MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO MİSEM UYGULAMA USUL VE ESASLARI


 MİSEM UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 24.08.2007 Tarih ve 40/32 Sayılı Toplantısında Karar Altına Alınmış ve Yürürlüğe Girmiştir..

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- 27-28  Nisan 2002 tarihinde yapılan EMO 38. Olağan Genel Kurulu‘nun verdiği yetkiyle EMO Yönetim Kurulu‘nun 08.01.2004 tarih ve 38/51 sayılı kararı ile kabul edilen ve 12.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren MİSEM Yönetmeliği‘nin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönergede geçen

  MİSEM   : Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi‘ni,

Koordinatör   : MİSEM Faaliyetlerini yürütmek üzere OYK tarafından   atanan görevliyi,

Koordinatörlük  : MİSEM Koordinatörüne bağlı olarak çalışan görevli   ve / veya görevlileri,

MİSEM Merkez Komisyonu  : Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan Koordinatör  ve  üyeleri,

MİSEM Danışma Kurulu      : MİSEM Koordinatörü, MİSEM Koordinatörlüğü,  MİSEM Merkez Komisyonu, Şube MİSEM Sorumlusu ve Şube Eğitim Komisyonu üyelerinden oluşur.

Şube MİSEM Sorumlusu   : MİSEM Faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, Şube  Yönetim Kurulu tarafından atanan kişiyi,

Şube Eğitim Komisyonu   : Şube eğitim çalışmalarının yanı sıra MİSEM Çalışmalarının  yürütülmesinde    Şube MİSEM Sorumlusu ile  Birlikte   çalışan, Şube Yönetim Kurulu tarafından atanan  komisyonu, 

Sınav Komitesi    : MİSEM Koordinatör‘ü tarafından belirlenen kişileri,

Sınav Gözlemcisi    : MİSEM Koordinatörü tarafından sınava nezaret etmek  üzere atanan kişiyi,                                      

Sınav Değerlendiricisi    : Yapılan sınavları değerlendirmek üzere MİSEM  Koordinatörü tarafından atanan, değerlendireceği   eğitim sürecinde yer almayan kişiyi, ifade eder.      

  

 MİSEM‘in Meslek İçi Eğitime Bakışı

 Madde 3- MİSEM, meslek içi eğitime şöyle bakar.

  a) MİSEM; bünyesinde sürdürülen etkinlikleri tamamlayıcı bir eğitim olarak tanımlar. Bu nedenle bu faaliyetini akademik eğitimin yerine koymaz. Üniversiteler ve üniversite eğitimi ile ilişkisini bu düzlem üzerinden kurar.

b) Meslek içi eğitimin geliştirilmesi amaçlı çalışmalarını; üniversitelerle, üniversitelerde görevli öğretim üyesi ve mesleki deneyim ve birikimi olan üyeleri üzerinden yürütür.

c) EMO; 6235 sayılı TMMOB yasası ve üyelerinden aldığı güçle, kamu yararı ve çıkarını gözeten çalışmalarının yanı sıra, üyeleri ile meslek içi eğitim faaliyetleri üzerinden de buluşarak, bir yandan üyelerinin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, diğer yandan bu ortak birikim üzerinden topluma sunulacak mühendislik hizmetlerinin kalitesini arttırmayı ilke kabul eder.

d) MİSEM Eğitim çalışmalarını, ülkemizde mühendislik, tasarım ve uygulama alanlarında yaşanan yetki karmaşası yasal düzenlemeye kavuşuncaya kadar mühendislerle sınırlı tutar.

MİSEM‘in Kaynakları

Madde 4- MİSEM‘in kaynakları şunlardan oluşur.

a) Tüm olumsuz ve eşitsiz koşullarla çeşitli üniversitelerden gelen üyelerinin mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri konularla ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik meslek içi eğitim gereksinimini maddi kaynak alanı olarak tanımlamaya yönelik her türlü anlayışı ve yaklaşımı reddeder.

b) Meslek içi eğitimin maddi kaynağı; eğitim giderlerinin karşılanması ve MİSEM etkinliklerinin sürdürülebilirliği çerçevesinde kalmak kaydı ile eğitime katılan üyeler tarafından karşılanır.

c) EMO, MİSEM etkinliklerinin geliştirilmesi ve yurdun her bölgesinde üyelerinin yararlanabilmelerine yönelik olarak bütçe ve organizasyon katkısı sunar.

d) MİSEM eğitmenlerine ödenecek eğitim bedeli, MİSEM Koordinatörü önerisi ile OYK tarafından belirlenir.

MİSEM Eğitim Programı ve Malzemelerinin Oluşturulması 

Madde 5-  MİSEM eğitimlerinde kullanılacak program ve malzeme aşağıdaki biçimde oluşturulur.

a) MİSEM meslek içi eğitim programı; üyelerin mesleki, yasal ve teknik mevzuattaki gelişmelere paralel, meslek içi eğitim gereksiniminin oluştuğu alanlara yönelik olarak yönetmeliğinde tanımlanan kurulları vasıtasıyla oluşturulur.

b) MİSEM Danışma Kurulu‘nda programa alınması önerilen konular, MİSEM Merkez Komisyonu önerisi ve OYK tarafından karar altına alınması ile kesinleştirilir.

c) Programa alınan konuların eğitim hazırlıklarının tamamlanması faaliyeti MİSEM Koordinatörü sorumluluğunda yürütülür.

d) Eğitim programlarında MİSEM İnternet sayfası esas alınır.

d) Seminer notları, yansılar ve diğer malzemelerin hazırlanması çalışmaları ile birlikte bu eğitimde görevlendirilecek eğitmenlerin atanması, MİSEM Merkez Komisyonu katkısı ile MİSEM Koordinatörü sorumluluğunda yürütülür.

e) Programa alınan konuya ait eğitim notları ve yansıları, eğitimi verecek eğitmen tarafından hazırlanarak, taslak olarak MİSEM Koordinatörlüğüne sunulur.

f) MİSEM Koordinatörlüğü taslak çalışmayı MİSEM Merkez Komisyonu kararı ile oluşturulmuş olan çapraz okuma grubuna ileterek, gelen önerileri ilkyazımı hazırlayan eğitmene iletir.

g) Son gözden geçirme ile olgunlaştırılan metin onaylanarak kullanıma açılır.

h) MİSEM Eğitim notları http://www.misem.emo.org.tr/ adresinde yayınlanır.

MİSEM Eğitmenlerinin Eğitimi, Sertifikasyonu

  Madde 6- MİSEM çalışmalarında görev alacak eğitmenlerin atanması ve görevlendirilmesi aşağıdaki koşullara uygun olarak yürütülür.

a)      MİSEM çalışmalarında görevlendirilen eğitmenlerin erişkin eğitimine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ön  formasyon ve iletişim bilgileri ile desteklenmesine yönelik çalışmalar, MİSEM Merkez Komisyonu kararı ile MİSEM Koordinatörü tarafından yürütülür.

b)      Yeni eğitmen belirlenmesinde aşağıdaki usuller uygulanır.

1-   Aday eğitmen, ilk önce özgeçmişini ve ilgili ders için hazırlamış olduğu dökümanlarını bir dosya halinde MİSEM koordinatörlüğüne gönderir.

2-   MİSEM Koordinatörlüğü dosyayı MİSEM Merkez Komisyonuna gönderir ve komisyonun onayından sonra bir deneme eğitimi düzenler. Bu deneme eğitimi mevcut eğitmenlerden oluşturulacak bir veya iki gözlemci tarafından izlenir. Gözlemcinin raporları ve anketler değerlendirilerek, komisyon tarafından eğitmenin MİSEM eğitmeni olup olmayacağı kararlaştırılır

3-   Komisyon aday eğitmenin MİSEM eğitmeni olabileceğine karar verdiği takdirde aday eğitmen, MİSEM eğitmen ön formasyon eğitimine katılır. Daha sonra MİSEM eğitmeni olması ve MİSEM eğitmen belgesi alabilmesi için komisyonun ilgili kararı OYK‘na sunulur.

4-   Özel durumlarda MİSEM Koordinatörü yetkilidir.

c) Eğitmenler, ilk defa görevlendirilmelerinden başlayarak, eğitime katılan üyelerce doldurulan "eğitim değerlendirme formları" izlenir. Bu çalışma MİSEM Koordinatörü sorumluluğunda yürütülür.

d) Eğitmen değerlendirme anketi her eğitimden sonra yapılır.

e) Eğitim değerlendirme formları, eğitimin tamamlanmasını takiben Şube MİSEM Sorumlusu tarafından MİSEM Koordinatörlüğüne gönderilir.

f) OYK Kararı ile ilgili eğitmene "MİSEM Eğitmeni Sertifikası" düzenlenir. Sertifikanın geçerlilik süresi her yıl Ocak ayından başlamak üzere bir yıldır.

MİSEM Eğitimlerinin Düzenlenmesi 

Madde 7- MİSEM Eğitimlerinin düzenlenmesi, aşağıdaki koşullara göre yapılır.

a) Eğitim programları içinde bulunan konulardaki istemler öncelikli olarak EMO üye otomasyonu ve/veya şubeler üzerinden yapılır.

b) Şubeler mesleki alanlar ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak yeni eğitim isteklerini MİSEM Koordinatörlüğü‘ne iletirler.

c) Başvuruların izlenmesi genel olarak MİSEM Koordinatörlüğünce, yerel olarak ise üyenin bağlı bulunduğu şube tarafından yapılır.

d) Eğitim başvurusu yapan üyelere, program, katılım koşulları ve ödeme bilgileri gönderilir.

e) Gerekli koşulların sağlanması ve MİSEM Koordinatörlüğü onayı ile eğitim açılır.

f) Eğitim süresince öğle yemekleri, ara ikramlar, eğitim not ve malzemeleri ücretsiz olarak sağlanır.

MİSEM Eğitimlerine Katılım ve Kayıt Koşulları

Madde 8- MİSEM eğitimlerine katılım ve kayıt koşulları şunlardır.

a) Eğitimlere katılım oda üyeleri ile sınırlıdır.

b) Eğitime katılmak için üyenin ödenti borcunun olmaması gereklidir.

c) Elektronik ortamda yapılan başvuruların kabulünde, eğitim bedeliNin ödenmiş olması koşulu aranır.

d) Elektronik ortam dışındaki başvurularda; isteklinin adı soyadı, TC Kimlik numarası, oda sicil numarası, adres, telefon, GSM ve e-posta bilgileri açık ve okunaklı şekilde belirtilmelidir.

e) Eğitim ücreti eğitimden en az 5 (beş) gün önce ödenmiş olmalıdır.

 MİSEM Eğitimlerinde Katılımın Sınırlandırılması

Madde 9- MİSEM eğitimlerine katılım aşağıdaki koşullar çerçevesinde sınırlandırılmıştır.

a) Eğitimler 25 (yirmibeş) katılımcı ile sınırlandırılmıştır. Asansör eğitimlerinde bu sayı 16 (onaltı ) olarak uygulanır.

b) Eğitimler için katılımcı alt sınırı en az 10 kişi, asansör eğitimlerinde 8 kişi olarak uygulanır. Yeterli katılımcı olmadığında eğitim iptal edilir ve 4 (dört) gün önce var olan katılımcılara duyurulur.

c) Eğitime katılanların listesi eğitimden 5 (beş) gün önce kesinleştirilir. Başvurusu kesinleşmemiş olanların yerine, yedek olarak kayda alınan katılımcılar sıra ile çağırılır. Başvurusu olup ta kesinleşen listeye giremeyenler açılacak ilk eğitimde hak sahibidirler.

d) Kayıt yaptırmamış üyeler "dinleyici olarak" eğitime katılamazlar.

e) Katılımcılar öğle öncesi ve akşam eğitim bitiminde katılım çizelgesini imzalarlar. İmzalanan katılım çizelgesi ilgili saatlerde görevli eğitmenler tarafından onaylanarak kapatılır. Kapatılan katılımcı listesi MİSEM Koordinatörlüğüne hemen faks ile iletilir.

f) Eğitimlerde devam zorunluluğu vardır.

Yukarıda belirtilen işler seminerin düzenlendiği birimin MİSEM Sorumlusu yükümlülüğünde yürütülür.

Eğitim Salonu

Madde 10- MİSEM Eğitimlerinin yapılacağı salonlar aşağıdaki koşulları sağlamalıdır.

a) Eğitimin yapılacağı salon yeterince aydınlatılmış olmalı ve gerektiğinde elektronik sunu için gerekli karartma sağlanmalıdır.

b) Salonun havalandırması iyi olmalı, bu ortamın sağlanmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

c) Eğitim salonlarında çağdaş eğitime uygun koşullar sağlanmalıdır. ( Elektronik sunu, bilgisayar, İnternet bağlantısı, ses düzeni,  yazı tahtası, vb.)

Eğitimin Değerlendirilmesi ( Sınav )

Madde 11- MİSEM eğitimleri aşağıdaki süreç ile değerlendirilir.

a) Yetkilendirme belgesi verilen eğitimlerde sınav zorunludur.

b) Sınavlarda kitap, defter ve notlar açıktır.

c) Sınavlar sınav gözlemcisi nezareti ve sorumluluğunda yapılır.

d) MİSEM Koordinatörlüğünce hazırlanarak zarf içine konulan ve mühürlenen sorular, eğitimin yapıldığı birimde huzurda açılır.

e) Katılımcıların yanıtları kayıt altına alınarak, eğitim gözlemcisi tarafından tutanakla MİSEM Koordinatörlüğüne teslim edilir.

f) Sınav ortamı sağlıklı sınav yapabilme koşullarını sağlamalıdır.

g) Sınavlarda başka katılımcının bilgisinden yararlanma amaçlı davranışlara kesinlikle izin verilmez. Sınav gözlemcisi tarafından uyarılmasına rağmen benzer davranışlarda ısrar edilmesi halinde tutanak düzenlenir.  Gereği MİSEM Koordinatörlüğü üzerinden OYK tarafından yapılır.

h) Yetkilendirme belgesi verilen eğitimlerde katılımcının 4 (dört) kez sınava girme hakkı vardır. Bu sınavlara katılımcı istediği sınav merkezinde katılabilecektir. 4 (Dört) sınavda başarı sağlayamayan katılımcıya ilk başvuru koşulları uygulanır.

Belge Düzenlenmesi

Madde 12- Eğitim sürecinde aranan koşulları yerine getiren katılımcılara, MİSEM Koordinatörlüğü tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belge düzenlenir.

Belgenin İptali

Madde 13-Alınan belgenin mühendislik hizmetlerinde kullanılması sürecinde, TMMOB ve EMO Yönetmelikleri ile TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri aykırı olarak kullanıldığının tespit edilmesi halinde, OYK tarafından bu belgenin kullanımının süreli veya süresiz olarak durdurulabileceğinin, ilgili belge sahibi tarafından kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin bir cümle belge üzerine yazılacaktır. Bu cümle ‘‘Bu belge sahibi ilgili yönetmeliklere ve TMMOB Mesleki Davranış İlkelerine uymayı taahhüt eder.‘‘  biçimindedir.

Yürürlük:

Madde 14-  İş bu uygulama esasları OYK‘nun   24 /08 / 2007 gün ve 40/34 sayılı toplantısında alınan kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 15-  MİSEM uygulama usul ve esasları 6235 sayılı TMMOB yasası, EMO Ana yönetmeliği ve yürürlükteki yasal mevzuata bağlı olarak OYK tarafından yürütülür.

 

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.