MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


16-17 NİSAN 2004 TARİHİNDE YAPILAN ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 39. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLMİŞTİR.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

01. AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası yapısı içinde farklı meslek alanlarından bulunan üyeler arasında dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, o meslek alanına özgü bilgi ve deney birikiminin oluşturulması, o alana ilişkin Oda birimlerinde yürütülecek çalışmaların eş güdümlenmesi, geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve üyelerin çıkarlarının korunmasına yönelik çalışma ve örgütlenmenin tanımlanmasıdır.

02. KAPSAM

Bu yönetmelik, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Meslek Dalı Ana Komisyonlarının ve Meslek Dalı Komisyonlarının kuruluş şekillerini ve çalışma yöntemlerini tanımlar.

03.TANIMLAR ve KISALTMALAR

Bu yönetmelikte,

03.01.   TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası; "Oda"
03.02.     Oda Yönetim Kurulu‘na; "OYK"
03.03.     Şube Yönetim Kurulu‘na; "ŞYK"
03.04.     Meslek Dalı Ana Komisyo-nu‘na; "MEDAK"
03.05.     Meslek Dalı Komisyonu‘na, "MDK" denir.

04.DAYANAK

Bu yönetmeliğin dayanağı TMMOB yasasıdır.

05.MEDAK KURULUŞU

05.01. OYK‘nın gerekli görmesi durumunda veya Oda yapısı içinde yer alan mühendislik dalları üyelerinden en az yüz (100)‘ünün, kendi mühendislik dalına ilişkin Oda Yönetim Kurulu (OYK)‘na yazılı olarak başvurması halinde, OYK kararı ile Meslek Dalı Ana Komisyonu (ME-DAK) kurulur.

05.2.     MEDAK, meslek dalı üyelerinden yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur.

05.3.     OYK, ilk MEDAK‘ı ilgili meslek dalının genel eğilimini de dikkate alarak, meslek dalı üyelerinden atama yolu ile oluşturur.

05.03.   MEDAK‘ın görev süresi

Oda‘nın bir çalışma dönemidir.

05.04.   Çalışma dönemini tamamlayan MEDAK‘ın görevi, yeni

MEDAK üyeleri atanıncaya kadar sürer. Oda Genel Kurulu‘nu izleyen en geç bir (1) ay içinde, görevini tamamlayan MEDAK üyeleri ile varsa yeni göreve başlayan MDK üyeleri, OYK tarafından toplantıya çağırılır.

Toplanan Kurul, MEDAK‘ın oluşmasına esas eğilimleri ile birlikte, belirleyeceği ondört (14) aday üyeyi OYK onayına sunar. OYK, bu kurulun önerdiği adaylar arasından yedi (7) asıl, yedi (7) yedek üyeyi atayarak MEDAK‘ı oluşturur. Atanan MEDAK üyeleri, atama tarihini izleyen en geç on beş (15) gün içinde toplanarak, kendi arasından gizli oyla başkan, başkan vekili ve sekreter seçerek göreve başlar.

06. MDK KURULUŞU

06.01. Şubelerde, nicelik ve örgütlülük düzeyine bağlı olarak,

OYK‘nun ya da ŞYK‘nın gerek görmesi durumunda veya mühendislik dalları üyelerinden en az ellisinin (50), kendi mühendislik dalı için ŞYK‘na yazılı olarak başvurması halinde, OYK kararı ile MDK kurulur.

06.02.MDK‘lar, Şube etkinlik alanı içerisindeki meslek dalı üyelerinden yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur.

06.3.OYK tarafından Şubelere ilişkin MDK kurulma kararını izleyen bir (1) ay içinde ŞYK kendi sorumluluk bölgesindeki tüm meslek dalı üyelerine çağrı yaparak Meslek Dalı Üye Toplantısı düzenler. Bu toplantıda, MDK‘da görev alacak üyeler, katılanların görüş ve eğilimlerine göre belirlenerek, Şube Yönetim Kurulu‘nca ilk çalışma dönemi için atanır.

06.4.Her çalışma döneminin başında, Şube Genel Kurullarını izleyen bir (1) ay içinde, ŞYK, kendi sorumluluk bölgesindeki bütün meslek dalı üyelerine çağrı yaparak, Meslek Dalı Üye Toplantısı düzenler. ŞYK tarafından; bu toplantıda katılımcılarca belirlenecek on dört (14) aday arasından yedi (7) üye, MDK asıl üyeliklerine, diğer yedi (7) üye yedek üyeliklerine atanır.

06.05.Atanan MDK üyeleri, atama tarihini izleyen en geç on beş (15) gün içinde toplanarak, üyeleri arasından gizli oyla bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter seçerek göreve başlar.

06.06. Elli (50)‘den fazla meslek dalı üyesi bulunan Şubelerde Madde 06.03 veya 06.04 gereğince MDK üyelerinin belirlenip atanmaması durumunda MDK üyeleri MEDAK‘ın önereceği iki katı aday arasından, Oda Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

07. MEDAK/MDK ÇALIŞMA ESASLARI

07.1.MEDAK ve MDK‘lar çalışmalarını başkan, başkan vekili ve sekreter aracılığıyla yürütür.

07.2.MEDAK ve MDK‘lar toplantı düzen ve sürelerini kendileri belirler.

 

07.3.     MEDAK, MDK çalışma programlarını da dikkate alarak yıllık çalışma programı hazırlar ve onay için OYK‘na sunar.

07.4.     MDK‘lar, MEDAK ile eş güdümleyerek oluşturdukları çalışma programlarını ŞYK‘na onay için sunarlar.

07.5.     MEDAK, yılda en az bir (1) kez Meslek Dalı Danışma Kuru-lu‘nu toplar. Toplantının yer tarih ve gündemi, MEDAK‘ın önerisi ve OYK Kararı ile belirlenir. Meslek Dalı Danışma Kurulu MEDAK ve MDK‘ların asıl ve yedek üyeleri ile varsa o dala ait yayın komisyonu üyelerinden oluşur. Meslek Dalı Danışma Kurulu en az iki MDK‘nın başvurusu ile OYK tarafından olağanüstü toplanabilir.

07.6.     MDK, yılda en az bir (1) kez o Şube etkinlik alanında bulunan Meslek Dalı Üye Toplantısı düzenler.

07.7.     MEDAK, çalışmalarını ve değerlendirme raporlarını altı (6) ayda bir OYK‘ya sunar.

07.8.     MDK, çalışma ve değerlendirme raporlarını altı (6) ayda bir MEDAK‘a ve ŞYK‘na sunar.

07.9.     MEDAK, MDK‘lar ile doğrudan yazışma yapabilir.

07.10.   Herhangi bir nedenle boşalan MEDAK/MDK üyeliği için MEDAK/MDK‘nun önereceği iki (2) kat aday arasından ilgili yönetim kurulu tarafından atama yapılır

07.11.   Çoğunluğunu yitiren MEDAK/MDK düşmüş sayılır. Bu durumda, MEDAK ve MDK‘lar yeniden atanır.

07.12.   MEDAK ve MDK‘lar, atamayı yapan Kurul‘un üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı kararla görevden alınabilir

07.13.   MDK/MEDAK çalışmaları ile ilgili diğer hususlar, Oda Ana Yönetmelik esaslarına göre düzenlenir ve yürütülür.

08.       MEDAK/MDK GÖREVLERİ

08.1.     Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirmek,

08.2.     İlgili kurullar arasında eşgüdüm sağlamak,

08.03.   Meslek dalına özgü çalışmalar yapmak, bilgi ve deney birikimini oluşturmak,

08.3.     Meslek dalı ile ilgili konularda OYK‘na danışmanlık yapmak,

08.4.     Meslek dalı ile ilgili örgütlenme, yayın, meslek içi eğitim vb. meslek dalı alt komisyonlarını kurmak ve çalışmaları yaygınlaştırmak,

08.5.     Meslek dalı üye toplantıları düzenleyerek üyelerin genel eğilim ve istemlerini belirlemek, katılım sağlamak,

08.6.     Mesleğin gelişmesini sağlayacak araçları oluşturmak,

08.07.   Meslek dalını geliştirmek, düzeyini yükseltmek ve üyelerin çıkarlarını korumak.

09.       YÜRÜTME

Bu Yönetmelik OYK tarafından yürütülür.

10.       YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmeliik 39. Dönem Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.