MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 MEVZUAT

   · 

TMMOB MEVZUATI

   · 

EMO MEVZUATI

   · 

İLGİLİ MEVZUAT

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MİSEM) YÖNETMELİĞİ


 

Bu Yönetmelik 27-28 Nisan 2002 tarihinde yapılan EMO 38. Olağan Genel Kurulu‘nun verdiği yetki ile EMO Yönetim Kurulu‘nun 08.01.2004 tarih ve 38/51 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup, 12.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve EMO Yönetim Kurulu`nun 15.04.2018 tarih ve 46/03 sayılı toplantısında yapılan değişiklikle yürütülmektedir.

Amaç
Madde 1:
Bu Yönetmeliğin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelişmelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek meslek içi eğitim ile EMO ve birimlerinde görev alan yönetici ve temsilcilerin eğitiminin yöntem ve esaslarının belirlenmesidir.
Uzmanlık konuları ile ilgili verilecek meslek içi eğitimler ve sınavlar Elektrik Mühendisleri Odası, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilir.


Kapsam
Madde 2:
Bu Yönetmelik Üyelere verilecek gerek bilgilendirme, gerekse belgelendirmeye yönelik meslek içi eğitim programlarıyla uygulama esaslarını kapsar.


Dayanak
Madde 3:
Bu Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası, TMMOB Ana Yönetmeliği ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ana Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 4:
Bu yönetmelikte ;
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ‘‘EMO‘‘,
Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi ‘‘MİSEM‘‘,

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisleri ile uzmanlığı bunlara yakın olan mühendisler ‘‘Mühendis‘‘,

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Üyeleri ‘‘Üye‘‘,
Oda Yönetim Kurulu ‘‘OYK‘‘,
Yetkilendirme Belgesi‘ verilen eğitimler "Seminer",
Yetkilendirme Belgesi‘ verilmeyen, katılım belgesi verilen programlar "Kurs"
olarak tanımlanmıştır.


Meslek İçi Eğitim Konularının Belirlenmesi
Madde 5:
Mühendislik uygulama alanlarına, meslekteki bilimsel gelişmelere, ülkenin teknolojik durumuna ve üyelerinin taleplerine göre verilecek meslek içi eğitim programlarını, şubelerin ve ilgili merkezi komisyonların görüşünü alarak OYK belirler.


Meslek İçi Eğitim Programının Süresi ve Uygulama Esasları

Madde 6: Meslek içi eğitim programının süresi MİSEM Koordinatörlüğünün önerisi ile OYK tarafından belirlenir.

Dersler 50 dakika ders, 10 dakika ara şeklinde olmak üzere 60 dakika olacaktır.
Gerekli görüldüğünde MİSEM Koordinatörlüğünce ders gün ve saatleri değiştirilebilir,
Seminer ve kurslara devam etme zorunluluğu vardır.


Eğitimi Verecek Eğitmenlerin Tespiti

Madde 7: Eğitimi verecek olan eğitmenler eğitim konu başlıklarına göre farklılık gösterir. Konu başlıklarına göre dağılım aşağıda verilmiştir.

Mevzuat Eğitimi: TMMOB ve Odalar Mevzuatını bilen bir hukukçu ve konusunda deneyimli, EMO üyesi bir Mühendis tarafından,

Meslek İçi Eğitimde Genel Bilgilendirme Eğitimi: Meslek içi eğitim konularının genel kapsamları konusunda geniş bir projeksiyon yapabilecek yetenekte Mühendisler tarafından,

Belgelendirme Eğitimleri: Her biri kendi alanında deneyimli, uygulamalarda yetkin Mühendisler tarafından verilecektir. Eğitimler belirlenirken üniversite kaynakları değerlendirilecektir.

Diğer Eğitimler:

Her disiplinin gerektirdiği (Meslek etiği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ilk yardım, hukuk gibi) diğer meslek alanlarından, konusunda yetkin kişilerce verilecektir.


Eğitmenler

Madde 8: Meslek içi eğitim programında görev alacak eğitmenler, EMO Şube Yönetim Kurullarının önerileri dikkate alınarak MİSEM koordinatörlüğünün önerisi ile OYK tarafından belirlenir.


Eğitimin Ücreti

Madde 9: Meslek İçi Eğitimin Ücreti ve ücretlendirmeye ilişkin esaslar MİSEM koordinatörlüğünün önerisi ile OYK tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri

Madde 10: Eğitim esas itibariyle, EMO şubelerine yapılacak başvurular dikkate alınarak, EMO‘ya ait eğitim merkezlerinde yapılacaktır. Eğitim merkezi uygun olmaz ise veya istenilmesi durumunda bölgesel planlama yapılarak, söz konusu eğitimin EMO şubelerinin uygun gördüğü yerlerde de yapılabilecektir.


Eğitim Konuları
Madde 11:
Genel eğitim konuları:
· TC Anayasası, İdare Hukuku ve İş Hukuku;

· TMMOB Yasası, yapısı işleyişi ve görevleri; Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa, TMMOB ve EMO Ana Tüzük ve Yönetmelikleri ile diğer mevzuatlar;

· Mesleki Davranış İlkeleri;
· İşçi sağlığı ve iş güvenliği
başlıkları altında;
Mesleki eğitim konuları ise:
· Meslek içi eğitim konularına ilişkin genel bilgilendirme,
· Meslek içi eğitim konuları,

olmak üzere MİSEM koordinatörlüğünce belirlenecek ve OYK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.


Belgelendirme

Madde 12: Belgelendirme aşağıdaki esaslar doğrultusunda düzenlenir.

Eğitime katılmak ve devam zorunludur.

Yetkilendirme Belgesi verilecek üyeler, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda MİSEM koordinatörlüğü tarafından OYK‘na önerilir ve OYK tarafından belirlenir. Yetkilendirme Belgesi verilememesi durumunda ‘Katılım Belgesi‘ düzenlenir.


MİSEM Koordinatörlüğü

Madde 13: MİSEM Koordinatörlüğü, MİSEM Koordinatörü ve MİSEM Şube sorumlularından oluşur. MİSEM koordinatörü, OYK tarafından görevlendirilecek Üyedir. Her Şube tarafından MİSEM Şube sorumlusu belirlenir ve bu sorumlular MİSEM koordinasyonunda seminer ve kurs programlarının organizasyonu ve işleyişi konusunda işbirliği yaparlar. MİSEM Koordinatörlüğü yılda en az 2 kez toplanır.


MİSEM Çalışma İlkeleri
Madde 14:
MİSEM aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışır:
MİSEM Koordinatörlüğü, MİSEM koordinatörü ve MİSEM Şube sorumlularından oluşur.

MİSEM koordinatörlüğü her disiplin konusunda ayrı ayrı olmak üzere eğitim, sınav programı ve takvim hazırlayarak, OYK‘nın onayına sunar. MİSEM koordinatörlüğü, meslek içi eğitim programını ve takvimini şubelerin ve ilgili komisyonların görüş ve önerilerini dikkate alarak hazırlar.

OYK tarafından onaylanan eğitim-sınav programları ve takvimleri Oda ve Şubelerin süreli yayınlarında, internet ve diğer ortamlarda duyurulur. Gerekli görüldüğünde programlar sektör yayınlarında ilan edilir.

Her eğitim ve sınav için; katılımcının adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleki yetkilendirme belgesi bilgileri ve sınav sonuçlarını gösterir liste, EMO tarafından korunur.

Her seminer için mutlaka basılı yayın / ders notu çıkartılır.

Seminer, sınav ve belge bedelleri ayrı ayrı alınır ve miktarları OYK tarafından belirlenir.

Seminer ve Kurs açılabilmesi için en az katılımcı sayısı, ekonomik ve teknik yeterlilik göz önüne alınarak, şubelerin, ilgili merkezi komisyonların ve MİSEM Koordinatörlüğünün önerisi ile OYK tarafından belirlenir. Bir Şubede seminer ve kurs açılabilmesi için en az katılımcı sayısı sağlanamaması durumunda, MİSEM koordinatörlüğü seminer ve kurslarda coğrafi koşulları dikkate alarak birleştirme şeklinde düzenleme yapar.

Başvurular

Madde 15: Seminer ve Kurs başvuruları elektronik ortamda internet üzerinden veya doğrudan şubelere yapılır


Seminer ve Kurslara Kabul Koşulları

Madde 16: Seminer ve kurs katılımcılarının Oda üyesi olması, aidat borcu olmaması, OYK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ücretini önceden yatırması gerekmektedir.

Hangi Kurslara EMO üyesi olmayanların katılabileceği MİSEM koordinatörlüğünün önerisi ile OYK tarafından belirlenir.


Eski Belge Sahibi Mühendislerin Durumu

Madde 17: EMO tarafından daha önce gerçekleştirilen eğitimlere katılarak belge almış Mühendislerin, yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurmaları halinde, OYK tarafından oluşturulacak komisyonun değerlendirmesine göre belge verilir. Verilecek belgenin kapsamı ve esasları daha sonra çıkarılacak "uygulama esasları"yla belirlenir.


Yürürlük

Madde 18: Bu Yönetmelik 27-28 Nisan 2002 tarihinde yapılan EMO 38. Olağan Genel Kurulu‘nun verdiği yetki ile EMO Yönetim Kurulu‘nun 08.01.2004 tarih ve 38/51 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup, 12.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Yürütme
Madde 19:
Bu Yönetmelik hükümleri OYK tarafından yürütülür.


 

EMO MEVZUAT LİSTESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.