MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 356

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>32. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

11.04.2018

EMO İZMİR ŞUBESİ

32. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

SUNUŞ

İçinden geçmekte olduğumuz dönemde siyasi iktidarın seçim yatırımı amaçlı ürettiği popüler söylemlerin tümü açmaza düşmüştür.  Bilime ve tekniğe aykırı, sandıkta avantaj sağlayacağı değerlendirmesiyle yürütülen sağlıksız ve temelsiz çalışmalar, meslek alanlarımızı tahrip etmekte, üyelerimizin haklarında erozyona yol açarken, mesleğimizi geriletmektedir. 

Ülkemizdeki üretim araçları, yer altı ve yer üstü zenginlikler, doğal ve kültürel varlıklar ve kentsel değerler tehdit altındadır. Meslek alanlarımız ve üyemiz yararına yürütülen çalışmalara paralel olarak tüm toplumu ilgilendiren bu sorunlara yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Mesleğe başlarken ettiğimiz mühendislik yemini gereği, bilgi birikimiz ve deneyimimizi hayatı kolaylaştıracak ve kamu yararını geliştirecek bir şekilde kullanmamız gerekir. Ülkemizin hukuk, ifade özgürlüğü, barış, adil paylaşım, sağlık ve güvenlik alanlarında sorunları her geçen gün büyümekte, bu sorunlar doğal olarak enerji, haberleşme ve üretim alanlarında çalışan üyelerimizin günlük hayatına da yansımaktadır.  

Etkin ve güçlü bir Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi oluşturulması ve çalışmaların geliştirilerek, sürekliliğini sağlamak için;

• Kapitalizmin dayattığı "yenidünya düzeni" ve emperyalist sömürü politikalarına karşı mücadele içinde aktif olarak yer alınmasının sürdürülmesini,

• Özgürlük, insan hakları ve emeğin değerinin savunulması için demokrasi mücadelesi içinde yer alınmasını,

• Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünün savunulmasını,

• Haberleşme hakkının savunulmasını,

• Emeğin sömürülemediği, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığı, işçi katliamlarının yaşanmadığı güvenceli bir gelecek yaratmayı, 

• Çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkının savunulmasını,

• Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarına sahip çıkılmasını,

• Başta enerji alanı olmak üzere tüm özelleştirme çalışmalarına ve uygulamalarına karşı durularak yeniden kamusallık bilincinin geliştirilmesini,

• Savaşa karşı barışın savunulmasını,

• Emek yanlısı politikaların savunulmasını,

• Toplumsal uzlaşma, eşitlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkı sağlamak ve barışın yeniden var edilebilmesine emek vermeyi,

• Üniversitelerin özerkliğinin, gericiliğin değil bilimsel ve halkın yararına çalışan bilim yuvaları olmasının savunulmasını,

• Herkese eşit, bilimsel, parasız eğitim hakkının savunulmasını,

• TMMOB örgütlülüğünün savunulmasını ve güçlendirilmesini,

• TMMOB ve EMO`nun anti-faşist ve anti-emperyalist duruşunun sürdürülmesini,

• Üyelerin mesleki gelişimleri için meslek ve meslek alanlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için yapılan çalışmaların sürdürülmesini,

• Üyelerin mesleki gelişimleri için meslek içi eğitimlerin geliştirilerek sürdürülmesini,

• Üyelerinin mesleki ve özlük haklarının geliştirilmesini,

• Meslek alanlarımıza ilişkin sorunlarda kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi ve kamu yararına politikaların hayata geçirilebilmesini,

• Son yıllarda giderek artan ve sistemli olarak sürdürülen meslek alanlarımıza yönelik saldırılara karşı çıkmak, mühendislerin hak ve yetkilerini savunmayı,

• Üyelerimizin mesleki gelişimine kongreler ve sempozyumları gibi bilimsel etkinliklerle sağladığımız katkıyı büyütmeyi,

• Meslektaş adaylarımızın donanımlı mühendisler olarak yetişmeleri ve bilgi yoğun sanayileşme atılımına katılmalarına ön ayak olmayı,

• Merkezi bir planlama ve kamusal anlayışla çevreyi, kentsel ve tarihsel doku koruyan bilgi ve teknoloji yoğun bir sanayileşme politikası mücadelesini,

• Çevrenin ve yaşamın korunmasında yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakların kullanılmasını ve bunları kullanırken de ithal ve ikameci anlayış yerine; ülke kaynaklarının kullanıldığı ulusal üretime dayalı bilimsel, teknolojik ve siyasal girişimlerin desteklenmesini,

• İthal kaynaklarla yerine doğayı koruyan ve yaşamı gözeten yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji politikası mücadeleyi,

• Ulusal ve uluslararası tekellerin dayattığı nükleer santrallere karşı yürütülen mücadelenin yükseltilerek sürdürülmesini,

• Karanlığa karşı bilimi savunarak, bilim ve teknolojinin toplum yararına kullanılmasına hizmet etmeyi, 

• Enerji, çevre, ulaşım ve kentleşme alanlarındaki kent sorunlarının yerel yönetimlerle birlikte çözümü için oluşturulacak ortak akıla mesleki katkı sağlamayı,

• Akademik eğitimin tahrip edilmesiyle doğan sorunları azaltmak ve kamu güvenliğini sağlamak için meslek alanlarımıza yönelik meslek içi eğitimlerin yoğunluğunu artırmayı,

• Üyelerimizle birlikte mutlu bir toplum yaratma çalışmalarına omuz vermeyi,

• Örgütümüzü gençleştirerek, geleceğimizi birlikte kurmayı,

ilke edinerek yürüteceğiz.

 

ODA ÇALIŞMALARI 

EMO İzmir Şubesi 32 . Olağan Genel Kurulu`nda alınan kararlarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla EMO 46. Olağan Genel Kurulu ve EMO Yönetim Kurulu nezdinde aşağıdaki konulara ilişkin gerekli girişimlerde bulunulacaktır:

-Yapı denetim şirketleri ortaklık yapıları ve işlevleri itibariyle bütünüyle mühendislik mimarlık şirketleri olduğundan dolayı, bu tüzel kişilerin TMMOB mesleki denetimine tabii olmasına yönelik mekanizmaların oluşturulması, yapı denetim şirketleri vb. diğer mühendislik oluşum ve/veya şirketlerinin Oda tarafından tescil edilmesi, tüm bu şirketlerin denetlenmesi, disiplin işlerinin yürütülmesi, çalışan ve ortak durumdaki üyelerin özlük haklarının denetlenmesi ve korunması, belgelerinin durdurulması, iptali ve cezai işlemlere yönelik düzenleme yapılması.

-Mesleki denetim ile ilgili mevzuatın sadece serbest çalışan (SMM) üyeler üzerinden tanımlanmaması, TMMOB ve Oda mevzuatlarının mühendislik hizmetlerinin onayı, geçici kabulü, uygulanması vb. aşamalarda yer alan tüm mühendisleri bağlayacak şekilde genişletilmesi.

-SMM faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde izlenebilmesi, teknik hizmet kalitesinin arttırılması, üyeler arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla tasarıma müdahale edilmeksizin içerik denetimi konusunda çalışmaların yürütülmesi. 

-Mühendislik faaliyetleri ve çeşitlendirilmiş SMM hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik alt uzmanlıkların oluşturulması (YEST belgeleri vb.) eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinin tüm üyelerimizin mesleki gelişimine ve çalışma alanlarına katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, eğitim ve sınav sisteminin daha işlevsel hale getirilmesi. 

-SMM Yönetmeliği‘nde yer alan transkript incelemesinin tanımının genişletilerek mezuniyet sonrasında aynı ya da farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinden ders tamamlaması ve yüksek lisans ile doktora çalışmalarında alınacak dersleri de kapsayacak şekilde düzeltilmesi yönünde çalışma yapılması.

-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği‘nin meslek alanımıza ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik olarak dönem içerisinde bir çalışma yapılması.

-Mali disiplinin tüm Oda birimlerinde daha sağlıklı bir şekilde uygulanması ve Odamızın mali açıdan daha sürdürülebilir kılınması amacıyla önceki dönemlerde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi.

-Oda tarafından düzenlenen sergilere firma katılımı, ajanda, bülten, kitap reklam alımı, 3. şahıslara yönelik gerçekleştirilen test ölçüm ve kontroller ile teknik eleman eğitimleri gibi çalışmalara yönelik olarak kurulan EMO İktisadi İşletmesi‘nin daha etkin bir şekilde yürütülmesi. 

-Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına ilişkin yönetmeliklerde gerekli değişikliklerin yapılması, ilgili mevzuatın genişletilerek çalışmaların, aranılır ve tanınırlığın sağlanması, hizmet üretimini (proje ve uygulama sorumluluğu, bakım ve işletme sorumluluğu, danışmanlık, test ve devreye alma) temel alan bir yetkilendirme sisteminin oluşturulması için çalışma yapılması. 

-EMO 45. Olağan Genel Kurulunda alınan karar çerçevesinde geçtiğimiz dönem içerisinde tamamlanan A Tipi Muayene Kuruluşu çalışmalarının kapsamı genişletilerek sürdürülmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması. 

-EMO 45. Olağan Genel Kurulunda alınan karar çerçevesinde geçtiğimiz dönem içerisinde çalışmaları başlayan Personel Belgelendirme Kuruluşu‘na yönelik çalışmaların tamamlanması. 

- Artan üye sayısına paralel olarak oransal olarak belirlenen EMO Genel Kurulu toplam delege sayısı 1161`e ulaşmıştır. Delege sayısının fazla olması katılım ve karar süreçlerine zorlaştırmakta, mali yükle birlikte birçok olumsuzluğa neden olmaktadır. Oda delege sayısının oransal artışının önüne geçilmesi ve azaltılması için yönetmelik değişikliği yapılması. 

-Mesleki denetim uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Şube 32. Olağan Genel Kurulu‘nda sunulan Mesleki Denetimin Geleceği Komisyon Raporu‘nun Odamızın ilgili birimlerine taşınarak çalışma dönemi içerisinde tartışılmasının sağlanması. 


ŞUBE ÇALIŞMALARI 

Dönem içerisinde Şubemizin kuruluşunun 50. yılına yönelik olarak, meslek alanlarının korunması, meslektaşların bilgi ve deneyimlerinin artırılması, emek, barış ve yaşanabilir bir çevre mücadelesi ile kent sorunlarına sahip çıkılmasına ilişkin bir dizi planlanmaktadır. 50 yılımıza ilişkin etkinlikler için kurulacak özel bir komisyon tarafından yürütülecek çalışmalar; Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi‘mizin üyelerimizin hizmetine sunulmasıyla taçlandırılacaktır.

Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi

Geçen dönemde yapımına başlanan, çatı imalatları ile cephe kapatma işleri tamamlanan yapının; elektrik, mekanik ve ince işler kısımları da tamamlanarak Şube çalışmalarının ve meslek içi eğitimlerin olması gereken çağdaş seviyeye yükseltilmesine ev sahipliği yapması sağlanacaktır. EMO İzmir Şubesi‘nin gelecekte çalışmalarını sürdüreceği bu yapı aynı zamanda çağdaş ve adil bir gelecek için çalışan diğer meslek ve emek örgütlerine de çalışmalarında destek olacaktır.

Bilimsel ve Teknik Etkinlikler 

-Asansör ve elektromekanik taşıyıcı sistemler alanına yönelik olarak beş dönemdir düzenlenen Asansör Sempozyumu ve Sergisi`nin yeniden gerçekleştirilmesi için çaba sarf edilecektir. 

-Ulusal düzeyde katılım sağlayan binlerce meslektaşımızı buluşturan ve mesleki bilgi ve deneyimin paylaşıldığı en önemli platformlardan biri haline gelen Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi`nin altıncısının düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin odağında olan bir meslek grubu olarak meslek alanlarımızın geleceğini sosyal ve toplumsal boyutlarını da hesaba katan bir eksende tartışmayı planladığımız ve son olarak "Turing`den Geleceğe Yapay Zeka"  başlığı altında gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Geleceğin Teknolojileri Konferanslarının sürdürülmesi için Odamız bünyesinde çalışmalar planlanacaktır.

- Enerji Verimliliği, İzmir Enerji Forumu, İzmir Rüzgar Sempozyumu vb. yerel etkinliklerin ilgili komisyonlarla birlikte değerlendirilerek hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Örgütsel Çalışmalar 

Yılda en az iki kez Şube Danışma Kurulu`nun toplanması sağlanarak idari, mali ve teknik konuların yanı sıra komisyon çalışmaları gündeme alınacaktır. EMO Ana Yönetmeliğine göre de Yönetim Kurulu`nun yardımcı organı olan Danışma Kurulu, bilgilenme toplantısı düzeyinden çıkarılarak tartışma ve öneri platformu haline getirilerek ve Yönetim Kurulu çalışmalarına amaçlanan destek sağlanacaktır. 

Yıl içerisinde periyodik olarak toplanacak Şube Koordinasyon Kurulu toplantılarında, idari, mali ve teknik çalışmaların yanı sıra Şube ve temsilcilik çalışmaları değerlendirilecektir. Şube denetçilerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda, İl ve İlçe temsilciliklerimizin çalışmalarına ilişkin düzenlenen raporlarla katkı sağlanarak, özellikle örgütlenme konusundaki çalışmalar desteklenecektir.

İlçe temsilcileri, oda çalışmalarına ve kurullara katılım ile temsiliyet dikkate alınarak yeniden değerlendirilecektir. Temsilciliklerin SMM faaliyetleri dışında tüm üyeleri kapsayacak bir yapıya dönüşmeleri sağlanacaktır. Mesleki denetimle kısıtlanmış temsilcilikler tekrar değerlendirmek üzere geçici veya kalıcı olarak mesleki denetim bürosuna dönüştürülecektir. 

Elektronik Meslek Dalı Komisyonu çalışmaları sürdürülecek, meslek alanlarının tanınır ve aranılır kılınması, elektronik mühendisi üyelerimizin de haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacına yönelik örgütlenmelerin tanımlandığı ilgili yönetmeliklerin hazırlanması, mevcut yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

EMO-Genç üyelerinin daha etkin çalışma yapmaları kolaylaştırılacaktır. Bu anlamda teknik gezi, söyleşi, staj yeri temini için mevcut çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

Gerek merkezi olarak yürütülen Nükleer Karşıtı Platform gerekse bölgemizde oluşturulan ve sekreteryasını yürüttüğümüz Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri çalışmalarına katkı koymaya devam edilecektir. 

Bölgemizin enerji altyapısı, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim ilişkisi çerçevesinde şebeke sorunlarının tespit edilmesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi yönelik çalışmalar sürdürülecek ve etkinlikler planlanacaktır. 

Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek, topluma/kullanıcılara yönelik uygulamaların olumlu, olumsuz yönleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Temel alt yapılanlarına yönelik özelleştirme süreci, çalışanların durumu, tüketiciye yansımaları ve yeniden kamusallık konularında gerekli çalışmalar ve etkinlikler bu dönem içerisinde de kesintisiz sürdürülecektir. Kamu eliyle yürütülmesi gereken çalışmaların özelleştirme ve piyasalaştırma çabaları adı altında özel şirketlere devredilen konularda gerek hukuki gerekse idari anlamda kamusal alanlarının özel sektörün insafına bırakılmaması amacıyla her türlü mücadele gösterilecektir. 

Mesleğimiz ve üyelerimiz için önemli bir uygulama alanı olan Organize Sanayi Bölgelerinin çalışmaları izlenecek, Oda ile gerekli koordinasyonunun sağlanması için gerektiğinde Organize Sanayi Bölgeleri ile ortak çalışmalar yapılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile daha etkin çalışma yürütülmesi, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çabalar sürdürülecek, konu ile ilgili çalışma grubu kurularak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki üyelerimizin sorunları izlenecektir. 

Bölgemizde görevli elektrik dağıtım şirketinin mesleğimize, üyelerimize ve yurttaşlara yönelik olumlu, olumsuz uygulamalarının izlenmesi ve gerektiğinde müdahil olunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

SMM üyelerimizin yaşadıkları olumsuzluklara yönelik, özellikle iç tesisat alanında hizmetlerin yetkisiz fen adamları tarafından yapılmasının engellenmesi ve SMM üyelerimizin çalışma alanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

Serbest Müşavirlik ve Mühendislik (SMM) Hizmetleri Yönetmeliği ve En Az Ücret Yönetmeliği ile tanımlanan uzman üyelerce üretilen hizmetlerine mesleki denetime ilişkin çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülecek, mesleki denetim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için çaba gösterilecektir. 

SMM üyelerimizin en önemli meslek alanlarından biri olan YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik denetimler yapılacak, hizmetlerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hale gelmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır.

Yapı denetim alanında çalışan üyelerimizin özlük haklarının düzenlenmesi, denetim sürecinin ve kalitesinin artırılması ve sağlıklı hale dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yürürlüğe giren mevzuat takip edilecek, bu alanda çalışan üyelerimizin haklarının korunması, mesleki, idari ve hukuki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

Ülkemiz gündeminde yer alan sosyal ve politik konular hakkında araştırmacı, yazar, bilim insanı vb. uzmanların katkılarıyla söyleşiler, buluşmalar, toplantılar gerçekleştirilecektir.

Toplumda enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bilincin geliştirilmesi konusunda diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar sürdürülecektir

Başbakanlık, Bakanlıklar ve bağlı kurumlarının mesleğimiz ve Odamızla ilgili yapacağı çalışmalar takip edilecek, planlanan yasa, yönetmelik değişikliği gibi çalışmaların üyelerimiz ve kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için eğitimler ve toplantılar düzenlenecektir. Kamu yararına aykırı, mesleğimizin ve üyelerimiz aleyhine olan düzenlemelere karşı idari ve hukuki açından mücadele edilerek, gerektiğinde eylemsellikler gerçekleştirilecektir.   

Biyomedikal, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Elektromanyetik Alanlar ve Hücresel İletişim Sistemleri ile ilgili uzmanlık komisyonlarımızın desteğiyle çalışmalar yürütülecek, kamuoyunu bilgilendirici çalışmaları yapılacaktır.

Üyelerimizin yürüttüğü bilirkişilik hizmetlerinin kapsamında oluşturulan görüş ve raporların bilimsel, teknik gereklere ve Oda mevzuatına uygun daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için çalışma yürütülecektir. 

Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerinde görev alan üyelerimizin sayısı arttırılacak ve bu hizmetlere yönelik gerekli cihaz, ekipman ve teknik standart altyapımızın yeniden gözden geçirilerek eksikliklerimizin tamamlanması sağlanacaktır.

Üyelerimiz arasındaki ve üye-oda arasındaki sosyal ilişkilerin artırılması ve bir program dahilinde yapılması amacıyla oluşturulacak Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu marifetiyle çeşitli sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlenecektir. 

Komisyon çalışmaları dışında gerekirse çalışma grupları oluşturulacak bu çalışma grupları marifetiyle rapor, görüş ve öneriler geliştirilecek,  etkinlikler planlanacaktır. 

Mesleğimiz ve ülkemiz geleceğinin en önemli bileşenlerinden olan üniversitelerimizin özgür, özerk ve demokratik bir yapıya ulaşmaları için ülke ölçeğinde yürütülen çalışmalara destek olmanın yanı sıra özellikle bölgemizdeki üniversiteler özelinde bu yöndeki çabalarımız yoğunlaştırılacak, akademisyen üyelerimizin araştırma ve iş güvencelerinin sürekli kılınmasına yönelik çabalarımız  sürdürülecektir. 

 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Üyenin mesleki bilgi ve birikiminin geliştirilmesi meslektaşlarımızın üyesi olduğu örgütümüzü tanıması ve anlaması açısından büyük önemi olan eğitim çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir. Aynı zamanda üyelerimizin desteği ile geçmiş dönemlerde de sürdürülen "Mühendislik Geliştirme Seminerleri", mesleğimize ilişkin uzmanlık alanlarında yaşanan gelişmeler ışığında geliştirilerek sürdürülecektir.

MİSEM kapsamında düzenlenen eğitimleri tüm üye profilini kapsayacak şekilde çeşitlendirmek, eğitimler sonunda pratik uygulama yapılmasına yönelik uygulama merkezlerinin kurulmasını sağlamak, eğitmen havuzunun mümkün olduğu ölçüde şubemiz üyelerinden olmak üzere genişletmektir. 

İl/ilçe temsilciliklerin talepleri doğrultusunda, temsilciliklerde seminerler düzenlenecek, Şube merkezinde yapılan eğitimlerin mümkün olduğunca temsilciliklerde de yapılmasına çalışılacaktır.

Eğitim çalışmalarımızın Şube merkezinin yanı sıra üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, üye yoğun işyerlerinde gerçekleştirilecektir.

Elektronik, haberleşme, kontrol, otomasyon ve biyomedikal alanında çalışan üyelerimize yönelik komisyon önerileri doğrultusunda eğitimler planlanarak düzenlenecektir. Özellikle yeni hizmet ve eğitim merkezimiz hizmete açıldıktan sonra mühendislik çalışmalarında kullanılan hesaplama ve modelleme programlarının, üyelerimiz tarafından kullanımının artması için çalışmalar yürütülmesi hedeflenmiştir. 

Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak amacıyla seminerler planlamak, fuar, teknik kongre, sempozyum vb. etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

Yeni mezun meslektaşlarımızın mesleğe hazırlanmasında faydalı olduğu görülen eğitim çalışması geliştirilerek bu dönemde de tekrarlanacaktır.

Meslek alanlarımıza ilişkin konularda görev yapan ara teknik elemanların özellikle İSG mevzuatı zorunluluklarında alması gereken eğitimler konusunda gelecek olan kurumsal başvurular doğrultusunda destek olmaktır.

Kamu kurumlarını ve milli eğitime bağlı okullardan gelecek talepler doğrultusunda enerji verimliliği ve meslek alanımızın tanıtımı konularında bilgilendirmeler yapmaktır.

Çalışma şartlarından kaynaklı Şubemize gelemeyen üyelerimize dönük uzaktan seminerler düzenlemektir.

Şubemiz sınırları içerisinde öncelikle MİSEM kapsamında verilen eğitimlerinin haberleşme, elektronik, otomasyon ve biyomedikal mühendisliği uygulamalarına yönelik arttırılması, eğitimlerin niteliğinin geliştirilmesi ve uygulamaları da içermesi amacıyla çalışmalar gerçekletirilecektir.

Meslek alanımızın çok sayıda uzmanlığı içerecek biçimde gelişmiş olması, değişik çalışma alanlarındaki üyelerimizin beklentilerini artırmaktadır. Bu beklentileri karşılamak için yapmış olduğumuz eğitim ve bilgilendirme toplantılarını artırarak, tüm üyelerimizin Odaya katılımlarını teşvik edecektir. 

 

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 

Oluşturulacak Örgütlenme Komisyonu çalışmalarıyla üye ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İşyeri ve temsilcilik ziyaretleri ile üye beklentilerinin takibi, sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlanması, ödenti toplama oranının yükseltilmesi için aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır:

- İşyeri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

- Olabildiğince çok sayıda üye ile irtibat kurularak sorunların saptanması ve önerilerin alınması,

- Üyelerimizin çalışma yaşamlarındaki sorunlarının tespit edilmesi, Odamızdan beklentilerinin ve taleplerinin belirlenmesi amacıyla bölgesel/sektörel üye toplantıları ve anket çalışmaları gerçekleştirilecektir.

- Eğitim ve etkinliklerin üye gereksinmeleri doğrultusunda yapılması ve katılımların artırılması,

- İl ve İlçe temsilciliklerinde toplantılar düzenlenmesi,

- Henüz Oda üyesi olmayan meslektaşların üye kayıtlarının yapılması çalışmaları, Oda üyesi olmadan unvan kullanan mühendislerin takibi konusundaki çalışmalar geliştirilecek ve bu meslektaşlarımızın üye olarak kaydedilmesi için çalışmalar sürdürülecektir

- En az ücret tarifesinin uygulanmasının takibi ve üyelerimizin düşük ücretle çalışmalarının önlenmesi, SGK tarafından tek taraflı iptal edilen SGK asgari ücret protokolünün etkin biçimde tekrarlanması amacıyla Odamız tarafından yürütülecek çalışmalara katılım sağlanacak ve katkı konulacaktır. Ücretli çalışan üyelerimizin haklarının takibi için çalışmalar yapılacaktır.

- Kamuda çalışan üyelerin özlük haklarının korunması ve mesleki yetki ve branşlarına göre çalışmalarının sağlanması için hukuki destek verilmesi, Kamuda çalışan üyelerimizin mesleki-sosyal haklarının korunması, yetki ve branş sorunlarının çözümü, verilen ilave hizmetlerin angaryaya dönüşmemesi vb. sorunları için daha etkin bir çalışma gerçekleştirilecektir. Özellikle Yüksek Gerilim İşletme Sorumluğu üstlenen üyelerimizin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli olanaklara kavuşmaları hedeflenecek ve üstlendikleri bu sorumluluk için bir gelir elde etmeleri için çalışılacaktır.

- Yüksek Gerilim İşletme Sorumluğu alan üyelerimizin üstlendikleri sorumluluk gereği gerekli olanaklara kavuşturulması, mevcut işlerine ilaveten üstlendikleri bu görev uygun ücret almaları için çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

- Üniversitelerin Odamızı ilgilendiren bölümlerinde okuyan öğrencilerin EMO-Genç örgütlenmesinde yer alması için çalışmalar yapılarak, Oda politikalarının EMO-Genç üyelerine aktarılması sağlanacak ileride Oda çatısı altında çalışma yürütme bilincinin oluşturulmasına çalışılacaktır.

- EMO-Üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak etkinlikler düzenlenmesi, Üniversitelerde Meslek Dalı ile ilgili konularda EMO-Genç ile MDK`lar aracılığıyla ortak çalışmalar ve seminerler ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Bölgemizdeki üniversitelerin farklı olan eğitim programları nedeni her üniversite ile farklı içerikte etkinlikler yapılması ve üniversite-EMO ilişkisinin geliştirilmesi amaçlanacaktır.

- Elektrik, Elektronik, Haberleşme ve Biyomedikal alanlarında çalışan üyelerle ortak toplantılar düzenlenerek sorunlar tespit edilerek, önerilerin alınacaktır. 

- TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına aktif destek verilerek, diğer Odalarla ortak mücadele alanlarında işbirliği yapılacaktır. 

- Sosyal, kültürel ve teknik gezi gibi etkinlikler düzenlenerek, gerektiğinde özel gündemli toplantılara çağrılı konuşmacıların katılımıyla sosyal, ekonomik ve politik konularda söyleşiler düzenlenecektir.  

- Şube kuruluşumuzun 50. yılı nedeniyle özel bir program düzenlenecektir. 

Üyelerimizin katkısı elbette etkinliklerin ve çalışmaların başarıya ulaşmasındaki en büyük etmendir. Çalışma Programının hedefleri doğrultusunda zaman ayırarak, çalışmalara katkı koyacak ve düzenlenecek etkinliklere katılım sağlayacak üyelerimize şimdiden teşekkür ederek, katkılarımızla yükselen Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi‘mizin hep birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalara ivme kazandırmasını diliyoruz.  


Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri