MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİ YAYIN YÖNERGESİ


TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

EMO BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİ YAYIN YÖNERGESİ

Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 06.05.2016 tarih ve 45/06 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönetim Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 43/66 sayılı toplantısında kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kuruluş Esasları

Madde 1 - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun 02.02.2010 tarih ve 41/58 toplantısında EMO Bilimsel Dergi yayımlanması kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. EMO Bilimsel Dergi hakemli bir dergidir ve derginin EMO adına sahibi Oda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yayın dili Türkçedir. "Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği" konularında bilimsel ve/veya teknolojik özgünlükte makaleler yayımlanır.

Amaç

Madde 2 - İş bu Yayın Yönergesi, ilk sayısı 2010 yılının Haziran ayında yayımlanan "EMO Bilimsel Dergi" çalışmalarını yürüten birimler arasındaki ilişkileri, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Yürütme Organları

Madde 3 - EMO Bilimsel Dergi çalışmaları Yayın Kurulu, Danışma Kurulu ve Yayın Sekreteri tarafından yürütülür.

Yayın Sekreteri, Yayın Kuruluna bağlı olarak çalışır.

Danışma Kurulu ve Yayın Kurulu burada belirlenen ilkeler çerçevesinde işbirliği içinde çalışır.

Yürütme Organlarının Oluşturulması

Madde 4 - Kurulların Üyelerinin seçilmesi, "Üye Belirleme Komisyonu" tarafından iş bu Yönergede belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

Üye Belirleme Komisyonu üç kişiden oluşur: (i) Yayın Kurulu Başkanı, (ii) Danışma Kurulunun kendi içinden seçeceği bir Danışma Kurulu Temsilcisi, (iii) EMO Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu`nun seçeceği bir Yönetim Kurulu Temsilcisi.

Yayın Kurulu

Madde 5 - Yayın Kurulu üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir, ancak ardışık üç dönemden daha uzun süreli kesintisiz görev yapamazlar. Yayın Kurulu Başkanı üst üste en çok iki dönem görev yapabilir. Yayın Kurulu`nun kurumsal sürekliliğini sağlamak üzere görev süresi dolan Yayın Kurulu Başkanı, "Önceki Dönem Yayın Kurulu Başkanı" olarak bir dönem daha görev yapar.

Başkan, Yayın Kurulu üyeleri tarafından kurul üyeleri arasından salt çoğunluk ile seçilir.

Danışma Kurulu

Madde 6 -

Danışma Kurulu üye sayısı Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendislik dalları arasında denge gözetilerek en az 40 kişiden oluşur. Ülkemiz bilim ve teknoloji ekosistemindeki gelişmeler doğrultusunda mühendislik dallarında oluşabilecek değişikliklere bağlı olarak üye sayısı yeniden düzenlenir.

Danışma Kurulu üyeliği süresizdir. Danışma Kurulu üyeleri kendi istekleri ile üyelikten ayrılabilirler. Danışma Kurulu`nun art arda üç toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan üyelerinin kendi istekleri ile kuruldan ayrıldıkları varsayılır. Ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine yeni üyeler seçilir.

Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelik İlkeleri

Madde 7 - "Üye Belirleme Komisyonu" tarafından aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde Yayın ve Danışma Kurulları üyeleri atanır:

a)      Kendi alanlarındaki uzmanlıkları özgün bilimsel ve/veya teknolojik çalışmaları ile tanınan mühendisler TMMOB üyesi olmaları kaydıyla Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyesi olabilirler.

b)     Akademisyen olan üyelerin öğretim üyesi olmaları gerekir.

c)      Akademisyen olmayan üyelerin mesleki çalışmalarının belirli bir bölümünü Ar-Ge Merkezlerinde, Teknokent, Ar-Ge şirketlerinde veya üniversitelerdeki Araştırma Merkezlerinde geçirmiş olmaları beklenir.

Danışma Kurulu üyeleri hakemler arasından seçilir. Seçimde bilimsel yetkinliğin yanı sıra hakemlik görevlerinde yapmış oldukları katkılar da dikkate alınır.

Yayın Kurulu, öğretim üyesi olan Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yayın Kurulu‘nun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 8 – (1)

a)      EMO Bilimsel Dergi`nin yıllık yayın sayısını belirler ve basımını gerçekleştirir. Yıllık yayın sayısı en az 2 (iki) olarak belirlenmiştir.

b)     Dergide yayımlanan makalelerin, özgün nitelikte bilimsel ve teknik araştırmalar, derlemeler, teknik notlar ve sanayi Ar-Ge projelerinin sonuçları olmasını takip eder..

c)      Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin incelenmesi için alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar, Danışma Kurulu üyeleri veya onların önereceği uzmanlar arasından hakem seçimini ve görevlendirmesini yapar.

d)     EMO Bilimsel Dergi`nin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makalelerin, hakem raporları doğrultusunda, yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verir ve yayımlanacak makalelerin basım sırasını belirler.

e)      Yayım kurallarında, gerek gördüğü takdirde veya Danışma Kurulu tarafından önerilmesi halinde, değişiklik yapmak konusunda yetkilidir.

f)      EMO Bilimsel Dergi`nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapar.

g)     TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlar tarafından düzenlenen "Sürekli Yayıncılık" ile ilgili toplantı ve seminerlere katılacak temsilcileri Yayın kurulu veya Danışma Kurulu üyeleri arasından seçer. Bu seminerlere Yayın Kurulu`nun belirleyeceği en az bir temsilci katılır.

 

Danışma Kurulu`nun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 9 - Yayımlanacak makalelerin belirlenmesinde ulusal öncelikleri göz önünde tutarak aşağıdaki başlıklar altında önerilerde bulunur:

a)      Gerektiği takdirde hakemlik yapar veya hakem önerir.

b)     Derginin tanıtımını yapar.

c)      Yayın Kurulu üyelerini seçer.

d)     Yayın Kurulu‘nun görevleri hakkında görüş ve öneriler sunar.

Yayın Sekreteri

Madde 10 - Yayın Sekreteri, EMO`nun profesyonel çalışanları arasından EMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yayın Sekreteri EMO Bilimsel Dergi`de aşağıdaki görevler başta olmak üzere dergi ile ilgili tüm idari işlemlerden sorumludur Yayın Kuruluna bağlı olarak çalışır:

a)      Yayın kurallarına uygun olan makalelerin kayıt altında tutulması için "kayıt defteri" düzenlemek, gerekli kayıtlarını yapmak ve hakem raporları ile birlikte makaleleri 5 yıl süreyle saklamak,

b)     Matbaada dizini yapılan yayınların incelenerek hatalarının düzeltilmesi üzerine yazarlara gönderilmesini ve yazarlardan gelen düzeltilmiş dizinlerin tekrar incelenerek dergi halinde basılmasını sağlamak,

c)      Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı EMO Bilimsel Dergi`ye ait olduğundan yayına kabul edilen yazıların yazarlarından "Telif Hakkı Devri" formu almak ve saklamak,

d)     Basımı yapılan dergileri yayın sahipleri, mühendislik fakülteleri, kütüphaneler, TÜBİTAK, Milli Kütüphane ve diğer kurum ve kuruluşlara dağıtmak,

e)      Yayın Kuruluna gelen ve Yayın Kurulu`ndan gönderilen evrakların kayıtlarını yapmak ve dosyalamak,

f)      Derginin elektronik ortamda da yayımlanması ve makalelere web üzerinden erişim imkânı işlemlerini yürütmek.

Yetki ve Sorumluluk Paylaşımı

Madde 11 - Yayın Kurulu`nun faaliyet giderleri EMO Yönetim Kurulu tarafından karşılanır. EMO Yönetim Kurulu`nun dergi çalışmaları hakkındaki görüşleri Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde Danışma Kurulu`nun görüşlerine sunulur.

Yürütme

Madde 12 - Bu yönerge hükümlerini EMO Bilimsel Dergi Yayın Kurulu yürütür.

 

Yürürlük

 

Madde 13 - Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 06.05.2016 tarih ve 45/06 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönetim Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 43/66 sayılı toplantısında kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. Yönergede yapılacak değişiklikler Yayın Kurulu`nun önerisi ile Danışma Kurulu kararı ile yapılır ve EMO Yönetim Kurulu`nun onayına sunulur.

 

Geçici Madde 1 - Yayın Kurulu Üyeleri, EMO Yönetim Kurulu tarafından, karar altına alınan tarih ve sayı ile beraber ilan edilir.

Geçici Madde 2 - Danışma Kurulu Üyeleri, EMO Yönetim Kurulu tarafından, karar altına alınan tarih ve sayı ile beraber ilan edilir.

 

Geçici Madde 3 - Yayın Sekreteri, EMO Yönetim Kurulu tarafından, karar altına alınan tarih ve sayı ile beraber ilan edilir.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.