MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO NORM GELİŞTİRME MERKEZİ USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI NORM GELİŞTİRME MERKEZİ USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde kurulan Norm Geliştirme Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde kurulan Norm Geliştirme Merkezinin geliştireceği normların hazırlanması, yayınlanması, uygunluk değerlendirme kriterleri, belgelendirme esasları ile oluşturulacak komiteler ve merkez bünyesinde görevlendirilecek personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 10/3/2003 tarihli ve 25044 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)    EMO/Oda: Elektrik Mühendisleri Odasını,

b)   Norm: Mevcut ve gereksinim duyulan sorunlar dikkate alınarak, belirli bir konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun düzeyde bir düzen gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli hükümlerin oluşturulması faaliyetini,

c)    Norm Hazırlama Programı:  Norm Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanan yıllık planı,

ç)    Çalışma Grubu : Teknik Komite tarafından önerilen ve Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan her norm için ayrı ayrı belirlenen çalışma ekibini,

d)   Teknik Komite: Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan ve ilgili uzmanlardan oluşan komiteyi,

ifade eder.

 

Norm hazırlama politikası

MADDE 5 – (1) Norm hazırlama sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a)    Mevcut ve olası problemler dikkate alınarak, belirli bir konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun düzeyde bir düzen gerçekleştirilmesi amacıyla normlar hazırlanır.

b)   Normlar hazırlanırken kamu yararı gözetilir.

c)    Bir ürünü, hizmeti, sistemi veya ticari kuruluşun çıkarlarını gözeten normlar hazırlanamaz.

ç)    Normlar aksi yönde karar alınmadıkça açık olarak yayınlanır.

d)   Normlar hazırlanırken tüm tarafları temsil edecek şekilde görüş alınır.

e)    Norm yayınlama yetkisi Oda Yönetim Kuruluna aittir.

 

 

Norm hazırlama ve yayınlama süreci

MADDE 6 – (1) Norm hazırlama ve yayınlama süreçleri aşağıdaki gibidir:

a)    Norm Hazırlama  Programına konu teklifi: Norm hazırlama programı, yıllık olarak Norm Geliştirme Merkezi Müdürü tarafından hazırlanır ve Oda Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Ancak kamu çıkarları, ülkede yaşanan gelişmeler gözetilerek programa norm konu teklifi yapılabilir. Avrupa Standartları, uluslararası standartlar, sistematik gözden geçirme, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, bilimsel kuruluşlar, tüketici dernekleri, mesleki kuruluşlar ve oda birimleri önerileri gözetilerek Norm Geliştirme Merkezi İş Programı hazırlanır.

b)   Tasarının hazırlanması: Taslak metinler, mesleki tecrübeye sahip üyeler/diğer meslek odası üyeleri, eğitim ve öğretim kurumları, yabancı kaynaklar, standartlar, çalışma grupları, alt çalışma grupları, sektör dernekleri, firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Norm Geliştirme Merkezi norm formatına ve norm hazırlama programına uygun olarak Norm Geliştirme Merkezi uzmanları tarafından hazırlanır. Hazırlanan norm taslağı, çalışma grubunun görüşüne sunulur. Taslak metin, alınan görüşler ve çalışma grubunun uygun görüşlü kararı ile etüde sunulur.

c)    Etüt: Etüde sunulan taslak metin, internet ortamında ilgili kurumlar, firmalar, sektör dernekleri, alt çalışma grupları ve tüketici derneklerinin görüşüne açılır. Görüşe açılan metin, Teknik Komite tarafından verilen sürede alınan görüşler doğrultusunda ya kabul edilir ve yayınlama sürecine girer ya da tekrar etüt sürecine sokulur.

ç)    Kabul ve yayınlama: Taslak metin, etüt sürecinin ardından Norm Geliştirme Merkezi tarafından numaralandırılır ve Teknik Komite gündemine alınır. Teknik Komite incelemesinin ardından varsa gerekli düzeltmeler yapılır ve Norm Geliştirme Merkezi Müdürü tarafından Oda Yönetim Kurulu onayına sunulur. Oda Yönetim Kurulu onayının ardından EMO Normu olarak yayınlanır.

d)   Sistematik gözden geçirme: Tüm normlar, teknolojik gelişmeler, ilgili mevzuat ve ihtiyaçlar dikkate alınarak en geç 5 yılda bir sistematik gözden geçirme sürecine sokulur. Gözden geçirme süreci, yeni norm hazırlama süreci ile aynı şekilde yürütülür.

 

Numaralandırma

MADDE 7 – (1) Tüm normlar, konusuna ve örneği Ek-1`de yer alan konu ağacına uygun olarak Norm Geliştirme Merkezi tarafından numaralandırılır. Normda yapılan değişiklikler numaranın yanında :*yıl* şeklinde belirtilir. Norm Uygunluk Belgesi alan kuruluşlar değişiklik ile ilgili bilgilendirilir.

 

Teknik Komite

MADDE 8 – (1) Norm Geliştirme Merkezi Teknik Komitesi, bir normun yayınlanması için son kararı veren komitedir. Tüm çalışma grupları ile ilgili kuruluşlardan gelen görüşler bu komitede değerlendirilir. Teknik Komite üyeleri oda üyelerinden veya ilgili teknik uzmanlardan oluşur ve 3 yıllığına Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır. Teknik Komite üyelerinin sayısı, en az 5 olmak üzere tek sayı şeklinde Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Teknik Komite üyelerine Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda huzur hakkı ödenir. Teknik Komite ile çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.

 

 

Personel yapısı

MADDE 9 – (1) Norm Geliştirme Merkezi; Merkez Müdürü ve uzmanlardan oluşur. Ayrıca Merkez Müdürü tarafından talep edilmesi durumunda Oda Yönetim Kurulu tarafından çalışmalarda yeterli sayıda büro personeli görevlendirilir.

 

Çalışma grupları

MADDE 10 – (1) Her bir norm için çalışma grubu oluşturulur ve çalışmaların sekretaryasını bu konuda atanan norm geliştirme uzmanı yürütür.

 

Norm uygunluk belgesi

MADDE 11 – (1) Kurum ve kuruluşlar ile firmaların talep etmesi halinde ürün, sistem ve hizmetler için Norm Uygunluk Belgesi düzenlenebilir. Norm Uygunluk Belgesi düzenleme usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.

 

Lisans hakkı ve lisans devri

MADDE 12 – (1) Hazırlanan normların telif hakları, Oda tüzel kişiliğine aittir. Ancak talep edilmesi ve Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarife kapsamındaki ücretlerin ödenmesi durumunda lisans kullanım hakkı belirlenen bir süre için devredilebilir.

 

Yayın dili

MADDE 13 – (1) Normların dili Türkçe`dir. Ancak talep edilmesi durumunda; lisans kullanım hakkı bedelinin ödenmesi koşulu ve Teknik Komitenin onayı ile başka dillerde normlar hazırlanabilir veya mevcut normlar başka dillere çevrilebilir.

 

Mali konular

MADDE 14 - (1) Norm hazırlama, yayınlama ve personel giderleri, Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi bütçesinden karşılanır. Normların lisans kullanım hakkı gelirleri ve norma uygunluk belgesi gelirleri de iktisadi işletme bütçesinde gösterilir.

 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Ek-1

 

Örnek Norm Konu Ağacı

 

Grup

Numaralama

Konu Grubu

Örnek Açıklama

0

EMO 00xx

Genel Prensipler

Terminoloji, Genel İlkeler

1

EMO 01xx

Elektrik Tesisatı

Elektrik İç Tesisleri (Topraklama ve Yıldırımdan Korunma, Patlayıcı Ortamlar)

2

EMO 02xx

Enerji Yönetimi

Enerji Verimliliği, Enerji Üretimi

3

EMO 03xx

Ölçme, İzleme ve Muayene

Her Türlü Elektriksel Ölçme

4

EMO 04xx

Elektrik Makinaları

Güç Elektroniği, Motorlar, Piller, Depolama Aygıtları

5

EMO 05xx

Malzemeler

Elektrik Tesisat ve Şalt Malzemeleri

6

EMO 06xx

Ev Gereçleri

Elektrik Ev Aletleri – Enerji Verimliliği Etiketlemesi Dâhil

7

EMO 07xx

Tıbbi Cihazlar

Biyomedikal Elektrik ile İlgili Cihazlar

8

EMO 08xx

Bilişim

Bilgi İşlem, Yazılım, Donanım

9

EMO 09xx

Elektronik

Elektronik Cihazlar

 

 

 

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.