MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 376

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>33. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

22.04.2020

 TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
33. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

 

SUNUŞ

Şubat ayında yapılan şube genel kurulundan sonra seçilen 33.Dönem Şube yönetim kurulu görev dağılımından sonra  komisyonların oluşturulması amacıyla görev alacak üyelerin belirlenmesi için çağrıda bulundu. İki haftalık süre içerinde tüm ülkeyi kaplayan bir salgın (pandemi) baş gösterdi. 

Şubemiz ilk duyumları aldıktan hemen sonra önce çalışan sayısını yarıya indirerek dönüşümlü olarak çalışmaya başlamış daha sonra çalışma saatlerini 11-15.00 saatleri arasına almıştır. Yönetim kurulu dahil olmak üzere uzaktan çalışma yöntemiyle görev yapılmaya çalışılmaktadır.

Önümüzdeki dönemde tek başına kendi sorunlarımızı çözmek olanaklı değildir. Ülkemiz ve dünya ekonomisi birbirine bağlı hale gelmiştir. Tarım dahil her yönüyle dışa bağımlı, üretime değil betona yatırımı temel alan,  kentsel ve doğal alanların yağmasına dayalı kısır bir üretim modeli sistemin sürdürülebilirliğini tekrar sorgulamamıza neden olmaktadır. Neoliberal politikalar uygulanarak özelleştirilen enerji, iletişim, sağlık gibi tüm temel altyapı alanlarının özelleştirilmesinin mantığı çöktüğü görülmektedir. Şimdi yerli ve milli üretim tesislerinden maske, giysi ve ilaç üretmesi beklenmektedir. Ülke gelir dağılımı çok bozulmuştur. Her şey parası olana mübah görülmüş olmayana kredi ile borçlandırılarak tüketime katılması özendirilmiştir.

Geleceğinden endişeli bir gençlik vardır. İş sağlığı ve iş güvencesi (İSG) alanında  mevcut yasalara bile uyum sağlanmadığından iş cinayetleri artarak devam etmektedir. İklim değişikliği ve ranta dayalı ekonomilerin yarattığı çevre sorunlarına karşı hep birlikte karşı durulmalıdır. TMMOB ve Oda`lar en büyük sorunlarından başta geleni meslek alanlarımızın karşı karşıya kaldığı saldırılar ve bozunmalardır. Bu model diğer yandan ülkemizdeki mühendisleri, "gelişmiş" tabir dilen ülkelere beyin göçüne zorlamakta, kalan üyelerimizin çoğunluğunu da dış ülkelerde geliştirilen teknolojinin ve  ekipmanların kullanıcısı ve montajcısı haline de dönüştürmektedir.

Üretime ve sanayileşmeye dayanmayan, kent ve toprak rantı etrafında şekillenen bir ekonomi politikası ve özelleştirme/piyasalaştırma uygulamaları, toplumun tüm kesimlerini olduğu kadar mühendisleri de güvencesiz ve geleceksiz kılmaya dönük sistemli saldırıları beraberinde getirmektedir.

Yanlış ve kötü giden her sürece müdahale eden TMMOB ve bağlı meslek odalarının üyeleri ile arasındaki bağı kopartmak, güçsüzleştirmek, işlevsizleştirmek, kendine bağlı ehlileşmiş bir yapı kurmak için de siyasal iktidar her türlü adımı atmakta sakınca görmemektedir. TMMOB`un örgütlü mücadele gücü ve geleneği sayesinde her türlü baskı ve sindirme politikalarına rağmen "bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdüreceğimizi" bir kez daha söylüyoruz.

Meslek alanlarımızla ilgili ve üyemiz yararına çalışırken, hepimizi ilgilendiren bu konuların çözümü bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Mesleğe başlerken ettiğimiz mühendislik yemini gereği, bilgi birikimiz ve deneyimimiz ile hayatın gelişmesi ve kamu yararına tutum sergilemek zorundayız.

Adalet, hukuk, barış, paylaşım, sağlık ve güvenlik konularında ülkemizin giderek büyüyen sorunları doğaldır ki enerji, haberleşme, üretim alanında çalışan üyelerimizin sorunlarından uzakta olmadığı gibi, çözümleri de hayatımızın parçasıdır.

Etkin ve güçlü bir Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi`nin başarılı çalışmalarının sürekliliği için;

• Kapitalizmin dayattığı "yenidünya düzeni" ve emperyalist sömürü politikalarına karşı mücadele içinde aktif olarak yer alınmasının sürdürülmesini,

• Özgürlük, insan hakları ve emeğin değerinin savunulması için demokrasi mücadelesi içinde yer alınmasını,

• Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünün savunulmasını,

• Haberleşme hakkının savunulmasını,

• Emeğin sömürülemediği, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığı, işçi katliamlarının yaşanmadığı güvenceli bir gelecek yaratan emek yanlısı politikaların savunulmasını,

• Çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkının savunulmasını,

• Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarına sahip çıkılmasını,

• Başta enerji ve haberleşme alanı olmak üzere yanlışlığı somut bir şekilde görülen tüm özelleştirme politikalarının sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılarak kamusallık bilincinin geliştirilmesini,

• Savaşa karşı barışın savunulması, toplumsal uzlaşma, eşitlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkı sağlamak ve barışın yeniden var edilebilmesine emek vermeyi,

• Üniversitelerin özerkliğinin, gericiliğin değil bilimsel ve halkın yararına çalışan bilim yuvaları olmasının savunulmasını,

• Herkese eşit, bilimsel, parasız eğitim hakkının savunulmasını,

• TMMOB örgütlülüğünün savunulmasını ve güçlendirilmesini,

• TMMOB ve EMO`nun anti-faşist ve anti-emperyalist duruşunun sürdürülmesini,

• Üyelerin mesleki gelişimleri için meslek ve meslek alanlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini, meslek içi eğitimlerin geliştirilerek sürdürülmesini,

• Meslek alanlarımıza ilişkin sorunlarda kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi ve kamu yararına politikaların hayata geçirilebilmesini,

• Son yıllarda giderek artan ve sistemli olarak sürdürülen meslek alanlarımıza yönelik saldırılara karşı çıkmak, mühendislerin hak ve yetkilerinin savunmasını, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesini,

• Üyelerimizin mesleki gelişimine kongreler ve sempozyumları gibi bilimsel etkinliklerle sağladığımız katkıyı büyütmeyi, meslektaş adaylarımızın daha donanımlı mühendisler olarak gelişmelerine destek olmayı,

• Merkezi bir planlama ve kamusal anlayışla çevreyi, kentsel ve tarihsel dokuyu koruyan bilgi ve teknoloji yoğun bir sanayileşme politikası mücadelesini,

• Çevrenin ve yaşamın korunmasında yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakların kullanılmasını ve bunları kullanırken de ithal ve ikameci anlayış yerine; yerli üretime dayalı bilimsel, teknolojik ve siyasal girişimlerin desteklenmesini,

• Ulusal ve uluslararası tekellerin dayattığı nükleer santrallere karşı yürütülen mücadelenin yükseltilerek sürdürülmesini,

• Karanlığa karşı bilimi savunarak, bilim ve teknolojinin toplum yararına kullanılmasına hizmet etmeyi,

• Enerji, çevre, ulaşım ve kentleşme alanlarındaki kent sorunlarının yerel yönetimlerle birlikte çözümü için oluşturulacak ortak akıla mesleki katkı sağlamayı,

• Çalışmalarımızda genç üyelerimizin katkısını artırarak daha güçlü bir örgüt oluşturmayı,

 

ODA-ŞUBE ÇALIŞMALARI


MİSEM kapsamında düzenlenen eğitimlerde özellikle son 5 yıl içinde mezun olmuş ve en az son bir yılını işsiz olarak geçirdiğini kanıtlayan ve iş bulmak için kendini geliştirme ihtiyacı duyan üyelerimizin; eğitim denk bütçesi, üyenin işsiz kalma süresi vb. konular göz önüne alınarak eğitimlerden ücretsiz yararlanmasına yönelik Oda nezdinde çalışmalar yapılacaktır.

Oda`nın mali işleyişi ve sürdürülebilirliği konusunda tüm birimlerin dahil olduğu; personel politikaları, üye aidatlarının toplanma yöntemi ve oranı, mesleki denetimin geleceği,  merkez payı uygulaması, denk bütçe ile etkinlik yapılmasını zorunlu kılacak idari kararların alınması, iktisadi işletmenin Odanın kamusal yetki ve sorumluluğu ile uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırılması, Oda`nın mali işleyişinin iyileştirilmesi, demokratikleştirilmesi ve yönetilebilir hale gelmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

2003 yılından beri sürekli gelişen, kurumsal bir hal alan MİSEM eğitimlerinde ölçme ve değerlendirme sisteminin önemli bir bileşeni olan sınav sisteminin kaldırılması ile üyelerimizin eğitimlere bakışı gün geçtikçe olumsuz yönde değişmektedir. Katılımcılar, eğitim sırasında katılım zorunluluğu nedeni ile sadece yoklama alınırken sınıfta bulunmakta, ders içeriğine katılım, dinleme, öğrenme, soru sorma, analiz etme vb. süreçlerden gittikçe uzaklaşmaktadır. Oda Yönetim Kurulu tarafından iptal edilen ölçme ve değerlendirme amaçlı sınav sisteminin önceki dönemlerde olduğu gibi yeniden yürürlüğe sokulması amacıyla Oda Yönetim Kurulu nezdinde gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Test ölçüm faaliyetlerinin tarafsız bağımsız, bilgi birikimi olan üyelerimizle Odamızın koordinatörlüğünde yürütülmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Üyelerimizin iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri kapsamında yürütmüş olduğu test ölçüm hizmetlerine ilişkin Odamızın ilgili Bakanlıkla görüşmeler yaparak kendi üyelerimize yönelik muayene personeli eğitimlerinde görev alması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak amacıyla konunun Oda düzleminde tartışılması sağlanacaktır.

Odamızın kurumsal kimliği altında bulunan ve EMO Ana Yönetmeliğinde tanımlanmış olan kurullarda üyelerimizin birden fazla kurulda görev almamasına yönelik konunun Oda düzleminde tartışılması sağlanacaktır.

Cinsel taciz ve/veya cinsiyet ayrımcılığı bildirimlerinde Yönetim Kurulu, varsa oda kadın komisyonu yoksa TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının önereceği en az bir kadın oda üyesini soruşturmacı olarak atanması için, konunun Oda düzleminde tartışılması sağlanacaktır.

TMMOB ve bağlı odaların kurullarında yer alan tüm üyelerin iki yıllık görev sürecinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi almasının zorunlu hale getirilmesi için konunun Oda düzleminde tartışılması sağlanacaktır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliği`nin II. Bölüm Bütçe Organizasyonu altında yer alan Diğer Giderler Bölümü`ne Kadın Çalışmaları Giderleri " maddesinin eklenmesi için konunun Oda düzleminde tartışılması sağlanacaktır.

Elektronik Meslek Dalı ve Biyomedikal Meslek Dalı Komisyonları marifetiyle biyomedikal ve elektronik mühendisliği meslek alanlarının tanınır ve aranılır kılınması, üyelerimizin de haklarının korunması, ilgili yönetmeliklerin hazırlanması ve mevcut yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar  yapılacaktır.

Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcı Sistemler alanında altı dönemdir düzenlenen Asansör Sempozyumu ve Sergisi`nin yeniden gerçekleştirilmesi için çaba sarf edilecektir.

Örgütümüze ve mesleğe ilişkin birikimlerin  ulusal düzeyde katılım sağlayan binlerce meslektaş ile buluşturulduğu Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi`nin yedincisinin Şubemiz tarafından düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin odağında olan bir meslek grubu olarak meslek alanlarımızın geleceğini sosyal ve toplumsal boyutlarını da hesaba katan bir eksende tartışmayı planladığımız Geleceğin Teknolojileri Konferanslarının sürdürülmesi için Odamız bünyesinde çalışmalar planlanacaktır.

Enerji Verimliliği, İzmir Enerji Forumu, İzmir Rüzgar Sempozyumu vb. yerel etkinliklerin ilgili komisyonlarla birlikte değerlendirilerek hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

EMO Ana Yönetmeliğine göre de Yönetim Kurulu`nun yardımcı organı olan Danışma Kurulu ve Şube Koordinasyon Kurulu Toplantılarının düzenli olarak toplantılar yapılacak, salt bilgilendirme amaçlı olmasının ötesinde tartışma ve öneri platformu haline getirilerek ve Yönetim Kurulu çalışmalarına amaçlanan destek sağlanacaktır.

Yapı denetim alanında çalışan üyelerimizin özlük haklarının korunması, denetim sürecinin ve kalitesinin artırılması ve sağlıklı hale dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yürürlüğe giren mevzuat takip edilecek, bu alanda çalışan üyelerimizin haklarının korunması, mesleki, idari ve hukuki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Ülkemiz gündeminde yer alan sosyal ve politik konular hakkında araştırmacı, yazar, bilim insanı vb. uzmanların katkılarıyla söyleşiler, buluşmalar, toplantılar gerçekleştirilecektir.

Gerek merkezi olarak yürütülen Nükleer Karşıtı Platform gerekse bölgemizde oluşturulan ve sekreteryasını yürüttüğümüz Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri çalışmalarına katkı koymaya devam edilecektir.

Bölgemizin enerji altyapısı, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim ilişkisi çerçevesinde şebekemizin sorunlarının tespit edilmesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürülecek ve etkinlikler planlanacaktır.

Haberleşme alanındaki gelişmeler yakından takip edilecek, topluma/kullanıcılara yönelik uygulamaların olumlu, olumsuz yönleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerinde görev alan üyelerimizin sayısı arttırılacak ve bu hizmetlere yönelik gerekli cihaz, ekipman ve teknik standart altyapımızın yeniden gözden geçirilerek eksikliklerimizin tamamlanmasına çalışılacaktır.

Üyelerimiz arasındaki ve üye-oda arasındaki sosyal ilişkilerin artırılması ve bir program dahilinde yapılması amacıyla oluşturulacak Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu marifetiyle çeşitli sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlenecektir.

Toplumda enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bilincin geliştirilmesi konusunda diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar sürdürülecektir

Mesleğimiz ve ülkemiz geleceğinin en önemli bileşenlerinden olan üniversitelerimizin özgür, özerk ve demokratik bir yapıya ulaşmaları için ülke ölçeğinde yürütülen çalışmalara destek olunacaktır.


Şube Hizmet Binası Çalışmaları

8 Mart 2019 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Yeni Şube Hizmet Binamızın konferans salonu vb. tamamlanmayan alanların dönem içerisinde yapımının sonuçlandırılarak kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. EMO İzmir Şubesinin gelecekte çalışmalarını sürdüreceği bu yapı aynı zamanda çağdaş ve adil bir gelecek için çalışan diğer meslek ve emek örgütlerine de amaçları doğrultusunda çalışmalarında destek olmaya devam edilecektir.


Temsilcilik Çalışmaları

İl/İlçe temsilcileri, oda çalışmalarına ve kurullara katılım ile temsiliyet dikkate alınarak yeniden değerlendirilecektir. Temsilciliklerin SMM faaliyetleri dışında tüm üyeleri kapsayacak bir yapıya dönüşmeleri sağlanacaktır.

Şube Denetçilerinin tüm temsilcilikleri yılda en az iki defa denetlemesi planlanacaktır, denetleme sonrası oluşturulacak raporlar sayesinde temsilciliklerin idari ve mali işleyişi ile Şube merkezinin eş güdümlü olması sağlanacaktır.

Temsilcilik personeli ile yılda en az bir defa toplantı yapılacak ve örgütsel işleyiş konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Şube merkezinde düzenlenen eğitimler başta olmak üzere Temsilciliklerimizdeki üyelerimizin ihtiyaç duyduğu başlıklarda eğitimler/etkinlikler düzenlenecektir.


İKK Çalışmaları

TMMOB‘ye bağlı Odaların birimleri ile şube coğrafyasındaki İKK`ları düzleminde ilişkiler kurulmaya devam edilecektir. Başta İzmir olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerinin bir arada iş üretebileceği platformlarda aktif olarak yer alınacaktır.

Meslek alanlarımızdan kent gündemini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendiren etkinliklerde ve platformlarda yer alınacaktır.

Elektrikli ulaşım, yenilenebilir enerji, elektromanyetik kirlilik, ışık kirliliği gibi konularda İKK düzleminde çalışmalara katkıda bulunulacak, yerel yapılarla ilişkiler güçlendirilecektir.
 

Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sektör Dernekleri ile ilişkiler

Kamu yararına protokoller çerçevesinde belediyelerle ve dağıtım şirketleri ile ilişkiye geçilecek ve var olan ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Şubemiz coğrafyasındaki sektör dernekleri ile odamız uzmanlık alanları, eğitim ve örgütlenme faaliyetlerimiz konusunda ilişkiler kurulacaktır.

Başbakanlık, Bakanlıklar ve bağlı kurumlarının mesleğimiz ve Odamızla ilgili yapacağı çalışmalar takip edilecek, mevcut olan ve planlanan yasa, yönetmelik ve mevzuat benzeri çalışmalar üyelerimiz ve kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için eğitimler ve toplantılar düzenlenecektir. Kamu yararı içermeyen, mesleğimiz ve üyelerimiz aleyhine olan düzenlemelere karşı idari ve hukuki açından mücadele edilecek gerektiğinde eylemsellikler gerçekleştirilecektir.  


Enerji Piyasası, Bağlı Kurumlar, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Organize Sanayi Bölgeleri  İle İlişkiler

Enerji Bakanlığı ve bağlı kurumların çalışmaları takip edilecek, yayımlanan mevzuat veya mevzuat hazırlık çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

Bölgemizde görevli elektrik dağıtım şirketinin mesleğimize, üyelerimize ve kamuya yönelik olumlu, olumsuz uygulamalarının izlenmesi ve gerektiğinde müdahil olunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Mesleğimiz ve üyelerimiz için önemli bir uygulama alanı olan Organize Sanayi Bölgelerinin çalışmaları izlenecek, Oda ile gerekli koordinasyonunun sağlanması için gerektiğinde Organize Sanayi Bölgeleri ile ortak çalışmalar yapılacaktır.

 

Üniversiteler İle İlişkiler, EMO-Genç Çalışmaları

Şubemiz sınırları içerisinde yer alan üniversitelerimiz ile var olan ilişkiler daha da geliştirilmesi ve daha da kurumsallaşması için çalışmalar yürütülecektir.

Altı aylık periyotlar ile bölüm başkanları ile toplantılar düzenlenecek ve ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

EMO Genç üyelerinin daha etkin çalışma yapmaları kolaylaştırılacaktır. Bu anlamda teknik gezi, söyleşi, staj yeri temini için mevcut çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

Bölümlerde EMO`yu tanıtıcı etkinlikler, buluşmalar gerçekleştirilecek, öğrencilerin üniversite döneminden itibaren Oda ile tanışması ve ilişkisi güçlendirilecektir.

Komisyon Çalışmaları

Şubemiz işleyişinde önemli bir yer kaplayan mesleki ve sosyal etkinliklerin altyapısının hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesi, meslek alanlarımıza yönelik görüş/rapor/çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla komisyonlar kurulacak ve bu komisyonlar arasındaki eş güdümün sağlanması amacıyla da 6 ayda bir komisyon yürütmeleri ile toplantı yapılacaktır.

Komisyonların kendi çalışma programını oluşturması, verimli ve üretken bir komisyon yapısının oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

 

Basın Yayın Faaliyetleri

Odamız etkinliklerinin üyeye yansıtıldığı yayın faaliyetleri (bülten, kitap, broşür, web sayfası vb.) periyotlarına uygun bir şekilde düzenli olarak yayımlanmaya devam edecektir. Şubemizce hazırlanan aylık bültenin her ay düzenli bir şekilde çıkarılması için çalışmalar devam ettirilecektir.

Kamuoyunu ilgilendiren uzmanlık alanlarımızın içerisinde yer aldığı olaylara müdahil olunacak, gerektiğinde basın açıklamaları ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Şubemizin ve Odamızın çalışmalarını, etkinliklerini, raporlarını vb. bilgileri üyelerimize ve kamuoyuna sosyal medya üzerinden duyurabilmenin yollarını gerçekleştirecektir. Mühendislik çalışmalarında kullanılan hesaplama ve modelleme programlarının, üyelerimiz tarafından kullanımının artması için çalışmalar yürütülecektir.


Serbest Müşavir Mühendislik Alanına Yönelik Çalışmalar

SMM üyelerimizin yaşadıkları olumsuzluklara yönelik, özellikle iç tesisat alanında hizmetlerin yetkisiz fen adamları tarafından yapılmasının engellenmesi ve SMM üyelerimizin çalışma alanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

Serbest Müşavirlik Mühendis üyelerimizin üretmiş olduğu hizmetlerin denetimleri kesintisiz olarak sürdürülecek, mesleki denetim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için çaba gösterilecektir.

SMM üyelerimizin en önemli meslek alanlarından biri olan YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik denetimler yapılacak, hizmetlerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hale gelmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır.
 


Eğitim Çalışmaları

Üyenin mesleki bilgi ve birikiminin geliştirilmesi meslektaşlarımızın üyesi olduğu örgütümüzü tanıması ve anlaması açısından büyük önemi olan eğitim çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir. Aynı zamanda üyelerimizin desteği ile geçmiş dönemlerde de sürdürülen "Mühendislik Geliştirme Seminerleri", mesleğimize ilişkin uzmanlık alanlarında yaşanan gelişmeler ışığında geliştirilerek sürdürülecektir.

MİSEM kapsamında düzenlenen eğitimleri tüm üye profilini kapsayacak şekilde çeşitlendirmek, eğitimler sonunda pratik uygulama yapılmasına yönelik uygulama merkezlerinin kurulmasını sağlamak, eğitmen havuzunun mümkün olduğu ölçüde şubemiz üyelerinden olmak üzere genişletmektir.

İl/ilçe temsilciliklerin talepleri doğrultusunda, temsilciliklerde seminerler düzenlenecek, Şube merkezinde yapılan eğitimlerin mümkün olduğunca temsilciliklerde de yapılmasına çalışılacaktır.

Eğitim çalışmalarımızın Şube merkezinin yanı sıra üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, üye yoğun işyerlerinde gerçekleştirilecektir.

Elektronik, haberleşme, kontrol, otomasyon ve biyomedikal alanında çalışan üyelerimize yönelik komisyon önerileri doğrultusunda eğitimler planlanarak düzenlenecektir.

Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak amacıyla seminerler planlanacak, fuar, teknik kongre, sempozyum ve benzeri etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

Meslek alanlarımıza ilişkin konularda görev yapan ara teknik elemanların özellikle İSG mevzuatı zorunluluklarında alması gereken eğitimler konusunda gelecek olan kurumsal başvurular doğrultusunda destek olunacaktır.

Kamu kurumlarını ve milli eğitime bağlı okullardan gelecek talepler doğrultusunda enerji verimliliği ve meslek alanımızın tanıtımı konularında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Çalışma şartlarından kaynaklı Şubemize gelemeyenler üyelerimize dönük uzaktan seminerler düzenlenmesine olanak sağlanacaktır.

Şubemiz sınırları içerisinde öncelikle MİSEM kapsamında verilen eğitimlerinin haberleşme, elektronik, otomasyon ve biyomedikal mühendisliği uygulamalarına yönelik arttırılması, eğitimlerin niteliğinin geliştirilmesi ve uygulamaları da içermesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

Örgütlenme Çalışmaları

Oluşturulacak Örgütlenme komisyonu çalışmalarıyla üye ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İşyeri ve temsilcilik ziyaretleri ile üye beklentilerinin takibi, sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlanması, ödenti toplama oranının yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

- İşyeri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

- Olabildiğince çok sayıda üye ile irtibat kurularak sorunların saptanması ve önerilerin alınması,

- Üyelerimizin çalışma yaşamlarındaki sorunlarının tespit edilmesi, üyelerimiz ile ilişkilerin geliştirilmesi, Odamızdan beklentilerin ve taleplerin dile getirilmesi amacıyla bölgesel/sektörel üye toplantıları ve anket çalışması gerçekleştirilecektir.

- Eğitim ve etkinliklerin üye gereksinmeleri doğrultusunda yapılması ve katılımların artırılması,

- İl ve İlçe Temsilciliklerinde toplantılar düzenlenmesi,

- Henüz ODA üyesi olmayan meslektaşların üye kayıtlarının yapılması çalışmaları, Oda üyesi olmadan unvan kullanan mühendislerin takibi konusundaki çalışmalar geliştirilecek ve bu meslektaşlarımızın üye olarak kaydedilmesi için çalışmalar sürdürülecektir

-Elektrik Mühendisliği en az ücret tarifesinin uygulanmasının takibi ve üyelerimizin düşük ücretle çalışmalarının önlenmesi, SGK tarafından tak taraflı iptal edilen SGK asgari ücret protokolünün etkin biçimde tekrarlanması amacıyla Odamız tarafından yürütülecek çalışmalara katılım sağlanacak ve katkı konulacaktır. Ücretli çalışan üyelerimizin haklarının takibi için çalışmalar yapılacaktır.

- Kamuda çalışan üyelerin özlük haklarının korunması ve mesleki yetki ve branşlarına göre çalışmalarının sağlanması için hukuki destek verilmesi, Kamuda çalışan üyelerimizin mesleki-sosyal haklarının korunması, yetki ve branş sorunlarının çözümü, verilen ilave hizmetlerin angaryaya dönüşmemesi vb. sorunları için daha etkin bir çalışma gerçekleştirilecektir. Özellikle YGTİS üstlenen üyelerimizin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli olanaklara kavuşmaları hedeflenecek ve üstlendikleri bu sorumluluk için bir gelir elde etmeleri için çalışılacaktır.

- YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu alan üyelerimizin üstlendikleri sorumluluk gereği gerekli olanaklara kavuşturulması, mevcut işlerine ilaveten üstlendikleri bu görevin ücret olarak karşılığını almaları için çalışmaların yapılması,

- Üniversitelerin Odamızı ilgilendiren bölümlerinde okuyan öğrencilerin EMO-Genç örgütlenmesinde yer alması için çalışmalar yapılacak, Oda politikalarının EMO-Genç üyelerine aktarılması sağlanacak, ileride Oda üyesi olma ve Oda çatısı altında çalışma yürütmelerinin gerekliliğinin ve bilincinin oluşturulmasına çalışılacaktır.

- EMO-Üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak etkinlikler düzenlenmesi, Üniversitelerde Meslek Dalı ile ilgili konularda EMO-Genç ile MDK` lar aracılığıyla ortak çalışmalar ve seminerler ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Bölgemizdeki üniversitelerin farklı olan eğitim programları nedeni her üniversite ile farklı içerikte etkinlikler yapılması ve üniversite-EMO ilişkisinin geliştirilmesi amaçlanacaktır.

- Elektrik, Elektronik, Haberleşme ve Biyomedikal alanlarında çalışan üyelerle ortak toplantılar düzenlenerek sorunların tespiti ve önerilerin alınması,

- TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına aktif destek verilmesi ve diğer ODA`larla ortak mücadele alanlarında işbirliği yapılması,

- Sosyal, Kültürel ve Teknik Gezi etkinliklerinin düzenlenmesi, gerektiğinde özel gündemli toplantılara çağrılı konuşmacıların katılımıyla sosyal, ekonomik ve politik alanlarda söyleşiler düzenlenmesi,

vb konularında düzenlenecek program dahilinde çalışmaların sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalara zaman ayıracak, katkı koyacak ve katılım sağlayacak üyelerimizle yukarıdaki çalışmalar sürdürülecektir.

 

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.