MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ESKİ-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (89/336/AT)02.06.2002 tarihinde 24773 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikler

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; radyokomünikasyonla telekomünikasyon ve elektrikli/elektronik cihazlar ile sistemlerin standard ve düzenlemelerle belirlenen normal elektromanyetik ortamında yaydıkları elektromanyetik bozulma seviyeleri ile hem kendi çalışmasını, hem de diğer cihazların çalışmasını engellemeyecek ve kendisi de diğer bozulmalardan etkilenmeyecek şekilde yeterli seviyede yapısal bağışıklığa sahip ve elektrik dağıtım ağlarının kendilerini ve beslemiş oldukları teçhizatlar ile telekomünikasyon ağlarının kendilerini ve bunlara bağlı cihazları etkileyen elektromanyetik bozulmalardan korunmuş olarak imal edilmeleri, belgelendirilmeleri, işaretlenmeleri ve piyasaya arz edilmelerini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, elektromanyetik bozulmaya neden olan veya bu tür bozulmadan performansı etkilenen cihazlara uygulanır ve bu cihazlarla ilgili koruma şartlarını, muayene, belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürlerini kapsar. Belirli cihazların bu Yönetmelikte belirtilen koruma şartları, bu cihazlara ait özel yönetmelikler yürürlüğe girdiğinde, bu cihazlar veya koruma şartları konusunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Radyo amatörleri tarafından kullanılan radyolar (telsizler), Uluslar arası Telekomünikasyon Sözleşmesinin 1 inci maddesindeki radyo düzenlemelerinin 53 nolu tanımına göre cihaz ticari olarak piyasada bulunmuyor ise, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

d) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

e) Cihaz: Elektrikli ve/veya elektronik aksamlar içeren teçhizatları ve

donanımları ile birlikte tüm elektrikli ve elektronik aletleri,

f) Elektromanyetik Bozulma: Elektromanyetik gürültü, istenmeyen sinyal veya yayılma ortamındaki herhangi bir değişiklik nedeniyle bir teçhizat veya sistem ünitesinin ya da bir cihazın performansını azaltabilen elektromanyetik etkileşim,

g) Elektromanyetik Bağışıklık: Elektromanyetik bozulmanın olması halinde, bir cihazın, teçhizat veya sistem ünitesinin kendisinden beklenen performansı kaliteyi düşürmeden sürdürebilme yeteneğini,

h) Elektromanyetik Uyumluluk: Bir cihazın, kendi elektromanyetik

ortamında, bu ortama tolerans dışı elektromanyetik bozulmaya yol açmadan ve belirli bir seviyedeki elektromanyetik bozulmalardan etkilenmeden çalışabilme yeteneğini,

i) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

j) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

k) CE Uygunluk İşareti: Cihazın bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

l) Uygunluk Değerlendirmesi: Cihazın, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

m) AT Uygunluk Beyanı: Cihazın bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, üretici tarafından düzenlenen yazılı beyanı,

n) AT Tip İnceleme Belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından incelenen cihazın tipinin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik eden belgeyi,

o) Standard: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki cihazın özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk

değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

p) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan standardı,

r) Uyumlaştırılmış Ulusal Standard: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

s) Ulusal Standard: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standardları,

t) Piyasaya Arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmalat ve Koruma ile İlgili Genel Şartlar ve Standardlar

İmalat ve Koruma ile İlgili Genel Şartlar

Madde 5- Cihaz, elektromanyetik uyumluluk bakımından aşağıda belirtilen koruma şartlarını yerine getirmelidir.

a) Cihazın yarattığı elektromanyetik bozulma, radyo ve telekomünikasyon cihazları ve diğer cihazların amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyeyi geçmemelidir.

b) Cihaz, amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyede yapısal elektromanyetik bozulma bağışıklığına sahip olmalıdır.

c) Cihaz; sebep olduğu maksimum elektromanyetik bozulma, özellikle EK III‘de belirtilen cihazların kullanımını engellemeyecek şekilde imal edilmelidir.

Ayrıca, bütün cihazlar ve özellikle yukarıda belirtilenler, 6 ncı maddede atıfta bulunan standartlara uygun olan cihazların yol açtığı bozulmanın seviyesi de dikkate alınarak, çalışmaları planlanan normal elektromanyetik uyumluluk ortamında sorunsuz çalışma için yeterli seviyede elektromanyetik

bağışıklığa sahip olacak şekilde imal edilmelidir.

d) Cihazların amaçlarına uygun kullanımı için gerekli olan bilgiler, cihazla birlikte verilen tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almalıdır.

e) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standardlara, uyumlaştırılmış ulusal standardların bulunmadığı hallerde yine anılan maddede atıfta bulunulan ulusal standardlara uygun olan cihazların genel şartlara uygun olduğu kabul edilir.

f) Üreticinin standardları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı veya bu standardların bulunmadığı hallerde, 8 inci maddeye göre test yoluyla belgelendirilmiş olan cihazların genel şartları yerine getirdiği kabul edilir.

Standardlar
Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamına giren cihazlarla ilgili Türk Standardları Enstitüsünce belirlenen uyumlaştırılmış ulusal standardlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standardların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmi Gazete‘de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

Uyumlaştırılmış ulusal standardların mevcut olmadığı durumlarda Bakanlık bu Yönetmeliğe ek olarak çıkartılacak tebliğle Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan ulusal standardların isimleri ve numaraları Resmi Gazete‘de yayımlar ve bu standardların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlıkça bildirir.

Komisyonun uyumlaştırılmış standardların 5 inci maddede belirtilen şartları tam olarak karşılamadığını veya ulusal standardların söz konusu şartları artık karşılamadığını bildirmesi halinde bu standardların uygulamadan tamamen veya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşü Bakanlık tarafından değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

Standardların Uygulandığı Cihazlarda Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 7- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standardlar uygulanarak imal edilen cihazların bu Yönetmelik ile uygunluğu, üreticisi tarafından AT Uygunluk Beyanı düzenlenerek belgelendirilir. AT Uygunluk Beyanı cihazın piyasaya sürülmesini takip eden 10 yıl süreyle Bakanlık tarafından

istenildiği takdirde incelenmek üzere üretici tarafından muhafaza edilir.

Üreticisi tarafından CE işaretini cihazın üstüne, bu mümkün değilse ambalajın üstüne, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine okunabilir, görülebilir, sabit ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir.

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (j) bendinde üretici tanımı kapsamında yer alan ilgili tarafın yurt dışında yerleşik olması durumunda, yukarıda belirtilen AT Uygunluk Beyanını muhafaza etme yükümlülüğü cihazı piyasaya ilk arz edene aittir.

AT Uygunluk Beyanı ve CE işareti ile ilgili hükümler EK I‘de belirtilmiştir.

CE işaretinin biçimi ve anlamı açısından üçüncü tarafları yanıltabilecek işaretlerin cihaza, ambalajına, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine eklenmesi yasaktır. CE işaretinin görünmesini ve okunmasını engellemeyecek şekilde cihaza, ambalajına, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine başka bir işaretleme yapılabilir.

Standardların Uygulanmadığı Cihazlarda Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 8- Üreticinin 6 ncı maddede belirtilen standardları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı yahut bu standardların yetersiz kaldığı durumlarda, cihazın piyasaya sürülmesini takip eden 10 yıl süreyle, Bakanlık tarafından istenildiği takdirde incelenmek üzere, üretici bir teknik dosya bulundurmak zorundadır.

Cihazın tanımının yer aldığı bu dosya, cihazın 5 inci maddedeki koruma şartları ile uygunluğunu gösteren prosedürleri açıklar ve bir test, muayene veya uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınan bir teknik raporu veya belgeyi içerir.

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (j) bendinde üretici tanımı kapsamında yer alan ilgili tarafın yurt dışında yerleşik olması durumunda teknik dosyayı muhafaza etme yükümlülüğü cihazı piyasaya ilk arz edene aittir.

Cihazın teknik dosyada belirtilenlere uygunluğu, 7 nci maddede belirtilen prosedüre göre belgelendirilir.

Bu maddenin hükümleri doğrultusunda, cihazların 5 inci maddedeki koruma şartlarını sağladığı kabul edilir.

Radyokominikasyon Cihazlarında Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 9- Uluslararası Telekomünikasyon sözleşmesinde tanımlandığı şekilde radyokomünikasyon için tasarlanmış cihazlar için üreticisi, 10 uncu maddede belirtilen onaylanmış kuruluşların birinden AT Tip İnceleme Belgesini aldıktan sonra bu cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu 7 nci maddede

belirtilen prosedüre göre belgelendirir.

Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sadece radyo (telsiz) amatörleri için tasarlanmış olması halinde, yukarıda belirtilen cihazlar için bu maddenin birinci fıkrası hükmü geçerli değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluş

Onaylanmış Kuruluş

Madde 10- Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, EK II‘deki asgari kriterleri sağlamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 2001/3531 sayılı "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi, Genel Şartlara Uygunsuzluk ve Özel Tedbirler

Piyasaya Arz

Madde 11- Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan ve bu Yönetmeliğin şartlarını sağlayan cihazların elektromanyetik uyumluluk gerekçesiyle, piyasaya sürülmesi ve hizmete girmesi engellenemez ve yasaklanamaz.

Bakanlık, Yönetmelik kapsamındaki cihazların, gerektiği şekilde monte edilerek bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldığında, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçtiğini gösteren CE işaretini taşıması halinde, piyasaya arzını ve hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Madde 12- Bakanlık cihazların piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi
Madde 13- CE uygunluk işaretinin uygunsuz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici cihazın CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen söz konusu usulsüzlüğün devam ettiği Bakanlık tarafından tespit edilirse, ilgili cihazın piyasaya sürülmesi yasaklanır veya engellenir yahut piyasadan toplatılmasını sağlamak için uygun tüm tedbirleri alır.

Genel Şartlara Uygunsuzluk
Madde 14- Bakanlık, beraberinde Üçüncü Bölümde belirtilen uygunluk değerlendirme vasıtalarından birinin bulunduğu cihazın 5 inci maddede belirtilen şartlara uygun olmadığını tespit etmesi halinde, söz konusu cihazın piyasadan çekilmesini, piyasaya arzının yasaklanmasını veya kısıtlanmasını

teminen uygun bütün önlemleri alır.

Bakanlık alınan tedbiri, gerekçeleriyle birlikte ve özellikle de uygunsuzluğun;

1) Cihazın 6 ncı maddede belirtilen standardları karşılamaması durumunda, 5 inci maddedeki koruma şartlarını sağlamamasından,

2) 6 ncı maddede belirtilen standardların yanlış uygulanmasından veya bu standardlardaki eksikliklerden, kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

Özel Tedbirler

Madde 15- Bu Yönetmeliğin hükümleri aşağıda belirtilen özel tedbirlerin uygulanmasını engellemez.

a) Mevcut olan veya olması muhtemel bir elektromanyetik uyumluluk problemini gidermek için cihazın özel bir yerde kullanımı veya hizmete alınması ile ilgili tedbirlerin alınması,

b) Emniyet amacıyla kullanılan ulusal telekomünikasyon ağlarını, alıcı veya verici istasyonlarını korumak için hizmete alınacak cihazların tesisi ile ilgili tedbirlerin alınması,

c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre alınan özel tedbirler Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 16- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 91/263/EEC, 92/31/EEC ve 93/68/EEC direktifleri ile değişik 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bildirim

Madde 17- Bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Komite

Madde 18- Bu Yönetmeliğin uygulaması ve işleyişi hususunda Avrupa Birliğinin 83/189/EEC sayılı Avrupa Birliği direktifi kapsamında kurulan, Avrupa Birliğinin bu Yönetmelikle ilgili Komitesinin çalışmalarına iştirak edilir.

Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler

Madde 20- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl sonra zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun üretilmiş, gerekse ilgili zorunlu Türk Standardına uygun üretilmiş ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük
Madde 21- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK I

AT UYGUNLUK BEYANI VE CE UYGUNLUK İŞARETİ

1- AT Uygunluk Beyanı

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içerir:

- İlgili cihazın tanımı,

- Cihazın uygunluğunun belirtildiği koşulları ve bu Yönetmelik hükümlerine

uygunluğun sağlanması için alınmış ulusal önlemleri,

- Üreticisini sorumlu kılan imza sahibinin kimliği,

- Varsa, onaylanmış bir kuruluşun verdiği AT Tip İnceleme Belgesi.

2- CE Uygunluk İşareti

- CE uygunluk işareti aşağıdaki biçimde CE harflerinden oluşmalıdır:

- CE işaretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde yukarıdaki ölçekli resimde verilen oranlara uyulacaktır.

- Cihazın başka konuları kapsayan ve CE işaretini öngören diğer yönetmeliklere tabi olduğu durumlarda, CE işareti cihazın diğer yönetmeliklere de uygun olduğunun kabul edildiğini gösterecektir.

Ancak bu yönetmeliklerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" uygunluk işareti, sadece uygulanan yönetmelik veya yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmelik veya yönetmeliklerin ilgili hükümleri, cihazın beraberindeki belge, uyarı ve kullanma kılavuzu veya

mümkünse bilgi plakasında belirtilmelidir.

- CE işaretinin çeşitli bileşenleri tamamen en az 5 mm olabilecek aynı dikey ölçüye sahip olmalıdır.

EK II

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ KRİTERLER

Bakanlık tarafından tayin edilen kuruluşlar aşağıdaki asgari şartları karşılamalıdır:

1. Personel ve gerekli araç ve ekipmanların varlığı,

2. Personelin teknik yeterliliği ve mesleki tecrübe,

3. İdari ve teknik personelin, söz konusu ürünle doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olan tüm çevre, grup ya da kişilerle ilgili olarak, bu Yönetmelikte öngörülen testlerin yapılması, raporların hazırlanması, belgelerin verilmesi ve doğrulama işlevinin gerçekleştirilmesindeki bağımsızlığı,

4. Personel tarafından mesleki gizliliğin muhafaza edilmesi,

5. Ulusal mevzuat dahilinde Devlet güvencesi olmadığı sürece, kamu sorumluluk sigortasının bulunması.

Yukarıda yer alan madde 1 ve madde 2‘deki şartların karşılanıp karşılanmadığı, Bakanlıkça belli aralıklarla kontrol edilir.

EK III

TEMEL KORUMA ŞARTLARININ AÇIKLAYICI LİSTESİ

Cihazın yarattığı azami elektromanyetik bozulma, özellikle aşağıdaki cihazların kullanılmasını engellemeyecek şekilde olmalıdır.

(a) Ev tipi radyo ve televizyon alıcıları

(b) Endüstriyel imalat ekipmanları

(c) Seyyar telsizler

(d) Mobil radyo ve ticari radyo telefon ekipmanları

(e) Tıbbi ve bilimsel cihazlar

(f) Bilgi teknolojisi ekipmanları

(g) Ev aletleri ve ev tipi elektronik ekipmanlar

(h) Hava ve deniz radyo ekipmanları

(i) Eğitim amaçlı elektronik ekipmanlar

(j) Telekomünikasyon şebekeleri ve cihazları

(k) Radyo ve televizyon yayın vericileri

(l) Her türlü ampül ve floresan lambalar

Cihazlar ve özellikle de (a) ila (l) arası fıkralarda belirtilen cihazlar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standardlara uygun cihazın yarattığı bozulma seviyelerini dikkate alarak, cihazın engelsiz çalışmasını sağlamak için cihazın çalışacağı normal elektromanyetik uyumluluk ortamında yeterli seviyede elektromanyetik bağışıklığa sahip olacak şekilde imal edilmelidir.

Cihazın amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak için gerekli bilgiler, cihazla birlikte bulunan talimatlarda yer almalıdır.

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.