MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 21

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

10 HAZİRAN ANTALYA VE LARA MİTİNGİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 
Otuzu aşkın Sivil Toplum örgütleri ile birlikte 10 Haziran günü Ulusal basında tahsis iptal edildi haberlerine rağmen binlerce Antalya'lı büyük coşkuyla katıldı.
 

Lara Kent Parkı ile birlikte, Lara Kent Parkı'nın önünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Lara Beach alanının da bulunduğu sahil şeridi ve denizdir. Alan Antalya kent merkezinin 12 km. doğusunda Lara ormanlan ile sahil şeridini oluşturan kamuya ait parselleri kapsamaktadır. Lara orman1an, kıyı kuşağının doğal uzantısı niteliğindedir. Kıyının etkisiyle oluşmuş kumullar ve kum tepelerinden oluşmaktadır. Yer yer yoğunlaşan bitki dokusu, kızıl çam türleri ile maki çalıları, kumul bitkileri ve kum alınan bölgelerdeki kamış, vb. sulak alan bitkilerinden oluşmaktadır. Uzman görüşleri kapsamında değerlendirildiğinde fazla tahrip olmamış, dünyada benzeri yok denecek kadar az geniş bir kumul ekosistemini içinde barındıran alan, florası, faunası, endemik türleri ve sürüngen çamları ile korunması gereken ve bu haliyle de turizme sunu olabilecek bir doğa parçasıdır.

Sözkonusu alan kumul ekosistemi, florası, Faunası, endemik türleri ve alana özgü bozuk formlu kızıl çamları ve çeşitli kuş türlerini de barındıran çok özel bir doğa parçası olması nedeni ile Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge kurulunca 1992 yılında doğal sit alanı ilan edilmiştir.

Lara Kent-Parkı; 1997 yılında onaylanmış ve halen yürürlükte olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda toplum yararına Antalya'da yaşayan 900 bin nüfusun ve20l5 yılı nüfus projeksiyonuna göre 1.600.000 kişinin aktif yeşil ve dinlence ihtiyacını karşılamak üzere ayrılmış bölgesel bir parktır. Neden kent parkı? Çünkü planların onaylandığı tarihte, kent merkezinde, kentte yaşayan ve gelecekte yaşayacak halkın aktif yeşil ve dinlence ihtiyacını karşılayacak bu ölçekte büyük kamu alanı kalmadığından kent parkı...

Daha sonra geçen dönem göreve gelen Büyükşehir Belediyesi yönetimince alanın plan amacına uygun olarak kullanılması için Orman Bakanlığı 'ndan Antalya Büyükşehir Belediyesi adına tahsis alınmıştır.

Büyükşehir Belediyesi'nce tahsis alınan alana ilişkin, geçen dönem belediye yönetimince planlama çalışmalarının başlatıldığı bir zamanda Orman Bakanlığı tahsisi çok da inandırıcı olmayan gerekçelerle iptal etmiştir. Ancak yine dönemin belediye yönetimince, Bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucu alan tekrar Büyükşehir Belediyesine kazandırılmış ve "Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik"in 6/f maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nce 2000-2003 yılları arasında 3 yıl süresince, kentin tüm sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, konunun uzmanlarının, üniversitelerin ilgili bölümlerinin ve halkın da yoğun katılımı ile tartışmalı planlama çalışmaları sonucunda elde edilen plan ve projeler kamuoyunda tartışılmış ve genel kabul görerek Koruma Bölge Kurulu, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Tahsis eden Bakanlıkça da onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Alana getirilmek istenen 2 otel alanı bile kent halkının yoğun itirazları  sonucu iptal edilmiştir.

Yıllardır turizm alternatifleri göz önüne alınmadan yapılan

hatalı turizm politikalarının devamı niteliğinde kıyıda kalan son alanlardan birisi daha turizme açmak. Bu amaçla kentlilerin 2015 yılı için ayrılmış kent parkının bu özelliğini ortadan kaldırmak, kıyılar bütünleştirilerek Anayasa gereği halkın kullanımına açık olması gereken kıyıyı ve denizi Kıyı Yasası gereği kullanamayan yatırımcıların kullanımına kazandırmak.

 Alanın toplumun kullanımından alınabilmesi ancak bir 12 Eylül yasası ve Anayasa

koruması altında olan 2634 Sayılı Turizm Teşvik Yasası ile mümkün olabilecektir. Nasıl mı? Öncelikle, 3194 Sayılı İmar Yasası ile Yerel Yönetimlerde olan Planlama yetkisinin Bakanlığa alınması, alanda yerel yönetimlere tahsis edilen alanların ve kamu mülkiyetinde ve özel mülkiyet olan arazilerin tahsislerinin iptali ile Bakanlık tasarrufuna alınması, alanın tamamının bir yatırımcıya hatta bir zincire tahsisinin önünün açılması, bu alanın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tabi olduğu ihale yasalarına tabi olmaması, bu yerel yönetimlerden alınan planlama yetkisinin, alandan beklentisi olanlara verilmesi ve yine alanın sorunsuz olarak yurt içi ve yabancılara tahsis edilebilmesi için Turizm Teşvik Yasasında bazı değişiklikler yapılması gerekiyordu, nasıl olsa yasaya karşı dava açılamazdı, çünkü 12 Eylül yasasıydı, değişiklikler de rahatlıkla yapılabilirdi nasıl olsa iktidarda yasaları rahatlıkla değiştirecek çoğunluk vardı, nasıl olsa yerel yönetimde karşı çıkmazdı.

24.07.2003 tarih ve 4957 Sayılı Kanunla 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun bazı maddeleri değiştirilerek senaryo yazılmaya başlamıştır.

Yasanın,

3/b Maddesi ile "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri tanımlanmıştır." Tanım; "Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel ka1kınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen bölgeler" şeklindedir. Tanımda kent halkı, ve kent halkının ihtiyaçları yer almamıştır. Sektörel kalkınma hedeflenmiş yani yatırımcıya ve ranta yönelik tanımlama yapılmıştır.

BU MADDEYE GÖRE LARA KUNDU BÖLGESİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİR.

7.Madde ile yerel yönetimlerde olan planlama yetkisi; "Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir." Hükmü ile Bakanlığa alınmıştır. Ancak Bakanlık tahsis şartnamelerine koyduğu maddelerle planları yapma ve yaptırma yetkisini yatırımcılara bırakmaktadır. Yatırımcıların kendi rantına yönelik hazırlamış olduğu planlarda bakanlıktan herhangi bir değişikliğe uğramadan onaylanmakta, yani planları yatırımcılar kendi beklentileri doğrultusunda yapmaktadır.

LARA VE KUNDU'DA PLANLAMA YETKİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA GEÇMIŞTIR.

Bakanlık her ne kadar plan yapma yetkisini Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş ise de, Belediyede bakanlığın beklentileri doğrultusunda alana tahsis edilebilmesine yönelik olarak kent parkı kararını kaldırarak temalı park kararı getirmiştir. Bakanlık, bu tanımda geçen geleceğin dünyası bilim, bilimkurgu, tarih, kültür, bitki ve hayvan türlerinin doğal ortamlarında yaşatılması, safari parkında veya film stüdyolarında müşteriler için katılım ve canlı izleme imkanının sağlanması, gelenek ve birikimler ile dünya coğrafyası gibi belirli bir konunun görsel ve işitsel ileri teknolojinin de yardımıyla tanıtıldığı ve müşterinin izlemesine sunulduğu eğlenceye ve bilgilendirmeye yönelik tesislerdir. Park, ana temalara uygun dekore edilmiş, geleneksel veya uluslararası özellik taşıyan ürünlerin sergilendiği ve satıldığı bölümleri de içerir.

Ayrıca park içerisinde, temalara uygun inşa ve dekore edilmiş spor tesisleri ile yeme-içme tesislerine yer verilir.

Dünya coğrafyası gibi belirli bir konunun, uluslararası görsel ve işitsel teknolojinin de yardımıyla tanıtıldığı ve müşterinin izlemesine sunulduğu, eğlenceye yönelik tesislerdir açıklaması göz önüne

alındığında, alanı her şeyin yapılabileceği bir konuma getirmiştir. Çünkü bu alanların tahsisini alan yatırımcılar, bu tanımla yapacakları her şeye kılıf bulabileceklerdir.

Yasanın 8. maddesi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerindeki taşınmaz malların nasıl kullanılacağını düzenlemektedir. 81 A.l Madde ile; "Hazineye ait olan yerlerle ormanların ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir." hükmü getirilmiştir.

LARA KENT PARKI'NDA TASARRUF ORMAN BAKANLIGI'NDAN VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KÜLTÜR TURİZM BAKANLIGI'NA GEÇMİŞTİR.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, planlama yetkisini devrettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Lara Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar planında onay aşamasında bilimsel ve teknik doğrulara aykırı, kent halkının aleyhine değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklileri yaparken Lara Kent Parkını planlama alanı dışına çıkarmıştır. Bakanlık bir yandan park alanını planlama alanı dışına çıkarırken diğer bir yandan da alana ilişkin 1/5000 ölçekli yeni bir plan hazırlayarak alanın, sit alanı ve daha önceki planın koruma kurulunca onaylanmış olması nedenleriyle, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunmuştur. Bakanlıkça hazırlanan 1/5000'lik yeni planda alana ilişkin, geçen dönem hazırlanan plandaki temalar kaldırılmış, yerine "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişin Yönetmelik"deki temalı park tanımında belirlenen tesislerin yapımına olanak verecek şekilde alana, E=O, 1 O emsal (yapı yoğunluğu) getirmiştir.

Onay için Kurula sunulan planlarda 25 Temmuz 2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmamıştır.

Bu Yönetmeliğin 6/f maddesi ile "Plan hazırlama süreci içerisinde idarelerce plan yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları, faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşerilerin katılımı ile plan kararlarının oluşturulmasından önce sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin oluşturulması üzerine ve taslak planın oluşturulmasından sonra taslak planın görüşülerek koruma bölge kuruluna sunulacak son şeklini alması için asgari iki toplantı düzenlenir. Ayrıca bu toplantılar ilgili meslek odalarına, üniversitelerin ilgili bölümlerine ve sivil toplum kuruluşlarına idarece toplantılardan onbeş gün önce toplantılara ait dokümanlar ve gündem yazılı olarak da bildirilir.", 6/g maddesi ile "Yapılacak koruma amaçlı imar planlarında, Kanun gereğince kesin yapılaşma yasağı uygulanması gereken alanlar belirlenir."hükmü getirilmiştir. Kurula sunulan ve alana getirilen E=O.lO yapılanma emsali karan, söz konusu Yönetmeliğin açıklanan maddelerine uygun bir çalışma yapılamadan getirilmiştir.

Kurul, Bakanlık' ca hazırlanan ve Yönetmeliğe bile uymayan planla ilgili olarak ilke olarak emsali maximum 0,02'ye düşürmüş, temaların belirlenmesi açısından ayrıntılı 1/1O00'lik uygulama planıyla birlikte 1/5000'lik planın tekrar Kurula getirilmesi kararını almıştır. Yani 1/5000 ölçekli plan, temaları belirli 1/1000 ölçekli planla birlikte, yeniden Kurul'a getirilmesi, yapı yoğunluğunun da (emsal), temaların da Kurul'da yeniden görüşülmesi şarttır.

Bakanlık Koruma Bölge Kurulunca iade edilen planları ilgili yönetmeliklere uygun yeni bir plan yapmak yerine, anlaşılamaz bir acelecilikle Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanmış halen yürürlükte olan ve Odalanmızın, Sivil Toplum Örgütlerinin savunduğu l/5000lik ve 1/1000' lik planlara aykırı olarak, (her ne kadar Bakanlık açıklamasında plan yapma yetkisinin yatırımcıya verilmediği belirtilse de alanın planlarının yapımı ne bakanlıkça gerçekleştirilmiş ve üstlenilmiş, ne de Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.) tahsise çıkarmıştır.

Kentimizde bütün alanların, sadece turizm amaçlı kullanıma yönelik değerlendirilmesinin doğru olmadığı, bu kentte yaşayan 900.000 kişinin göz önüne alınması gerektiği ve öncelikle onların kullanımına açık sosyal donatı alanları ve parkların düzenlenmesinin doğru olduğu, planlanacak alanlarda, kent halkı ile ülke dışından gelen konukların kültür alışverişi açısından alanları birlikte kullanmalarının  gerektiği, bu gereklilik bağlamında bu alanları yurtdışından gelen konuklarıyla nasıl kullanacağına kentlilerin karar vermesi, bu açılardan bakıldığında, Lara Kent Parkı için geçen dönem Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları, uzmanlar ve kent halkının görüşleri de alınarak hazırlanan planlar ve proje kesinlikle doğrudur.

Uzman görüşleri de bu savı desteklemektedir.

ANTALYA HALKI KENTLİLİK BİLİNCİ İLE fılmin birinci bölümünün iptal edilmesi için her türlü yasal yollan denemelidir. İkinci bölümün hiç senaryolaşmaması için ise her aşamada sürece müdahale etmelidir. "Bir Lara Temalı Park Senaryosu" broşürü, Antalyalı'lan bundan sonraki gelişmeler konusunda uyarmaya ve duyarlı olmaya davet etmek için hazırlanmıştır.

Bu alanın tahsisini alan şirket, denizle bağlantısı olmadığım belirterek Lara Beach Park, İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki sahil şeridinin Bakanlıkça; 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerindeki taşınmaz malların nasıl kullanılacağını belirleyen 8.maddesinin, A.2 bendi, "Kamu kuruluşlarına ait olanlar, talep tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde Hazine adına tapuya tescil ve Bakanlığa tahsis edilir." hükmü ve A3 maddesi, "Diğer gerçek ve tüzelkişiler ile vakıflara ait olup turizm işletmesi belgesine sahip olmayanlar, Bakanlıkça kamulaştırılarak, Hazine adına tapuya tescil ve tescil tarihinden başlayarak en geç i ay içinde Bakanlığa tahsis edilir. Uyuşmazlıklarda dava ve takipler kamulaştırma  kararına değil, bedeline ilişkin olarak yürütülür ve sonuçlandırılır. Uyuşmazlıkların çözümlenmemiş olması, arazinin turizm amaçlı kullanıma tahsisine engel sayılmaz." hükmü gereği kendisine tahsisini isteyebilir.

Halen Meclis gündeminde olan 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı'nda da bu sorun çözümlenmektedir. Taslakla getirilen "Su Alanı", "Bütünleşik Kıyı Alanı Planlaması" ve benzer bir çok madde ile yatırımcıların kıyıda, dolgu alanlarında ve su alanında yani denizin içerisinde konaklama tesisi alışveriş merkezi ve yeme-içme tesisi gibi tesislerin yapılabilmesine olanak tanınmaktadır. Kent Parkını alan yatırımcı parkın önündeki kıyı alanını ve yat limanını da alarak, yat limanını kruvaziyer liman, kent parkı ve önündeki sahil şeridi ve kıyı alanını da bütünleşik kıyı alanı planlaması kapsamında, geçen dönem Belediyesince kentlilerin, Sivil Toplum Örgütlerinin ve Meslek Odalarının yoğun baskısı sonucu, sahil şeridinden kaldırılan 9 adet otel alanının yerine, deniz içerisinde otel, alışveriş merkezi ve yeme- içme tesisi yapabilir.

Böylece Antalya halkı hem 2015 yılı için kendisi için planlanmış kent parkını, hem denize girebileceği sahil şeridini hem de denizini kaybedebilir.TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


EMO-GENÇ MEZUNİYET YEMEĞİ DÜZENLENDİ

AKDENİZ EDAŞ MANAVGAT VE ALANYA MÜDÜRLERİNE ZİYARET

14. EIF DÜNYA ENERJİ KONGRESİ VE FUARI`NDA BULUŞALIM

ŞUBEMİZDE ÇEVRİMİÇİ MİSEM ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO 47. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

EMO ANTALYA ŞUBESİ 14. DÖNEM 3. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

18 EYLÜL DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

AKDENİZ EDAŞ DOĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NE ZİYARET

TMMOB HEYETİ İLE ANTALYA İKK BİLEŞENLERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ`NE KATILIM SAĞLANDI

Okunma Sayısı: 2598


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.