MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ


  08.06.1995 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 15.08.1995 tarihinde 22375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik enerjisi sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüd, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde kurulan tüzel kişiliği haiz Elektrik Enerjisi Fonunun gelirleri, giderleri, yönetimi, denetimi ve Fonla ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Kanuni dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Bakan : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

c) Fon : Elektrik Enerjisi Fonunu,

d) Kanun : 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunu,

e) Görevli Şirket : 3096 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince kurulan sermaye şirketini,

f) Üretim Şirketi : 3096 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince kurulan sermaye şirketini,

g) TEAŞ : Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketini,

h) TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

ı) Kurul : Fon Yönetim Kurulunu,

i) Başkan : Fon Yönetim Kurulu Başkanını,

j) Müşavir Firma :Tesislerin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları takip ve denetlemek üzere görevlendirilen bağımsız mühendislik şirketini,

k) Tarif : Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde tanımlanan elektrik enerjisi satış tarifesini,

l) İstikrar Bedeli : Ülkedeki elektrik enerjisi fiyat istikrarını sağlamak üzere üretim şirketi ve görevli şirketlerden Fona veya Fondan şirketlere yapılacak ödemeleri,

m) Öz Sermaye : Bakanlık tarafından tarifelerin tesbiti yapılırken dikkate alınan ilgili üretim veya görevli şirketin öz sermayesini

n) Kullanım Hakkı : Tabii kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı karşılığı alınacak bedelleri,

o) Katkı Payı : Enerji satış tarifesi üzerinden fona ödenecek payı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu ve Fon Sekreterliği

Fon teşkilatı

Madde 4- Fon hizmetleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu ve Fon Sekreterliği tarafından yürütülür

Yönetim Kurulu

Madde 5- Fon Yönetim Kurulu, Fonun en üst karar ve yönetim organıdır. Üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, biri Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakan, üç üyesi de Bakan tarafından tayin edilen kamu görevlisi 5 kişiden oluşur. Bu üyeler kendi aralarında Bakanlık temsilcilerinden birini Başkan seçerler. Başkan yokluğunda kendisine vekalet edecek üyelerden birini önceden belirler. Başkanlık ve üyelik süresi 2 yıl olup, ilgili Bakan gerektiğinde bu süre dolmadan atadığı üyeyi görevden alabilir. Kurul, en az ayda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

Kurulun görevleri

Madde 6- Kurul, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Fonun amacına uygun olarak kullanılmasını ve menfaatlerinin korunmasını sağlar, plan ve programlar yapar, bütçesini onaylar, ilkeleri belirler ve harcamalara ilişkin kararlar alır.

Fon Sekreterliği

Madde 7- Fon Sekreteri ve personeli Bakanlık veya Bakanlığa bağlı kuruluşların personeli arasından Kurulca belirlenir ve Bakan tarafından geçici olarak görevlendirme suretiyle atanır.

Bu suretle görevlendirilen personelin sayıları, görev ve çalışma esasları Kurulca düzenlenen ve Bakan tarafından onaylanan bir yönetmelikle belirlenir. Fon Sekreteri, Fon mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda,Fonun amacına uygun olarak kullanılması, Fon menfaatlerinin korunması ve Fon Sekreterliğinin rasyonel çalışması için gerekli tedbirlerin alınması ile Fonun yönetiminden sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun İta Amiri ve Temsili

Fonun ita amiri

Madde 8 - Fonun ita amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini kısmen veya tamamen Başkan, Başkan vekili veya Fon Sekreterine devredebilir.

Fonun temsili

Madde 9 - Fonu Başkan veya vekili temsil eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fonun Faaliyet Alanları, Kaynakları, Giderleri, İstikrar Bedeli, Bütçesi, Hesap Yılı, Alacakların Tahsili, İhale İşlem ve Usulleri

Fonun faaliyet alanları

Madde 10 - Fonun amacına yönelik faaliyet alanları şunlardır;

a) Şirketlere Bakanlıkça onaylanan yatırım projeleri ve işletme faaliyetleri için teminat karşılığında nakdi krediler ile bunlar lehine garanti ve kefalet verebilir, şirketler ile Bakanlık arasında yapılmış sözleşmelere göre gayrı nakdi kredi açabilir,

b) Açtığı krediler için kendi lehine taşınır ve taşınmaz mal rehni, kefalet, garanti ve benzeri her türlü teminatı alabilir,

c) Elektrik enerjisi sektöründe araştırma, geliştirme, etüd, proje ve denetim çalışmaları yaptırabilir, bu amaçla patent, lisans, know-how, marka alabilir, bunları tescil ettirir ve başkalarına devredebilir.

d) Yüksek öğretim kurumlarınca elektrik enerjisi üretimi ve tasarrufu alanında yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına fizibilite raporları doğrultusunda hibe şeklinde destek verebilir.

Fonun kaynakları

Madde 11 - Fonun kaynakları şunlardır;

a) Tabii kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı karşılığı olarak alınacak bedeller

b) Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının Bakanlıkça belirlenen satış tarifelerinden ayrılarak Fona ödenecek katkı payları,

c) Elektrik enerjisi fiyatının istikrarını sağlamak için şirketler tarafından Fona ödenecek istikrar bedelleri,

d) Bütçeden ayrılacak ödenekler,

e) Faiz gelirleri,

f) İrad kaydedilen teminatlar,

g) Projelerin takip ve denetimini yapmak üzere seçilen müşavir firma ücretlerini karşılamak amacıyla şirketlerden yapılan tahsilat,

h) Hazine Müsteşarlığından izin alınmasını müteakip temin edilecek iç ve dış krediler,

ı) Diğer gelirler.

Fonun giderleri

Madde 12 - Fonun giderleri şunlardır;

a) Elektrik enerjisi fiyatının istikrarını sağlamak için şirketlere ödenecek bedeller,

b) Şirketlerle yapılan sözleşmeler gereği, mucbir sebep (sel, yangın, deprem, sıcak savaş halleri gibi), Bakanlığın proje değişikliği talebi ve benzeri sebepler sonucu doğacak maliyet artışları için şirketlere yapılacak ödemeler,

c) Sözleşmelere göre şirketlere açılacak krediler,

d) Şirketler tarafından yapılacak ve işletilecek tesislerin müşavir firma giderleri,

e) Fon tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli hizmet binası satın alma, yaptırma, kiralama ve donatım giderleri ile hizmet aracı bakım-onarım ve yakıt giderleri,

f) Araştırma, geliştirme ve etüd giderleri,

g) Her türlü evrak ve kırtasiye giderleri,

h) Elektrik enerjisi ile ilgili yayın ve eğitim giderleri,

ı) Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harçlar,

i) Elektrik enerjisi sektöründeki araştırma, geliştirme ve yeni buluşları desteklemek amacıyla kişi ve kuruluşlarca yapılan çalışmalardan teşvike layık görülenlere verilecek ödüller,

j) Yüksek öğretim kurumlarınca elektrik enerjisi üretimi ve tasarrufu alanında yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına hibe şeklinde yapılacak yardımlar,

k) Hizmetle ilgili diğer giderler.

İstikrar bedeli

Madde 13 - Ülke çapında elektrik enerjisinin abonelere istikrarlı bir fiyat düzeni içerisinde satışının sağlanması için;

a) TEAŞ‘ın elektrik alış fiyatı ile üretim şirketinin Bakanlık tarafından tasdik edilen tarifesi arasındaki fark,

b) Görevli şirketin, ilgili sektörde haksız rekabete yol açacak şekilde bir fiyat sözleşmesi yapılmamış olması kaydıyla, müşterilere satış fiyatı ile görevli şirketin Bakanlık tarafından tasdik edilen tarifesi arasındaki fark, şirketler lehine ise şirketler tarafından Fona, şirketler aleyhine ise Fon tarafından şirketlere ödenir. Ödemeler, bu şirketlerle yapılan sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Fon bütçesi

Madde 14 - Fon bütçesi Fon Sekreterliği tarafından hazırlanır. Yönetim Kurulu kararı ve Bakanın onayı ile kesinleşir.

Fon paraları

Madde 15 - Fon paraları Merkez Bankası nezdinde açılan fon hesabına yatırılır. İta amiri ile Fon Sekreteri veya Fon saymanının müşterek imzaladığı çek veya ödeme talimatları ile sarfedilir. Ancak ita amirinin yetkilerinden bir kısmını veya tamamını Fon Sekreterine devrettiği hallerde, Fon Sekreteri ile Fon saymanının müşterek imzaladığı çek veya ödeme talimatlarıyla sarfedilir. Günlük işler için ita amirinin uygun göreceği miktarda avans görevli personele verilebilir.

Hesap yılı

Madde 16 - Fonun hesap yılı takvim yılıdır. Fonun bilançosu, takvim yılını takip eden 3 ay içinde hazırlanır, her türlü belgeyle birlikte denetime hazır hale getirilir.

Alacakların tahsili

Madde 17 - Bu Yönetmelik gereğince, Fona ödenmesi gereken Elektrik Enerjisi Fonu katkı payı ile istikrar bedelleri elektrik enerjisinin satıldığı ay tahakkuk eder ve en geç tahakkuku izleyen ikinci ayın 20 nci günü akşamına kadar Fonun bankadaki hesaplarına yatırılır. Fon alacaklarının zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun gecikme zammı ile ilgili hükümleri uygulanır.

İhale işlem ve usulleri

Madde 18 - Fonun ihaleleri hakkında 27/6/1984 tarihli ve 84/8277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fonlar İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kredi Verilecek Durumlar ve Ödemeler

Kredi verilecek durumlar

Madde 19 - Kurulca; miktarı, teminatı, vadesi, faizi, masrafları, geri ödeme şekli ve diğer şartları belirlenmek ve Bakanlık tarafından önceden onaylanmış sözleşme hükümleri de gözönünde bulundurulmak ve Bakan tarafından onaylanmak suretiyle şirketlere, Fonun amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirmesi için nakdi krediler ile bunlar lehine garanti ve kefalet verilebilir. Kredinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Fon Sekreterliği tarafından kontrol edilir, amaç dışında kullanıldığı tesbit edilen krediler derhal Kurula bildirilerek Kurul kararı ile durdurulur ve cezai şart dahil faiz ve masrafları ile birlikte geri alınır.

Gayrı nakdi kredi

Madde 20 - Tesis veya hisselerin devralınması halinde Bakanlıkla yapılmış sözleşmelere göre gayrı nakdi kredi açılabilir.

Öz sermaye ödemeleri

Madde 21 - Sözleşmelerine göre öz sermayelerinin geri ödenmesi Fon aracılığı ile yapılacak olan şirketlerin, sözleşmelerindeki yıllık taksitleri oluşturacak tarife payları TEAŞ tarafından şirketlere ödenecek enerji bedellerinden kesilerek Fona yatırılır. Fonda taplanan yıllık taksitler sözleşme esasları dahilinde ve herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeden Fon tarafından şirketlere ödenir.

Müşavirlik ve kontrollük hizmetleri ödemeleri

Madde 22 - Şirketlerce fizibilete raporlarında belirtilmiş ve sözleşme ile kesinleşmiş bulunan müşavirlik ve kontrollük hizmet bedellerinin yıllık tutarları şirketler tarafından en geç 5 Ocak, 5 Mayıs ve 5 Eylül tarihlerine kadar üç eşit taksit halinde Fona yatırılır. Şirketler tarafından Fona yatırılan yıllık bedeli geçmemek üzere bir şirketin müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin bedeli müşavir-mühendislik firması tarafından hazırlanıp gerekirse şirketin de görüşü alındıktan sonra Bakanlık tarafından onaylanan hakediş raporlarına göre, Fon tarafından ilgili müşavir-mühendislik firmasına ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Belgelerin korunması

Madde 23 - Fon görevlileri, kendilerine tevdi edilen belgelerin saklanmasından ve bunların kaybından sorumludur.

Fonun ayniyat işlemleri

Madde 24 - Fonun ayniyat işlemleri, Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Haczedilemezlik

Madde 25 - Fonun paraları ve malları haczedilemez.

Denetleme

Madde 26 - Fonun denetimi, 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yük-

sek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir.

Uygulanmayacak hükümler

Madde 27 - Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet

İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 28 - 14/3/1991 tarihli ve 91/1630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Elektrik Enerjisi Fonu YÖnetmeliği yürürlükten kaldırılmış-

tır.

Yürürlük

Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

yürütür.

----------------------------------------------------------------------------

| 8/6/1995 TARİH VE 95/7003 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE |

| YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİĞİN |

| YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE |

|--------------------------------------------------------------------------|

| Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği |

| Yürürlüğe Koyan Kararnamenin |

|--------------------------------------------------------------------------|

| | | Farklı Tarihte | |

| | | Yürürlüğe Giren | Yürürlüğe |

| Tarihi | Numarası | Maddeleri | Giriş Tarihi |

|-----------|---------------|------------------------|---------------------|

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.