda`nın test-ölçüm hizmetini eksik veya hatalı verdiğinin anlaşılması ve bu sebeple test-ölçüm hizmetinin tekrarlanması halinde test-ölçüm hizmetini veren birimin teklifi ve OYK`nın onayı ile yapılan ilave işlemlerden ücret alınmaz. 

(6) İlgili test-ölçüm hizmetini kasten eksik veya hatalı yaptığı, başvuru sahibi ile test-ölçüm hizmetini yürütürken çıkar ilişkisine girerek raporlarda tahrifat yaptığı ilgili Oda Birimince belirlenen test-ölçüm mühendisi hakkında komisyon kararı doğrultusunda TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İdari ve Mali Hususlar 


Ücretler 

MADDE 21-(1) Oda tarafından sunulan hizmetlerin muhtevasına göre tahakkuk ettirilecek ücretler ve bunların uygulanmasına ilişkin diğer tüm hususlar her yıl Resmi Gazete`de yayınlanan EMO En Az Ücret Tanımlarında belirlenir. Test-ölçüm ve bu yönergede tanımlanan tüm hizmetler Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi üzerinden yürütülür ve muhasebeleştirilir.

(2) Ücretlerin güncel hali Oda`nın resmi internet sitesinde ve olcum.org sitesinde ilan edilir. 

 

Ödeme

MADDE 22-(1) Başvuru ve/veya belge/rapor/uygunluk yazısı sahibi, tahakkuk ettirilen faturaları başka herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın yasal süresi içinde ödemekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde ödenmemiş alacaklar için başvuru/ ve/veya belge/rapor/uygunluk yazısı sahibi, fatura tarihinden itibaren temerrüde düşmüş sayılır. İlgili Oda birimi hizmeti sunmadan önce test-ölçüm hizmetinin tamamını veya bir bölümüne ait bedeli avans olarak talep edebilir.

 

Yurt dışında verilen test-ölçüm hizmetlerinde ücretlerin ödenmesi 

MADDE 23-(1) Yurt dışında verilen hizmetlerde ücret Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı para cinsinden bir değerlendirmenin gerekli olması halinde fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır. 

 

Test-Ölçüm talebinden vazgeçilmesi veya iptali halinde ücretlendirme 

MADDE 24-(1) Test-ölçüm faaliyetinin herhangi bir aşamasında başvuru sahibinin talebinden vazgeçmesi veya başvurunun Oda tarafından işlemden kaldırılması halinde, vazgeçme talebinin Oda`ya bildirim tarihine (Oda evrakına kayıt tarihi) veya işlemden kaldırılmasına kadar geçen süre içerisinde başlatılan ve/veya verilen hizmetlere ilişkin ücretler tam olarak tahakkuk ettirilir ve başvuru sahibinden tahsil edilir. Bu durumda başvuru sahibi herhangi bir maddi ve manevi hak talep edemez. 

 

Tebligat 

MADDE 25-(1) Başvuru sahibine tahakkuk ettirilen faturalar ve faturalarla ilgili yazışmalar başvuru sahibi tarafından Oda`ya bildirilen iletişim adresine taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilir. Başvuru sahibi, iletişim adres değişikliğini 30 (otuz) gün içerisinde ve yazılı şekilde Oda`ya bildirmekle yükümlüdür. 

(2) Adres değişikliğinin bildirilmemesi ve/veya henüz Oda`ya ulaşmaması halinde, Oda tarafından adrese bıraktırılmış tüm gönderiler tebliğ hükmündedir. 

(3) Başvuru sahibine mutlaka fiziken ulaşması gereken fatura ve benzeri doküman haricinde, diğer tüm yazışmalar posta marifetiyle iletişim adreslerine veya resmi kayıtlı elektronik posta adreslerine gönderilir. Oda tarafından gönderilen bu bildirimler de aynı şekilde tebliğ hükmündedir. 

 

Test-Ölçüm Mühendisi 

MADDE 18- (1) Bu Yönerge kapsamındaki iş ve işlemlerde görevlendirilmek üzere; özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler için belirlenecek üyelerden bir test-ölçüm mühendisi listesi oluşturulur. Bu listenin içerisinde Oda üyesi personel bulunabileceği gibi Oda personeli dışından da listeye Oda üyeleri başvurabilir.

(2) Zorunlu nedenler dışında sözleşmesi feshedilenler test-ölçüm mühendisi listeden çıkarılır.

 

Başvuru

MADDE 19 (1) Test-ölçüm mühendisi listesinde yer almak isteyenler, Oda`nın internet sitesinde yayımlanan başvuru formunu, gereken diğer belgelerle birlikte elden, posta ya da elektronik posta yoluyla ilgili Oda birimine gönderirler.

(2) Test-ölçüm mühendisi listesine ilişkin duyuruların yapılması, başvuruların alınması, incelenmesi, ilgili birimden uygunluk onayı alınması, sosyal güvenlik işlemleri, ücretlerin tahakkuku ve test-ölçüm mühendislerine ilişkin tüm diğer sekretarya işlemleri Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İşlemleri tamamlananlar test-ölçüm mühendisi listesine dahil edilir.

(3) Listeden görevlendirme ilgili Oda birimi tarafından talepler ve listedeki üye sayısı gözetilerek yapılır.

 

Test-Ölçüm Mühendisi Nitelikleri

MADDE 20- (1) Test-ölçüm mühendisi olarak görevlendirileceklerde aranılacak nitelikler; 

a. Oda Üyesi olması

b. Görevlendirileceği alanda MİSEM Yetkilendirme Belgesi bulunması

 

Test-Ölçüm Mühendisine İlişkin Ödeme Hususları

MADDE 26– 

(1) Oda personeli ile çağrıya dayalı statüde çalışan test-ölçüm mühendisi dışında görevlendirilen SMM Belgeli test-ölçüm mühendislerine ödenecek ücret toplam test-ölçüm hizmet bedelinin yarısıdır.

(2) Oda personeli ile çağrıya dayalı statüde çalışan test-ölçüm mühendisi görevlendirilmeleri, statüleri ve görevlerine son verilmeleri ile ilgili hususlarda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile Oda Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Oda personeli ile çağrıya dayalı statüde çalışan test-ölçüm mühendisi ile Oda arasında bu Yönergenin ekinde yer alan "Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmesi" ya da "Belirli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi" imzalanır. Bu sözleşmelerde yer alan hükümlere, yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak ilave hükümler eklenebilir. 

Oda personeli ile çağrıya dayalı statüde çalışan test-ölçüm mühendisi test-ölçüm mühendisleri için Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmesi düzenlenmesi esas olup, ilgili birimler tarafından büyük çaplı test-ölçüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekçelerin açıkça ortaya konulması ve Oda Yönetim Kurulu`nun uygun görmesi şartıyla Belirli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi düzenlenerek Oda Personeli statüsünde test-ölçüm mühendisi çalıştırılabilir.

(4) Oda personeli ile çağrıya dayalı statüde çalışan test-ölçüm mühendisi günlük inceleme ücreti ve prim ücreti, Oda`nın/TMMOB`nin her yıl belirlediği bekâr bir mühendis için belirlenen en az ücretin altında olmamak koşulu ile Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Test-ölçüm mühendislerinin inceleme süresince ulaşım, konaklama ve diğer zorunlu masrafları Oda birimi tarafından belirlenen limitler dahilinde karşılanır. Ayrıca harcırah ödenmez.

 

 

Test Ölçüm Mühendisinin Görev ve sorumlulukları

MADDE 27– (1) Çağrıya Dayalı Görevlendirme ile çalışan test-ölçüm mühendisleri, görevlerini yönerge ekinde yer alan Sözleşme hükümlerine göre yerine getirirler.

Test-Ölçüm hizmetlerine ilişkin bu yönergeye uygun olarak yapılmayan görevlendirilmelerden doğacak zararlardan ilgili Oda birimi sorumludur.

(2) Test-ölçüm mühendisi; iş ve işlemlerini tamamladıktan sonra düzenleyeceği belge ve raporları hazırlar, imzalar ve ilgili Oda birimine sunar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Konular

Madde 28- Bu yönergede yer almayan konularda Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

 

Yürürlük

Madde 29- Bu yönerge, Oda Yönetim Kurulu`nun 21.11.2015 tarih ve 44/52 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

Madde 30- Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Yönerge Ekleri

- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

- Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

- Başvuru Formu

- Test-Ölçüm Usul ve Esasları

 

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.