MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO ANA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş, Üyelik

Amaç

Madde 1- Bu Ana Yönetmelik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odasının kuruluşu, amaçları ve örgütlenmesine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (Değişik:RG-11/5/2010-27578)

Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili, elektrik yüksek mühendisi, elektronik yüksek mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, biyomedikal mühendisi ve bilgisayar mühendisi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu kararı ile Elektrik Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilenler Odanın üyesidirler ve bu Yönetmelik kapsamındadırlar.

Dayanak

Madde 3- Bu Ana Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Odanın Kuruluşu

Madde 4- 6235 sayılı Kanun ile kurulan ve Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarları örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içindeki, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan Elektrik Mühendisleri Odası bu Ana Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

Tanımlar

Madde 5- Bu Ana Yönetmelikte geçen;

a) "BİRLİK" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

b) "ODA" Elektrik Mühendisleri Odasını,

c) "ŞUBE" Elektrik Mühendisleri Odası şubelerini,

d) "TEMSİLCİLİK" Elektrik Mühendisleri Odası temsilciliklerini,

e) "UYE" Elektrik Mühendisleri Odası üyelerini,

f) (Ek:RG-11/5/2010-27578) "MDB" mesleki denetim bürosunu,

ifade eder.

Merkez

Madde 6- Odanın merkezi Ankara‘dadır. İlgili mevzuat hükümlerine göre, yetkili organların kararıyla şube ve temsilcilikler açılabilir.

Odanın Amaçları

Madde 7- Odanın amaçları şunlardır.

a) Günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmak, mesleğin üye toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek, diğer meslek Odaları, üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak,

b) Kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

c) Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak kanuni yollara başvurmak, önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

d) (Ek:RG-1/4/2003-25066)(1) Üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, haksız rekabeti önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

e) Meslekle ilgili standartları, normları, yönetmelik ve teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek, bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak,

f) Oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi konusunda Birliğe ve resmi makamlara önerilerde bulunmak,

g) Meslek alanı ile ilgili sanat ve bilimlerin kuram ve uygulamaların gelişmesine çalışmak,

h) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bu amaçla eğitim kuruluşları oluşturmak ve işletmek, kurslar, ulusal ve uluslararası fuarlar, seminerler, kongreler, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika vermek,

i) Meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için her türlü çalışma ve denetimde bulunmak, bu amaçla test ve kalibrasyon laboratuvarları kurmak,

j) Üyelerine sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler sunmak üzere gerekli çalışmalarda bulunmak, lokal ve benzeri mekanlar oluşturmak,

k) Uzmanlık alanına giren konularda mahkemelere, kişi ve kuruluşlara hakemlik, eksperlik ve bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek,

l) Oda üyelerinin mühendislik dallarında eğitim gören öğrencilere mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler ve benzeri konularda Odanın olanaklarından yararlandırmak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmak,

m) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Üniversiteler ve sanayi ile işbirliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmalarda bulunmak.

Üyelik

Madde 8- Odaya asıl üye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak ve Türkiye sınırları içinde mühendislik öğretimi yapan kurumlarca verilen lisans diplomasına veya fakülte yönetim kurulu kararına istinaden verilen mezuniyet belgesine, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için ise yetkili mercilerce onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir.

6235 sayılı Kanuna göre Türkiye sınırları içinde çalışmalarına izin verilmiş olan yabancı uyruklu mühendisler Odaya geçici üye olurlar. Odanın amaçlarına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında çalışma ve yardımları görülen kişilere Oda Genel Kurulunun kararıyla fahri ya da onur üyeliği verilebilir ya da geri alınabilir.

Odaya üye olmak için aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekir.

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye içinde mühendislik öğretimi yapan kurumların verdikleri diplomalarını ya da fakülte yönetim kurulu kararına istinaden verilen mezuniyet belgelerini ya da bunların onaylanmış kopya ya da fotokopilerini, nüfus kağıdı onaylı kopya ya da fotokopilerini, yeteri kadar fotoğraf ve kayıt formunu doldurarak Odaya verirler.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar ise yukarıdaki belgelere ek olarak yetkili mercilerden aldıkları denklik belgelerini ya da bunların onaylı fotokopilerini vermek zorundadır.

b) Geçici üye olarak kayıt yaptıracak yabancı uyruklu mühendisler, 6235 sayılı Kanunun 34 üncü ve 35 inci maddelerine göre yetkili bakanlıktan almış oldukları onay belgesi (çalışma izni) ve kayıt formunu yeteri kadar fotoğrafla birlikte Odaya verirler.

(a) ve (b) bendindeki koşulları yerine getiren üyelere bu konudaki ilgili yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiş olan bir kimlik kartı verilir.

Üye Görev ve Sorumlulukları

Madde 9- Odaya kayıtlı her üyenin;

a) 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik Ana Yönetmeliği, Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere uyması,

b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki ahlak, davranış ve ilkelere uyması,

c) Yasal adresini ve değişiklikleri bir ay içinde Odaya bildirmesi,

d) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,

e) Mühendis ve mimar topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,

f) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi gerekir.

Üyelikten Çıkma

Madde 10- Üyelikten ayrılmak üzere Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvuranlar, 55 inci madde hükümleri gereğince üyelikten çıkarılanlar ve ölen üyelerin Oda ile ilişkisi kesilir. Ölen üye dışındakilerden aidat borçları tahsil edilir ve kimlik kartları geri alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Oda Organları, Görev ve Yetkileri

Oda Organları

Madde 11- Odanın karar, yürütme ve yardımcı organları şunlardır:

a) Karar ve Yürütme Organları

(1) Oda Genel Kurulu,

(2) Oda Yönetim Kurulu,

(3) Oda Onur Kurulu,

(4) Oda Denetleme Kurulu,

b) Yardımcı Organlar

(1) Koordinasyon Kurulu,

(2) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Bilim Kurulu,

(3) Yayın Kurulu,

(4) Komisyonlar,

 (5) (Ek:RG-11/5/2010-27578) Oda Danışma Kurulu.

Oda Genel Kurulu, Kuruluş ve Çalışma Biçimi

Madde 12- Oda Genel Kurulu iki yılda bir, (Değişik ibare:RG-11/5/2010-27578) mart ayı sonuna kadar Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, gündemde görüşülecek konular gözönünde tutularak, bir cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 13- Oda Genel Kurulu, doğal delegeler ile Şube Genel Kurullarında üye sayısının (Değişik ibare:RG-11/5/2010-27578) %2 (yüzde iki) oranında seçilmiş delegelerden oluşur ve delege tam sayısının çoğunluğu ile çalışmalarına başlar.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı; Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asıl ve yedek üyeleri, Oda temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısının altında olamaz.

Doğal Delegeler

Madde 14- Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri, Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asıl üyeleri Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir.

Genel Kurula Çağrı

Madde 15- Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce,

a) Genel Kurula katılacak delegelerin üçer kopya hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

b) Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin, delegelikten istifa yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir.

c) Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer konular, Odanın ve Birliğin ilan yerlerine asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir.

d) Askı süresince, asıl yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda merkezi aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asıl delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir.

e) Kanuni sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer konuların onaylanmasını izleyen 3 gün içinde, Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, Birliğe ve delegelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.

Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulun düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce delegelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.

Seçimler dışında, Oda Genel Kurullarının sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, kanuni yollar açık kalmak üzere Birlik Yönetim Kurulu tarafından çözüme bağlanır.

Genel Kurulun Açılışı ve Gözlemci

Madde 16- Oda Genel Kurul toplantısı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından açılır. Gündem gereğince Başkanlık Divanı seçilir. Birlik, Genel Kurula bir gözlemci ile katılır.

Divanın Oluşumu

Madde 17- Başkanlık Divanı, bir başkan, iki başkan yardımcısı ile dört yazmandan oluşur. Başkanlık Divanı açık oyla seçilir. Ancak Genel Kurulun kararı ile gizli oylama yapılabilir.

Genel Kurulda Uygulanacak Hükümler

Madde 18- Genel Kurulda, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Genel Kurulun Gündemi

Madde 19- Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp, duyurulmuş gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak, toplantıya katılan delegelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirilebilir.

Zorunlu Gündem Maddeleri

Madde 20- Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur.

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

c) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile, Birlik Genel Kurulu delege adaylarının ve Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

d) Seçimler.

Genel Kurula Katılma Koşulları

Madde 21- Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Sadece organ seçimleri sırasında, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

Karar Yeter Sayısı

Madde 22- Genel Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, başkanın tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız, Oda Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapılabilmesi için görüşmelere katılanların üçte ikisinin olumlu kararı gereklidir.

Genel Kurul Tutanağı

Madde 23- Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, başkan, başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından imzalanıp, Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Birlik Gözlemcisi de, toplantıya ilişkin düzenleyeceği raporu Birlik Başkanlığına iletir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 24- Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki hallerde Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

a) Genel Kurul delegelerinden beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun Oda hesap işleri ile ilgili olarak oy birliği ile aldığı karar üzerine,

c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla aldığı karar üzerine,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul kararı almak ve tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulun toplanamaması durumunda, toplantı Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Oda Genel Kurulunun Birlik Yönetim Kurulunca Olağanüstü Toplanması

Madde 25- Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi ya da herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağırılır.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Madde 26- (Değişik birinci fıkra:RG-11/5/2010-27578) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Sadece önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme madde eklenemez, çıkarılamaz ancak  sırası değiştirilebilir. Olağanüstü Genel Kurul, son olağan genel kurul için şubelerden seçilen delegeler ve son olağan genel kurulda doğal delegelik hakkını kazanmış doğal delegelerin katılımı ile yapılır.

Gündeminde seçim olmayan olağanüstü genel kurullarda delege listeleri seçim kuruluna gönderilmez. 3 gün süre ile Birlikte ve Odada asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında delege listelerinin asılacağı yer ve tarihleri de belirtilir. Listeler asılırken ve kaldırılırken her gün için ayrı ayrı tutulan tutanakla duyurulma olayı belgelenir.

Gündeminde seçim olmayan olağanüstü genel kurullar Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda merkezi dışında da yapılabilir.

Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 27- Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik amaçlarından Odayı ilgilendiren konularda karar almak,

b) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve ilkelerini saptamak,

c) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

d) Oda hesapları (bilanço ve gelir-gider cetvelleri) ile, Denetleme Kurulu raporunu incelemek ve haklarında karar vermek,

e) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını, yeni dönemde üyelerden alınacak ödenti miktarlarını inceleyerek olduğu gibi ya da değişiklikle onaylamak,

f) Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ile komisyonlarda çalışacak olanların oturum ücretleri üst sınırını, yazman ve sayman üyeler ile raportörlere ödenecek ücretlerin üst sınırını saptamak,

g) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Odaya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin onur ve çıkarlarının korunması yolunda Yönetim Kurulunca önerilen Ana Yönetmelik ve yönetmelikleri inceleyip, onaylamak. Oda Genel Kurulunun Oda Yönetim Kuruluna, Ana Yönetmelik dışındaki yönetmelik yapma ve değiştirme yetkisi vermesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından yeni yapılan veya değiştirilen yönetmelikler yürürlüğe girer.

h) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Yönetim Kurulu için yedi, Onur Kurulu için beş, Denetleme Kurulu için yedi asıl üye ve aynı sayılarda yedek üye, Birlik Yönetim Kurulu için üç, Yüksek Onur Kurulu için bir, Birlik Denetleme Kurulu için bir adayı seçmek,

ı) Meslekte 10 yılını doldurmuş üyeleri arasından, toplam üye sayısının yüzde ikisi oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna katılacak asıl ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl süre için seçmek,

i) Odanın sahip olduğu ya da olacağı taşınmaz mallar hakkında karar almak,

j) Gerektiğinde Şubeler kurmak ve bunların merkezlerini saptamak,

k) Sayılarının azlığı nedeniyle Odaya kayıtlı olan başka uzmanlık kolu mensuplarının, yeterli sayıya ulaşmaları halinde, Odadan ayrılmaları konusunda karar almak,

l) Oda Ana Yönetmelik ve yönetmeliklerinde belirlenen öteki görevleri yapmak.

Oda Yönetim Kurulu Oluşumu

Madde 28- Oda Yönetim Kurulu, 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 29- Yönetim Kurulu en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır. Toplantıları başkan, başkan bulunmadığı takdirde başkan yardımcısı, başkan yardımcısı bulunmadığı takdirde yazman üye yönetir.

Yönetim Kurulu Kararları

Madde 30- Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla verir. Oylarda eşitlik olursa başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Daha önce görüşülen ve karara bağlanan bir konunun yeniden görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun 2/3 (üçte iki) çoğunlukla karar alması gerekir.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi

Madde 31- Hangi nedenle olursa olsun, sürekli olarak üç ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da gelemeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer. Haber vermeden ard arda üç toplantıya katılmayan üyeler de çekilmiş sayılırlar. Yönetim Kurulunda başkan, başkan yardımcısı, yazman üye ya da sayman üye çekildiği taktirde, bunların her biri için ilk toplantıda yenisi seçilir.

Yönetim Kurulu Çoğunluğunun Birlikte Çekilmesi

Madde 32- Yönetim Kurulu üyelerinden yarısından fazlasının birbirini izleyen iki toplantı arasında birlikte çekilmesi halinde yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Yönetim Kuruluna Çağrılacak Yedek Üyenin Kalmaması

Madde 33- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üyenin kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu başkan, başkan yardımcısı ya da yazman üye tarafından, bunlar da yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır, yeniden seçilenler eski kurulun görev süresini tamamlarlar.

Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 34- Oda Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurulun yönlendirici kararları çerçevesinde yürütmek,

b) Oda üyelerinin 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetmek,

c) Odayı başkan bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, yazman üye ya da gerektiğinde seçecekleri kurullarla temsil etmek,

d) Gerekli görüldüğü durumlarda şube genel kurullarına katılarak çalışmaları izlemek,

e) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan dış ülkelerdeki uzmanlığını ilgilendiren mesleki kuruluşlarla gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,

f) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Meslek alanlarının gelişmesi hakkında etüdler yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları Genel Kurulun onayına sunmak,

g) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Meslek alanları ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerin hak ve yetkilerini korumak ve bunu sağlamak için teknik ve idari işleyiş ile ilgili yönerge, şartname ve sözleşmeler hazırlamak, gerekirse Oda Genel Kurulu ve Birlik Yönetim Kurulu onayına sunmak,

h) Oda üyelerinin mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak,

ı) Üyelerinin kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak hukuki ilkeleri hazırlamak, bunlara uymayı sağlayacak önemleri almak, uygulamaları denetlemek, mesleki hizmetlerin karşılığı olan asgari ücretleri saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

i) İstek halinde, bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere üyeleri arasından adaylar önermek ve görevlendirmek,

j) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Odanın yardımcı organlarını oluşturan komisyonları kurmak, üyelerini seçmek ve çalışmalarına yardımcı olmak,

k) Meslekle ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve benzeri metinleri inceleyerek, bunların zamanın koşullarına uygun duruma getirilmesi için gerekli öneri ve girişimlerde bulunmak,

l) Üyeleri arasında sosyal yardımı sağlamak üzere kampanya ve benzeri örgütlenmeleri yapmak, Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere eğitim merkezi, lokal, kütüphane, misafirhane ve benzeri sosyal tesisler açmak, işletmek, süreli ya da süresiz yayınlar (dergi, gazete, bülten ve benzeri) çıkarmak,

m) Mesleğin yürütülmesinde ve uygulama alanında görev alacak fen memuru, yüksek tekniker, kalfa, teknisyen ve diğer teknik elemanların görev ve yetki sınırlarının saptanması ve birlikte çalışma veriminin arttırılması yolunda Bakanlıklar ve resmi kuruluşlara önerilerde bulunmak, gerekli girişimleri yapmak.

n) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek,

o) Oda ile Birlik arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak,

ö) Oda Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurulu için kanun, Ana Yönetmelik ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tüm hazırlıkları yapmak,

p) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve sürekli hizmetliler kadrolarını saptayarak, bunları Oda Denetleme Kurulu Raporu ile birlikte delege sayısına yetecek sayıda çoğaltmak ve Genel Kurul toplantısından önce tüm delegelere göndermek,

r) Gerektiğinde Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

s) Gerektiğinde, Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının 2/3 (üçte iki) çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

ş) Koordinasyon Kurulunu, yönetmeliğine uygun olarak toplantıya çağırmak ve toplantının gününü, yerini, gündemini saptayarak Kurula katılacaklara önceden bildirmek,

t) Odaya kayıtlı tüm üyelerin sicillerini tutmak, adres değişikliklerini izlemek, Şube Genel Kurullarına katılacak üye listelerini düzenlemek,

u) Gerektiğinde Onur Kurulunu ve/veya Denetleme Kurulunu göreve çağırmak,

ü) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Onur Kurulunca alınan kararlardan onanması gerekenleri Yüksek Onur Kuruluna iletilmek üzere 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca Birlik Yönetim Kuruluna göndermek,

v) Birlik Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu adayları listesini Birlik Yönetim Kuruluna zamanında göndermek,

y) Odanın ve üyenin lehine ya da aleyhine açılan davalarda Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda müdahil olmak, vekil atamak,

z) Onur Kuruluna yapılan başvuruları 15 gün içerisinde hazırlık dosyası ile birlikte Onur Kuruluna sevk etmek.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevleri

Madde 35- Başkan, Odayı idari ve mali makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını kanunlara, Birlik ve Oda Ana Yönetmeliklerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Görevleri

Madde 36- Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda onun yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu Yazman Üyesi ve Görevleri

Madde 37- Yazman üye;

a) Odayı ilgilendiren işlemlerin ve sicillerin, kanuni defterler ile Yönetim Kurulunun kararlarına göre tutulması gereken defterlerin tutulmasından ve Odaya ait evrak ve dosyaların düzenlenmesinden, korunmasından ve yazışmalardan sorumludur,

b) Kadrodaki hizmetlilere görev verir ve bunların işlerini düzgün yapmalarını sağlar. Bunlara ait bordroları düzenletir ve sicilleri tutar,

c) Yönetim Kurulu toplantılarına ait gündemi başkanla birlikte hazırlar. Toplantı tutanaklarını tutar ve Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanmasını sağlar. Başkan ve Başkan Yardımcısının yokluğunda Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık eder,

d) Odaya ait demirbaşların envanterini düzenler ve bunların korunması için gerekli önlemleri alır,

e) Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunu hazırlar.

f) Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro projelerini sayman üye ile birlikte hazırlar,

g) Oda tarafından verilecek belgeleri düzenler ve Yönetim Kurulunun vereceği yetkiler içinde bunları imzalayıp onaylar,

h) Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği belgelerini verir,

ı) Yazman üyenin bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı; gerekirse Kurul üyeleri arasından seçeceği birisine yazmanlık görevi verir.

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Görevleri

Madde 38- Sayman üye;

a) İlgili kanunlar, Ana Yönetmelik, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve Oda Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Odanın muhasebe ve mali işlerini yürütür,

b) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Muhasebecinin bütün işlemlerini denetler,

c) Oda gelirlerinin düzgün tahsilatını sağlar, giderlerini bütçeye uygun olarak düzenler,

d) Oda Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak kurallar içinde gelir ve gider hesaplarına ait evrakı imza eder,

e) Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro cetvellerini yazman üye ile birlikte hazırlar,

f) Oda Denetleme Kurulunun Oda denetimlerinde bulunur.

Oda Onur Kurulu

Madde 39- Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilmiş beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Onur Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve gerek gördüğünde toplantılarda ayrıca raportör seçer. Toplantıları başkan, bulunmadığı taktirde raportör yönetir. Onur Kurulu çalışmalarında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

Onur Kurulunun Toplanması

Madde 40- Onur Kurulu aşağıdaki şekilde toplanır:

a) Oda Yönetim Kurulunun, kendisine Onur Kurulunda görüşülmesi için müracaat edilmiş konular hakkında yapacağı başvuru ile,

b) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğine uygun başvurular üzerine.

Onur Kurulu Karar Yeter Sayısı

Madde 41- Oda Onur Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olursa başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

Onur Kurulu Toplantısında Usul ve İstifa Etmiş Sayılma

Madde 42- Onur Kurulu asıl üyelerinden bir ya da birkaçı mazeretli ya da toplantıya gelmeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekler çağrılır. Bu yedekler, toplantı konusu sorun ya da sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda, asıl üye gibi görev yaparlar. Üst üste 3 toplantıya katılmayan asıl üye istifa etmiş sayılır.

Onur Kuruluna Çağrılacak Yedek Üyenin Kalmaması

Madde 43- Yapılan üç ayrı çağrıya rağmen toplantıya katılmayan ve gerekçe bildirmeyen üye çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Boşalan üyeliğe çağrılacak yedek üye kalmaması durumunda Olağanüstü Oda Genel Kurulu yapılarak, yeniden Onur Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Onur Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

Onur Kurulu Üyelerinin Reddi ve Çekilmesi

Madde 44- Oda Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri hakimlerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen nedenlerin aynıdır.

Onur Kurulunun Çalışma Şekli

Madde 45- Onur Kurulu kendisine başvurulan konularla ilgili incelemelerini en geç üç ay içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.

Onur Kurulunun konu hakkında karar verebilmesi için:

a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurulmuş,

b) Gerektiğinde şikayetçi ile gösterilen tanıkların dinlenmiş ve bunların bir tutanakla tespit edilmiş,

olması gereklidir.

Onur Kurulunun Bilirkişiye Başvurması ve Bilirkişi Ücreti

Madde 46- Oda Onur Kurulunun en az 3 kişiden oluşan bir bilirkişi heyeti seçmesi ve konuyu bu kurula inceletmesi mümkündür. Bilirkişi giderleri, Kurulca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse Oda bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılırsa istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır. Karar sonucuna göre giderlerin kimden alınacağı Kurul kararında belirlenir.

Onur Kurulu Kararlarının Uygulanması

Madde 47- Oda Onur Kurulu kararlarını, gerekçeleri ile birlikte uygulanmak ya da Birlik Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere işlemli dosyası ile birlikte gereği için Oda Yönetim Kuruluna verir.

Onur Kurulunun Karar Süresi

Madde 48- Oda Onur Kurulu 3 ay içinde karar veremezse, sürenin bitiminden önce ilgililerin haberdar edilebilmesi için gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna ileterek ilgili konunun sonuçlandırılabileceği tarihi belirtir.

Onur Kurulu Giderleri

Madde 49- Oda Onur Kurulunun faaliyet konusu işleri yürütmek için gerekli her türlü giderleri Oda bütçesinden karşılanır.

Onur Kurulunun Yoklukta Karar Vermesi

Madde 50- Onur Kurulu tarafından çağrı yapılanlar, çağrı sırasında bulunamazsa ya da bu zamanlardan önce geçerli nedenlerini bildirmezlerse yokluklarında karar verilir.

Oda Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 51- Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Odanın yürürlükte bulunan kanun, Ana Yönetmelik, yönetmelik esaslarına göre çalışmalarının devam ettirilmesi, meslek ve meslek yaşamının genel ahlaki ilkelerinin korunması hususunda Oda üyelerince aykırı hareket edilmesi halinde gerekli başvuru üzerine tedbirler ve kararlar almak,

b) Oda Yönetim Kurulunca (ya da üyelerce) yapılan bir başvuru hakkında karar vermek,

c) Onur Kurulu kararlarından Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,

d) Oda Yönetim Kurulunun önerisi ile mesleğin gelişimi, meslek onurunun yüceltilmesi ile ilgili başarı gösteren üyeler, ikinci şahıslar ve kuruluşlara katkılarından dolayı Oda Onur Belgesinin verilmesi için karar almak,

e) Oda Yönetim Kurulunun önerisi ile mesleğin uygulanması ve gelişmelerin toplum yaşamının kullanımına sunulması, ülke çıkarlarının korunmasının ve katkı sağlanması ile ilgili çalışmaların ödüllendirilmesi hususunda gerekli kararları almak.

Disiplin Cezaları

Madde 52- Odaya bağlı üyelerden ve tüm meslek mensuplarından 6235 sayılı TMMOB Kanununa aykırı hareketi görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasden ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan durumları saptananlara, Oda Onur Kurulunca, 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği esasları dahilinde aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir.

a) Yazılı uyarma,

b) Kanunda belirlenen hafif para cezası,

c) Kanunda belirlenen ağır para cezası,

d) Onbeş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma,

e) Odadan çıkarma ya da üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men.

Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

Onur Kurulu Kararlarının Kesinleşmesi

Madde 53- Onur Kurulunca verilen cezalardan 52 nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir. 52 inci maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı cezalara karşıysa, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna hak arayıcı başvurma yapılabilir. Bu cezaların uygulanabilmesi için de Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

Meslek Uygulamasından Geçici Olarak Uzaklaştırılanlar

Madde 54- Üyeler ya da diğer meslek mensuplarından, geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir surette mesleki etkinlikte bulunamazlar. Bunlar Oda ve Birlik tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur ve kararın uygulanması sağlanır.

Geçici Uzaklaştırmanın Aksine Hareket

Madde 55- Geçici olarak meslek uygulanmasından uzaklaştırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi mesleklerinin uygulanması için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kat daha artırılır.

Odadan Çıkarılma Kararı

Madde 56- Odadan çıkarılma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar veya meslekten uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

Oda Denetleme Kurulu

Madde 57- Oda Denetleme Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

Oda Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve her toplantı için ayrıca raportör seçer.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-11/5/2010-27578) Denetleme Kurulu, denetimler dışında en geç üç ayda bir toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer. Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri, yerine gelen yedek üye kalmaz ve kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurulu yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

(Ek dördüncü fıkra:RG-11/5/2010-27578) Oda Denetleme Kurulu gerek görmesi halinde çalışmalarında bilirkişi hizmetinden yararlanır. Gerektiğinde Oda Mali Müşaviri, Oda Yeminli Mali Müşaviri ve Oda Muhasebecisi de denetlemeye katılır. Kurulun faaliyet konusu işleri yürütmek için her türlü gideri Oda bütçesinden karşılanır.

Oda Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 58- (Değişik:RG-11/5/2010-27578)

Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Odanın ve şubelerin hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu Oda Yönetim Kuruluna vermek,

b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni dönem bütçesi ve personel kadroları hakkındaki raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak,

c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek."

             Oda Denetleme Kurulu TMMOB mevzuatı çerçevesinde çalışır.

Oda Koordinasyon Kurulu

Madde 59- Oda Koordinasyon Kurulu; Odanın yönetim birimleri arasındaki uyumlu çalışmayı sağlamak, hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkacak aksaklık ve darboğazları giderme önemlerini araştırmak, Oda yükümlülüklerinin sağlıklı biçimde yerine getirilmesinde yönetime yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş kuruldur.

Oda Koordinasyon Kurulunun Oluşumu

Madde 60- (Değişik:RG-18/1/2017-29952)  

Oda Koordinasyon Kurulu üyeleri, Oda Üyesi Birlik Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu üyeleri ve Oda Yönetim Kurulu, şube yönetim kurullarının asıl üyeleri, Oda Onur ve Oda Denetleme Kurullarının asıl üyeleri, meslek dalı ana komisyonlarının yürütme kurulu başkanları ve Kadın Komisyonunca belirlenecek bir üyeden oluşur. Koordinasyon Kurullarının çalışma usulü yönerge ile belirlenir.

Oda Koordinasyon Kurulunun Toplanması

Madde 61- Oda Koordinasyon Kurulu, yılda en az iki kez Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

Oda Koordinasyon Kurulu Toplantı ve Gündeminin Bildirimi

Madde 62- Oda Koordinasyon Kurulu toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi Oda Yönetim Kurulunca hazırlanarak, toplantı öncesi, Şube Yönetim Kurulları ile toplantıya katılması istenen diğer Kurul üyelerine toplantıdan en az 15 gün önce bildirilir.

Oda Bilim Kurulu (Değişik başlık:RG-11/5/2010-27578)

Madde 63- (Değişik ibare:RG-11/5/2010-27578) Oda Bilim Kurulu meslek dallarındaki ana sorunlar ile sektörel bazdaki bilimsel ve teknik konularda değerlendirme yapmak ve çözüm önerileri üreterek Oda yönetimine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Oda Bilim Kurulunun Oluşumu

Madde 64- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-11/5/2010-27578)

Oda Bilim Kurulu, Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurullarının kendi içlerinden seçeceği birer üye ile her şubenin üye sayısının  %0,15 (onbinde onbeş) oranında belirleyeceği kişilerden oluşur.

Oda bilim kurulunun toplanması

Madde 65- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-11/5/2010-27578)

Oda Bilim Kurulu yılda en az bir kere Oda Yönetim Kurulunun çağırısıyla toplanır. Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantı öncesi şube yönetim kurulları ile diğer kurul üyelerine bildirilir. Oda Bilim Kurulunun kuruluş ve çalışmaları ayrı bir yönerge ile belirlenir.

Komisyonlar

Madde 66- (Değişik:RG-11/5/2010-27578)

Oda Yönetim Kurulu, Oda işlerinin, mesleki ve sosyal etkinliklerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, dönem içinde çalışmalarına yardımcı olmak için komisyonlar oluşturabilir.  Komisyonların çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir. Komisyonların, alt komisyonların ve çalışma gruplarının giderleri Oda tarafından karşılanır.

Komisyonlarda Çalışacak Kişiler

Madde 67- Komisyonlarda çalışacak kişileri Yönetim Kurulu seçer.

Komisyonlarda İş Bölümü

Madde 68- Komisyonlar kurulduktan sonra aralarında iş bölümü yaparak başkan ve raportör seçerler.

Alt Komisyonlar

Madde 69- (Değişik:RG-11/5/2010-27578)

Görev ve çalışmaları alt komisyonların oluşturulmasını gerektiren durumlarda, Yönetim Kurulunun onayı ile komisyonlar aralarından ya da dışarıdan seçecekleri üyelerden oluşan alt komisyonlar kurabilirler. Ayrıca gerek görüldüğünde süreli ya da süresiz çalışma grupları oluşturabilirler.

Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Oda üyesi ve/veya ilgili uzmanlık dallarındaki kişilerden çalışma grubu oluşturur.

Komisyonların Sorumluluğu

Madde 70- Komisyonlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar, komisyonların Oda ile bağlantıları, Oda yazman üyesi ve Oda müdürü tarafından sağlanır. (Çalışmaları verimli görülmeyen komisyonlar Yönetim Kurulunca görevden alınır)

Oda danışma kurulu

Madde 71- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-11/5/2010-27578)

Oda Danışma Kurulu; Oda Üyesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurulu, şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, şube denetçileri ve il, ilçe, işyeri temsilcileri, önceki dönemlerde Oda organlarında görev yapmış üyeler,  Oda komisyonları üyeleri ile Oda Yönetim Kurulunun katılmasını uygun gördüğü üyelerden oluşur. Oda Yönetim Kurulunca yılda en az bir kez toplantıya çağrılır.

Oda Danışma Kurulu Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile çoğunluk aranmaksızın toplanır. Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı açar ve her toplantıda o toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan oluşturulur. Toplantı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği mevzuatı esaslarına göre yürütülür.

Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Odanın çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Oda Danışma Kurulunun çalışmaları ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şubeler ve Temsilcilikler

Şubelerin Kurulma Amacı

Madde 72- Üyelerin Oda ile ilişkilerini güçlendirmek ve Oda çalışmalarına katılmalarını sağlamak amacıyla Şubeler oluşturulur.

Şubeler, Şubelerin Kuruluşu

Madde 73- Şubelerin kuruluşu, aşağıdaki koşulların sıra ile yerine getirilmesi halinde gerçekleşir.

a) Birbirine bitişik en az iki ilin sınırları içindeki üye sayısının toplam Oda üye sayısının %1.5‘ini geçmesi ve son gerçekleşen Oda bütçesinin %5‘inden fazla bütçe oluşturmuş olması halinde Şube olmak için istemde bulunan il temsilciliklerinin bağlı bulundukları Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ya da bütçe ve üye sayısına bakılmaksızın illerin coğrafik konumu, gelişimi ve aktivitesi gözönüne alınarak,

b) Bu konuda Şube Genel Kurulunda karar alınarak Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi,

c) Oda Genel Kurulunun Şube kurulması yolunda görüşmelere katılan delegelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile karar alması.

Şubelerin Kurucu Kurulları ve İlk Genel Kurul

Madde 74- Oda Genel Kurulunun onay kararı üzerine, Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu seçimine kadar hazırlık çalışmalarında bulunmak üzere 7 kişilik Kurucular Kurulunu atama ile oluşturur. Kurulan Şubenin ilk Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulunca saptanan tarihte yapılır ve bu ilk Genel Kurulun ilan ve gerekli hazırlıkları Kurucu Kurul ile birlikte Oda Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Şube Organları, Görev ve Yetkileri

Madde 75- Şubenin karar, yürütme ve yardımcı organları şunlardır:

a) Karar ve Yürütme Organları

(1) Şube Genel Kurulu,

(2) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Şube Yönetim Kurulu,

b) Yardımcı Organları

(1) Şube Koordinasyon Kurulu,

(2) Şube Danışma Kurulu,

(3) Komisyonlar,

 (4) (Ek:RG-11/5/2010-27578) Şube Denetçileri,

Şube Genel Kurulu

Madde 76- (Değişik:RG-11/5/2010-27578)

Şubelerin genel kurulları iki yılda bir ocak ayında başlayıp şubat ayı sonuna kadar, şube yönetim kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Genel kurul tarihinin gündemde görüşülecek konular göz önüne alınarak bir cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Şube Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 77- Şube Genel Kurulları; şube sınırları içinde bulunan Oda üyelerinden oluşur ve üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk olmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Şube Genel Kurulunun Toplanmasında Usul

Madde 78- Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin Oda Yönetim Kurulu tarafından üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin konuları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler üç gün süre ile Şubenin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, Şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime şahsen yapılır ve üye listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kesinleştirilir.

Şube Genel Kurulunun Gündeminde Bulunması Zorunlu Maddeler

Madde 79- Şubelerin Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur.

a) Başkanlık Divanı Seçimi,

b) Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması,

c) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Şube yönetim kurulu adayları, şube denetçi adayları ile Oda Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

d) Seçimler.

Şube Genel Kurulunun Açılması

Madde 80- Şube Genel Kurulları, Yönetim Kurulu başkanı, yardımcısı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir.

Şube Genel Kurulu Divanının Oluşumu ve Uygulanacak Hükümler

Madde 81- Şube Genel Kurullarında Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Genel Kurullarda, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Şube Genel Kuruluna Katılma Koşulları

Madde 82- Şube Genel Kurullarında bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp görevli hakim tarafından kesinleştirilen üye listelerinin imzalanması yoluyla alınmış, Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Organ ve delege seçimlerinde, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

Şube Genel Kurul Tutanağı

Madde 83- Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanır ve dosyasında saklanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Oda gözlemcisi de toplantıya ilişkin olarak düzenlediği raporu Oda Yönetim Kuruluna iletir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 84- Olağanüstü Genel Kurul, aşağıdaki hallerde Şube Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

a) Şubeye kayıtlı üye sayısının beşte birinin Şube Yönetim Kuruluna başvurusu ile,

b) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Oda Denetleme Kurulunun hesap işleri ile ilgili olarak oy birliği ile aldığı karar üzerine,

c) Şube Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla aldığı karar üzerine,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde karar alarak Genel Kurulu, karar tarihinden itibaren bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz.

Şube Genel Kurulunun Oda Yönetim Kurulunca Toplanması

Madde 85- Şube Yönetim Kurulu üyelerinin hepsinin birden çekilmesi, ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması ya da Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurulu yapmaması hallerinde, toplantı Oda Yönetim Kurulunca yapılır.

Şube Genel Kurulu, Görev ve Yetkileri

Madde 86- Şube Genel Kurulunun başlıca yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu raporunu incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

b) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçe tasarısını, geçici ve sürekli ücretli kadrolarını inceleyerek, aynen ya da değişiklikle Oda Genel Kuruluna sunulacak şekilde onaylamak,

c) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Yönetim Kurulu için, yedi asıl, yedi yedek, şube denetçileri için üç asıl, üç yedek, Oda Genel Kuruluna katılmak üzere üye sayısının %2 (yüzde iki)si oranında delege ile aynı sayıda yedek üyeyi seçmek.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 87- Şube Yönetim Kurulu, 7 asıl, 7 yedek üyeden oluşur ve seçimden sonra yaptığı ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

Şube Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı

Madde 88- (Değişik birinci fıkra:RG-11/5/2010-27578)Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere belirleyeceği aralıklarla ve çoğunlukla toplanır. Toplantıyı, başkan bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, o da bulunmazsa yazman üye yönetir. Kararlar çoğunlukla alınır, oylarda eşitlik halinde oturum başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Daha önce görüşülen ve karara bağlanan bir konunun yeniden görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun 2/3 (üçte iki) çoğunlukla karar alması gerekir.

Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin Çekilmiş Sayılması

Madde 89- Haber vermeksizin arka arkaya üç toplantıya gelmeyen, hangi nedenle olursa olsun üç ay süreyle toplantılara katılmayan üye çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağrılır. Başkan, başkan yardımcısı, yazman ya da sayman üyelerden çekilen olursa, ilk toplantıda bu görevler için yeni üye seçilir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 90- Şube Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

b) Şube sınırları içinde Odayı temsil etmek,

c) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Meslek alanlarının geliştirilmesi ile ilgili etütler yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları, şube genel kuruluna ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Üyelerinin, mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak, bu konuda girişimlerde bulunmak,

e) İstek halinde, bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere üyeleri arasından adaylar önermek ve görevlendirmek,

f) Çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak, üyelerini seçmek ve çalışmalarını düzenlemek,

g) Şube sınırları içindeki temsilcilikleri denetlemek, gerekli işbirliği ve iletişimi sağlamak,

h) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Oda merkezi ile işbirliği ve iletişimi sağlamak, şube yönetim kurulu kararlarını toplantıyı izleyen hafta içinde Odaya göndermek,

ı) Şube Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu, bilançoyu, yeni dönem gelir-gider bütçe tasarılarını hazırlamak, geçici ve sürekli hizmetliler kadrosunu saptayarak Şube ve Oda Genel Kurullarının onayına sunmak,

i) Gerektiğinde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

j) Birlik Danışma ve Oda Koordinasyon Kurulu toplantılarına hazırlıklı olarak katılmak, gerektiğinde Şube Danışma ve Koordinasyon kurulunu toplantıya çağırmak,

k) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Şubenin aylık etkinlikleri ile gelir-gider durumunu, kasa ve banka bakiyelerini izleyen ayın sonuna kadar Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve Oda Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda banka hesabı açmak-kapatmak,

l) Oda Denetleme Kurulunun Şubeyi denetlemesi sırasında yardımcı olmak,

m) Oda Genel Kuruluna seçilen delegelerin listesini Oda Yönetim Kuruluna zamanında göndermek.

Şube Yönetim Kurulunun başkan, başkan yardımcısı, yazman ve sayman üyeleri, Şube sınırları içinde kalmak koşuluyla, benzer görevdeki Oda Yönetim Kurulu üyelerinin tanımlanan görevlerini yaparlar.

Şube Koordinasyon Kurulu, Danışman Kurulu ve Komisyonlar

Madde 91- (Değişik:RG-11/5/2010-27578)

Şube koordinasyon kurulu; şube yönetim kurulu asıl üyeleri, şube denetçileri ile bağlı temsilciliklerden oluşur. Şube ile bağlı temsilcilikler arasında uyumlu çalışmayı sağlamak üzere oluşturulmuş kuruldur. Şube yönetim kurulunca yılda en az iki defa toplantıya çağrılır.

Şube denetçileri, şube genel kurullarında seçilecek üç üyeden oluşur. Görevleri şubesine bağlı temsilcilikler ve mesleki denetim bürolarını Oda Denetleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde denetlemektir. Şube denetçileri, bağlı birimlerini yılda en az iki kez denetlerler. Hazırlayacakları raporlarını şube yönetim kuruluna iletirler. Şube denetçileri, şube yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

Şube danışma kurulu; çalışma dönemi içinde görev yapmakta olan yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile daha önceki dönemlerde bu görevi üstlenmiş üyeler, şube denetçileri, il-ilçe, iş yeri temsilcileri ile şube komisyonlarında yer alan üyelerden oluşur. Ayrıca yönetim kurulu, danışma kurulu gündemi ile ilgili gerekli gördüğü üyelerini ve konu ile ilgili uzman kişileri de bu toplantıya çağırabilir. Bu kurul yılda en az iki defa toplanır ve toplantının yeri, günü, saati ile gündemi şube yönetim kurulunca hazırlanarak duyurulur. Danışma kurulu, şube yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile ancak tavsiye kararı alabilir.

Şube komisyonlarının çalışma usul ve esasları bir Yönerge ile belirlenir.

Şubelerin Kapatılması

Madde 92- Şubeler;

a) Oda Yönetim Kurulunun önerisi,

b) Şubeye kayıtlı üyelerden üçte ikisinin yazılı başvurusu,

c) Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması durumlarında, toplanacak Olağan ya da Olağanüstü Oda Genel Kurulunun kararı

ile kapatılırlar.

Temsilcilikler ve mesleki denetim büroları (Değişik başlık:RG-11/5/2010-27578)

Madde 93- Üyelerin Oda çalışmalarına katılabilmeleri, gelişmeleri yakından izleyebilmeleri, yerel kuruluşlarla Oda arasındaki iletişim ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ihtiyaca göre illerde, ilçelerde, işyerlerinde temsilcilikler oluşturulur.

(Ek fıkra:RG-11/5/2010-27578) Temsilciliklerin oluşturulamadığı il ve ilçelerde şube yönetim kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla mesleki denetim büroları açılabilir.

Kuruluş

Madde 94- Temsilcilikler;

a) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar ve biyomedikal mühendislerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mühendislik çalışmalarını kolaylaştırmak, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar ve biyomedikal mühendisliğinin, toplumun genel çıkarlarına uygun olarak gelişimini sağlamak, mühendislerin birbirleriyle ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni oluşturmak, mühendislik disiplinini korumak amacı ile şubelerin bulunmadığı il ve ilçelerde TMMOB`ne bağlı diğer Oda birimleri ile işbirliğini de gözeterek en az onbeş üyenin bağlı bulundukları şube kanalı ile Oda Yönetim Kuruluna, temsilcilik kurulması yolunda yazılı başvurusu,

b) Şube Yönetim Kurulunun kendi sınırları içindeki il, ilçe ve işyerlerinde temsilcilik kurulması için Oda Yönetim Kuruluna önerisi,

Oda Yönetim Kurulunun bu başvuru ya da önerileri onaylaması ve atama işlemlerini yerine getirmesi ile kurulur.

Temsilci ve Yardımcılarının Belirlenmesi ve Bildirimi

Madde 95- İl ve ilçe temsilcilikleri, 1 temsilci ve en az 2 temsilci yardımcılığı için, gerektiğinde eğilim yoklaması yaparak Şube Yönetim Kurulunca belirlenir ve Oda Yönetim Kuruluna iletilir. Oda Yönetim Kurulu, temsilcilik kurulması yolunda aldığı kararı ve temsilcileri yörenin Mülki Amirine, Belediye Başkanlığına, Cumhuriyet Savcılığına, Şube Yönetim Kuruluna, temsilciliğine, ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir. Temsilci ve yardımcıların değişmesi halinde aynı yöntem izlenir.

Temsilci ve yardımcıları, Temsilcilik Yönetmeliğine uygun olarak çalışır.

Temsilciliklerin Görevleri

Madde 96- Temsilciliklerin başlıca görevleri şunlardır:

a) Bulunduğu yörede Odayı temsil etmek,

b) Özel ve kamu kesiminde çalışan üyelerin sorunlarını incelemek ve çözümü doğrultusunda çalışmalar yapmak,

c) Oda merkezi ve bağlı bulunduğu Şube tarafından belirlenen ilkeler içinde, mesleki etkinlikte bulunmak,

d) Temsilciliğin aylık etkinlikleri ile gelir-gider durumunu, kasa ve banka bakiyelerini izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna bildirmek,

e) Oda merkezi ve bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yürütmek,

f) İşyeri temsilciliklerinin görev ve yetkileri ilgili yönetmelikle belirlenir.

Temsilciliklerin Denetimi

Madde 97- Temsilcilikler, idari ve mali yönden, bağlı bulundukları Şube tarafından denetlenir. Tüm gelirleri Oda adına yapılır, gelir ve giderleri Şube bütçesinde toplanır.

Temsilciliklerin Kapatılması

Madde 98- Oda temsilcilikleri, bağlı bulundukları Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile kapatılır.

Temsilciliklerin kapatılma kararı Oda Yönetim Kurulunca, temsilci ve yardımcılarına, yörenin Mülki Amirine, Belediye Başkanlığına, Cumhuriyet Savcılığına, ilgili Şube Yönetim Kuruluna yazı ile bildirilir.

(Ek üçüncü fıkra:RG-11/5/2010-27578) Temsilciliklerle ilgili bu Yönetmelikte düzenlenmemiş olan temsilciliklerin işleyiş usul ve esasları, yönerge ile düzenlenir.

Temsilciliklerin Dağılımı, Şube Sınırları

Madde 99- Temsilciliklerin bağlı bulunduğu Şube etkinlik sınırlarının saptanması, yeni şubeler kurulması ve kapatılması ya da uygun çalışma koşullarının sağlanabilmesi gibi nedenlerle bu sınırlarda yapılması gerekli değişiklikler Oda Genel Kurulu yetkisindedir.

             Mesleki denetim büroları

             Madde 99/A – (Ek:RG-11/5/2010-27578)

Serbest meslek hizmeti üreten üyelerin mesleki çalışmalarının Oda mevzuatı ve diğer standart, şartname ve yönetmeliklere uygunluğunun denetimi amacı ile ihtiyaca göre il ya da ilçelerde mesleki denetim bürosu kurulur.

Mesleki denetim bürolarının oluşumu

Madde 99/B – (Ek:RG-11/5/2010-27578)

Mesleki denetim büroları şube yönetim kurulunun önerisi ile Oda Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur veya kapatılır. Mesleki denetim bürosu sorumlusu olarak bir ya da iki üye mesleki denetim için şube yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.

Mesleki denetim bürosu sorumluları mesleki denetim işlevini Oda mevzuatına uygun olarak yürütür.

Mesleki denetim bürolarının denetlenmesi

Madde 99/C – (Ek:RG-11/5/2010-27578)

Mesleki denetim büroları ilgili şubesi tarafından Oda mevzuatı uyarınca denetlenir.

Şube yönetim kurulu gerek gördüğünde sorumluları değiştirebilir ya da mesleki denetim bürosunun kapatılmasını Oda Yönetim Kurulundan isteyebilir.

İşyeri temsilcilikleri

Madde 99/D – (Ek:RG-11/5/2010-27578)

En az beş üyenin bulunduğu işyerlerinde veya iş bölgelerinde Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile şube yönetim kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulabilir. İşyeri temsilci ve yardımcıları şube yönetim kurulu kararı ile atanır, işyeri temsilciliklerinin çalışma esasları ve görevleri İşyeri Temsilcilikleri Yönergesi çerçevesinde belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Odanın Gelir Kaynakları

Madde 100- Odanın başlıca gelir kaynakları şunlardır:

a) Miktarı Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ve Odaya kayıtları sırasında üyelerden bir kez olmak üzere alınacak kayıt ücretleri,

b) Miktarı Oda Yönetim Kurulunca belirlenen Oda kimlik kartı ücretleri,

c) Miktarı her yıl Oda Genel Kurulu tarafından belirlenen ve Oda üyelerinden alınacak aylık üye ödentileri,

d) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Oda tarafından kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere yapılan hizmet karşılığı bilirkişilik gelirleri,

e) Gerektiğinde üyelere ve ilgililere verilecek belgelere karşılık, miktarı Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gelirler,

f) Dergi ve her türlü yayın gelirleri,

g) Taşınmaz mallardan sağlanan gelirler,

h) Para cezaları,

i) Odaya bağış ve yardımlar,

j) Meslek alanına ilişkin kurs, seminer, sempozyum, panel, fuar, ulusal ve uluslararası kongre ve sergi gelirleri,

k) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) İştiraklerden ve bankalardan gelen pay ve gelirler,

l) (Değişik:RG-11/5/2010-27578) Mesleki denetim gelirleri ve diğer gelirler.

Gelir ve Giderlerde Uygulanacak Usul

Madde 101- Tüm gelirler Oda adına yapılır. Şubelerce elde edilen gelirlerin belli bir oranı Oda Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine göre Oda merkezine aktarılır.

Giderler, Oda Genel Kurulunca onaylanan Oda bütçesinden karşılanır. Oda merkezi ve Şubeler, Genel Kurulca onaylanan bütçelerine göre harcamayı gelirleri oranında yaparlar.

Oda ve Alt Birimlerinin Bütçeleri

Madde 102- Oda ve ait birimlerinin dönem bütçeleri iki yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul toplantılarında kararlaştırılır. Gerekirse, dönem içinde mali genel kurullar yapılmak suretiyle yıllık bütçeler belirlenebilir.

Taşınmaz Mal Edinilmesi

Madde 103- Oda, şubeler ve temsilciliklerin Oda adına taşınmaz mal alabilmesi için, Oda Genel Kurulunda karar alınması zorunludur. Ancak Genel Kurul taşınmaz mal alabilme yetkisini gerektiğinde Oda Yönetim Kuruluna devredebilir.

Şube, temsilcilik ve mesleki denetim bürolarının oda adına yapacakları giderler

Madde 104- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-11/5/2010-27578)

Şube, temsilcilik ve mesleki denetim bürolarının, Oda adına yapacağı giderler, Oda Genel Kurulunda onaylanan bütçelerindeki fasıl miktarını aşması durumunda, Oda Yönetim Kurulundan diğer fasıllardan aktarım için onay alınır.

Temsilciliklerin ve mesleki denetim bürolarının açacakları hesaplar

Madde 105- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-11/5/2010-27578)

Temsilcilikler ve mesleki denetim büroları şube yönetim kurulunun bilgisi dışında Oda adına bankalarda hesap açamazlar, para tutumuna ilişkin herhangi bir ticari girişimde bulunamazlar. Şube yönetim kurulu, temsilcilikler ve mesleki denetim büroları dahil her türlü banka hesaplarını Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve onay almakla yükümlüdür.

Taşınır ve Taşınmaz Malların Mülkiyeti

Madde 106- Oda birimlerinin elde ettikleri taşınır ve taşınmaz mallar tümüyle Odaya aittir.

Şube Harcamaları ve Bütçeleri

Madde 107- Şube harcamaları Şube Genel Kurulunda görüşülen ve Oda Genel Kurulunda onaylanan Şube bütçesine göre yapılır. Şube bütçelerinin yapımı, mali konularda belirlenen esaslar çerçevesinde Oda Mali İşler Yönetmeliğinde belirlenir. Şubelerin bütçeleri zorunlu personel, büro giderleri ve merkez paylarının toplamından az olamaz.

Şubelerin Bütçelerinin Onaylanması ve Harcama Sınırları

Madde 108- Şubelerde yeni çalışma dönemi için seçilen Yönetim Kurulları, yeni bütçeleri Oda Genel Kurulunda onaylanıncaya kadar, her geçen ay için geçmiş dönem bütçesinin fasıllarının 1/12‘si (onikide bir) kadar harcama yapabilirler.

Oda Ödentileri ve Para Cezalarını Ödemeyenler

Madde 109- Oda ödentileriyle para cezalarını bildirim tarihini izleyen 30 gün içinde ödemeyenler hakkında, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak Oda üyelerinden alınacak aylık ödentiler zamanında ödenmediği taktirde, tahsil edildiği yılın aidatı üzerinden tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Oda Seçimleri

Seçimler

Madde 110- Odanın merkez ve şubelerinde organ ve delege seçimleri, iki yılda bir hakim denetiminde ve pazara rastlayan bir günün 09.00-17.00 saatleri arasında oy kullanmak suretiyle yapılır. Şube seçimlerinde oy kullanacak üyelerin listeleri Oda Yönetim Kurulunca hazırlanır.

Oylama

Madde 111- Seçimlerde gizli oy, açık sayım ilkesi uygulanır.

Adaylık

Madde 112- Organ ve delege seçimine katılacak asıl ve yedek adaylar, Genel Kurul Başkanlık Divanınca sıraya konularak görevli İlçe Seçim Kuruluna verilir. Bir göreve, en az o göreve seçilecek sayıda aday gösterilmesi gerekir.

Oy Verme Usulü

Madde 113- Seçimlerde oylar, üzerinde İlçe Seçim Kurulunun mühürünü taşıyan ve oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan ya da mühürsüz zarflara konulan oylar geçersizdir. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir.

Genel Kurullara Katılma

Madde 114- Genel Kurul listesinde adı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin, Oda ya da diğer resmi kuruluşlarca verilmiş kimlik belgesiyle kanıtlanması ve listedeki adının karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır.

Adaylara Oy Verme

Madde 115- Genel Kurul üyeleri, Sandık Kurulu Başkanlığınca kendilerine verilen ve hangi seçim için kullanılacağı belirtilen mühürlü oy pusulalarının her birine, en çok o göreve seçilecek asıl ve yedek üye sayısı kadar aday adı yazabilirler.

Oylama Sonucunda Sıralama

Madde 116- (Değişik:RG-11/5/2010-27578)

Oyların sayımında her kurul için adaylığını asıl ve yedek olarak koymuş bulunanlar, aldıkları oy sayısına göre kendi aralarında sıralanırlar. Aday olmayanlara verilen oylar geçersiz sayılır. Oyların eşit olması durumunda sicil numarası küçük olan üye üste yazılarak sıralanır.

Organlarda Bulunma Yasağı

Madde 117- Oda Yönetim Kurulu üyeleri, aynı zamanda Oda Denetleme ya da Oda Onur Kurulu üyeliklerinde bulunamazlar.

Birlik Organlarına Seçilebilme

Madde 118- Odanın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, aynı zamanda Birliğin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinden birine de seçilebilirler.

Organlara Yeniden Seçilme

Madde 119- Çalışma dönemini tamamlayan üyeler aynı göreve yeniden seçilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

Zorunlu ve İhtiyari Üyelik

Madde 120- Birlik Genel Kurulunda Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt olmaları uygun görülen mesleklere mensup mühendis ve yüksek mühendislerden, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve süreli görevlerde çalışanların üyelikleri isteklerine bağlıdır. Ancak, bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken Odaya kayıtlı üyelerin mesleki yetkileri ile haklarına sahip ve onların mesleki ödevleri ile yükümlüdürler. Bunların dışında kalan mühendis ve yüksek mühendislerin Odaya üyeliği zorunludur.

Yabancı Mühendislerin Üyeliği

Madde 121- Yabancı kuruluşların ve yüklenicilerin Türkiye‘de kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ya da kişilerle ortaklaşa yürüttükleri, bu Ana Yönetmelik kapsamındaki mühendislik disiplinlerine ilişkin hizmetlerin bir aydan fazla sürmesi halinde, bu işlerde görevli yabancı yüksek mühendis ve mühendislerin Odaya geçici kayıt yaptırmaları zorunludur.

Mesleki Çalışmadan Men

Madde 122- Ana Yönetmeliğin 120 nci ve 121 nci maddelerindeki yükümlülükleri yerine getirmeyen meslek mensupları, Türkiye‘de mesleki çalışmadan men edilirler.

Mühendislerin Unvanlarını Kullanması

Madde 123- Yüksek mühendis ve mühendisler yasal olarak kendilerine verilmiş unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar.

Yeni Oda Kurulması Nedeniyle Ayrılan Üyeler

Madde 124- Sayıları çoğalarak kendi uzmanlık dalındaki Odalarını kurmak üzere, Birlik Genel Kurulu kararı ile Odadan ayrılan üyelerin kayıtları, tüm borçlarını ödemek ve Oda kimlik kartını geri vermek koşuluyla silinerek Oda ile ilişkileri kesilir.

Organlara Aday Olamayacaklar

Madde 125- Herhangi bir nedenle Oda Onur Kurulundan Oda Ana Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin (c) (d) (e) bentlerinden ceza alan üyeler Oda, şube ve temsilcilik organlarına aday olamazlar.

Odaya Tekrar Üye Olma

Madde 126- Herhangi bir nedenle Odadan ayrılan üye, Odaya tekrar kayıt yaptırabilir. Bu durumda yeni üye kaydı gibi işlem yapılır.

Yönetmeliklerin Yürürlüğe Konulması

Madde 127- (Değişik:RG-11/5/2010-27578)

Oda etkinliklerinin gerekli kıldığı idari, mali, teknik ve sosyal içerikli diğer düzenleyici işlemler, Oda Genel Kurulu kararı veya Genel Kurul kararınca Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesince Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanır ve yürürlüğe girer.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 128- Bu Ana Yönetmelikte hüküm bulunmayan, açıklığı yeterince anlaşılamayan ya da çelişkili durumların ortaya çıktığı konularda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-11/5/2010-27578)

Şube denetçileri ile ilgili hükümler, yapılacak ilk şube olağan genel kurullarında uygulanır.

Yürürlük

Madde 129- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 130- Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 ______________

(1)    Bu değişiklik 10/3/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2003

25044

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

18/1/2017

29952

2

  

3

  

 

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.