MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 MERSİN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 MERSİN   NİĞDE   KARAMAN 
 

 
FORMLAR
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
MİSEM BAŞVURU FORMU
 
SMM YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK
 
RADYO
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI KİTAPÇIĞI
 

EMO Mersin Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 27

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

NASIL BİR MERSİN? NASIL BİR YEREL YÖNETİM?


BASIN AÇIKLAMASI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde, demokratik katılıma açık, çağdaş bir yerel yönetim anlayışı getirilmesini kentimiz açısından  önemsemektedir.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, kentimizin yönetiminde kamu yararının, bilimin ve hukukun esas alınması için, seçim süreci ve yerel yönetim anlayışına ilişkin politika, düşünce, uyarı ve önerilerini, kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

14 Meslek odasından oluşan TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulunun 24-25 Ekim 2008 tarihinde düzenlemiş olduğu "Mersin Kent Sempozyumu" ile göstermiştir ki; yaşadığımız kent çağdaş toplumlara yakışır biçimde yönetilme anlayışını vazgeçilmez bir koşul olarak benimsemiştir.

Kentimizde çevre, altyapı, ulaşım, barınma, ısınma, eğitim, kültür ve benzeri birçok konuda sorunlar bulunmaktadır.

Bu durum mevcut yerel yönetim anlayışımız içerisinde toplumsal çıkarların ve insan yaşamının yeterince önemsenmediğinin en açık göstergesidir.

TMMOB, kentimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin üretilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini öngörmekte, kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın getirilmesini, öncelikli ve temel hedef olarak görmektedir.

Bu gün içinde yaşadığımız kentlerin, mekansal ve çevresel bağlamda, sağlıksız büyümesinin ardında bir çok etken ve neden bulunmaktadır.

Bunların en genel hatları ile piyasa güçlerinin kent ölçeğinde de tek egemen olduğu siyasal zeminin yaratılması, sadece arazi rantına endekslenmiş bir kent ekonomisi anlayışı, sürekli ve plansız büyüme, toplumsal alanda yaşanan sosyal ve kültürel yozlaşma olarak özetlenebilir.

İç göçün yarattığı sorunlar yanında yıllardır sürdürülen plansızlık ve denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, kaçak yapılaşma ve imar affı süreçleriyle de beslenmiş, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel çevreler oluşturulmamıştır.

Özellikle ortak yaşam ve kentlilik bilinci geliştirilememiş, kentsel yaşam ve aktiviteler sadece ekonomik ilişkilere indirgenmiştir.

Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın, demokratik katılımın sağlandığı yerel yönetimlerin oluşturulması ve çözüm üretilmesi olanaklıdır.

Bugün, kentimizin ve toplumun yerel seçimlerde ihtiyacı olan temel yaklaşım" Toplumcu ve halkçı bir yerel yönetim anlayışıdır".

TMMOB nin yerel yönetimlere yaklaşımı

TMMOB kendini kentin sakini değil sahibi olarak görmektedir.

Yerel yönetimlerin; kendi kendini yöneten, katılımcılığı benimseyen, temel kentsel sorunların alabildiğince toplumun tüm katmanlarının mutabakatı ile çözüleceğine inanan, şeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açık, gücünü halktan alan yönetimler olmaları gerekmektedir.

Sosyal ve kültürel değerlerin üretildiği, bilimin geliştirildiği, tüm yaşamsal faaliyetlerin paylaşıldığı demokratik örgütlenmelerin en temel biçimlerine sahne olan kentlerin ve yerel yönetimlerin üzerindeki her türlü merkezi vesayet kaldırılmalı daha özerk yapılar haline getirilmelidir.

Kısacası, yerel yönetimlerde daha özerk ve özgür bir yapı için temel çıkış noktası halkın yönetimde söz, yetki ve karar sahibi olmasıdır.

Katılımcı kent yönetimi;

Halk yerel yönetimin kendi yönetimi olduğunu benimsemelidir. Tüm kentsel karar üretme süreçlerinde en yaygın katılım mekanizmalarının sağlanması amaçlanmalıdır.

Emek- meslek örgütleri, demokratik toplum örgütleri karar ve yürütme organlarında yer almalıdır.

Demokratikleşmenin başlangıcı olması gereken yerel yönetimler halkın katılımına, taleplerine, denetimlerine yol gösterici olmalıdır.

Alınan kararlar günlük çözümler olduğu kadar geleceği de ilgilendirir.

Halkın bu kararların alınmasına ve uygulanmasına doğrudan müdahil olması, yerel yönetimlerle birlikte ülke demokrasisini de geliştirecektir.

Kent planlaması;

Kent planlaması fiziksel çevreyi olduğu kadar sosyal ve ekonomik ilişkileri de şekillendirmektedir.

Kentlerimiz için yapılan imar planlarında, yalnız rant amaçlı, yüzlerce noktasal ve bölgesel ölçekte imar planı değişikliği yapıldığı için düzensiz kentsel alanlar yaratılmıştır.

Kamu yararı dışında özellikle kişisel ranta dönük plan değişiklikleri yapılmamalı, plan bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmelidir.

Yol, otopark, okul, elektrik, su, sağlık ocağı, park, yeşil alan, oyun alanı, spor tesisleri gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarının mevcut durum ve nüfus tahminleri göz önüne alınarak planlanması esas alınmalıdır.

Sağlıklı ve uyumlu gelişen, kültürel ve doğal değerleri korunan kentlerin yaratılması için toplumun ve ilgili meslek odalarının da görüşü alınmalı, sonuçları tartışmaya açılmalıdır.

Mersin için Ulaşım Master Planı hazırlanmalı, toplu taşımadan bisiklet yolarına kadar kent - insan ulaşım ilişkisi bu kapsamda düzenlenmelidir.

Bir kentin ulaşım ana planı o kentin mekansal gelişimini hedefleyen nazım planına uyumlu olmak ve paralellik göstermek durumundadır.

Günümüz ulaşım planlamasında, araçların erişebilirliğinin sağlanması yerine, insanların daha kısa sürede, daha güvenli, daha konforlu, daha ekonomik ve çok sayıda taşınmasının sağlanması ve bununda ancak toplu taşıma araçları ile gerçekleşebileceği temel ilke olarak kabul edilmelidir.

MERSİN‘İN TEMEL SORUNLARI

1-Mersin de katılımcı ve demokratik yerel yönetim anlayışı eksiktir

2-Plansız şehirleşme ve denetimsizlik yıllardır devam etmektedir.

3-Kaçak yapılaşma yaygındır ve imar değişiklikleri ve afları bu durumu özendirmektedir.

4-Tarım arazileri amaç dışı kullanılmakta, yapılaşmaya ve rant hesaplarına feda edilmektedir.

5-Çağdaş bir alt yapı eksikliği bulunmaktadır.

6-Ulaşımı düzenleyecek bir ulaşım master planı eksiktir.

7-Kent içi trafik sorunludur. Yayaların güvenliği öncelikli değildir.

8-Mersin kent kimliği yitirilmektedir.

9-Mersin de enerjinin etkin kullanılmasında ve yatırımların yapılmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

10- Mersin de balık çiftlikleri ve yapılmak istenilen nükleer santralle somutlaşan ve Mersinlileri kaliteli yaşam çevrelerinden yaşamlarını zorlaştıran çevresel sorunları vardır.

Yaşanabilir Bir Mersin İçin Önerilerimiz.

Yerel yönetimler, siyasal katılımın ve doğrudan demokrasinin geliştirildiği toplumsal süreçlerin alanı olarak ele alınmalıdır.. Böylece bir yerel yönetim alanının yaratılması öncelikle halkın örgütlü katılım ve denetiminden geçmektedir.

Bu gerekçelerle;

Toplumsal çıkarların korunmasında,

Kente karşı sorumluluk duyulmasında

Kentli bilincinin sağlanmasında

Doğaya karşı sorumlulukların yerine getirilmesinde

Bilginin paylaşılmasında

Kent yöneticilerinin denetlenmesinde

Kentsel hizmetlerin ihtiyaçlar ve haklar ekseninde ele alınmasında

Etkin ve üretken bir politikanın hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlı ve yoksulların toplumsal yaşama tam ve eşit yurttaşlar olarak katılımı için, kentsel ulaşım hizmetlerinin, yolların, kaldırımların, kamuya açık yapıların ve kullanım alanlarının düzenlemesinde engelli bireylerin hak ve ihtiyaçlarına uygun standartlarda tasarımlar yapılmalıdır.

Kentte yaşayan farklı sosyal kesimleri bölen, parçalayan değil, ortak yaşam ve dayanışma bilincinin geliştirildiği yeni kamusal mekan ve yapılar üretilmelidir.

Halkın gıda güvencesi ve güvenli gıda tüketimi temel bir haktır.

 Gerek bu hakkın temini, gerekse bilinçli gıda tüketimi ve üretimi için gıda denetimlerine yönelik politikalar saptanmalı ve uygulanmalıdır.

Kentsel dönüşüm projeleri, kültürel, tarihi, yerel ve özgün dokuyu koruma ve halkın çıkarları temelinde kurgulanmalı, rant politikalarına dayalı kentsel dönüşüm projeleri reddedilmelidir.

Kente dair ortak değerlere, kentsel tarihi dokuya ve çevreye yönelik zararlar, kente karşı suç olarak görülmeli ve gereği yapılmalıdır.

Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu hükümleri doğrultusunda verimli tarım arazileri korunmalı ve yapılaşmaya açılmamalıdır.

Geri dönülemez bir noktaya gelmeden, kent ekosistemlerine, kent ormanlarına ve diğer tüm doğal kaynakların tahrip edilmesine son verilmelidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

                   (TMMOB)

 Mersin İl Koordinasyon kuruluEMO MERSİN ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA ENERJİ TASARRUFU HAFTASINDA ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİNİN VERİMLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ SUN RTV / İÇEL TV ORTAK YAYİNİNDA TUĞBA YÜRÜK İLE GÜN IŞIĞI PROGRAMINA KONUK OLDU

22.01.2024
 


Çok Okunanlar


ENERJİSA MOBİL EĞİTİM TIRI 2-3 MAYIS TARİHLERİNDE MERSİN ÜNİVERSİTESİ’NDE BULUNDU.

PASKALYA BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ VE MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) İŞ BİRLİĞİNDE ‘YAPAY ZEKA DESTEKLİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞ DÜNYASINDA DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI’ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

GEÇMİŞ OLSUN MERSİN!

EMO MERSİN ŞUBE BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA “3 MAYIS DÜNYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ GÜNܔ KAPSAMINDA TRT ÇUKUROVA RADYOSU’NDA “HAYATIN İÇİNDEN” PROGRAMINA KONUK OLDU.

BASINDA “ENERJİSA MOBİL EĞİTİM TIRI”

“YAPAY ZEKA DESTEKLİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞ DÜNYASINDA DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI” ETKİNLİĞİ YEREL BASINDA.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ‘MERSİN YEŞİL DÖNÜŞÜM MERKEZİ’ KURULACAK.

AR-GE PROJE PAZARI 2024 BAŞLADI! MERSİN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ’NDEKİ STANDIMIZA BEKLERİZ.

TARSUS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ORHAN AYDIN EMO MERSİN ŞUBE STANDIMIZI ZİYARET ETTİ. AR-GE PROJE PAZARI 2024.

Okunma Sayısı: 3408


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.