MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ELEKTRİK ENERJİSİ İMDAT GRUPLARI VE OTOPRODÜKTÖR TESİSLERİ RUHSAT YÖNETMELİĞİ


02.09.1988 tarihinde 19917 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

ELEKTRİK ENERJİSİ İMDAT GRUPLARI VE OTOPRODÜKTÖR TESİSLERİ

RUHSAT YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, yürürlükten kaldırılan 1312 sayılı TEK

Kanununun yürürlüğe giriş tarihi olan 25.10.1970 tarihinden günümüze kadar

gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş bulunan ve bundan sonra kurulacak

olan, imdat grubu ve otoprodüktör elektrik üretim tesislerinin kurulma

esaslarını belirli bir statüye bağlamak, tekniğe uygun olarak yapılıp

yapılmadıklarını denetlemek, öngörülen statüye ve teknik gereklere uygun

olarak yapılıp tamamlanmış olan tesislere işletme izninin (ruhsat) verilmesini

sağlamaktır.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu yönetmelik gerçek ve tüzel kişiler tarafından yalnızca kendi

uğraş alanlarındaki elektrik enerjisi ihtiyaçlarının acil bölümünü ya da

tamamını karşılamak için kurulmuş olan ve hiçbir şekilde ticaret amacıyla

başka bir kuruluşa elektrik enerjisi satışı yapılmayan elektrik üretim

tesislerini kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 - Bu yönetmelik, 01.03.1985 tarih ve 18681 sayılı Resmi Gazete`de

yayımlanmış olan 3154 sayılı "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat

Kanunu"nun 2 nci ve 28 inci maddeleri ile 16.08.1985 tarih ve 85/9799 sayılı,

Bakanlar Kurulu Kararıyla 04.09.1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazete`de

yayımlanan "TEK Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve

İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik"in 4 üncü maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Elektrik Enerjisi Üretim Tesisleri: Elektrik enerjisi üretimi ile ilgili

her türlü makine, aygıt ve gereçlerini,

b) Ulusal Elektrik Sistemi (Enterkonekte Sistem): Üretim merkezlerini

birbirine ve indirici merkezlere bağlayan hatlar ile indirici merkezleri

birbirine bağlayan hatlar, indirici merkezler ve indirici merkezlerden çıkan

bir ve birden çok kuruluşu besleyen gerekli tesisler veya yörenin

ihtiyaçlarını karşılayan hatlar ve tesislerin bütününü,

c) Otoprodüktör: Kendi uğraş alanındaki elektrik enerjisi ihtiyaçlarını

karşılamak için üretim tesisleri kurup elektrik enerjisi üreten gerçek ve

tüzel kişileri,

d) İmdat Grupları (Yedek Gruplar, Zorunlu Gruplar): Can ve mal kaybını,

önlemek amacıyla yalnızca elektrik enerjisi kesilmelerinde kullanılan

elektrojen gruplarını,

e) Bakanlık: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını",

f) TEK: "Türkiye Elektrik Kurumunu",

g) Görevli Şirket: 04.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı "Türkiye Elektrik

Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti

ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun"un, 3`üncü maddesine göre elektrikle

ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş olan sermaye şirketini, fade eder.

UYGULAMA

MADDE 5 - Üretilen elektrik enerjisini kendisi kullanırsa bu yönetmeliğin

ilgili hükümleri uygulanır. Üretilen elektrik enerjisinin bir bölümünü kendisi

kullanır, fazlasını satarsa 16.08.1985 tarih ve 85/9799 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla 04.09.1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "TEK

Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni

Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

ÜRETİM VE İLETİM TESİSLERİNİN KURULAMAYACAĞI DURUMLAR

MADDE 6 - a) Gerçek ve tüzel kişiler Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığından ruhsat almadan hiçbir şekilde otoprodüktör ve imdat gruplu

elektrik üretim tesisi kurup işletemezler.

b) Elektrik üretim tesisi kurup işletenler ürettikleri elektrik enerjisini

Bakanlık izni ile TEK veya görevli şirkete satabilir. Aksi halde, elektrik

üretim tesislerinin çalışmasına son verilerek ruhsatları iptal edilir.

ÜRETİM VE İLETİM TESİSLERİNİN KURULABİLECEĞİ DURUMLAR

MADDE 7 - Tesisleri ulusal elektrik sistemine bağlı bulunmayan Belediye,

köy ve öteki kamu kimliğindeki tüzel kişiler yeniden elektrik üretim ve iletim

tesisleri kurmak ve işletmek istediklerinde, olur almak için Bakanlığa

başvurabilirler.

OTOPRODÜKTÖRLER

MADDE 8 - Otoprodüktörler kendi faaliyet alanları için elektrik

ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretim ve iletim tesisleri

kurup işletebilirler. Bu tesisler kuruluş amaçlarına göre aşağıdaki iki

sınıftan birine uygun olmalıdır.

a) Ulusal elektrik sistemine bağlı olmayan tesisler: Bu tesisler elektrik

enerjisi ihtiyaçlarının tümünü kendileri üretirler, ancak kurulmadan önceki

başvurularda elektrik enerjisinin o bölgeye hangi tarihlerde ulaşabileceğini

içeren TEK`ten alınmış bir belge istenir. Bölgeye elektrik gelmesinden sonraki

faaliyeti için yeniden izin alınmalıdır.

b) Ulusal elektrik sistemine bağlı tesisler: Bunlar kimya, petrol,

metalurji vb. gibi büyük sanayi tesisleri olup elektrik enerjisi

ihtiyaçlarının bir bölümünü bağlı oldukları sistemden karşılarlar, bir

bölümünü de aşağıda özellikleri açıklanan kendi elektrik üretim tesislerinde

güvenilir biçimde ve ekonomik olarak üretirler.

- Sanayi tesisinin yan ürünleri artık ısısından yararlanan kombine çevrimli bir tesis,

- Gerekli buhar ihtiyacı ara buharı, egsoz buharı ya da bunların karışımı

biçiminde genel ısı çevrimi bilançosu verimi yükseltilerek karşılanan buhar

çevrimli bir tesis,

- Artıkların kullanıldığı bir enerji üretim tesisi,

olabilir.

GEÇİCİ ÜRETİM VE İLETİM TESİSLERİ

MADDE 9 - Bunlar kurulu sanayi tesisleri, ulusal elektrik sistemine

bağlanıncaya kadar çalışacak olan tesislerdir.

İMDAT ÜRETİM VE İLETİM TESİSLERİ

MADDE 10 - Bunlar, besledikleri sistemde ya da kendi sürekli üretim

tesislerinde üretilen elektriğin kesilmesi durumunda can güvenliği ve mal

zararının önlenmesi amacıyla kurulur ve kısa süreli çalıştırılırlar. Bu

tesislerin kuruluşu ve kapasite seçimi, çalışma amacı gözetilerek ancak

sürekli (kesilmeyen) güce ihtiyacı bulunan tesislere göre yapılır. Turistik

tesisler de aynı kapsam içerisindedir.

ÖN İZİN ALINMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 11 - Müracaatcıların üretim ve iletim tesisi kurmak istediklerinde

ilgili üretim sınıfına ilişkin bilgi ve belgeleri kapsayan (elektrik

tesislerine ait elektrik projesi ile ilişki kurarak) gerekçe raporu, tek hat

şeması, genel konum planı ve güç hesabı ile birlikte (Ek-1) de örneği verilen

ve yetkililerce imzalanan yükümlülük belgesini (taahhütname) dilekçelerine

ekleyerek Bakanlığa başvuracaklardır.

ULUSAL ELEKTRİK SİSTEMİNE BAĞLI OLMAYAN OTOPRODÜKTÖR

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN İSTENECEK BELGELER

MADDE 12 - Ulusal elektrik sistemine bağlı olmayan geçici veya sürekli

üretim tesisleri için;

a) Üretim tesisinin kurulma nedenlerini,

b) Gerekli elektrik enerjisi ihtiyaçlarının miktarını,

c) Elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak makine birimlerinin tipi ve bunların

nereye ve ne şekilde konulacağını,

d) Dağıtımın ve gerekli durumlarda iletimin nasıl yapılacağını,

Tam olarak açıklayan bilgi, belge, hesap, plan ve şemalar Bakanlığa

verilecektir.

ULUSAL ELEKTRİK SİSTEMİNE BAĞLI OTOPRODÜKTÖR

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN İSTENECEK BELGELER

MADDE 13 - Ulusal elektrik sistemine bağlı olan, sürekli üretim ve iletim

tesisleri için;

a) Elektrik üretim ve iletim tesislerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve

gerekçelerine,

b) Buhar (akış şeması vb.) ve elektrik üretim tesisine ilişkin belgelerine,

c) Tesisin temel nitelikleri (karakteristikleri), tesisin montaj durumu,

işletme ve koruma esaslarına,

d) Kurulu elektrik şebekesi ile paralel çalışma durumlarını,

e) Mekanik, ısıl (termik) ve elektrik güvenliğinin nasıl sağlanacağına,

f) Kurulu elektrik enerjisi tesislerinin projesinden ayrı olarak ve bununla

ilişkili olarak hazırlanacak elektrik enerjisi projelerine,

İlişkin tüm rapor, plan, hesap ve şemalar Bakanlığa verilecektir.

İMDAT ÜRETİM VE İLETİM TESİSLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

MADDE 14 - Besledikleri sistemde ya da kendi sürekli üretim tesislerinde

üretilen elektriğin kesilmesi durumunda;

a) Toplum düzeninin korunması, sağlık, yangın, haberleşme, su basması,

ulaşım vb. kamu görevlerinin aksatılmaması,

b) Fabrikalarda ya da iş yerlerinde çalışanlarla buralarda bulunan

tesislerin, aygıtların ve gereçlerin ya da üretilen ve işlenen malzemelerin

zarar görmelerinin önlenmesi,

c) Gerekçelerden hangisine dayanıldığının açıklanması ve belgelerle

kanıtlanması,

d) Gerekli elektrik gücünün (zorunlu güç), eşzamanlık katsayısı göz önüne

alınarak nasıl hesaplanacağı,

e) Bu gücün hangi tip ve sayıdaki grupla (az sayıda olmasına dikkat

edilmeli) ne kadar gecikme ile sağlanacağı ve grupların nereye ve nasıl

konulacağı,

f) Kurulacak grupların sistemle (ana besleme şebekesi) karşılaşmaması için

hangi önlemlerin alınacağı,

konularına ilişkin rapor ile hesaplar (ekonomik, mekanik, ısıl ve elektrik)

planlar ve şemalar Bakanlığa verilecektir.

BAKANLIKÇA YAPILACAK ÖN İŞLEMLER

MADDE 15 - Bakanlık, yukarıdaki açıklamalara göre yapılan başvuruları önce

biçim yönünden inceler.

Bu incelemeler sonunda Bakanlık başvuru dosyalarını TEK`e göndererek

Kurumun görüşünü alır (Bu hüküm yalnızca otoprodüktörler için geçerlidir).

Bu incelemeler sonunda Bakanlık kurulması uygun görülen tesisin işleme

biçimlerini, geçici ya da yedek tesis olduğunu, birim (grup) sayısı ile birim

gücünü hangi koşullarla uygun gördüğünü ve tamamlanması gerekli öteki

işlemleri bildiren bir yazı (ön izin belgesi) ile ön izin verir. Verilen ön

izin üç yıl için geçerlidir.

ÖN İZİN BELGESİNİN ALINMASINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 16 - Uygulama projesinin onaylanması: Ön izin belgesine uygun olarak

sağlanacak olan elektrik üretim tesislerine ilişkin makinelerin, aygıtların ve

gereçlerin tesis edilmelerinden önce, ayrıntılı uygulama projeleri ön izin

yazısında istenilen gerekli belgelerle birlikte hazırlanarak Bakanlığa

onaylattırılacak ve tesisin kurulmasına bundan sonra başlanacaktır.

TESİSİN KURULMASI VE GEÇİCİ KABUL İSTEME

MADDE 17 - Ön izin yazısındaki istek ve şartların hepsi yerine getirilerek

elektrik üretim ve iletim tesisi kurulduktan sonra tesisin teknik kontrolunun

ve kabul işleminin yapılması ve işletmeye açılması için Bakanlıktan istekte

bulunulacaktır.

Yukarıda belirtilen şartlara uymayanlar Bakanlıkça uyarılırlar ve

istenilenler bir ay içinde yerine getirilmediğinde, (Ek-1) deki yükümlülük

belgesinde açıklandığı gibi, almış oldukları ön izin geçersiz sayılır. Tesis

kurulmuşsa tesisin elektrik enerjisinin kesilmesi, tesise elektrik enerjisi

veren kuruluştan bir yazı ile istenebilir.

KABUL İŞLEMLERİ

MADDE 18 - Elektrik üretim tesislerinin geçici ve kesin kabul işlemleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılır.

İŞLETME İZNİNİN VERİLMESİ

MADDE 19 - Sözü edilen tesisin geçici kabul işleminin yapılarak işletmeye

açılmasından ve yerinde düzenlenen geçici kabul tutanaklarının Bakanlıkça

onaylanmasından sonra (Ek-2) deki örneğe uygun bir "Elektrik İşletme İzni

(Ruhsatı)" verilir.

İŞLETME İZİN KAĞIDINDA (RUHSATNAMEDE)

BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER

MADDE 20 - İşletme izin kağıdında en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

a) Elektrik enerjisi üretim tesisi kurma ve işletme izni alan kişi ya da

kuruluşun adı,

b) Adresi,

c) Tesisin kurulacağı yer,

d) İşletme durumu (sürekli, geçici ya da yedek işletme),

e) Birim (grup) sayısı ve gücü,

f) Makinelerin plakalarındaki açıklamalar,

g) Geçici kabul ve işletmeye açılma tarihi ve geçici kabul tutanağının

Bakanlıkça onay tarihi,

h) Resmi kuruluşlar için kesin kabul tutanaklarının Bakanlıkça onay tarihi.

İŞLETME İZNİNİN BAĞLI OLDUĞU ŞARTLAR

MADDE 21 - Bu yönetmeliğe bağlı olarak elektrik üretim ve iletim tesisleri

kurulması ve işletilmesi için izin (ruhsat) alan gerçek ve tüzel kişiler bu

tesislerin yerlerini değiştiremezler, onaylı projelerine aykırı değişiklik

yapamazlar ve Bakanlığa bilgi vermeden ve olur almadan bu tesisleri başka

şahıslara satamaz veya devredemezler. Ayrıca tesis sahipleri tesislerini

sürekli olarak güvenli ve iyi konumda bulundurmak zorundadırlar. Bu şartlara

uymayanların almış oldukları ruhsat geçersiz sayılır.

İŞLETME İZNİ BULUNMAYAN TESİSLER

MADDE 22 - Bakanlıktan izin almadan kurulan ya da izinleri geçersiz sayılan

elektrik enerjisi üretim ve iletim tesislerini (Dizel-Generatör, Türbin-

Generatör vb.) işletilmesi yasaktır. Bakanlık yetkililerince tespit edilmeleri

durumunda (Belediye ya da TEK görevlileri sayaç okuma sırasında izinsiz Dizel-

Generatör tesisinin olup olmadığını denetler), bu gibi tesisler Bakanlığın

görevlendireceği elemanlar veya yetkili kimseler tarafından mühürlenerek

çalıştırılmaları önlenir. Bakanlık gerekli görürse bu tesislerin sistemden

beslenmesini önleyici önlemler de alabilir. Bu işlemler Bakanlığın yazılı

isteği üzerine Mülki İdare Amirliklerince görevlendirilecek elemanlar

tarafından yerine getirilerek Bakanlığa bilgi verilir.

DİZEL-GENERATÖR GRUPLARININ SATIN ALINMA ŞARTLARI

MADDE 23 - Ticaret amacıyla Dizel-Generatör grubu ithal ya da imal eden

firmalar grup veya grupların teknik karakteristiklerini ve bu grupları satın

alan kişi veya kuruluşların açık adreslerini satış tarihinden itibaren üç ay

içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

PROJE HAZIRLAMA FORMUNUN BAKANLIKTAN İSTENMESİ

MADDE 24 - Elektrik üretim ve iletim tesislerine ilişkin proje hazırlama

esaslarını belirten form Bakanlıkça hazırlanarak istekte bulunanlara verilir.

MADDE 25 - Hazırlanacak olan projeler şekil ve tanzim yönünden 09.12.1978

tarih ve 16484 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Elektrik Enerji Tesisleri

Proje Yönetmeliği" esasları uygulanacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1 - 25.10.1970 tarihinden önce satın alınarak kuruldukları ve

işletmeye girdikleri tesbit edilen tesisler için yürürlükdeki yönetmeliklere

uygun olarak hazırlatılmış olan uygulama projeleri Bakanlığa gönderildiğinde,

Bakanlıkta gerekli incelemeler yapılarak bu tesisler için işletme ruhsatı

verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 2 - 25.10.1970 tarihinden bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihe kadar Bakanlıkça projeleri onaylanıp kabul işlemleri yapılmış olan

tesislerin işletmeye açılış belgeleri ruhsat belgesi sayılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 26 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 27 - Bu yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

yürütür.

EK-1

YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ

(TAAHHÜTNAME)

... Tesislerimizde imdat-sürekli Elektrik Üretim Tesisi olarak kurulup

işletilecek ... adet ... Dizel/Türbin Generatör grubu için Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığınca 3096 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak

16.08.1985 tarih ve 85/9799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 04.09.1985 tarih

ve 18858 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "TEK Dışındaki Kuruluşlara Elektrik

Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen

Yönetmelik" hükümlerine göre verilecek olan "Kurma ve İşletme Ruhsatı"na esas

teşkil edecek olan ÖN İZİN belgesindeki kayıt ve koşullar ile RUHSAT işleminin

tamamlanmasında Bakanlıkça ayrıca bildirilecek Ruhsat koşullarına uyacağımı;

bu hususlara uymadığımda RUHSATIMIN veya Ruhsata ilişkin ÖN İZİN BELGEMİN

iptal edilmesini ve söz konusu grupların işletilmesine engel olmak için

ilgililerce alınacak önlemlere karşı gelmeyeceğimi şimdiden kabul ettiğimi

bildirir ve taahhüt ederim.

ADRES VE İMZA

NOT: İmza Genelgesi verilmek koşuluyla yükümlülük belgesinin pullu olarak

imzalanıp gönderilmesi ya da noterden onaylı örneğin gönderilmesi gerekir.

EK-2

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Enerji Dairesi Başkanlığı

İZİN KAĞIDI

(RUHSATNAME)

İzin Kağıdı No: Tarih:

ÖZÜ: ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

ADI :

ADRESİ :

TESİSİN KURULACAĞI YER :

İŞLETME DURUMU (sürekli, geçici, imdat) :

BİRİM (GRUP) SAYISI VE GÜCÜ :

MAKİNELERİN PLAKA DEĞERLERİ :

a) DİZEL :

b) TÜRBİN :

c) GENERATÖR :

GEÇİCİ KABUL VE İŞLETMEYE AÇILIŞ TARİHİ :

GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI ONAY TARİHİ :

KESİN KABUL TARİHİ (Resmi kuruluş için) :

KESİN KABUL TUTANAĞININ ONAY TARİHİ :

Yukarıda yazılı elektrik üretim ve iletim tesislerini, Bakanlığımızca

onaylı projesi ile arkada yazılı izin koşulları esaslarına uygun olarak

belirtilen yerde kurmak ve işletmek üzere, 04.09.1985 tarih ve 18858 sayılı

Resmi Gazete`de yayımlanmış olan "TEK Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi

Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen

Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak bu "Kurma ve İşletme İZNİ" verilmiştir.

Mühendisi Proje Kontrol ve Enerji Dairesi

Teknik Mevzuat Başkanı

Şube Müdürü

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.