MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 21

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

VAKIF ÇİFTLİĞİNİN İHALESİ KESİNLİKLE DURDURULMALIDIR.27 EYLÜL 2006


BASIN AÇIKLAMASI


 
1 yılda 2600 ton toz emdiği, 610 milyon metreküp karbondioksit emip oksijen saldığı bilenen Vakıf Çiftliği tarımsal karakteri ve yıllık getirisinin ötesinde kentimizin ayakta kalan en geniş yeşil alanı ve kentin akciğeri olarak mutlaka kamunun ve Antalyalıların elinde kalmalı ve yeşil dokusu korunarak güçlendirilmelidir.
 

3500 dönümlük Lara Kent Parkı ve 4000 dönümlük Vakıf Çiftliği için kentte başka alan kalmadığı için 1998- yılında onaylanan planlarda Kent Parkı Kararı getirilmiştir.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Merkez İlçe Ahatlı Mahallesi Duraliler mevkiindeki I.derece SİT alanı olan 4000 dönümlük Vakıflar Çiftliği 28.09.2006 tarihinde 2.500 YTL aylık muhammen kira bedeli ile 29 yıllığına kiralanmak istenmektedir.

3500 dönümlük kent parkı Temalı Park'a çevrilerek halka kapatılmaya çalışılmaktayken bu kez Vakıf Çiftliği Vakıflar Genel Müdürlüğü kamu kurumu değilmiş de özel bir şirketin genel müdürlüğüymüş gibi bu önemli alan muğlak maddelerle üstü örtülerek birilerine verilmeye çalışılmaktadır. İhale şartnamesine bakıldığında kime verileceği de belirlenmiş görüntüsü oluşturmaktadır. Bu iki alan elden çıkarsa her bir kentli kişi başına yaklaşık 9 m2 yeşil alanını kaybedecektir.

Vakıf Çiftliği ile ilgili 1998 yılında Yerel Gündem 21 İmar ve Planlama Çalışma Grubunun 30.000 kişinin katıldığı ankette alanın park olması istenmiş, yine Yerel Gündem 21 Tarım Toprakları Çalışma Grubu alanı park yapmanın bile sakıncalı olduğu konusunda ciddi bir rapor hazırlamıştır. Alan öncesinde yaşanan olumsuzluklara ve davalar sonrası Sayın Hasan SUBAŞI döneminde bu raporlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla l.derece doğal sit alanı olarak belirlenmiştir. Koruma Kurulu Kararı açıktır:

"Antalya İli, Merkezde Vakıf Zeytinliği olarak bilinen alan Antalya Kent Merkezinin en büyük yeşil alan niteliği ile kent için özel bir öneme sahiptir, bu özel önem kentin giderek artan yoğun yapılaşması ve çevresindeki sanayi alanları nedeniyle mikro klimasına olumlu etkisiyle daha da artmaktadır ki bu özelliği ile "kentin akciğeri" olarak tanımlanmaktadır.

Kentsel bir yeşil alan olarak sahip olduğu özellik yanında, 1936 yılında zeytinlik üretim alanı olarak kurulması ile neredeyse Cumhuriyet yaşına yakın bir süreçte Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizdeki üretimin canlandırılmasına yönelik oluşumlardan biri olması, bu özelliğini halen sürdürmesi ve kent belleğinde bu özelliği ile yer etmesi açısından da çok önemlidir. Aynı şekilde alanın yeşil örtüsünün büyük bir kısmını oluşturan zeytin ve narenciye ağaçlarının bölgenin bitki karakterini yansıtması özelliği ile birleşince Vakıf Zeytinliği Antalya'nın tarımsal kültürünü yansıtan ve geleceğe aktarılacağı zorunlu alanlardan biri konumundadır.

Vakıf Zeytinliğinin sahip olduğu fiziksel, toplumsal ve peyzaj özelliği ile mutlaka korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Koruma Yüksek Kurulu'nun 14.7.1998 gün ve 596 sayılı ilke kararı uyarınca kararımız eki paftada belirlendiği şekilde l.Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenmesine,

Bu alanın, mevcut kullanımının sağlıklaştırılarak sürdürülmesine, bu amaçla alanın, tarımsal kullanımı devam edecek alan olarak park kararı getirilmesine, Kurulumuzdan izin alınmadan hiçbir uygulama yapılmaması gerektiğine karar verildi."

Antalya'nın kent merkezindeki en önemli yeşil alanlarından biri olan ve kentin akciğeri konumundaki bu sahanın kiraya verilme gerekçesi olarak karlı bir işletme olmaması gösterilmektedir. Kiralama ilanında çiftlik alanı 2600 dekar görülmektedir. ÇiftIik arazisinde 600 dekar zeytinlik, 1 000 dekar makilik, 1 000 dekarda tarımsaI amaçla kullanılamayacak çorak arazi bulunduğu kurum yetkililerince basına verilen bilgiler arasındadır..

ilk bakışta kurumu zarar etmekten kurtarmaya yönelik masum bir girişim olarak görünse de bölgenin tarımsal karakteri ve bu bölge için daha önce planlanan ve koruma kurulunca izin verilmeyen girişimler dikkate alındığında, bu alanın tarım dışı amaçla kullanılmak üzere ve çok düşük bedelle birilerine devredilmesinin amaçlandığı görülmektedir.

İhaleyle ilgili tarımsal faaliyet için kiraya verilmektedir savlan da kesinlikle yanlıştır. Şartnamenin 5.maddesi b şıkkı: "Mevcut tesislerde fonksiyon değişikliği ile ilave yapı ve tesisler için yer tesliminden itibaren 2 yıI içerisinde hazırlanan projeler Genel Müdürlüğe sunulacaktır. Bu süre içerisinde taşınmazın Doğal Sit Alanı derecesinde herhangi bir değişiklik olması durumunda proje yeni Doğal Sit Alanı derecesine göre hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulacaktır. (Bu d_da süre değişiklik tarihinden itibaren başlar.) Yer tesliminden itibaren 2 yıI içerisinde projenin sunulmaması durumunda idare sözleşmeyi fesih edebilir."

Kiralama ilanı ve basında yer alan bilgilerin aksine Antalya' da ki vakıf çiftliği arazisi yaklaşık 4000 dekar civarındadır. Çiftliğin %10 luk kısmı kayalık ve traverten oIup geriye kaIan 3500 dekarlık bölüm farklı yoğunlukta ve değişik yaşta zeytin ağaçlarıyla kaplıdır. Çiftlikte 21000 adet 5-80 yaşlarında zeytin ağacı, 3600 adet 5-6 yaşında zeytin fidanı bulunmaktadır. Zeytinin 2000 yıl yaşadığı dikkate alındığında Antalya vakıf zeytinliğinin genç olduğu görülmektedir.

Yeterli sayıda teknik eleman ve işçi istihdam edilmediği için 3500 dekarlık zeytinliğin gerekli bakım, budama ve aşılama işlemleri zamanında yapılamamıştır.Vakıflar ne zaman bu alanı birilerine vermeye çalıştıysa bu alanı bakımsız bırakmaktadır. Bakımsızlık ve zaman zaman çıkan yangınlar nedeniyle bazı ağaçlar kurumuş bir kısmı ise. verimden düşmüştür. Verime yatmış bakımlı bir zeytinlikten asgari 500 YTL/Dekar gelir elde etmek mümkündür. Hal böyleyken yetkililerin 2005 yılında 12.000 YTL' lik zeytin satıldığını ifade etmeleri düşündürücüdür. Bu bakımsız haliyIe bile 2005 yılında 47 ton zeytin satılmıştır. Bu ürünün parasaI değeri işIetme masraflannı karşılamaya yeterlidir. Arazideki makilikler temizlenip zeytinIere gençIeştirme budaması yapılıp gerekli bakım ve onanm tamamlandığında işletmedeki mevcut 25000 zeytin ağacından 400-500 ton ürün alınabilecektir. Bunun parasal değeri ise 750-800.000YTL civanndadır İki yıl gibi kısa bir sürede bu hedefe ulaşmak mümkünken 4000 dekarlık bir arazinin muhtemelen yıllık 40- 50.000 YTL kiraya verilmesi bu alanın siyaset' en birilerine peşkeş çekilmesidir. Çiftlikteki mevcut ağaçlann budanması sonucu elde ediIecek odunun değeri bile bu kirayı karşılamaya yeterlidir.

Zeytinciliğin tüm dünyada önemi giderek artarken ve devlet yeni zeytinliklerin kuruImasl için teşvikler verirken, kendi elindeki zeytinlikleri elden çıkarmaya çalışmasını açıklamak mümkün değiIdir.

Yine vakıf yetkilileri çiftIikte yer alan boş araziIerin doğal SiT derecesi değiştirilerek başka amaçla kullanıma açıIacağınl ifade etmektedirler. Yine ihaleye yabancı tüzeI kişiIiklerinde katılabilmesi bu arazinin gelecekte tarım dışı amaçIa kullanıIacağını kanıtlamaktadır. Arazini"":

gerçek yüzölçümü 4000 dekar iken kiralama ilanında 2630 Dekar olarak gösterilmesi aradaki 1400 Dekann tarım dışı amaçlarla kullanılacağı kuşkusunu arttırmaktadır,

Vakıf çiftliğine ait.boş arazilerde travertenler temizlendikten sonra Nar yetiştirildiğinde dekar başına yıllık 1.500 YTL, Narenciye yetiştirildiğinde 1.000 YTL, Bağ yetiştirildiğinde 1.500 YTL'lik gelir elde etmek mümkündür

V AKIF-EVKAF Duran, Bekleyen, İlelebet sonsuza dek muhafaza edilen anlamındadır. Vakıf mallarını kamu yararı doğrultusunda koruyup muhafaza edenler için Osmanlıdan günümüze toplumsal yaşamımızda çok önemli yere sahip olan Vakıflar, yoksullara aş, iş sağlamanın yanı sıra toplum ve çevre sağlığı açısından da önemli görevler yapmıştır.Bugünse atalarımızdan miras kalan vakıf arazileri AB devlet üreticilik yapmaz dediği için 3-5 kuruşa elden çıkarılmaktadır...

1 yılda 2600 ton toz emdiği, 610 milyon metreküp karbondioksit emip oksijen saldığı bilenen Vakıf Çiftliği tarımsal karakteri ve yıllık getirisinin ötesinde kentimizin ayakta kalan en geniş yeşil alanı ve kentin akciğeri olarak mutlaka kamunun ve Antalyalıların elinde kalmalı ve yeşil dokusu korunarak güçlendirilmelidir.

Vakıf Çiftliği'nin ihalesi kesinlikle durdurulmalıdır. Bu konuda en önemli görev Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL ve Kepez Belediye Başkanı Erdal ÖNER'E düşmektedir. İsterlerse ihaleyi durdurabilirler. Aksi taktirde her iki başkanı Antalyalılar akciğerimiz yok eden başkanlar olarak gelecekte hep anımsayacaklardır.

İhalenin gerçekleşmesi halinde Kurulumuz her türlü yasal yollara başvuracaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ -MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ -ANTALYA BAROSU-VETERİNER HEKİMLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ-ANTALYA ECZACILAR ODASI-ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI- İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ -MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ -ANTALYA SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞA VİRLER ODASI- PEYZAJ MİMARLAR! ODASI ANTALYA ŞUBESİ- ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ-HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ- JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ- JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ- ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ- ANTALYA TABİP  ODASI

 TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


EMO ANTALYA ŞUBESİ 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU YAYINLANDI

EMO ANTALYA ŞUBESİ 4.DANIŞMA KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

2022 YILI EMO AJANDANIZI ALABİLİRSİNİZ

ODAMIZ 63200 SİCİLNO`LU ÜYESİ MUHAMET FATİH YILMAZ VEFAT ETMİŞTİR

TEİAŞ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NE ZİYARET

BURDUR TEMSİLCİLİĞİ ÜYELERİMİZ VE AİLELERİ İLE KAHVALTI ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİK

TÜRK TELEKOM ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

BATI AKDENİZ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ`NE ZİYARET

ŞUBE BAŞKANIMIZ ŞABAN TAT KANAL V TV ANA HABER`DE

TEDAŞ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Okunma Sayısı: 2344


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.