MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 400

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>34. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

29.06.2022

 


 TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ 

 34. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

 SUNUŞ

Ülkemizde yaşadığımız sorunlar bizim gibi meslek örgütlerine her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk yüklemektedir. Meslek alanlarımızı ve kamunun her alanını gerileten Neo-liberal politikalara karşı meslektaşlarımız ile birlikte mücadele etmek, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte Odamızın demokrat ve çağdaş kimliğini devam ettirmek, Cumhuriyet`in kazanımlarına sahip çıkarak, özgür, demokratik, laik bir hukuk devleti yaratılması çabasına katkı koyan bir yönetim anlayışını geçmişten gelen mücadele ve bilgi birikimi ile sürdürmek için EMO İzmir Şubesi‘nin 34. Dönem çalışmalarını aşağıdaki temel perspektifler üzerinden gerçekleştirilmesini hedeflemekteyiz.

Bilindiği üzere yeni yılın ilk günü yapılan fahiş elektrik ve doğalgaz zamlarını takiben sanayiye uygulanan enerji kısıtlamaları ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve enerji politikalarının kamu odaklı hale getirilmesi ile ilgili yoğun bir eylem sürecine girilmiştir. Bu konuda halkımızı ve meslektaşlarımızı doğru bilgilendirme ve haklarının korunması için her türlü mücadelenin içerisinde olunacaktır. 

Neoliberal politikalar sonucu enerji, iletişim, sağlık gibi tüm temel altyapı alanlarının özelleştirilmesinin mantığının tamamen çöktüğü ve mevcut sorunlarımızın temelini oluşturduğu görülmektedir. Ülke gelir dağılımı çok bozulmuş durumdadır ve enflasyonun TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla dahi % 70 in üzerine çıkması ile halkın büyük bir kesimi temel gıda ürünlerine erişimde dahi zorlanır hale gelmiştir. 

Geleceğinden endişeli bir gençlik vardır, gençlerin %61`i geleceğini ve umudunu yurtdışına göçe bağlamış durumdadır. Bu oran eğitimli ve mühendislik, tıp gibi tercih edilen meslek alanlarında daha da artmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda nitelikli iş gücünün azalacağı öngörülmektedir. 

İş sağlığı ve iş güvencesi (İSG) alanında mevcut yasalara bile uyum sağlanmadığından iş cinayetleri artarak devam etmektedir. İklim değişikliği ve ranta dayalı ekonomilerin yarattığı çevre sorunlarına her geçen gün artmaktadır. 

Üretime ve sanayileşmeye dayanmayan, kent ve toprak rantı etrafında şekillenen bir ekonomi politikası ve özelleştirme/piyasalaştırma uygulamaları, toplumun tüm kesimlerini olduğu kadar mühendisleri de güvencesiz ve geleceksiz kılmaya dönük sistemli saldırıları beraberinde getirmektedir. 

Meslek alanlarımızla ilgili ve üyemiz yararına çalışırken, hepimizi ilgilendiren bu konuların çözümü bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Mesleğe başlarken ettiğimiz mühendislik yemini gereği, bilgi birikimiz ve deneyimimiz ile hayatın gelişmesi ve kamu yararına tutum sergilemek zorundayız. 

Yanlış ve kötü giden her sürece müdahale eden TMMOB ve bağlı meslek odalarının üyeleri ile arasındaki bağı kopartmak, güçsüzleştirmek, işlevsizleştirmek, kendine bağlı ehlileşmiş bir yapı kurmak için de siyasal iktidar her türlü adımı atmakta sakınca görmemektedir. TMMOB`un örgütlü mücadele gücü ve geleneği sayesinde her türlü baskı ve sindirme politikalarına rağmen "bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdüreceğimizi" bir kez daha söylüyoruz. Etkin ve güçlü bir Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi`nin başarılı çalışmalarının sürekliliği için;

• Kapitalizmin dayattığı "yenidünya düzeni" ve emperyalist sömürü politikalarına karşı mücadele içinde aktif olarak yer alınmasının sürdürülmesini,

• Özgürlük, insan hakları ve emeğin değerinin savunulması için demokrasi mücadelesi içinde yer alınmasını,

• Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünün savunulmasını,

• Haberleşmenin ve enerjinin bir insan hakkı olduğunun savunulmasını,

• Emeğin sömürülemediği, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığı, işçi katliamlarının yaşanmadığı güvenceli bir gelecek yaratan emek yanlısı politikaların savunulmasını, 

• Çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkının savunulmasını,

• Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarına sahip çıkılmasını,

• Başta enerji ve haberleşme alanı olmak üzere yanlışlığı somut bir şekilde görülen tüm özelleştirme politikalarının sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılarak kamusallık bilincinin geliştirilmesini,

• Savaşa karşı barışın savunulması, toplumsal uzlaşma, eşitlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkı sağlamak ve barışın yeniden var edilebilmesine emek vermeyi,

• Üniversitelerin özerkliğinin, gericiliğin değil bilimsel ve halkın yararına çalışan bilim yuvaları olmasının savunulmasını,

• Herkese eşit, bilimsel, parasız eğitim hakkının savunulmasını,

• TMMOB örgütlülüğünün savunulmasını ve güçlendirilmesini,

• TMMOB ve EMO`nun anti-faşist ve anti-emperyalist duruşunun sürdürülmesini,

• Üyelerin mesleki gelişimleri için meslek ve meslek alanlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini, meslek içi eğitimlerin geliştirilerek sürdürülmesini, 

• Meslek alanlarımıza ilişkin sorunlarda kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi ve kamu yararına politikaların hayata geçirilebilmesini, 

• Son yıllarda giderek artan ve sistemli olarak sürdürülen meslek alanlarımıza yönelik saldırılara karşı çıkmak, mühendislerin hak ve yetkilerinin savunmasını, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesini, 

• Üyelerimizin mesleki gelişimine kongreler ve sempozyumları gibi bilimsel etkinliklerle sağladığımız katkıyı büyütmeyi, meslektaş adaylarımızın daha donanımlı mühendisler olarak gelişmelerine destek olmayı,

• Merkezi bir planlama ve kamusal anlayışla çevreyi, kentsel ve tarihsel dokuyu koruyan bilgi ve teknoloji yoğun bir sanayileşme politikası mücadelesini,

• Çevrenin ve yaşamın korunmasında yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakların kullanılmasını ve bunları kullanırken de ithal ve ikameci anlayış yerine; yerli üretime dayalı bilimsel, teknolojik ve siyasal girişimlerin desteklenmesini,

• Ulusal ve uluslararası tekellerin dayattığı nükleer santrallere karşı yürütülen mücadelenin yükseltilerek sürdürülmesini,

• Karanlığa karşı bilimi savunarak, bilim ve teknolojinin toplum yararına kullanılmasına hizmet etmeyi, 

• Enerji, çevre, ulaşım ve kentleşme alanlarındaki kent sorunlarının yerel yönetimlerle birlikte çözümü için oluşturulacak ortak akıla mesleki katkı sağlamayı,

• Çalışmalarımızda genç üyelerimizin katkısını artırarak daha güçlü bir örgüt oluşturmayı hedeflemekteyiz.


 ODA – ŞUBE ÇALIŞMALARI

Mevcut EMO Ana Yönetmeliğinde Oda Genel Kurulu delege sayısı doğal delegelerin yanı sıra Şubelerin toplam üye sayısının %2 si oranında belirlenmektedir. Bugün delege sayısı 1600 ün üzerindedir ve üye sayısı arttıkça orana bağlı olarak delege sayısı da artmaktadır. Bu sayıdaki delegeyi genel kurula taşıma, 3 gün boyunca konaklama vb giderler karşılanamaz hale gelmesi, bu boyutta genel kurul yapacak salonların bulunulamaması başlıca sorunları oluşturmaktadır. TMMOB ye bağlı, üye sayısı çok olan odaların delege sayısını sabitledikleri görülmektedir. Bu nedenle Şube Genel Kurulunda kabul edilen şekliyle Oda Genel Kurul Delege Sayısının 800 ile sınırlandırılması  için EMO Ana Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.

EMO İzmir Şubesi`nin kendi bütçesini yönetebilmesi ve sağlıklı bir gelir gider yapısına kavuşturulması için 34.çalışma dönemi içerisinde EMO İktisadi İşletmesi bünyesinde gerekli değişikliklerin yapılması yönünde çalışma yürütülecektir.

EMO`ya kayıtlı tüm meslek disiplinlerini kapsayan Mühendislik Meslek Alanları Yönetmeliği`nin EMO 48. Çalışma Dönemi  içerisinde hazırlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Şube`de yürütülen iş ve dokümantasyon takip süreçlerinin zamanın gereklerine uygun hale getirilmesi, dokümantasyon sürecinin daha hızlı çözümlenmesi ve dokümanların dijital olarak arşivlenmesi için dijitalleşmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Aynı zamanda bu süreç dahilinde üyelerimizin ve kamuoyunun gerek mesleki gerekse toplumsal olarak bilgiye ihtiyaç duyduğu göz önüne alınarak, konusunda uzman kişilerden oluşacak kişilerin söz sahibi olduğu web portal oluşturulması ile ilgili çalışma yapılacaktır. 

Örgütümüz özellikle genç üyeleri ile buluştuğu, örgütümüzün birlikteliğinin arttırılabileceği TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri ve EMO Gençler için içerisinde konaklama alanlarının, eğitim ve atölye çalışmaları vb.  çeşitli etkinliklerin açık havada yapılabileceği Özgür Eğitim Kampı - EMO Köyü oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Oda`nın mali işleyişi ve sürdürülebilirliği konusunda tüm birimlerin dahil olduğu; personel politikaları, üye aidatlarının toplanma yöntemi ve oranı, mesleki denetimin geleceği,  merkez payı uygulaması, denk bütçe ile etkinlik yapılmasını zorunlu kılacak idari kararların alınması, iktisadi işletmenin Odanın kamusal yetki ve sorumluluğu ile uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırılması, Oda`nın mali işleyişinin iyileştirilmesi, demokratikleştirilmesi ve yönetilebilir hale gelmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir. 

2003 yılından beri sürekli gelişen, kurumsal bir hal alan MİSEM eğitimlerinde ölçme ve değerlendirme sisteminin önemli bir bileşeni olan sınav sisteminin kaldırılması ile üyelerimizin eğitimlere bakışı gün geçtikçe olumsuz yönde değişmektedir. Katılımcılar, eğitim sırasında katılım zorunluluğu nedeni ile sadece yoklama alınırken sınıfta bulunmakta, ders içeriğine katılım, dinleme, öğrenme, soru sorma, analiz etme vb. süreçlerden gittikçe uzaklaşmaktadır. Oda Yönetim Kurulu tarafından iptal edilen ölçme ve değerlendirme amaçlı sınav sisteminin önceki dönemlerde olduğu gibi yeniden yürürlüğe sokulması amacıyla Oda Yönetim Kurulu nezdinde gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Test ölçüm faaliyetlerinin tarafsız bağımsız, bilgi birikimi olan üyelerimizle Odamızın koordinatörlüğünde yürütülmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Elektronik Meslek Dalı ve Biyomedikal Meslek Dalı Komisyonları marifetiyle biyomedikal ve elektronik mühendisliği meslek alanlarının tanınır ve aranılır kılınması, üyelerimizin de haklarının korunması, ilgili yönetmeliklerin hazırlanması ve mevcut yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar  yapılacaktır. 

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe standartlara uygun güvenli üretim yapılması, haksız rekabet koşullarının önüne geçilmesi, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, asansörlerin tesisinden sonraki işletme ve bakım süreçlerinin düzenlenmesi ve kullanıcılara güvenli asansörlerin sunulabilmesinden yola çıkan Şubemiz ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir şubesi birlikteliği ile "Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcı Sistemler" alanında altı dönem devam eden ve sonuncusu 18-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlenen "Asansör Sempozyumu ve Sergisi"nin yeniden gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına EMO İzmir Şubesi tarafından ilk olarak 7-10 Mayıs 2009 tarihlerinde İzmir Fuar Alanı`nda gerçekleştirilen Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi, daha sonraki dönemlerde "Elektrik Tesislerinde Yeni Teknolojiler ve Verimlilik", "Elektrik Tesislerinde Güvenlik", "Akıllı Şehirler/Güvenli Tesisler" ve son olarak da "Geleceğin Elektrik Tesisleri ve Dijitalleşme" ana teması ile  "VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi" adı altında 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlenmiştir. Ülke genelinde çok sayıda mühendis ve teknik elemanın katılım sağladığı kongreler kapsamında aydınlatma, güç ve enerji sistemleri, yapı elektronik sistemleri ile binalarda elektrik tesisatı konularında sempozyumların yanı sıra özel etkinlikler de gerçekleştirilmiştir. Kongreler binlerce mühendis ve teknik elemanı buluştururken, bilim insanları, üreticiler, tasarımcılar ve uygulayıcıları ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmiş, ülkemizin mühendislik birikiminin paylaşılmasına katkı sağlamıştır. Geçen dönem pandemi nedeniyle yapılamayan, örgütümüze ve mesleğe ilişkin birikimlerin ulusal düzeyde katılım sağlayan binlerce meslektaş ile buluşturulduğu Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi`nin yedincisinin Şubemiz tarafından düzenlenmesi için gerekli çalışmalar bu dönem yürütülecektir.

Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak amacıyla önceki dönemlerde düzenlenmiş olan "Elektriğin Öncüleri" başlığı altında "Nikola Tesla Sempozyumu", "Geleceğin Teknolojileri" dizisi kapsamında "Turing`den Geleceğe Yapay Zekâ Konferansı", V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında özel bir etkinlik olarak düzenlenen "Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları" ve yine yapay kalp, nöral protezler başta olmak üzere yapay organ geliştirilmesine ilişkin çalışmaların değerlendirilerek, insan biyolojisinin yapay organlarla değiştirilmesinin toplumsal etkilerinin ele alındığı "İnsanlık 2.0 - Biyolojisi Değişen İnsana Doğru" Konferansı gibi konferanslar, seminerler planlanacak, fuar, teknik kongre, sempozyum ve benzeri etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

Düzenlenen sempozyumların sektörel boyutu ile birlikte akademik bildirileri de içerecek şekilde geliştirilmesi için hakemli değerlendirme sürecinin de bulunması için çalışma yapılacaktır.

Enerji Verimliliği, İzmir Enerji Forumu, İzmir Rüzgar Sempozyumu vb. yerel etkinliklerin ilgili komisyonlarla birlikte değerlendirilerek hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

EMO Ana Yönetmeliğine göre de Yönetim Kurulu`nun yardımcı organı olan Danışma Kurulu ve Şube Koordinasyon Kurulu Toplantılarının düzenli olarak toplantılar yapılacak, salt bilgilendirme amaçlı olmasının ötesinde tartışma ve öneri platformu haline getirilerek ve Yönetim Kurulu çalışmalarına amaçlanan destek sağlanacaktır. 

Yapı denetim alanında çalışan üyelerimizin özlük haklarının korunması, denetim sürecinin ve kalitesinin artırılması ve sağlıklı hale dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yürürlüğe giren mevzuat takip edilecek, bu alanda çalışan üyelerimizin haklarının korunması, mesleki, idari ve hukuki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

Ülkemiz gündeminde yer alan sosyal ve politik konular hakkında araştırmacı, yazar, bilim insanı vb. uzmanların katkılarıyla söyleşiler, buluşmalar, toplantılar gerçekleştirilecektir.

Gerek merkezi olarak yürütülen Nükleer Karşıtı Platform gerekse bölgemizde oluşturulan ve sekretaryasını yürüttüğümüz Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri çalışmalarına katkı koymaya devam edilecektir. 

Bölgemizin enerji altyapısı, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim ilişkisi çerçevesinde şebekemizin sorunlarının tespit edilmesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürülecek ve etkinlikler planlanacaktır. 

Haberleşme alanındaki gelişmeler yakından takip edilecek, topluma/kullanıcılara yönelik uygulamaların olumlu, olumsuz yönleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İnternet altyapısının geliştirilmesi ve halkın kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacak ve gerektiğinde konuya müdahil olunacaktır.

Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerinde görev alan üyelerimizin sayısı arttırılacak ve bu hizmetlere yönelik gerekli cihaz, ekipman ve teknik standart altyapımızın yeniden gözden geçirilerek eksikliklerimizin tamamlanmasına çalışılacaktır.

Oda örgütlülüğüne katkı sunmak hedefi ile üye-oda arasındaki sosyal ilişkilerin artırılması, üyelerimiz ve yakınlarının daha aktif olarak şubemiz etkinliklerine katılması, üyeler arasındaki yakınlaşma ve mesleki dayanışmayı güçlendirmesi amacıyla Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu tarafından çeşitli sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlenecektir. 

Toplumda enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bilincin geliştirilmesi konusunda diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar sürdürülecektir

Mesleğimiz ve ülkemiz geleceğinin en önemli bileşenlerinden olan üniversitelerimizin özgür, özerk ve demokratik bir yapıya ulaşmaları için ülke ölçeğinde yürütülen çalışmalara destek olunacaktır.


 Şube Hizmet Binası Çalışmaları

8 Mart 2019 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Yeni Şube Hizmet Binamızın konferans salonu vb. tamamlanmayan alanların dönem içerisinde yapımının sonuçlandırılarak kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

EMO İzmir Şubesinin gelecekte çalışmalarını sürdüreceği bu yapı aynı zamanda çağdaş ve adil bir gelecek için çalışan diğer meslek ve emek örgütlerine de amaçları doğrultusunda çalışmalarında destek olmaya devam edilecektir.

 Temsilcilik Çalışmaları;

İl/İlçe temsilcileri, oda çalışmalarına ve kurullara katılım ile temsiliyet dikkate alınarak yeniden değerlendirilecektir. Temsilciliklerin SMM faaliyetleri dışında tüm üyeleri kapsayacak bir yapıya dönüşmeleri sağlanacaktır.

Şube Denetçilerinin tüm temsilcilikleri yılda en az iki defa denetlemesi planlanacaktır, denetleme sonrası oluşturulacak raporlar sayesinde temsilciliklerin idari ve mali işleyişi ile Şube merkezinin eş güdümlü olması sağlanacaktır.

Temsilcilik personeli ile yılda en az bir defa toplantı yapılacak ve örgütsel işleyiş konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Şube merkezinde düzenlenen eğitimler başta olmak üzere Temsilciliklerimizdeki üyelerimizin ihtiyaç duyduğu başlıklarda eğitimler/etkinlikler düzenlenecektir.

Özellikle üye yoğun işyerlerinde İşyeri Temsilciliklerimiz aracılığıyla belirli periyotlarla toplantılar, ziyaretler organize edilecek, işyerlerindeki üyelerimiz ile Şubemiz arasındaki iletişim güçlendirilerek üyelerimizin öneri ve eleştirileri ile her türlü sorunların belirlenip çözüme kavuşturulması için işyeri temsilcilerimizle birlikte çalışmalar yürütülecektir.

 İKK Çalışmaları

TMMOB‘ye bağlı Odaların birimleri ile şube coğrafyasındaki İKK`ları düzleminde ilişkiler kurulmaya devam edilecektir. Başta İzmir olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerinin bir arada iş üretebileceği platformlarda aktif olarak yer alınacaktır.

Meslek alanlarımızdan kent gündemini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendiren etkinliklerde ve platformlarda yer alınacaktır.

Elektrikli ulaşım, yenilenebilir enerji, elektromanyetik kirlilik, ışık kirliliği, enerji krizi gibi konularda İKK düzleminde çalışmalara katkıda bulunulacak, yerel yapılarla ilişkiler güçlendirilecektir.

 Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sektör Dernekleri ile ilişkiler;

Kamu yararına protokoller çerçevesinde belediyelerle ve dağıtım şirketleri ile ilişkiye geçilecek ve var olan ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Şubemiz coğrafyasındaki sektör dernekleri ile odamız uzmanlık alanları, eğitim ve örgütlenme faaliyetlerimiz konusunda ilişkiler kurulacaktır.

Başbakanlık, Bakanlıklar ve bağlı kurumlarının mesleğimiz ve Odamızla ilgili yapacağı çalışmalar takip edilecek, mevcut olan ve planlanan yasa, yönetmelik ve mevzuat benzeri çalışmalar üyelerimiz ve kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için eğitimler ve toplantılar düzenlenecektir. Kamu yararı içermeyen, mesleğimiz ve üyelerimiz aleyhine olan düzenlemelere karşı idari ve hukuki açından mücadele edilecek gerektiğinde eylemsellikler gerçekleştirilecektir.   

 Enerji Piyasası, Bağlı Kurumlar, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Elektrik İletim Şirketi, Organize Sanayi Bölgeleri İle İlişkiler

Enerji Bakanlığı ve bağlı kurumların çalışmaları takip edilecek, yayımlanan mevzuat veya mevzuat hazırlık çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan üyelerimizin katılımıyla OSB komisyonu kurulacak, özellikle son dönem gündeme gelen OSB`leri kapsayan enerji kısıtlamalarını da kapsayacak şekilde çalışmalar yapılacak, özellikle OSB`lerde bulunan çeşitli sanayi kuruluşlarında görev yapan üyelerimiz için daha erişilebilir olacak şekilde bu bölgelerde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Bölgemizde görevli elektrik dağıtım şirketinin mesleğimize, üyelerimize ve kamuya yönelik olumlu, olumsuz uygulamalarının izlenmesi ve gerektiğinde müdahil olunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Elektronik laboratuvarı altyapısında buluna cihazlar kullanılarak Elektronik Sanayiinde çalışan üyelerimiz için hizmet verilmeye başlanacaktır.

 Üniversiteler ile İlişkiler, EMO-Genç Çalışmaları

Şubemiz sınırları içerisinde yer alan üniversitelerimiz ile var olan ilişkiler daha da geliştirilmesi ve daha da kurumsallaşması için çalışmalar yürütülecektir.

Altı aylık periyotlar ile bölüm başkanları ile toplantılar düzenlenecek ve ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

EMO Genç üyelerinin daha etkin çalışma yapmaları kolaylaştırılacaktır. Bu anlamda teknik gezi, söyleşi, staj yeri temini için mevcut çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

Yeni kurulan elektronik laboratuvarının EMO Genç tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli yönergeler ve altyapı sağlanacaktır.

Bölümlerde EMO`yu tanıtıcı etkinlikler, buluşmalar gerçekleştirilecek, öğrencilerin üniversite döneminden itibaren Oda ile tanışması ve ilişkisi güçlendirilecektir. 

 Komisyon Çalışmaları;

Şubemiz işleyişinde önemli bir yer kaplayan mesleki ve sosyal etkinliklerin altyapısının hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesi, meslek alanlarımıza yönelik görüş/rapor/çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla komisyonlar kurulacak ve bu komisyonlar arasındaki eş güdümün sağlanması amacıyla da 6 ayda bir komisyon yürütmeleri ile toplantı yapılacaktır. 

Komisyonların kendi çalışma programını oluşturması, verimli ve üretken bir komisyon yapısının oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

Her komisyonun somut bir çıktıyı hayata geçirmesi için komisyon çalışma raporları değerlendirilecek ve komisyonlara bu amaçla görevlendirme yapılacaktır.

Üyelerimizin ve yakınlarının katılımı ile toplu olarak; devlet tiyatroları, özel tiyatro toplulukları, belgesel film gösterimleri, sinema, konserler gibi çeşitli sanat gösterilerinin toplu olarak izlenebilmesi adına üyelere gerekli duyuruların yapılması, Tarihi, ören ve turistik yerlere çevre, doğa, tarihsel değerlerin korunması bilincinin artırılması yönünde, rehber eşliğinde konaklamalı/konaklamasız gezi, yürüyüş ve piknik düzenlenmesi, yerel turizm firmaları ile üyelerimize indirimli olarak ortak organizasyonlar yapılması konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Önceki dönem yapmış olduğumuz gibi, çok sayıda üye ve yakınının katılımının sağlandığı kahvaltı buluşmalarına devam edilmesi, Yine önceki dönem hayata geçirdiğimiz ancak pandemi nedeniyle ancak bir kez gerçekleştirebildiğimiz "Kitap Kulübü", çalışmalarına başlamış olan "Türk Halk Müziği Korosu",  "Tiyatro" ve "Yoga" gibi etkinliklerin gelecek talebe göre devam ettirilmesi ve  Sosyal, kültürel, hukuk, sağlık, kişisel gelişim, kadın, mühendislik söyleşileri ve etkinlikleri gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Basın Yayın Faaliyetleri

Odamız etkinliklerinin üyeye yansıtıldığı yayın faaliyetleri (bülten, kitap, broşür, web sayfası vb.) periyotlarına uygun bir şekilde düzenli olarak yayımlanmaya devam edecektir. Şubemizce hazırlanan aylık bültenin her ay düzenli bir şekilde çıkarılması için çalışmalar devam ettirilecektir. 

Kamuoyunu ilgilendiren uzmanlık alanlarımızın içerisinde yer aldığı olaylara müdahil olunacak, gerektiğinde basın açıklamaları ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Şubemizin ve Odamızın çalışmalarını, etkinliklerini, raporlarını vb. bilgileri üyelerimize ve kamuoyuna sosyal medya üzerinden duyurabilmenin yollarını gerçekleştirecektir. Özellikle geçtiğimiz dönem uygulamaya konulan çevrimiçi seminerler farklı konularda ve farklı uzunluklarda yüklenerek hem meslektaşlarımıza hem de genel topluma ulaşılması sağlanacaktır.

Linked-in platformundan oda çalışmaları kapsamında bilgilendirmeler, Twitter platformundan ise güncel gelişmeler ile ilgili görüşlerimiz paylaşılmaya devam edilecektir.

Mühendislik çalışmalarında kullanılan hesaplama ve modelleme programlarının, üyelerimiz tarafından kullanımının artması için çalışmalar yürütülecektir.

 Serbest Müşavir Mühendislik Alanına Yönelik Çalışmalar

SMM üyelerimizin yaşadıkları olumsuzluklara yönelik, özellikle iç tesisat alanında hizmetlerin yetkisiz fen adamları tarafından yapılmasının engellenmesi ve SMM üyelerimizin çalışma alanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

Serbest Müşavirlik Mühendis üyelerimizin üretmiş olduğu hizmetlerin denetimleri kesintisiz olarak sürdürülecek, mesleki denetim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için çaba gösterilecektir. 

SMM üyelerimizin en önemli meslek alanlarından biri olan YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik denetimler yapılacak, hizmetlerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hale gelmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır.

 Eğitim Çalışmaları 

Üyenin mesleki bilgi ve birikiminin geliştirilmesi meslektaşlarımızın üyesi olduğu örgütümüzü tanıması ve anlaması açısından büyük önemi olan eğitim çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir. Aynı zamanda üyelerimizin desteği ile geçmiş dönemlerde de sürdürülen "Mühendislik Geliştirme Seminerleri", mesleğimize ilişkin uzmanlık alanlarında yaşanan gelişmeler ışığında geliştirilerek sürdürülecektir.

MİSEM kapsamında düzenlenen eğitimleri tüm üye profilini kapsayacak şekilde çeşitlendirmek, eğitimler sonunda pratik uygulama yapılmasına yönelik uygulama merkezlerinin kurulmasını sağlamak, eğitmen havuzunun mümkün olduğu ölçüde şubemiz üyelerinden olmak üzere genişletmektir. 

İl/ilçe temsilciliklerin talepleri doğrultusunda, temsilciliklerde seminerler düzenlenecek, Şube merkezinde yapılan eğitimlerin mümkün olduğunca temsilciliklerde de yapılmasına çalışılacaktır.

Eğitim çalışmalarımızın Şube merkezinin yanı sıra üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, üye yoğun işyerlerinde gerçekleştirilecektir.

Elektronik, haberleşme, kontrol, otomasyon ve biyomedikal alanında çalışan üyelerimize yönelik komisyon önerileri doğrultusunda eğitimler planlanarak düzenlenecektir. 

Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak amacıyla seminerler planlanacak, fuar, teknik kongre, sempozyum ve benzeri etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

Meslek alanlarımıza ilişkin konularda görev yapan ara teknik elemanların özellikle İSG mevzuatı zorunluluklarında alması gereken eğitimler konusunda gelecek olan kurumsal başvurular doğrultusunda destek olunacaktır.

Kamu kurumlarını ve milli eğitime bağlı okullardan gelecek talepler doğrultusunda enerji verimliliği ve meslek alanımızın tanıtımı konularında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Çalışma şartlarından kaynaklı Şubemize gelemeyenler üyelerimize dönük uzaktan seminerler düzenlenmesine olanak sağlanacaktır. 

Şubemiz sınırları içerisinde öncelikle MİSEM kapsamında verilen eğitimlerinin haberleşme, elektronik, otomasyon ve biyomedikal mühendisliği uygulamalarına yönelik arttırılması, eğitimlerin niteliğinin geliştirilmesi ve uygulamaları da içermesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 Örgütlenme Çalışmaları 

Oluşturulacak Örgütlenme komisyonu çalışmalarıyla üye ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İşyeri ve temsilcilik ziyaretleri ile üye beklentilerinin takibi, sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlanması, ödenti toplama oranının yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

- İşyeri ziyaretlerinin gerçekleştirilecektir

- Ar Ge Merkezleri ve Teknoparkların ziyareti yapılacaktır.

- Olabildiğince çok sayıda üye ile irtibat kurularak sorunlar saptanacak ve üyelerin önerileri alınacaktır.

- Üyelerimizin çalışma yaşamlarındaki sorunlarının tespit edilmesi, üyelerimiz ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

- Odamızdan beklentilerin ve taleplerin dile getirilmesi amacıyla bölgesel/sektörel üye toplantıları ve anket çalışmaları yapılacaktır.

- Eğitim ve etkinliklerin üye gereksinmeleri doğrultusunda yapılması ve katılımların artırılması sağlanacaktır.

- İl ve İlçe Temsilciliklerinde toplantılar düzenlenmesi gerçekleştirilecektir.

- Emekli Üyelerimizle belirli periyotlarda buluşmalar gerçekleştirilecektir.

- Henüz ODA üyesi olmayan meslektaşların üye kayıtlarının yapılması çalışmaları, Oda üyesi olmadan unvan kullanan mühendislerin takibi konusundaki çalışmalar geliştirilecek ve bu meslektaşlarımızın üye olarak kaydedilmesi için çalışmalar sürdürülecektir

- EMO Elektrik Elektronik Haberleşme ve Biyomedikal Mühendisliği en az ücret tarifesinin uygulanmasının takibi ve üyelerimizin düşük ücretle çalışmalarının önlenmesi, SGK tarafından tak taraflı iptal edilen SGK asgari ücret protokolünün etkin biçimde tekrarlanması amacıyla Odamız tarafından yürütülecek çalışmalara katılım sağlanacak ve katkı konulacaktır. Ücretli çalışan üyelerimizin haklarının takibi için çalışmalar yapılacaktır.

- Kamuda çalışan üyelerin özlük haklarının korunması ve mesleki yetki ve branşlarına göre çalışmalarının sağlanması için hukuki destek verilmesi, Kamuda çalışan üyelerimizin mesleki-sosyal haklarının korunması, yetki ve branş sorunlarının çözümü, verilen ilave hizmetlerin angaryaya dönüşmemesi vb. sorunları için daha etkin bir çalışma gerçekleştirilecektir. 

- YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu alan üyelerimizin üstlendikleri sorumluluk gereği gerekli olanaklara kavuşturulması, mevcut işlerine ilaveten üstlendikleri bu görevin ücret olarak karşılığını almaları için çalışmalar yapılacaktır. 

- Üniversitelerin Odamızı ilgilendiren bölümlerinde okuyan öğrencilerin EMO-Genç örgütlenmesinde yer alması için çalışmalar yapılacak, Oda politikalarının EMO-Genç üyelerine aktarılması sağlanacak, ileride Oda üyesi olma ve Oda çatısı altında çalışma yürütmelerinin gerekliliğinin ve bilincinin oluşturulmasına çalışılacaktır.

- Gerek yeni mezun gerekse de mezuniyet aşamasındaki meslektaşlarımız ile temas kurulabilmesi amacıyla bölgemizde düzenlenen kariyer fuarlarına katılım sağlanacaktır.

- EMO-Üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak etkinlikler düzenlenmesi, Üniversitelerde Meslek Dalı ile ilgili konularda EMO-Genç ile MDK`lar aracılığıyla ortak çalışmalar ve seminerler ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Bölgemizdeki üniversitelerin farklı olan eğitim programları nedeni her üniversite ile farklı içerikte etkinlikler yapılması ve üniversite-EMO ilişkisinin geliştirilmesi amaçlanacaktır.

- Farklı meslek alanlarında çalışan üyelerle ortak toplantılar düzenlenerek sorunların tespiti ve önerilerin alınması sağlanacaktır.

- TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına aktif destek verilmesi ve diğer ODA`larla ortak mücadele alanlarında işbirliği yapılması sağlanacaktır.

- Sosyal, Kültürel ve Teknik Gezi etkinliklerinin düzenlenmesi, gerektiğinde özel gündemli toplantılara çağrılı konuşmacıların katılımıyla sosyal, ekonomik ve politik alanlarda söyleşiler düzenlenecektir. 

Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalara zaman ayıracak, katkı koyacak ve katılım sağlayacak üyelerimizle yukarıdaki çalışmalar sürdürülecektir. 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.