MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GSM YÖNETMELİĞİResmi Gazete 04 Ağustos 2000  tarih ve  24130 sayı

Ulaştırma Bakanlığı

GSM Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM
              Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

    Amaç
    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;
    a) Mobil telekomünikasyon şebekelerine ait baz istasyonlarıyla ilgili elektrik ve manyetik alan şiddetleri ile elektromanyetik alan güç yoğunluğu ölçüm esaslarını,
    b) Ölçüm sonucu elde edilen değerlerin karşılaştırılmasına esas olan ve uluslararası uygulamada kabul görmüş ICNIRP (International Comission on Nonionizing Radiation Protection) kuruluşunca önerilen limit değerlerini,
    c) Mobil telekomünikasyon şebekelerine ait baz istasyonlarının kuruluş yeri, işletilmesi ve denetlenmesi esaslarını; belirlemektir.

    Kapsam
    Madde 2- Bu Yönetmelik; Ülkemizde mevcut 450, 900 ve 1800 MHz frekans bandında çalışan mobil telekomünikasyon şebekeleri ile ileride bu alanda hizmete konulacak yeni nesil şebekelerin baz istasyonlarının kurulma ve çalıştırılmaları sürecinde bu Yönetmelikle belirlenmiş olan limit değerlerin işletmecilerce korunup korunmadığının belirlenmesi için yapılacak olan ölçüm yöntemleri ile kuruluş yeri, işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili esasları kapsar.

    Yasal Dayanak
    Madde 3- Bu Yönetmelik; 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 13 ve 35 inci; 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4 ve 29 uncu ve 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2, 3  ve Ek 18 inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar
    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
    a) Bakanlık: T.C. Ulaştırma Bakanlığı‘nı,
    b) Elektrik Alan Şiddeti (E) (volt/metre): Elektrik alanındaki bir elektrik yüküne etki eden vektörel kuvvet miktarını,
    c) Manyetik Alan Şiddeti (H) (Amper/metre): Manyetik akı yoğunluğunun, ortamın geçirgenliğine oranını,
    d) Elektromanyetik Alan (EMF): Elektrik ve manyetik alan bileşenleri olan dalgaların oluşturduğu alanı,
    e) İstasyon: Mobil telekomünikasyon şebekelerine ait radyo alıcı/verici istasyonunu,
    f) Güç Yoğunluğu (S) (Watt/(metre)2): Birim alana düşen ve elektromanyetik dalganın hareket doğrultusuna dik olan, yüzeydeki güç yoğunluğunu,
    g) Radyofrekans (RF): Radyo iletişiminde kullanılan ve 10 KHz ile 300 GHz arası olan radyo dalgalarını,
    h) Baz istasyonu kontrolörü (BSC): Radyo baz istasyonlarını ve radyo kaynaklarını kontrol eden ve  yöneten üniteyi,
  i) Mobil Anahtarlama Merkezi (MSC): Mobil abonelerin yapmak istediği haberleşmeyi gerçekleştiren, yönlendirme işlemlerini yapan ve haberleşmenin sonuçlandırılmasını sağlayan anahtarlama görevini üstlenmiş üniteyi,
   j) Anten: Elektromanyetik dalgaların havaya yayılmasını sağlayan üniteyi,
 k)ICNIRP (International Commission on Nonionizing Radiation Protection): Uluslararası İyonlaştırma Radyasyondan Korunma Komisyonu Kuruluşunu,
 l)ETSI (European Telecommunication  Standardizatıon Institute): Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü‘nü,
    m) TSE: Türk Standartları Enstitüsü‘nü,

    ifade eder.

              İKİNCİ BÖLÜM
              Ölçüm Esasları


    Ölçümü Yapacak Yetkili Kuruluşlar
    Madde 5- Bu Yönetmelikte belirtilen ölçümler;
    a) Bakanlık ve/veya görevlendireceği kurum ve/veya kuruluşlar,
    b) TÜBİTAK‘a ait ölçüm merkezleri,
    c) Bakanlıkça tespit edilecek üniversitelere ait ölçüm merkezleri,
  d) Uluslararası akreditasyon belgesi olan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip bağımsız elektromanyetik alan ölçüm laboratuarları,
   e) Akredite laboratuarlar tarafından ölçüm cihazları kalibre edilmiş olan ve Bakanlıkça onaylanan ölçüm kurum veya kuruluşları,
  f) Bakanlık denetiminde yapılmak kaydıyla; mobil telekomünikasyon şebekesi işletmecileri, tarafından yapılır.

    Ölçümde Kullanılacak Cihazlar ve Teknik Özellikleri
    Madde 6- Ölçüm yapacak kurum ve kuruluşlarda bulunması gerekli asgari cihazlar ve bu cihazlara ait teknik özellikler aşağıda sıralanmıştır:
  a) Cihazlar İstasyonların çalışma frekanslarında (450, 900 ve 1800 MHz) ölçüm yapabilecek uygun Elektrik Alan Şiddeti ve/veya Manyetik  Alan Şiddeti algılayıcılarına (Problarına) sahip olacaktır.
   b) Ölçümlerde kullanılacak cihazlar uluslararası ETSI Standartlarınında belirtilen teknik özelliklere sahip olacaklardır.
   c) Cihazlar ortamdaki toplam Elektromanyetik Alan Şiddeti veya belirli bir frekanstaki şiddeti ölçebilecek özelliklere sahip olacaklardır.
    d) Cihazlar Elektrik Alan Şiddeti, Manyetik Alan Şiddeti ve Güç Yoğunluğu cinsinden ölçüm yapacak niteliğe sahip olacaktır.
     e) Cihazlar zamana göre ortalama alabilme yeteneğine sahip olacaktır.
   f) Cihazlar algılayıcıların (probların) konumuna göre ortalama hesaplayabilme yeteneğine sahip olacaktır.
    g) Cihazlar yaptıkları ölçümleri kaydetme ve bilgisayara aktarma gibi özelliklere sahip olacaktır.
    h) Ölçümlerde kullanılacak tüm cihazlar en geç altı ayda bir kalibrasyon işlemine tabi tutulacaktır.

    Ölçüm Personeli
    Madde 7- Ölçümler, telekomünikasyon alanında tecrübesini belgeleyen mühendisler ve/veya bunların kontrolü altında elektromanyetik uyumluluk konusunda özel eğitim almış teknik personel tarafından yapılacaktır.

    Ölçüm Öncesi Yapılacak İşlemler
    Madde 8- Ölçüm öncesi yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.
    a) Ölçüm yapacak kuruluşlar, bir başvuru formu ile ölçüm yapacakları istasyonun adresini bildirerek; istasyonun tipi, anten tipleri, verici sayısı, kaç sektörlü bir istasyon olduğu bilgilerini ölçümden önce Bakanlık‘tan temin edeceklerdir.

    b) Ölçümü yapılacak istasyon, transmisyon ve radyo kaynakları açısından normal ve çalışır bir durumda ve bağlı bulunduğu Baz İstasyonu Kontrolörü (BSC) ve Mobil  Anahtarlama Merkezi (MSC) ile normal bir  şekilde haberleşir vaziyette olacaktır.
    c) Ölçüm personeli ölçüm esnasında üzerinde ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir elektromanyetik alan kaynağı üreten cihaz (mobil telefon, çağrı cihazı, telsiz cihazı vb.) taşımayacaklar veya kapalı durumda tutacaklardır.
    d) Ölçüme başlamadan önce ölçüm yapılacak alana yakın diğer vericilerin (elektromanyetik alan oluşturacak diğer istasyonlar, yüksek gerilim hatları, FM ve TV vericileri, jeneratör binaları vb.) ölçüm noktalarını etkileyip etkilemediği, istasyonu kapatarak yapılacak bir ölçümle tespit edilir.

    Ölçüm Sırasında Yapılacak İşlemler
    Madde 9- Ölçüm sırasında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.
    a) Ölçüm öncesi temin edilen bilgilerden, antenlerden hangilerinin verici veya verici/alıcı oldukları belirlenecek ve sadece bu baz istasyonu antenleri için ölçüm yapılacaktır.
    b) Ölçümler, insanların istasyonlara serbestçe yaklaşabilecekleri yerlerde yapılacaktır.
    c) Yönlendirilmemiş antenlerde ölçüm, antenin tüm çevresinde ve aynı zamanda uzaktan yakına doğru yaklaşılarak yapılacaktır.
    d) Yönlendirilmiş antenlerde ölçümler antenin yüzeyine tam karşıdan, uzaktan yakına doğru yaklaşılarak yapılacaktır. Yönlendirilmiş antenlerin tam karşısına geçilemiyorsa, karşısına en yakın açıya gelinmek suretiyle ölçüm yapılacaktır.
    e) Uzaktan yakına doğru yaklaşılarak yapılacak her bir ölçüm için; her bir noktada ayrı ayrı sabit durup, 6 dakikalık bir süre ile kayıt yapılıp, bu kaydın ortalaması alınacaktır. Ölçümler, ölçümü yapılacak hücrelerin konuşma yükünün en yoğun olduğu saatlerde yapılacaktır.
    f) Kullanılacak ölçüm aletinin algılayıcısı (prob) yerden 1.6 metre yükseklikte tutulacaktır. Konumsal ortalama alınması durumunda ise yerden başlayarak istenilen yüksekliğe kadar değişik noktalarda örnekler alınarak ölçüm yapılacaktır.
    g) Ölçüm sırasında çevrede başka bir anten, verici gibi güçlü bir elektromanyetik alan kaynağı tespit edilmiş ve ölçüm aletleri frekansa göre seçici ölçüm yapamıyor ise ölçümler aşağıda belirtildiği gibi kademeli olarak yapılacaktır.

    I. Ölçülen baz istasyonunun yayını durdurulacak ve ölçüm yapılacaktır. Böylece ortamda diğer kaynakların ne kadar etkili olduğu bulunacaktır.
    II. Bu işlemi müteakip istasyon tekrar çalıştırılacak ve ölçümler tekrarlanacaktır. Ölçümler arasındaki fark, ölçülen istasyondan gelen etki olarak kayıt edilecektir.
    h) Birden fazla frekansta çalışan baz istasyonlarında yapılacak ölçümlerde güç yoğunlukları (W/m) olarak ayrı ayrı ölçülüp, sonradan toplanarak istasyondan kaynaklanan toplam güç yoğunluğu bulunacaktır.
    i) Ölçüm esnasında, ölçülen değerler devamlı olarak takip edilecek, ölçümlerin birbiri ile tutarlılığı izlenecek, gerekirse ölçümler tekrarlanacaktır.

    Ölçüm Kayıtlarının Alınması
    Madde 10- Ölçümle ilgili bilgiler ve ölçüm sonucu çıkan veriler, (Ek 1)‘de belirtilen düzende kaydedilecektir. Ölçüm değerlerini gösteren tablo, hücre sayısı kadar tekrarlanacaktır.

    Ölçüm Tarifesi
    Madde 11- Ölçüm yapan kuruluşlarca, ölçüm işlemleri karşılığı olarak tahsil edilecek ücretlere ilişkin tarifeler Bakanlığın onayı ile yürürlüğe
girer.

    Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
    Madde 12- Ölçümü yapan kurum ve kuruluş tarafından ölçülen ve ekli tablolara işlenen ölçüm değerleri, kurum veya kuruluşun yetkili mühendisi tarafından onaylanıp, kaşe ve imza altına alınarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, gelen tablolar üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapar. Değerlendirme sonucunda Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen limit değerlerin üzerinde olduğu tespit edilen baz istasyonlarının, Yönetmelikte belirtilen değerlere uygun hale getirilmesi için İşletmeciye 7 günlük bir süre verilir. Bu süre içerisinde uygun hale getirilmeyen baz istasyonu Bakanlıkça veya Bakanlığın bildirimi üzerine mülki amirlikce kapatılır ve/veya söktürülür. Ölçüm sonuçlarının limit değerlerinin altında kaldığının belirlenmesi halinde bu istasyonun standartlara uygun olduğuna dair bir belge, Bakanlık tarafından ölçüm yapan kuruluşa ve işletmeciye verilir.
 
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
              Dikkate Alınacak Limit Değerler

    İstasyonların Elektromanyetik Alan Ölçümlerine ait Referans Değerleri
    Madde 13- Ölçüm esaslarına ilişkin ikinci bölümde belirtildiği üzere; ölçüm yapılan mobil telekomünikasyon sistemi için; aşağıda belirlenen işletme frekans bandlarına bağlı olarak ölçülen en yüksek değer kesinlikle belirtilen limit değerlerin üzerine çıkmayacaktır.

    NMT 450 MHz frekans bandında baz istasyonlarında müsaade edilen limit     değerler:

     |Elektrik Alan Şiddeti |(E):|29.1  |V/m |
    |Manyetik Alan Şiddeti |(H):|0.0772|A/m |
    |Ortalama Güç Yoğunluğu|(S):|2.25  |W/m2|
  

    GSM 900 MHz frekans bandında baz istasyonlarında müsaade edilen limit     değerler:

    |Elektrik Alan Şiddeti |(E):|41.1  |V/m |
    |Manyetik Alan Şiddeti |(H):|0.1092|A/m |
    |Ortalama Güç Yoğunluğu|(S):|4.5   |W/m2|
  

    GSM 1800 MHz frekans bandında baz istasyonlarında müsaade edilen limit     değerler:


    |Elektrik Alan Şiddeti |(E):|58.1  |V/m |
    |Manyetik Alan Şiddeti |(H):|0.1544|A/m |
    |Ortalama Güç Yoğunluğu|(S):|9     |W/m2|
 

    Yukarıda belirtilen bu değerler, ICNIRP tarafından belirlenen ve elektromanyetik alan etkisi altındaki kişiler için emniyet ve güvenle sürekli bulunabilecekleri yerlerdeki halen geçerli olan limit değerleridir. Bu değerlerin ICNIRP tarafından daha da azaltılması halinde yeni tespit edilen değerlere aynen uyulacaktır.

              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
              Baz İstasyonları Kuruluş Yeri ve İşletme Esasları

    Baz İstasyonlarında Kullanılacak Ekipman Standartları
    Madde 14- 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince üretimine ve ithalatına izin verilmeden baz istasyonları ve ekipmanları kurulmayacak ve işletilmeyecektir.

    Baz İstasyonları Kurulma Yerleri ve İzinleri
    Madde 15- Baz istasyonlarının kuruluş yerleri, İşletmecinin, Bakanlıkça onaylı yatırım plan ve programına uygun olarak belirlenecek ve düzenlenecektir.

    Ek İzin Alınması Gereken Alanlar
    Madde 16- Baz istasyonları, sağlık kurumları ile okul öncesi eğitim, temel  eğitim ve orta eğitim kurumlarına ait alanlara, kurumun yetkilisi ve  istasyonun kurulacağı il veya ilçenin mülki amirinden izin alınmak suretiyle kurulacaktır.

    İstasyon Yeri ile İlgili Bildirim
    Madde 17- İşletmeci, yeni bir istasyon yeri belirlendiğinde, istasyon kuruluşu ve işletmeye alınışı ile birlikte aşağıdaki belgeleri düzenleyerek aylık raporlar halinde Bakanlığa teslim edecektir.

    a) İstasyon adresi ve krokisi,
    b) Teknik özellikler, (güç, marka, model v.b.),
    c) Anten tipi,
    d) İkinci bölümde belirlenen ölçüm esaslarına göre İşletmecinin kendisi tarafından yapılacak ölçümlere ait rapor,
e) İstasyon mahalli ile ilgili mülkiyet sahibi, yönetici, amir v.b‘den alınacak izin, kira kontratı gibi onaylı doküman,
    f) Madde 16 da belirlenen kuruluşlar için ilgili mülki amirden alınan onay.

    İstasyon Faaliyetinin Durdurulması
    Madde 18- Bakanlık; aylık raporlar içerisinde bildirimde bulunulmayan, eksik bilgi ve belge ile bildirimde bulunulan istasyonun faaliyetini belge ve bilgiler tamamlanıncaya kadar durdurma hakkına sahiptir.

    İstasyon Kurulamayacak Mahaller
    Madde 19- Müsaade edilen limit değerlerin aşıldığı mesafeler içinde meskun mahal bulunuyor ise bu yerlere baz istasyonu kurulmayacaktır. İşletmeci kuracağı baz istasyonlarına ait antenlere serbestçe erişimi engellemek için gerekli tedbirleri almakla ya da aldırmakla yükümlüdür.

    İstasyonlardaki Değişiklikler
    Madde 20- Şebekenin işletilmesi sırasında, planlamalar nedeniyle baz istasyonlarında yapılacak değişikliklerde ve yenilemelerde ölçüm işlemleri işletmeci tarafından tekrarlanacak ve sonuçlar Bakanlığa verilen aylık raporlara eklenecektir.

    Şikayetler
    Madde 21- Sistemin işletilmesiyle ilgili şikayetler, bir kamu hizmeti niteliğindeki mobil telekomünikasyon hizmetlerinin verimli ve kesintisiz verdirilmesi ile görevlendirilen Bakanlığa yapılır. Yargı kararları haricinde, baz istasyonlarına Bakanlığın izni dışında müdahalede bulunulamaz.

    Üçüncü Şahısların Talebi Halinde Yapılacak Ölçümler
    Madde 22- Herhangi bir mahalde kurulu bulunan baz istasyonlarının ölçümlerinin; kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılmasının talep edilmesi halinde; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kurum ve kuruluşlardan birine ölçüm bedelini yatırmak suretiyle müracaat edilecektir. Ölçüm yapacak kuruluş, İkinci Bölümdeki ölçüm esasları çerçevesinde yapacağı ölçümün sonuçlarını, değerlendirmenin yapılması için Bakanlığa gönderecektir. Ölçüm değerlerinin limitler dahilinde kaldığının belirlenmesi halinde sonuç raporu, talep sahibine iletilmesi için ölçümü yapan laboratuvara gönderilir. Ölçüm sonuçları yönetmelik de belirtilen limit değerlerin üzerinde ise; ölçüm giderleri işletmeci tarafından ölçümü yaptıran kişi veya kuruluşlara ödenir; ayrıca Bakanlık uygun olmayan bu baz istasyonu için Madde 12 de belirtilen şekilde uygulama yapar.

              BEŞİNCİ BÖLÜM
              Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1- Madde 16 da belirtilen alanlara kurulu mevcut istasyonların ölçümleri işletmeciler tarafından, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kurum ve kuruluşlardan birine yaptırılır. Bu ölçümler Yönetmeliğin yayımını müteakip iki ay içerisinde tamamlanır ve ölçüm raporları Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda limit değerleri dahilinde olduğu belirlenen baz istasyonlarına ait uygunluk belgesi ilgili mülki amirliğe Bakanlık tarafından gönderilir. Ölçüm sonunda uygun olmayan istasyonların belirlenmesi halinde ise Bakanlık uygun olmayan bu baz istasyonları için Madde 12 de belirtilen şekilde uygulama yapar.

    Yürürlük
    Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme
    Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

 

                                                                        EK 1 A
              İSTASYON BİLGİLERİ
+------------------+------------------------+
|Şebeke            |                        |
|Operatörü         |                        |
+------------------+------------------------+
|Baz İstasyonu     |                        |
|Adresi            |                        |
+------------------+------------------------+
|Baz İstasyonu     |                        |
|Kodu              |                        |
+------------------+------------------------+
|Bağlı Bulunduğu   |                        |
|Baz İstasyonu     |                        |
|Kontrolörü        |                        |
+------------------+------------------------+
|Bağlı Bulunduğu   |                        |
|Mobil Anahtarlama |                        |
|Merkezi           |                        |
+------------------+------------------------+
|Baz İstasyonu     |                        |
|Marka ve Modeli   |                        |
+------------------+------------------------+
|Kabinet Çıkış Gücü|                        |
+------------------+------------------------+
|Verici Sayısı     |                        |
+------------------+------------------------+
|Anten Sayısı ve   |                        |
|Tipleri           |                        |
+------------------+------------------------+
|Antenlerin Yerden |                        |
|Yükseklikleri     |                        |
+------------------+------------------------+
|                  | 450    900    1800     |
|Kullanılan Frekans| +---+  +---+  +---+    |
|(Mhz)             | +---+  +---+  +---+    |
+------------------+------------------------+
                                                 Yetkili
    Ölçüm Kurumunun Adı:
    Kaşe
    Tarih
    Yetkili İmzalar

SAYFA:18
                                                                        EK 1 B
              ÖLÇÜM YAPAN KURUM
    ADI               :
    ADRES             :
    TELEFON           :
    YETKİLİ MÜHENDİS
    DİPLOMA NO        :
    ÖLÇÜMDE KULLANILAN
    CİHAZ             :
    KALİBRASYON TARİHİ:
              Yetkili Ölçüm Kurumunun Adı:
              Kaşe                       :
              Tarih                      :
              Yetkili İmzalar            :
SAYFA:19
                                                                        EK 1 C
              ÖLÇÜM DEĞERLERİ-HÜCRE (SEKTÖR) A
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|Antene olan Uzaklık|Ölçülen Elektrik   |Ölçülen Manyetik  |Ölçülen Güç     |
|(Metre)            |Alanı Şiddeti (V/m)|Alan Şiddeti (A/m)|Yoğunluğu (W/m2)|
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+

              ÖLÇÜM DEĞERLERİ-HÜCRE (SEKTÖR) B
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|Antene olan Uzaklık|Ölçülen Elektrik   |Ölçülen Manyetik  |Ölçülen Güç     |
|(Metre)            |Alanı Şiddeti (V/m)|Alan Şiddeti (A/m)|Yoğunluğu (W/m2)|
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+
|                   |                   |                  |                |
+-------------------+-------------------+------------------+----------------+

              Yetkili Ölçüm Kurumunun Adı:
              Kaşe                       :
              Tarih                      :
              Yetkili İmzalar            :

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.