MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK SARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT)22.01.2003 tarihinde 25001 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikler

Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; ev tipi buzdolapları, donmuş gıda muhafaza dolapları, gıda dondurucuları ve bunların kombinasyonlarından oluşan cihazların enerji verimliliğinin sağlanarak piyasaya arzına ve uygunluk

değerlendirme prosedürlerine ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Kapsam


Madde 2- Bu Yönetmelik, elektrik şebekesinden beslenen, bu Yönetmelikte bundan sonra soğutucu cihazlar olarak isimlendirilen, ev tipi buzdolapları, donmuş gıda muhafaza dolapları, gıda dondurucuları ve Ek I‘de tarif edilen bu cihazların kombinasyonlarını kapsar.

Elektrik şebekesi dışında başka bir enerji kaynağından ve özellikle akümülatörlerden beslenen cihazlar, absorbsiyon prensibiyle çalışan ev tipi soğutucu cihazlar ve tek olarak (one-off) imal edilen cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak


Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

d) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki soğutucu cihazın, üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını ya da ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

e) CE uygunluk işareti: Soğutucu cihazın, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

f) Uygunluk değerlendirmesi: Soğutucu cihazın, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

g) AT uygunluk beyanı: Soğutucu cihazın, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, üretici tarafından düzenlenen yazılı

beyanı,

h) Piyasaya arz: Soğutucu cihazın tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedel siz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

i) Piyasa gözetimi ve denetimi: Bakanlık tarafından, soğutucu cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının

denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

j) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Şartlar, Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, CE Uygunluk

İşareti, CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı

Temel Şartlar

 

Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan soğutucu cihazların elektrik tüketimi, Ek I‘de tanımlanan işlemlere uygun olarak hesaplandığında, cihazın kategorisine ait müsaade edilebilir azami elektrik tüketimine eşit veya daha

az olmalıdır.

Üretici, piyasaya arz edilen her soğutucu cihazın bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri


Madde 6- Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ve "CE" uygunluk işaretinin soğutucu cihazlara iliştirilmesi yükümlülüğüne dair hususlar Ek II‘de belirtilmiştir. CE Uygunluk İşareti


Madde 7- Piyasaya arz edilen soğutucu cihazlar, "CE" harflerinden ibaret olan CE uygunluk işaretini taşır. Kullanılacak işaretin şekli Ek III‘de verilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında

17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 20001/3530 sayılı "CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik"in 5 inci maddesindeki hükümler geçerlidir.

CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı


Madde 8- Bakanlık, CE uygunluk işaretinin usulsüz olarak iliştirildiğini belirlediği takdirde üretici, soğutucu cihazın CE uygunluk işaretini iliştirilmesine ilişkin hükümlere uygunluğunu sağlamakla yükümlü olup söz konusu usulsüzlüğe Bakanlıkça belirlenen şartlar dahilinde son vermek zorundadır. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Uygunsuzluk Tespiti, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasaya Arz

Madde 9- Bakanlık, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren, bu Yönetmeliğin bütün hükümlerine uygun olduğu AT uygunluk beyanı ile tevsik edilen ve "CE" uygunluk işaretini taşıyan soğutucu cihazların piyasaya arzını yasaklamaz, kısıtlamaz ve engel olmaz.

Uygunsuzluk Tespiti


Madde 10- Bakanlık, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen, soğutucu cihazlar ile ilgili hususlara uygunsuzluk durumunu tespit etmesi halinde, bu Yönetmelik ve 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2001/3529 sayılı "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde soğutucu cihazların piyasaya arzının yasaklanmasını veya kısıtlanmasını veya piyasadan geri çekilmesini sağlayacak tedbirleri alır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi


Madde 11- Bakanlık cihazların piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 12- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 96/57/EC sayılı "Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonları İçin Enerji Verimlilik Şartları" ile ilgili direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kararların Bildirilmesi


Madde 13- Bu Yönetmelik kapsamındaki bir soğutucu cihazın piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete sokulmasını kısıtlayan veya yasaklayan ya da piyasadan çekilmesini öngören bir kararda dayanılan gerekçeler belirtilerek,

yürürlükte bulunan mevzuat dahilinde başvurabileceği yasal yollar ve bu yasal yollara başvurabileceği sürelerle birlikte ilgili tarafa derhal bildirilir. Bakanlık, alınan kararın nedenlerini belirten bu tür tedbir hakkında

Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bilgi verir.

Gizlilik


Madde 14- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yer alan tüm tarafların görevlerini yaparken edindikleri tüm bilgiler ile ilgili olarak gizlilik hükmüne riayet eder. Ancak bu hüküm, Bakanlığın bilgi alışverişi ve uyarıların dağıtılması ile ilgili yükümlülüklerini etkilemez.

Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler


Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler


Madde 16- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Yürürlük


Madde 17- Bu Yönetmelik 31/12/2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme


Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK I


SOĞUTUCU CİHAZIN MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ ENERJİ TÜKETİMİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ VE UYGUNLUK KONTROLU İÇİN İŞLEM

Ev tipi soğutucu cihazın elektrik tüketimi (her 24 saat için kWh cinsinden ifade edilebilen) ait olduğu cihaz kategorisinin (örneğin; 1 yıldızlı soğutucu, yatık tip (chest) dondurucu benzeri), cihaz hacminin, yapısından

kaynaklanan enerji verimliliğinin (yalıtım kalınlığı, kompresör verimliliği, ve benzeri) ve ortam sıcaklığıyla cihazın içindeki sıcaklık arasındaki farkın bir fonksiyonudur. Bundan dolayı, enerji verimlilik standardlarının oluşturulmasında, enerji tüketimine etki eden güçlü esas faktörlere (örneğin, cihazın kategorisi ve hacmi) müsaade edilmelidir. Bu nedenle, soğutucu cihazın müsaade edilebilen azami elektrik tüketimi cihaz hacminin bir fonksiyonu olan doğrusal bir eşitlikle tanımlanır ve her bir cihaz kategorisi için farklı eşitliklerle gösterilir.

Verilen cihazın müsaade edilen azami elektrik tüketimini hesaplamak için, cihaz öncelikle aşağıdaki listeden uygun bir kategoriye dahil edilmelidir:

Kategori
 Açıklama
 
1
 Düşük sıcaklık bölmesi olmayan soğutucu ( 1 )
 
2
 5øC ve/veya 12øC‘de bölmesi olan soğutucu/ara soğutucu (chiller)
 
3
 Yıldızı olmayan düşük sıcaklık bölmeli soğutucu
 
4
 Düşük sıcaklık bölmeli soğutucu (*)
 
5
 Düşük sıcaklık bölmeli soğutucu (**)
 
6
 Düşük sıcaklık bölmeli soğutucu (***)
 
7
 Dondurucu bölümü olan soğutucu/dondurucu (****)
 
8
 Gıda dondurucu, dik tip
 
9
 Gıda dondurucu, yatık tip
 
10
 İkiden fazla kapısı olan soğutucu/dondurucu, veya yukarıdakileri kapsamayan diğer cihazlar
 
(1) -6øC‘da veya altındaki bir sıcaklığa sahip olan herhangi bir bölüm
 

Soğutucu cihazlarda, farklı sıcaklıklarda muhafaza edilen farklı bölmelerin (elektrik tüketimine önemli derecede etki eden) bulunması nedeniyle, müsaade edilen azami elektrik tüketimi, uygulamada, farklı bölmelerinin hacimlerinin ağırlıklı toplamı olan düzeltilmiş hacmin (Vadj) bir fonksiyonu olarak tanımlanır.

Böylece, bu Yönetmeliğin amacı bakımından soğutucu cihazın ayarlı düzeltilmiş hacmi aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Burada, Tc, her bölmedeki tasarım sıcaklığıdır (øC cinsinden).

Burada Vc, cihazdaki bölmenin verilen tipinin net hacmi ve Fc, karlanmayan (no-frost) soğutucu bölmeleri için 1,2 ve diğer bölmeler için 1‘e eşit olan bir faktördür.

Normal (N) ve normal olmayan (SN) iklim sınıflarına ait soğutucu cihazlar için Cc= 1, Alt tropikal (ST) iklim sınıfına ait soğutucu cihazlar için Cc= Xc, Tropikal (T) iklim sınıfına ait soğutucu cihazlar için Cc= Yc,

Bölmelerin farklı tipleri için Xc ve Yc ağırlıklı katsayıları:

Bölmelerin sıcaklığına göre Xc ve Yc ağırlıklı katsayılarına ait Çizelge.


 Xc
 Yc
 
Kiler bölmesi
 1,25
 1,35
 
Taze gıda bölmesi
 1,20
 1,30
 
0øC bölmesi
 1,15
 1,25
 
Yıldızı olmayan bölüm
 1,15
 1,25
 
1 yıldızlı(*) bölme
 1,12
 1,20
 
2 yıldızlı(**) bölme
 1,08
 1,15
 
3(***) ve 4(****) yıldızlı bölme
 1,05
 1,10
 

Düzeltilmiş hacim ve net hacim litre cinsinden belirtilmiştir.

Düzeltilmiş hacimli (Vadj) bir cihaz için müsaade edilen azami elektrik

tüketimi (her 24 saat için kWh olarak belirtilen Emaks, iki ondalık basamağa

göre hesaplanır), her cihaz kategorisi için aşağıdaki eşitliklerle tanımlanır:

Kategori
 Açıklama
 Emaks (kWh/24h)
 
1
 Düşük sıcaklık bölmesi olmayan soğutucu(1)
 (0,207 x V adj + 218)/365
 
2
 5øC ve/veya 12øC‘de bölmesi olan soğutucu/ara soğutucu (chiller)
 (0,207 x V adj + 218)/365
 
3
 Yıldızı olmayan düşük sıcaklık bölmeli soğutucu
 (0,207 x V adj + 218)/365
 
4
 Düşük sıcaklık bölmeli soğutucu(*)
 (0,557 x V adj + 166)/365
 
5
 Düşük sıcaklık bölmeli soğutucu(**)
 (0,402 x V adj + 219)/365
 
6
 Düşük sıcaklık bölmeli soğutucu(***)
 (0,573 x V adj + 206)/365
 
7
 Dondurucu bölmeli olan soğutucu/dondurucu(****)
 (0,697 x V adj + 272)/365
 
8
 Gıda dondurucu, dik tip
 (0,434 x V adj + 262)/365
 
9
 Gıda dondurucu, yatık tip
 (0,480 x V adj + 195)/365
 

İkiden fazla kapısı olan buzdolaplar/dondurucular veya yukarıda belirtilenleri kapsamayan diğer cihazlar için, müsaade edilen azami elektrik tüketimi (Emaks), aşağıdaki şekilde, sıcaklıkla ve en düşük sıcaklığı olan bölmenin yıldız derecesi ile tayin edilir.

En soğuk bölmenin sıcaklığı
 Kategori
 Emaks (kWh/24h)
 
> = 6øC
 1 / 2 / 3
 (0,207 x V adj + 218)/365
 
< = 6øC(*)
 4
 (0,557 x V adj + 166)/365
 
< = 12øC(**)
 5
 (0,402 x V adj + 219)/365
 
< = 18øC(***)
 6
 (0,573 x V adj + 206)/365
 
< = 18øC(****)
 7
 (0,697 x V adj + 272)/365
 

Bir cihazın bu Yönetmelikte istenilen elektrik tüketimi şartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için deney işlemi

İnceleme için sunulan soğutucu cihazın elektrik tüketimi, %15 ilave edilen Emaks‘dan (yukarıda tanımlandığı gibi cihazın kategorisi için müsaade edilen azami elektrik tüketim değeri) daha düşük veya eşdeğer ise, cihaz bu

Yönetmelikte istenilen elektrik tüketimi özelliklerine uygun olarak belgelendirilir. Cihazın elektrik tüketimi, %15 ilave edilen Emaks‘dan daha büyük olduğunda, ilave üç cihazın elektrik tüketiminin aritmetik ortalaması, %10 ilave edilen Emaks‘dan daha küçük veya eşit ise, cihaz, bu Yönetmelikte istenilen elektrik tüketimi özelliklerine uygun olarak belgelendirilir. Aritmetik ortalama, %10 ilave edilen Emaks‘ı geçerse, cihaz bu Yönetmelikte istenilen elektrik tüketimi özelliklerine uygun olmadığına karar verilmelidir.

Tarifler


Bu ekte kullanılan terimler, TS EN 153 sayılı uyumlaştırılmış ulusal standardındaki (Avrupa Standardlar Komitesi tarafından hazırlanan Temmuz 1995 tarihli EN 153 sayılı Avrupa standardı) tariflere karşılık gelir.

EK II

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ (MODÜL A)

1. Bu modül, bu Ekin madde 2‘sinde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üreticinin, soğutucu cihazın bu Yönetmelikte istenilen şartları yerine getirdiğini temin ve beyan etme işlemini tanımlar. Üretici, imal ettiği ve yazılı uygunluk beyanı düzenlediği her soğutucu cihaza "CE" uygunluk işaretini

iliştirmelidir.

2. Üretici, bu Ekin madde 3‘ünde açıklanan teknik dosyayı (dokümanları) oluşturmalı ve son cihazın imal edildiği tarihten itibaren üç yıldan az olmamak üzere, inceleme amacıyla bu teknik dosyayı ilgili ulusal mercilerin kontrolüne hazır tutmalıdır.

Üreticinin ülke içinde bulunmadığı durumda, mevcut teknik dosyanın muhafaza edilmesi ile ilgili yükümlülük, soğutucu cihazın piyasada yer almasını sağlayan kişinin sorumluluğundadır.

3. Teknik dosya, soğutucu cihazın bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılmalıdır. Bu doküman, bu tür değerlendirmelerle ilgili olarak soğutucu cihazın tasarımı, imalatı ve çalışmasını kapsamalı ve aşağıdakileri içermelidir:

(i) Üreticinin adı ve adresi,

(ii) Belirsiz olmayan tanım için yeterli modelin genel açıklaması,

(iii) Modelin ana tasarım özellikleri konusunda ve bilhassa boyutları, hacimleri, kompresör karakteristikleri, özel hususlar gibi, cihazın elektrik tüketimine önemli derecede etki eden parçalar konusunda ilgili çizimleri içeren bilgiler.

(iv) Çalışma talimatları (varsa),

(v) Bu Ekin madde 5‘inde istenildiği şekilde yapılan elektrik tüketim ölçümlerinin sonuçları

(vi) Ek I‘de belirtilen enerji tüketim özellikleri ile mukayese edildiğinde bu ölçümlerin uygunluğunun ayrıntıları,

4. Diğer Topluluk mevzuatları için oluşturulan teknik dokümanlar, cihaz, bu ekin şartlarını sağladığı sürece kullanılabilir.

5. Soğutucu cihazların üreticisi, cihazların bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde istenilen şartlara uygunluğu ile birlikte, TS EN 153 sayılı uyumlaştırılmış ulusal standardında belirtilen işleme göre bu Yönetmelik kapsamında bulunan her soğutucu cihazın elektrik tüketiminin belirlenmesinden

sorumludur.

6. Üretici, teknik dosya ile birlikte uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir.

7. Üretici, imal edilen soğutucu cihazların imalat işlemlerinin bu Ekin madde 2‘sinde belirtilen teknik dosya ile ve bu Yönetmeliğin ilgili özelliklerine uygunluğunu sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almalıdır.

EK III


"CE" UYGUNLUK İŞARETLEMESİ

 

Uygunluk işaretlemesi aşağıdaki şekil göz önünde bulundurularak "CE"

harflerinden oluşmalıdır:

"CE" uygunluk işareti, küçültülür veya genişletilir ise, yukarıda kademelendirilen çizimlerde belirtilen oranlar dikkate alınmalıdır.

"CE" uygunluk işareti çeşitli bileşenleri, esas olarak 5 mm‘den daha az olmayacak aynı düşey boyuta sahip olmalıdır.

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.