MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 410

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>35. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

22.05.2024

TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ

35. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 Sunuş

Ülkemizde yaşadığımız sorunlar bizim gibi meslek örgütlerine her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk yüklemektedir. Meslek alanlarımızı ve kamunun her alanını gerileten Neoliberal politikalara karşı meslektaşlarımız ile birlikte mücadele etmek, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte Odamızın demokrat ve çağdaş kimliğini devam ettirmek, Cumhuriyet`in kazanımlarına sahip çıkarak, özgür, demokratik, laik bir hukuk devleti yaratılması çabasına katkı koyan bir yönetim anlayışını geçmişten gelen mücadele ve bilgi birikimi ile sürdürmek için EMO İzmir Şubesi‘nin 35. Dönem çalışmalarını aşağıdaki temel perspektifler üzerinden gerçekleştirilmesini hedeflemekteyiz.  

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi`nin 03-04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 35. Olağan Genel Kurul süreçlerinde tartışılan ve kabul gören önerilerin Odamız ve TMMOB`nin örgütsel bütünlüğü içerisinde hayata geçirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Neoliberal politikalar sonucu enerji, iletişim, sağlık gibi tüm temel altyapı alanlarının özelleştirilmesinin mantığının tamamen çöktüğü ve mevcut sorunlarımızın temelini oluşturduğu görülmektedir. Ülke gelir dağılımı çok bozulmuş durumdadır ve enflasyondaki reel artış nedeniyle halkın büyük bir kesimi temel gıda ürünlerine erişimde dahi zorlanır hale gelmiştir. 

Geleceğinden endişeli bir gençlik vardır, gençlerin %61`i geleceğini ve umudunu yurtdışına göçe bağlamış durumdadır. Bu oran eğitimli ve mühendislik, tıp gibi tercih edilen meslek alanlarında daha da artmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda nitelikli iş gücünün azalacağı öngörülmektedir.  

İş sağlığı ve iş güvencesi (İSG) alanında mevcut yasalara bile uyum sağlanmadığından iş cinayetleri artarak devam etmektedir. İklim değişikliği ve ranta dayalı ekonomilerin yarattığı çevre sorunlarına her geçen gün artmaktadır. 

Laiklik, bilim, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, bütün temel hak ve özgürlüklerin ayaklar altında olduğu şu dönemde, kadın düşmanı politikalar, taciz, tecavüz ve şiddetin dizginsiz bir biçimde artmasına yol açmıştır. Eğitim başta olmak üzere hâkim kılınan dinselleşme süreci, gericiliği güncel yaşamın tehdit edici bir unsuru haline getirmiştir. Kadına ve çocuğa yönelen şiddet ve taciz vakaları, normal hayatın olağan bir parçası gibi sunulmaktadır.

Üretime ve sanayileşmeye dayanmayan, kent ve toprak rantı etrafında şekillenen bir ekonomi politikası ve özelleştirme/piyasalaştırma uygulamaları, toplumun tüm kesimlerini olduğu kadar mühendisleri de güvencesiz ve geleceksiz kılmaya dönük sistemli saldırıları beraberinde getirmektedir.  

Meslek alanlarımızla ilgili ve üyemiz yararına çalışırken, hepimizi ilgilendiren bu konuların çözümü, bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Mesleğe başlarken ettiğimiz mühendislik yemini gereği, bilgi birikimiz ve deneyimimiz ile hayatın gelişmesi ve kamu yararına tutum sergilemek zorundayız.  

Yanlış ve kötü giden her sürece müdahale eden TMMOB ve bağlı meslek odalarının üyeleri ile arasındaki bağı kopartmak, güçsüzleştirmek, işlevsizleştirmek, kendine bağlı ehlileşmiş bir yapı kurmak için de siyasal iktidar her türlü adımı atmakta sakınca görmemektedir. TMMOB`un örgütlü mücadele gücü ve geleneği sayesinde her türlü baskı ve sindirme politikalarına rağmen "bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdüreceğimizi" bir kez daha söylüyoruz. 


Etkin ve güçlü bir Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi`nin başarılı çalışmalarının sürekliliği için;  


-Kapitalizmin dayattığı "yenidünya düzeni" ve emperyalist sömürü politikalarına karşı mücadele içinde aktif olarak yer alınmasının sürdürülmesini,

-Özgürlük, insan hakları ve emeğin değerinin savunulması için demokrasi mücadelesi içinde yer alınmasını,

-Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünün savunulmasını,

-Haberleşmenin ve enerjinin bir insan hakkı olduğunun savunulmasını,

-Emeğin sömürülemediği, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığı, işçi katliamlarının yaşanmadığı güvenceli bir gelecek yaratan emek yanlısı politikaların savunulmasını, 

-Çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkının savunulmasını,

-Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarına sahip çıkılmasını,

-Başta enerji ve haberleşme alanı olmak üzere yanlışlığı somut bir şekilde görülen tüm özelleştirme politikalarının sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılarak kamusallık bilincinin geliştirilmesini,

-Savaşa karşı barışın savunulması, toplumsal uzlaşma, eşitlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkı sağlamak ve barışın yeniden var edilebilmesine emek vermeyi,

-Üniversitelerin özerkliğinin, gericiliğin değil bilimsel ve halkın yararına çalışan bilim yuvaları olmasının savunulmasını,

-Herkese eşit, bilimsel, parasız eğitim hakkının savunulmasını,

-TMMOB örgütlülüğünün savunulmasını ve güçlendirilmesini,

-TMMOB ve EMO`nun anti-faşist ve anti-emperyalist duruşunun sürdürülmesini,

-Üyelerin mesleki gelişimleri için meslek ve meslek alanlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini, meslek içi eğitimlerin geliştirilerek sürdürülmesini, 

-Meslek alanlarımıza ilişkin sorunlarda kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi ve kamu yararına politikaların hayata geçirilebilmesini, 

-Son yıllarda giderek artan ve sistemli olarak sürdürülen meslek alanlarımıza yönelik saldırılara karşı çıkmak, mühendislerin hak ve yetkilerinin savunmasını, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesini, 

-Üyelerimizin mesleki gelişimine kongreler ve sempozyumları gibi bilimsel etkinliklerle sağladığımız katkıyı büyütmeyi, meslektaş adaylarımızın daha donanımlı mühendisler olarak gelişmelerine destek olmayı,

-Merkezi bir planlama ve kamusal anlayışla çevreyi, kentsel ve tarihsel dokuyu koruyan bilgi ve teknoloji yoğun bir sanayileşme politikası mücadelesini,

-Çevrenin ve yaşamın korunmasında yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakların kullanılmasını ve bunları kullanırken de ithal ve ikameci anlayış yerine; yerli üretime dayalı bilimsel, teknolojik ve siyasal girişimlerin desteklenmesini,

-Ulusal ve uluslararası tekellerin dayattığı nükleer santrallere karşı yürütülen mücadelenin yükseltilerek sürdürülmesini,

-Karanlığa karşı bilimi savunarak, bilim ve teknolojinin toplum yararına kullanılmasına hizmet etmeyi, 

-Enerji, çevre, ulaşım ve kentleşme alanlarındaki kent sorunlarının yerel yönetimlerle birlikte çözümü için oluşturulacak ortak akla mesleki katkı sağlamayı,

-Emekli üyelerimizden kadın üyelerimizin sorunlarına, engelli üyelerimizin zorluklarına, kamuda çalışan meslektaşlarımızdan işsiz meslektaşlarımıza, serbest çalışan üyelerimizden yurtdışına gitmek zorunda kalan meslektaşlarımızın durumlarına kadar her üyenin sorununun aynı hassasiyetle ele alınmasını,

-Çalışmalarımızda genç üyelerimizin katkısını artırarak daha güçlü bir örgüt oluşturmayı hedeflemekteyiz. Oda - Şube Çalışmaları

Mevcut EMO Ana Yönetmeliğinde Oda Genel Kurulu delege sayısı doğal delegelerin yanı sıra Şubelerin toplam üye sayısının %2`si oranında belirlenmektedir. Bugün delege sayısı 1600`e yaklaşmış ve üye sayısı arttıkça orana bağlı olarak delege sayısı da artmaktadır. Bu sayıdaki delegeyi genel kurula taşıma, 3 gün boyunca konaklama vb. giderlerin karşılanamaz hale gelmesi, bu boyutta genel kurul yapacak salonların bulunulamaması başlıca sorunları oluşturmaktadır. TMMOB`ne bağlı, üye sayısı çok olan odaların delege sayısını sabitledikleri görülmektedir. Bu nedenle Şube Genel Kurulunda kabul edilen şekliyle Oda Genel Kurul Delege Sayısının 1.000 ile sınırlandırılması  için EMO Ana Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla Oda Genel Kurulu`na yönelik çalışma yapılacaktır. 

EMO İzmir Şubesi 35.Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen EMO Ana Yönetmeliğinde Üyelik, Öğrenci Üyelik, Oda Denetleme Kurulu, Oda Kurullarında görev alma, Genel Kurul tarihlerinin belirlenmesi vb. konularında bazı değişiklikleri içeren önergelerin Oda Genel Kurulu`na taşınmasına yönelik çalışma yapılacaktır.  

EMO İzmir Şubesi 35.Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen YEST (Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatı) İşletme Sorumluluğu Yönergesinin Yönetmelik olarak düzenlenerek Resmi Gazetede yayımlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması amacıyla konunun Oda Genel Kurulu`na  taşınması sağlanacaktır. 

EMO İzmir Şubesi 35.Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen örgütümüzün geleceği gençlere yönelik Oda bünyesinde EMO-Genç Kurultayı yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Örgütümüzün özellikle genç üyeleri ile buluştuğu, birlikteliğinin arttırılabileceği TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri ve EMO Gençler için içerisinde konaklama alanlarının, eğitim ve atölye çalışmaları vb.  çeşitli etkinliklerin açık havada yapılabileceği EMO Köyü oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.  

Test ölçüm faaliyetlerinin tarafsız bağımsız, bilgi birikimi olan üyelerimizle Odamızın koordinatörlüğünde yürütülmesi için çalışmalar sürdürülecektir. 

Şubemiz ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir şubesi birlikteliği ile "Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcı Sistemler" alanında altı dönem devam eden ve sonuncusu 18-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlenen "Asansör Sempozyumu ve Sergisi`nin 17-19 Ekim 2024 tarihinde yeniden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.  

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına EMO İzmir Şubesi tarafından ilki 2009 yılında başlatılan ve son olarak yedincisi 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen VII. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi, binlerce mühendis ve teknik elemanı buluşturmuş, bilim insanları, üreticiler, tasarımcılar ve uygulayıcıları ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmiş, ülkemizin mühendislik birikiminin paylaşılmasına katkı sağlamıştır. Geleneksel bir hal alan ve tüm elektrik ve enerji sektörünün takip ettiği, sektöre yön veren bu etkinliğin sekizincisinin yeniden Şubemiz tarafından düzenlenmesi ve hatta uluslar arası niteliğe kavuşması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecektir. 

Düzenlenen sempozyumların sektörel boyutu ile birlikte akademik bildirileri de içerecek şekilde geliştirilmesi için hakemli değerlendirme sürecinin de bulunması için çalışma yapılacaktır. 

Enerji Verimliliği, İzmir Enerji Forumu, İzmir Rüzgâr Sempozyumu, Yangın Sempozyumu vb. yerel etkinliklerin ilgili komisyonlarla birlikte değerlendirilerek hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

İzmir`in tüm yerel bileşenlerinin içerisinde yer aldığı WEnergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı kapsamında her yıl periyodik olarak Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Konferansı/Sempozyumu (YETSEM) düzenlenerek katkı sağlanacaktır. 

Meslek alanlarımıza dair geleceğin teknolojilerine yönelik özellikle Dijitallleşme, Yapay Zeka, Blockchain, IoT, Bulut Bilişim vb. konularda çalışmalar, etkinlikler planlanacaktır. İnsanlık 2.0 - Biyolojisi Değişen İnsana Doğru" , "Turing`den Geleceğe Yapay Zekâ", etkinliklerinin benzerleri olacak şekilde "YAŞAM 3.X - Değişen İnsan Biyolojisi ve Genomuna Doğru"  ve "Yapay Zeka – Yaşam Odağımızdaki Yapay Zeka", "Endüstri 4.0 dan Endüstri 5.0‘a" vb. etkinliklerin merkezimizle eşgüdümlü olarak yapılması hedeflenmektedir. Sadece teknoloji boyutu değil, bireysel, toplumsal  sosyal ve psikolojik etkileriyle ele alıp başta genç üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte  pozitif ve doğru bir şekilde değerlendirilmeye, iletişim kanallarını geliştiren ve güçlendiren bir örgüt yapısı için  yeni teknolojileri kullanırken aynı zamanda üreten bir Türkiye için çalışmalar geliştirilecektir. 

EMO Ana Yönetmeliğine göre de Yönetim Kurulu`nun yardımcı organı olan Danışma Kurulu ve Şube Koordinasyon Kurulu Toplantılarının düzenli olarak toplantılar yapması, salt bilgilendirme amaçlı olmasının ötesinde tartışma ve öneri platformu haline getirilmesi ile Yönetim Kurulu çalışmalarına amaçlanan destek sağlanacaktır.  

Elektronik Meslek Dalı ve Biyomedikal Meslek Dalı Komisyonları marifetiyle biyomedikal ve elektronik mühendisliği meslek alanlarının tanınır ve aranılır kılınması, üyelerimizin de haklarının korunması, ilgili yönetmeliklerin hazırlanması ve mevcut yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yürürlüğe giren mevzuat takip edilecek, bu alanda çalışan üyelerimizin haklarının korunması, mesleki, idari ve hukuki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.   

Ülkemiz gündeminde yer alan sosyal ve politik konular hakkında araştırmacı, yazar, bilim insanı vb. uzmanların katkılarıyla söyleşiler, buluşmalar, toplantılar gerçekleştirilecektir. 

Gerek merkezi olarak yürütülen Nükleer Karşıtı Platform gerekse bölgemizde oluşturulan ve sekretaryasını yürüttüğümüz Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri çalışmalarına katkı koymaya devam edilecektir.  

Şubemiz bünyesinde, Enerji Komisyonu`nun desteği alınarak etkin bir Enerji Politikaları İzleme Platformu oluşturulacaktır. Platform çalışmalarına, ilgili diğer meslek odalarının da katkı sağlaması hedeflenmektedir. Platform çalışmaları kapsamında, çeşitli ülkelere ve kuruluşlara ayrıcalıklı yatırım yapma imkânı tanıyan, satın alma garantileri veren politikalar yakından takip edilecek, değerlendirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Son gelişmeler, geçmişte nükleer santraller için tanınan ayrıcalıkların, yenilenebilir ve çevre dostu enerji santralleri için de planlandığını göstermektedir. Rantçı politikalara ve "kapitülasyonlara" karşı mücadelenin genişletilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.  

Bölgemizin enerji altyapısı, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim ilişkisi çerçevesinde şebekemizin sorunlarının tespit edilmesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürülecek ve etkinlikler planlanacaktır.  

Haberleşme alanındaki gelişmeler yakından takip edilecek, topluma/kullanıcılara yönelik uygulamaların olumlu, olumsuz yönleri kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerinde görev alan üyelerimizin sayısı arttırılacak ve bu hizmetlere yönelik gerekli cihaz, ekipman ve teknik standart altyapımızın yeniden gözden geçirilerek eksikliklerimizin tamamlanmasına çalışılacaktır. 

Elektrik Makineleri imalatı ve bakım faaliyeti yürüten firma ve kuruluşların EMO tarafından belirlenmiş teknik şartlar dahilinde faaliyetlerini yürütmesi ve bu amaçla EMO`dan onay alarak işyeri açma, EMO`nun şartlarına göre işyeri faaliyetinin sınıflandırılması gibi süreçleri yürütmek ve bu sayede sanayide elektrik tüketiminin % 95`ni üreten ve tüketen elektrik makinelerinin verimli çalışma düzeylerini en yüksek şartlarda tutulmasında katkı vererek kuruluşların ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla Endüstriyel Tesislerde Elektrik Bakım Uygulama Prosedürü ve Şartnamesi oluşturulmasına yönelik çalışmalar ilgili komisyonlar eliyle yürütülecektir. 

Yapıların Elektronik Sistem ve Tesisatlarının EMO Mevzuatı doğrultusunda denetlenmesi amacıyla belediyeler ile ortak çalışmaların yürütülmesi hedeflenecektir. 

Mesleğimiz ve ülkemiz geleceğinin en önemli bileşenlerinden olan üniversitelerimizin özgür, özerk ve demokratik bir yapıya ulaşmaları için ülke ölçeğinde yürütülen çalışmalara destek olunacaktır. 

Yapı Denetim alanında çalışan üyelerimizin hak ve sorumluluklarının takibinin yanı sıra Yapı denetim mevzuatında yaşanan sistemsel sorunlar nedeniyle bu hizmeti üreten üyelerimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve denetimin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla konunun idari hukuki açısında bütünsel olarak değerlendirilmesine çalışılacaktır.  

8 Mart 2019 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Yeni Şube Hizmet Binamızın lokal vb. tamamlanmayan alanların dönem içerisinde yapımının sonuçlandırılarak kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

İzmir‘in ilçe ve mahallelerini, tarihi ve kültürel anlamda daha yakından tanımak amacıyla geçmiş dönemlerde başlatılan kültürel gezilerin devamı niteliğinde "İzmir Tarihi" etkinlikleri planlanacaktır. Bu kapsamda, uzman konuşmacıların katılımıyla bilgilendirme seminerleri de düzenlenecektir. 

Şube`nin kısa (2 yıl), orta (4 yıl) ve uzun (6 yıl) vadeli stratejik çalışma planının geliştirilmesi amacıyla Şube Kurumsallaşma ve Strateji Geliştirme Çalışma Grubu oluşturulacaktır. Bu kapsamda, "Geleceğimizi Üyelerimizle Planlıyoruz" temalı sektörel üye buluşmaları düzenlenecektir. 

"Bilim Tarihi" Seminerleri ve "Ustalara Saygı" buluşmaları planlanacaktır. 

Daha önce VDE ile yapılan çalışmaların geliştirilmesinin yanı sıra uluslararası meslek odaları vb. diğer yapılar ile iletişimin sağlanması ve sürdürülebilir kılınmasına yönelik çalışmalar planlanacaktır.

İzmir‘deki akademisyenlerle etkin iletişim, her bölümde bir öğrenci ve bir akademisyen temsilcisinin belirlenmesi, EMO Odasının oluşturulması, keşfi ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar planlanacaktır. 

Kamusal içerikli  Ulusal ve uluslararası proje hibe programlarına başvuru seçenekleri, örgütün ve Odanın örgütsel ve mali işleyişi ile uyumlu bir şekilde değerlendirilecektir. 

"Enerji Verimliliği" vb. çok disiplinli başlıklarda, ortak etkinlikler ve eğitimler düzenlenmesi için ilgili diğer odalarla görüşmeler gerçekleştirilecektir. 

Şubenin Hizmet Binasının daha efektif ve verimli kullanımı için projeler ve yeni öneriler geliştirilecektir. Bina içerisinde, engelli bireyler için erişilebilirlik imkanlarının arttırılması sağlanacaktır. 

Engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve ihtiyaçları hakkında toplumu bilinçlendirmek adına, her bakımdan gelişmelerini sağlayacak tedbirlerin pozitif ayrımcılık ve insan hakları temelinde alınması ve bu konuda farkındalık yaratılması yönünde toplumun daha kapsayıcı ve destekleyici olmasını sağlayacak etkinlikler planlanacaktır.   

Engelli üyelerimiz için iş arama ve kariyer danışmanlığı konularında stratejiler geliştirilecektir. 

Şubenin kurumsal olarak ve üyeleri ile iletişim hizmetlerinde dijitalleşme kapasitesi arttırılacaktır. Temsilcilik Çalışmaları

İl/İlçe temsilcileri, oda çalışmalarına ve kurullara katılım ile temsiliyet dikkate alınarak yeniden değerlendirilecektir. Temsilciliklerin SMM faaliyetleri dışında tüm üyeleri kapsayacak bir yapıya dönüşmeleri sağlanacaktır. 

Şube Denetçilerinin tüm temsilcilikleri yılda en az iki defa denetlemesi planlanacaktır, denetleme sonrası oluşturulacak raporlar sayesinde temsilciliklerin idari ve mali işleyişi ile Şube merkezinin eş güdümlü olması sağlanacaktır. 

Temsilcilik personeli ile yılda en az bir defa toplantı yapılacak ve örgütsel işleyiş konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacaktır. 

Şube merkezinde düzenlenen eğitimler başta olmak üzere Temsilciliklerimizdeki üyelerimizin ihtiyaç duyduğu başlıklarda eğitimler/etkinlikler düzenlenecektir. 

Özellikle üye yoğun işyerlerinde İşyeri Temsilciliklerimiz aracılığıyla belirli periyotlarla toplantılar, ziyaretler organize edilecek, işyerlerindeki üyelerimiz ile Şubemiz arasındaki iletişim güçlendirilerek üyelerimizin öneri ve eleştirileri ile her türlü sorunların belirlenip çözüme kavuşturulması için işyeri temsilcilerimizle birlikte çalışmalar yürütülecektir. İKK Çalışmaları

TMMOB‘ne bağlı Odaların birimleri ile şube coğrafyasındaki İKK`ları düzleminde ilişkiler kurulmaya devam edilecektir. Başta İzmir olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerinin bir arada iş üretebileceği platformlarda aktif olarak yer alınacaktır. 

Meslek alanlarımızdan kent gündemini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendiren etkinliklerde ve platformlarda yer alınacaktır. 

Elektrikli ulaşım, yenilenebilir enerji, elektromanyetik kirlilik, ışık kirliliği, enerji krizi gibi konularda İKK düzleminde çalışmalara katkıda bulunulacak, yerel yapılarla ilişkiler güçlendirilecektir. Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sektör Dernekleri ile ilişkiler

Kamu yararına protokoller çerçevesinde belediyelerle ve dağıtım şirketleri ile ilişkiye geçilecek ve var olan ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır.  

Şubemiz coğrafyasındaki sektör dernekleri ile odamız uzmanlık alanları, eğitim ve örgütlenme faaliyetlerimiz konusunda ilişkiler kurulacaktır. 

Bakanlıklar ve bağlı kurumlarının mesleğimiz ve Odamızla ilgili yapacağı çalışmalar takip edilecek, mevcut olan ve planlanan yasa, yönetmelik ve mevzuat benzeri çalışmalar üyelerimiz ve kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için eğitimler ve toplantılar düzenlenecektir. Kamu yararı içermeyen, mesleğimiz ve üyelerimiz aleyhine olan düzenlemelere karşı idari ve hukuki açından mücadele edilecek gerektiğinde eylemsellikler gerçekleştirilecektir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir kentine dair başlatılan AB İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çalışmalarında etkin işbirliği modelleri araştırılacaktır. İzmir kenti, bu misyon çerçevesinde, 2030 yılına kadar iklim-nötr kent olma hedefiyle çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, karbon azaltımı ve yeşil altyapı gibi konularda daha dayanıklı ve çevre dostu bir kent olmayı amaçlamaktadır. Enerji Piyasası, Bağlı Kurumlar, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Organize Sanayi Bölgeleri İle İlişkiler

Enerji Bakanlığı ve bağlı kurumların çalışmaları takip edilecek, yayımlanan mevzuat veya mevzuat hazırlık çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kurumların çalışmaları takip edilecek, yayımlanan mevzuat veya mevzuat hazırlık çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. 

Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan üyelerimizin katılımıyla OSB komisyonu kurulacak, özellikle son dönem gündeme gelen OSB`leri kapsayan enerji kısıtlamalarını da kapsayacak şekilde çalışmalar yapılacak, özellikle OSB`lerde bulunan çeşitli sanayi kuruluşlarında görev yapan üyelerimiz için daha erişilebilir olacak şekilde bu bölgelerde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Bölgemizde görevli elektrik dağıtım şirketinin mesleğimize, üyelerimize ve kamuya yönelik olumlu, olumsuz uygulamalarının izlenmesi ve gerektiğinde müdahil olunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.Üniversiteler İle İlişkiler, EMO-Genç Çalışmaları

Şubemiz sınırları içerisinde yer alan üniversitelerimiz ile var olan ilişkiler daha da geliştirilmesi ve daha da kurumsallaşması için çalışmalar yürütülecektir. Bölümlerde EMO`yu tanıtıcı etkinlikler, buluşmalar gerçekleştirilecek, öğrencilerin üniversite döneminden itibaren Oda ile tanışması ve ilişkisi güçlendirilecektir.  

Elektronik laboratuvarı altyapısında bulunan cihazlar kullanılarak Elektronik Sanayiinde çalışan üyelerimiz için hizmet verilmeye başlanacaktır. Yeni kurulan elektronik laboratuvarının EMO Genç tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli yönergeler ve altyapı sağlanacaktır. 

Altı aylık periyotlar ile bölüm başkanları ile toplantılar düzenlenecek ve ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

EMO Genç üyelerinin daha etkin çalışma yapmaları kolaylaştırılacaktır. Bu anlamda teknik gezi, söyleşi, staj yeri temini için mevcut çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir. Komisyon Çalışmaları

Şubemiz işleyişinde önemli bir yer kaplayan mesleki ve sosyal etkinliklerin altyapısının hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesi, meslek alanlarımıza yönelik görüş/rapor/çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla komisyonlar kurulacak ve bu komisyonlar arasındaki eş güdümün sağlanması amacıyla da 6 ayda bir komisyon yürütmeleri ile toplantı yapılacaktır.  

Komisyonların kendi çalışma programını oluşturması, verimli ve üretken bir komisyon yapısının oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

Her komisyonun somut bir çıktıyı hayata geçirmesi için komisyon çalışma raporları değerlendirilecek ve komisyonlara bu amaçla görevlendirme yapılacaktır. 

Kadın meslektaşlarımız için iş arama sürecinde ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele edilecek, kadın üyelerimizin şube ve merkez çalışmalarına katılımlarını teşvik edecek yöntemler geliştirilecektir. Kadın mühendis üyelerimizin profesyonel gelişimlerini desteklemek ve sektördeki cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği için çaba göstermek adına bu yönde çalışmalar içerebilecek 

programlar oluşturacak, kadın mühendislerin birbirleriyle tanışabilecekleri ve bağlantılar kurabilecekleri konferanslar, paneller, kahve molaları, sosyal etkinlikler veya profesyonel toplantılar ile ağ oluşturma etkinlikleri düzenlenecektir. 

Bu dönem hayata geçireceğimiz Emekli Mühendisler Komisyonu bünyesinde; Tazeleme Üniversitesi ve 3. Yaş Üniversitesi gibi sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımının yapılarak, üyelerimizin bu projelerden yararlanmaları yönünde çalışmalar yapılacaktır. Kamuoyunda  3600 Ek Gösterge olarak bilinen bazı meslek gruplarının emekli aylıklarının yükseltilmesini sağlayan düzenlemelerde mühendisler gerekli iyileştirmeyi alamadıklarından, Ek Gösterge ve Mesleki Tazminatlarla ilgili yasa değişiklikleri yapılması yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar, emekli mühendislerimizin hak ettikleri değeri kamuoyu önünde alabilmeleri ve  maaşlarında da iyileştirme sağlanmasının önünü açacaktır. 

Üyelerimizin ve yakınlarının katılımı ile toplu olarak; devlet tiyatroları, özel tiyatro toplulukları, belgesel film gösterimleri, sinema, konserler gibi çeşitli sanat gösterilerinin toplu olarak izlenebilmesi adına üyelere gerekli duyuruların yapılması, Tarihi, ören ve turistik yerlere çevre, doğa, tarihsel değerlerin korunması bilincinin artırılması yönünde, rehber eşliğinde konaklamalı/konaklamasız gezi, yürüyüş ve piknik düzenlenmesi, yerel turizm firmaları ile üyelerimize indirimli olarak ortak organizasyonlar yapılması konusunda çalışmalar yürütülecektir. 

Önceki dönem yapmış olduğumuz gibi, çok sayıda üye ve yakınının katılımının sağlandığı kahvaltı buluşmalarına devam edilmesi, önceki dönem sonu hayata geçirdiğimiz "Kitap Kulübü"nün devamı ile birlikte Müzik, Tiyatro Grubu, Fotoğrafçılık Kulübü gibi etkinliklerin de gelecek talebe göre oluşturulmasının yanı sıra sosyal, kültürel, hukuk, sağlık, kişisel gelişim, kadın, mühendislik söyleşileri ve etkinlikleri gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.  Basın Yayın Faaliyetleri

Odamız etkinliklerinin üyeye yansıtıldığı yayın faaliyetleri (bülten, kitap, broşür, web sayfası vb.) periyotlarına uygun bir şekilde düzenli olarak yayımlanmaya devam edecektir. Şubemizce hazırlanan aylık bültenin her ay düzenli bir şekilde çıkarılması için çalışmalar devam ettirilecektir. 

Kamuoyunu ilgilendiren uzmanlık alanlarımızın içerisinde yer aldığı olaylara müdahil olunacak, gerektiğinde basın açıklamaları ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Şubemizin ve Odamızın çalışmalarını, etkinliklerini, raporlarını vb. bilgileri üyelerimize ve kamuoyuna sosyal medya üzerinden duyurabilmenin yollarını gerçekleştirecektir. Özellikle geçtiğimiz dönem uygulamaya konulan çevrimiçi seminerler farklı konularda ve farklı uzunluklarda yüklenerek hem meslektaşlarımıza hem de genel topluma ulaşılması sağlanacaktır. 

LinkedIn platformundan oda çalışmaları kapsamında bilgilendirmeler, Youtube ve X platformlarında ise güncel gelişmeler ile ilgili görüşlerimiz paylaşılmaya devam edilecektir. 

Mühendislik çalışmalarında kullanılan hesaplama ve modelleme programlarının, üyelerimiz tarafından kullanımının artması için çalışmalar yürütülecektir.Serbest Müşavir Mühendislik Alanına Yönelik Çalışmalar

SMM üyelerimizin yaşadıkları olumsuzluklara yönelik, özellikle iç tesisat alanında hizmetlerin yetkisiz fen adamları tarafından yapılmasının engellenmesi ve SMM üyelerimizin çalışma alanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecektir. 

Serbest Müşavirlik Mühendis üyelerimizin üretmiş olduğu hizmetlerin denetimleri kesintisiz olarak sürdürülecek, mesleki denetim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için çaba gösterilecektir.  

SMM üyelerimizin en önemli meslek alanlarından biri olan YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik denetimler yapılacak, hizmetlerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hale gelmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır. 

Yılbaşında SMM belge yenileme süreçlerinde oluşan yoğunluğun azaltılması, belge düzenleme sürecinin hızlandırılması ve belge yenileme koşullarının netleştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır. 

Özelleştirme sonrası dağıtım şirketleri uygulamaları ve SMM üyelerimize yansımaları izlenecek, uygulama farklılıkları ve mevzuata uygun olmayan kişisel ve keyfi uygulamalar tespit edilerek düzeltilmesine yönelik girişimlerde bulunulacak; karşılıklı görüşmelerle uygulama talimatları ve kılavuz dokümanlar oluşturulacak, bu bağlamda, söz konusu uygulama farklılıklarının, daha önce yapı projeleri içerisinde düzenlenen, ancak sonrasında dağıtım şebekesinin bir parçası şeklinde ayrı olarak düzenlenmeye başlanan yapı bağlantı hattı (YBH) projeleri ile gerek yapı bağlantı hattından kaynaklı gerekse bağlantı gücü tanımından kaynaklı olarak fen adamlarının yetkilerinin belirlenmesine ilişkin uygulamalarda yoğunlaştığından hareketle bu konular takip edilerek sonrasında gerekli durumlarda girişimlerde bulunulacaktır. 

SMM hizmet alanlarının gelişen uygulamalar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve genişletilmesi konusunda mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar başlatılacak, büyük çoğunluğu SMM faaliyetleri ile ilgili olduğu görülen Odamız mevzuatının fiili uygulamalarla ve diğer ilgili bakanlık düzenlemeleri ile uygun hale getirilmesi ve dava sonuçlarının yönetmeliklere yansıtılması sağlanacak, SMM tam gün çalışma koşuluna ilişkin istisna durumların netleştirilmesi sağlanacaktır. 

SMM belge türleri ve unvan sorunları özelinde ilgili bakanlık mevzuatı ile Odamız uygulamalarının uygun hale getirilmesine yönelik girişim ve uygulamalarda bulunulacaktır. 

Periyodik kontrol hizmetleri ile ilgili EKİPNET sistemine kayıt aşamasına Oda üyelik ve SMM bilgisi özelinde Odamızın da dahil olmasının sağlanması, periyodik kontrol hizmetlerinin de mesleki denetiminin gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır. 

Yapı denetim şirketlerinde görev alan yapı denetçisi üyelerimizin SMM hizmetleri içerisinde yer alan fenni mesuliyet görevini üstlendiklerinden hareketle, bu şirketlerin de tescil vb işlemlerin ilgili Odalar tarafından yürütülmesi ve bu hizmetlerin mesleki denetiminin gerçekleştirilmesi sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.Eğitim Çalışmaları 

Üyenin mesleki bilgi ve birikiminin geliştirilmesi meslektaşlarımızın üyesi olduğu örgütümüzü tanıması ve anlaması açısından büyük önemi olan eğitim çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir. Aynı zamanda üyelerimizin desteği ile geçmiş dönemlerde de sürdürülen "Mühendislik Geliştirme Seminerleri", mesleğimize ilişkin uzmanlık alanlarında yaşanan gelişmeler ışığında geliştirilerek sürdürülecektir. 

MİSEM kapsamında düzenlenen eğitimleri tüm üye profilini kapsayacak şekilde çeşitlendirmek, eğitimler sonunda pratik uygulama yapılmasına yönelik uygulama merkezlerinin kurulmasını sağlamak, eğitmen havuzunun mümkün olduğu ölçüde şubemiz üyelerinden olmak üzere genişletmektir.  MİSEM Eğitim Notlarının güncellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir. 

İl/ilçe temsilciliklerin talepleri doğrultusunda, temsilciliklerde seminerler düzenlenecek, Şube merkezinde yapılan eğitimlerin mümkün olduğunca temsilciliklerde de yapılmasına çalışılacaktır. 

Eğitim çalışmalarımızın Şube merkezinin yanı sıra üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, üye yoğun işyerlerinde gerçekleştirilecektir. Kamu Kurum ve Kuruluşları ve iştiraklerinin gereksinimine özel eğitimler/seminerler düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Elektronik, haberleşme, kontrol, otomasyon ve biyomedikal alanında çalışan üyelerimize yönelik komisyon önerileri doğrultusunda eğitimler planlanarak düzenlenecektir.  

Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak amacıyla seminerler planlanacak, fuar, teknik kongre, sempozyum ve benzeri etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır. 

Meslek alanlarımıza ilişkin konularda görev yapan ara teknik elemanların özellikle İSG mevzuatı zorunluluklarında alması gereken eğitimler konusunda gelecek olan kurumsal başvurular doğrultusunda destek olunacaktır. 

Kamu kurumlarını ve milli eğitime bağlı okullardan gelecek talepler doğrultusunda enerji verimliliği ve meslek alanımızın tanıtımı konularında bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Çalışma şartlarından kaynaklı Şubemize gelemeyenler üyelerimize dönük uzaktan seminerler düzenlenmesine olanak sağlanacaktır.  

MİSEM Eğitimlerine kamu kurum ve kuruluşları ve iştiraklerinin de katılımlarının sağlanması amacıyla eğitim programları geliştirilecektir.  

Şubemiz sınırları içerisinde öncelikle MİSEM kapsamında verilen eğitimlerinin haberleşme, elektronik, otomasyon ve biyomedikal mühendisliği uygulamalarına yönelik arttırılması, eğitimlerin niteliğinin geliştirilmesi ve uygulamaları da içermesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir. Örgütlenme Çalışmaları 

Oluşturulacak Örgütlenme komisyonu çalışmalarıyla üye ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İşyeri ve temsilcilik ziyaretleri ile üye beklentilerinin takibi, sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlanması, ödenti toplama oranının yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

-İşyeri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,

-Ar Ge Merkezleri ve Teknoparkların ziyareti yapılması,

-Olabildiğince çok sayıda üye ile irtibat kurularak sorunların saptanması ve önerilerin alınması,

-Üyelerimizin çalışma yaşamlarındaki sorunlarının tespit edilmesi, üyelerimiz ile ilişkilerin geliştirilmesi, Odamızdan beklentilerin ve taleplerin dile getirilmesi amacıyla bölgesel/sektörel üye toplantıları ve anket çalışması,

-Eğitim ve etkinliklerin üye gereksinmeleri doğrultusunda yapılması ve katılımların artırılması,

-İl ve İlçe Temsilciliklerinde toplantılar düzenlenmesi,

-Henüz ODA üyesi olmayan meslektaşların üye kayıtlarının yapılması çalışmaları, Oda üyesi olmadan unvan kullanan mühendislerin takibi konusundaki çalışmalar geliştirilmesi ve bu meslektaşlarımızın üye olarak kaydedilmesi için çalışmaların sürdürülmesi,

-Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadeleye ; Odamız ve TMMOB`de kadın mühendislerin örgütlenme mekanizmalarını geliştirmeye, kadın mühendisler ile ilgili Kurultaylarda, Odamız ve TMMOB Genel Kurullarında alınan kararların hayata geçirilmesi için çabaların yoğunlaştırılması,

-Elk. Mühendisliği en az ücret tarifesinin uygulanmasının takibi ve üyelerimizin düşük ücretle çalışmalarının önlenmesi, SGK tarafından tak taraflı iptal edilen SGK asgari ücret protokolünün etkin biçimde tekrarlanması amacıyla Odamız tarafından yürütülecek çalışmalara katılım sağlanması ve katkı konulması,

-Ücretli çalışan üyelerimizin haklarının takibi için çalışmalar yapılması,

-Kamuda çalışan üyelerin özlük haklarının korunması ve mesleki yetki ve branşlarına göre çalışmalarının sağlanması için hukuki destek verilmesi, Kamuda çalışan üyelerimizin mesleki-sosyal haklarının korunması, yetki ve branş sorunlarının çözümü, verilen ilave hizmetlerin angaryaya dönüşmemesi vb. sorunları için daha etkin bir çalışma gerçekleştirilmesi,

-Özellikle İşyerinde ücretli çalışan ve aynı zamanda Enerji Yöneticiliği veya YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu üstlenen üyelerimizin, üstlendikleri sorumluluk gereği gerekli olanaklara kavuşturulması, mevcut işlerine ilaveten üstlendikleri bu görevin ücret olarak karşılığını almaları için çalışmalar yapılması, 

-Üniversitelerin Odamızı ilgilendiren bölümlerinde okuyan öğrencilerin EMO-Genç örgütlenmesinde yer alması için çalışmalar yapılması, Oda politikalarının EMO-Genç üyelerine aktarılmasının sağlanması, ileride Oda üyesi olma ve Oda çatısı altında çalışma yürütmelerinin gerekliliğinin ve bilincinin oluşturulmasına çalışılması,

-Gerek yeni mezun gerekse de mezuniyet aşamasındaki meslektaşlarımız ile temas kurulabilmesi amacıyla bölgemizde düzenlenen kariyer fuarlarına katılım sağlanması,

-EMO-Üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak etkinlikler düzenlenmesi, Üniversitelerde Meslek Dalı ile ilgili konularda EMO-Genç ile MDK`lar aracılığıyla ortak çalışmalar ve seminerler ve bilgilendirme toplantıları yapılması,

-Bölgemizdeki üniversitelerin farklı olan eğitim programları nedeni her üniversite ile farklı içerikte etkinlikler yapılması ve üniversite-EMO ilişkisinin geliştirilmesi,

-Farklı meslek alanlarında çalışan üyelerle ortak toplantılar düzenlenerek sorunların tespiti ve önerilerin alınması,

-TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına aktif destek verilmesi ve diğer ODA`larla ortak mücadele alanlarında işbirliği yapılması,

-Sosyal, Kültürel ve Teknik Gezi etkinliklerinin düzenlenmesi, gerektiğinde özel gündemli toplantılara çağrılı konuşmacıların katılımıyla sosyal, ekonomik ve politik alanlarda söyleşiler düzenlenmesi, 

vb. konularında düzenlenecek program dahilinde çalışmaların sürdürülmesi amaçlanmaktadır.  

Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalara zaman ayıracak, katkı koyacak ve katılım sağlayacak üyelerimizle yukarıdaki çalışmalar sürdürülecektir. 


Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.